Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jolanta Nogaj-Chachaj

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ARCHEOLOGII PRA- I PROTOHISTORYCZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje odbywaja się w czwartek, w godzinach 11-12.30.

O sobie

Kilka słów o sobie:  studia w UMCS; w roku 1980 uzyskałam tytuł magistra geografii ; w 1985 roku tytuł magistra archeologii;  doktorat w IAi E PAN w Warszawie w 1992 r. „Środowisko geograficzne a osadnictwo młodszej epoki kamienia na Płaskowyżu Nałęczowskim”.

Specjalizacja badawcza i zainteresowania: archeologia osadnictwa, obrządek pogrzebowy społeczności kultury pucharów lejkowatych, amfor kulistych i kultury ceramiki sznurowej, geoarcheologia ,metody bezinwazyjnych badań archeologicznych, geoarcheologia, interakcje człowieka  środowisko w okresie holocenu, paleogenetyka.

 


Działalność naukowa

Ważniejsze prace wykopaliskowe: wielofazowecmentarzysko i osada kultury pucharów lejkowatych w Karmanowicach (1987-2001); osada kultury pucharów lejkowatych i wczesnośredniowieczna w Parchatce (1987-1989, 1997), grobowiec i obozowisko KPL w Lesie Stockim -stan.71(1999-2001), obozowisko KAK i wielokulturowa osada w Lesie Stockim- stan.72 (2000-2001), osada KPL w Lesie Stockim – stan. 75 (2002), cmentarzysko KAK w Klementowicach (1995,) wielokulturowa osada pradziejowa i wczesnośredniowieczna w Łąkach (1995), wczesnośredniowieczne obozowisko  w Parchatce (1987-1989), cmentarzysko KAK w Mętowie (2004); interdyscyplinarne, bezinwazyjne badania kurhanów pradziejowych na stanowisku w Cieszacinie Wielkim (1999-2003), rozpoznawcze badania geofizyczne na stanowisku w Karmanowicach (2002).

Udział w grantach

Program TRAKT  6/99 oraz program Subin5/02 pt: „Paleogeograficzne tło dla materiałów osadniczych w rejonie Cieszacina Wielkiego koło Jarosławia” - finansowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.

Ważniejsze publikacje

J. Nogaj, The Connections between Topography and Chronology of the Neolithic Sites in the West Part of the Lublin Upland [w:] IV Internationale Archaeologischen Studentenkonferenz, Budapest, Elte Universitatspress 1985 r. s. 37-46.

J. Nogaj, Die Verbindungen der Topographie mit der Chronologie der neolitischen Fundstellen des westlichen Teils und resumees der IV Internationalen Archeologischen Studenten konferenz, Budapest 20-30 XI 1984 s. 8-9.

S. Czopek, J. Nogaj, Mikroregion osadniczy grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w dolinie Wisłoka w świetle dotychczasowych badań [w:] Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, [Materiały z konferencji 12-14 XI 1986 roku], Rzeszów 1989 s.343-373.

J. Nogaj-Chachaj, Uwarunkowania geograficzne osadnictwa grupy masłomęckiej [w:] Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim, t. II, Lublin 1989 s. 75-81.

J. Nogaj-Chachaj, The stone-packed graves of the Funnel Beaker culture in Karmanowice, site 35, "Antiquity" vol. 65, Cambridge 1991, nr 248 s. 628-640.

J. Nogaj-Chachaj, Środowisko geograficzne Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich w okresie atlantyckim i subborealnym [w:] Schyłek neolitu i wczesna epoka brązu w Polsce Środkowowschodniej (materiały z konferencji), Lublin 1991 s. 39-46.

J. Nogaj-Chachaj, Wybrane zagadnienia topografii średniowiecznego Zawichostu [w: ] red. T. Dunin –Wąsowicz, S. Tabaczyński Szkice Zawichojskie, Zawichost 1999 s. 165-178.

