Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Mirosław Nazar

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje: wtorki: 13.00 - 14.00


Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym przez platformę MS Teams UMCS - czat / rozmowa / wideorozmowa


Wskazówka: należy zalogować się do Teams UMCS, wpisać w wyszukiwarkę imię i nazwisko pracownika, a następnie wybrać opcję czatu, rozmowy lub wideorozmowy. Możliwy jest również kontakt mailowy (także poza terminem konsultacji). Osoby nie mające aktywowanego konta w Teams UMCS mogą nawiązać kontakt wyłącznie drogą mailową.


 


 


 


 

O sobie

Studia i praca:

Studia prawnicze na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie w latach 1969 – 1973. Działalność w Kole Naukowym Prawników Studentów UMCS (w latach 1971/72 funkcja prezesa SNKP). Od 1 października 1973 zatrudnienie w Zakładzie Prawa Cywilnego UMCS (z przerwą w 1974 r. spowodowaną obowiązkową służbą wojskową w szkole oficerów rezerwy). Aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim w 1976 r. Doktorat w 1983 r. („Prawa rozwiedzionych małżonków do mieszkania wspólnie zajmowanego w czasie trwania małżeństwa", promotor: prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz). Habilitacja w 1995 r. (na podstawie monografii „Rozliczenia majątkowe konkubentów”). Tytuł naukowy profesora nauk prawnych w 2011 r.

Staże naukowe: Katedra Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Państwowego w Leningradzie (St. Petersburg): wrzesień – grudzień 1986; Katedra Prawa Cywilnego Procesowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bonn: lipiec 1990 – grudzień 1991.

Funkcje pełnione na WPiA UMCS: prodziekan WPiA ds. studiów stacjonarnych (1996 – 2002); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego (1995 – 1996; 2002 – 2007); kierownik Zakładu Prawa Cywilnego (2003 - 2013); kierownik Katedry Prawa Cywilnego od 2013 r.

W latach 1997–2006 udział w pracach zespołu problemowego prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości; w 2002 r. powołanie przez premiera na czteroletnią kadencję w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (przewodniczący zespołu problemowego prawa rodzinnego KKPC).

Członek rzeczywisty Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Wybrane publikacje – monografie, podręczniki, opracowania aktów prawnych:

1."Prawa rozwiedzionych małżonków do wspólnie zajmowanego mieszkania", Wyd. Prawnicze, Warszawa 1988 (Nagroda MEN, 1989 r.)

2. "Ocena treści i funkcjonowania wybranych instytucji prawa spółdzielczego na tle spraw sądowych między spółdzielniami mieszkaniowymi i ich członkami", Wyd. Spółdzielcze, Warszawa 1988

3. "Rozliczenia majątkowe konkubentów", Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1993

4. "Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne", Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 1995

5. "Ustawowy ustrój majątkowy - wspólność ustawowa" (w): System Prawa Prywatnego, t. 11 (red. T. Smyczyński), Wyd. C.H. Beck i INP PAN, Warszawa 2014 (wyd. II).

6. "Konkubinat; związek partnerski" (w): System Prawa Prywatnego, t. 11 (red. T. Smyczyński), Wyd. C.H. Beck i INP PAN, Warszawa 2014 (wyd. II).

7. "Prawo rodzinne" (współautor), autorzy: J. Ignatowicz, M. Nazar, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016 (wyd. V).

8. "Zarys prawa cywilnego" (współautor), autorzy:T. Filipiak, J, Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka: Wyd. Verba, Lublin 2010 (wyd. VI)

9. "Kodeks rodzinny i opiekuńczy i inne akty prawne" (wprowadzenie, opracowanie aktów prawnych), Wyd. Zakamycze, Kraków 2002 (wyd. III),

10. "Prawo lokalowe" (wprowadzenie, opracowanie aktów prawnych), Wyd. Zakamycze, Kraków  1998


Ogłoszenia

Egzamin z prawa cywilnego, cz. I dla studentów II r. na kierunku prawo stacjonarne odbędzie się w uzgodnionym terminie 4 lipca br. (12.00 - 13.40) na platformie Wirtualnego Kampusu UMCS z jednoczesną obecnością zdających w zespole wykładowym na platformie Teams UMCS. Egzamin będzie miał formę pisemną testową.

Szczegółowa informacja o organizacji i przebiegu egzaminu oraz o kryteriach oceniania została przekazana w dniu 22 czerwca za pośrednictwem USOS w załączniku do zbiorczego maila. Jest dostępna także w folderze "Pliki" w zespole wykładowym Teams.

 Załączniki