J. Nogaj-Chachaj, Dwa obiekty zawierające makroszczątki roślinne na stanowisku 12 w Parchatce, gm. Kazimierz Dolny, „Polish Botanical Studies-Guidbook series”, Warsztaty Archeobotaniczne 1990-1993, Igołomia 1994 s. 71-81

J. Nogaj-Chachaj, Obiekt kultury pucharów lejkowatych z makroszczątkami ze stanowiska 12 w Parchatce, gm. Kazimierz Dolny [w:] red. A. Buko, P. Urbańczyk, Archeologia w teorii i w praktyce, Warszawa 2000 s. 589-600.

M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek Potencjał środowiska naturalnego przykarpackiej wysoczyzny lessowej dla osadnictwa neolitycznego [w :] Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich, Materiały z sesji naukowej Krosno  , 14-15 XII 2000, Krosno 2001, s. 173-199.

J. Nogaj-Chachaj, O roli człowieka w przekształcaniu środowiska przyrodniczego w holocenie na Płaskowyżu Nałęczowskim [w:] red. A. Zakościelna, J. LiberaPrzez pradzieje i wczesne średniowiecze, Lublin 2004, s. 63-72.

J. Nogaj-Chachaj, Zarys fizjografii Kotliny Chodelskiej, aneks I w książce S. Hoczyk-Siwkowa Kotlina Chodelska we wcześniejszym średniowieczu, Lublin 2004, s. 68-76.

J. Nogaj-Chachaj, K. Klimek, M. Łanczont, Pradziejowe osadnictwo wschodniej części Kotliny Sandomierskiej w aspekcie rozwoju dna doliny Sanu w okolicach Stubna [w:] red. M. Kuraś, Materiały pokonferencyjne sesji „Archeologia Kotliny Sandomierskiej”, Stalowa Wola 2005, Rocznik Muzeum Regionalnego, nr 4, monograficzny, s. 51-73.

K .Klimek, M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, Historical deforestation as a cause of alluviation in small valleys, subcarpathian plateau, Poland, Regional Environmental  Change 2006, vol. 6,s. 52-61.

J. Nogaj-Chachaj, Zmiany środowiska Płaskowyżu Nałęczowskiego w holocenie w świetle badań stanowisk archeologicznych, [w:] red. A. Latocha, A. Traczyk,  Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. Metody badań i studia przypadków, Wrocław 2006, s. 186-197.

A. Poręba, W. Zuberek, J. Nogaj-Chachaj, A. Kotyrba, S. Siwek, Archeological objects in loesses recognized by GPR research – archeological site in Karmanowice, Poland, Acta Geophysica, vol. 55, n04, pp.640-651.

M. Łanczont, J. Nogaj-Chachaj, M. Racka, M. Fabiańska, G. Bzowska Geochemiczne badania kurhanu I w Cieszacinie Wielkim, „Rocznik Przemyski”, t. 43, 2007, s. 11-20.

J. Nogaj-Chachaj, Wstępne wyniki badań grobów kultury amfor kulistych na stanowisku 6 w Mętowie, pow. lubelski, „Archeologia Polski Środkowowschodniej’, t. VIII, s. 23-29.

J. Nogaj-Chachaj; M.Żołędziewska, A. Lebioda, A. Jonkisz; A. Dmochowska, T. Dobosz, ,Mikrosatelitarny i mitochondrialny profil DNA z kości neolitycznej ze stanowiska archeologicznego w Karmanowicach, poster PH-15; Materiały XIV Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i kryminologii, Szczecin 27-29 Września 2007, s. 154-155, Abstracty.

A. Poręba, W. Zuberek ,M. Łanczont,J. Nogaj-Chachaj, Rozpoznanie pokryw lessowych metodą pseudotomografii oporu ((recognition of the loess covers by using a resistivity imaging method) Sbornik vĕdeckych praci Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava čislo 2, rok 2007, ročnik VII, ss.263-268.

J. Nogaj-Chachaj, M. Łanczont, Kilka uwag o pradziejowej antropopresji człowieka na środowisko przyrodnicze Wysoczyzny Kańczuckiej”; „Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego”, Sosnowiec 2012; s. 299-310.