Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

prof. dr hab. Wiesław Mułenko
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA BOTANIKI, MYKOLOGII I EKOLOGII
Telefon
+48815375938
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zbm.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Zdalne: wtorek 12.00-13.30


MS Teams (kod: xvo3n31)


Miejsce pracy: pokój 275B

Adres

Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (1973-1977). Od 1977 roku do chwili obecnej zatrudniony w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, początkowo w Instytucie Biologii,  następnie Biologii i Biochemii, a obecnie w Instytucie Nauk Biologicznych. Pracę rozpoczął w Zakładzie Botaniki Ogólnej, w latach 2005-2019 pracował w Zakładzie Botaniki i Mykologii, a od 2019 w Katedrze Botaniki, Mykologii i Ekologii. Stopień doktora  uzyskał w 1986 roku, doktora habilitowanego w 1999, tytuł profesora w roku 2010. 


Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

Mikroskopijne grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych: bogactwo i różnorodność gatunkowa, biologia, taksonomia, ekologia, rozprzestrzenienie (grzyby inwazyjne), udział i rola w strukturze zbiorowisk roślinnych, dynamika występowania grzybów na tle fenologicznego rozwoju roślin. 

Granty

2013-2014 – NCBR (Nr VKCh/GE-P/5; wspólnie z Uniw. Przyrodniczym w Lublinie) „Nowy środek biobójczy z funkcją blokowania cyklu rozrodczego Varroa destructor do walki z warrozą pszczoły miodnej”. Opracowanie działu dotyczącego nosemoz (wykonawca).

2009-2012 - MNISW - NR N/N304/172436: "Grzyby pasożytnicze w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej" (kierownik grantu). 

2004-2007 - MNISW (KBN) NR 2/P04C/089/27: "Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych na tle geobotanicznego zróżnicowania Tatrzańskiego Parku Narodowego" (kierownik grantu). 

2004-2007 - KBN NR 2 P04G 076 26P02 (INSTYTUTU BOTANIKI PAN W KRAKOWIE): "Obce gatunki inwazyjne we florze Polski - ich wpływ na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów" (główny wykonawca: redakcja i opracowanie działu "Grzyby inwazyjne"). 

2006 - GRANT FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, PROGRAM BIOS: "Wyposażenie zielnika w Instytucie Biologii UMCS" (główny wnioskodawca). 

2004 - MNISW (KBN), IV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKOLOGICZNE, SANDOMIERZ, 23-26.IX.2004 (wnioskodawca, organizator sympozjum): "Grzyby w środowisku naturalnym. Metody badań terenowych". Sympozjum zorganizowane przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Naukowym. 

2000 - PROREKTORA DS. NAUKI UMCS. "Grzyby fitopatogeniczne wybranych gatunków geofitów lasu grądowego (Tilio-Carpinetum) w Białowieskim Parku Narodowym" (kierownik grantu).

Pozyskane dotacje finansowe

SPUB - Specjalne Urządzenie Badawcze (dotacja MNiSW): „Naukowe kolekcje botaniczne, mykologiczne i faunistyczne Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS”. 2011-2017 (5 edycji:  łącznie 1.670.664,00 PLN). 

Dorobek naukowy

Ponad 200 prac naukowych z zakresu mykologii. Autor lub współautor ponad 100 artykułów naukowych, 8 opracowań monograficznych, kilkunastu rozdziałów w monografiach, redaktor lub współredaktor 7 wieloautorskich opracowań książkowych, a także autor kilkudziesięciu prac innego typu (komunikaty, recenzje, sprawozdania, biografie, opracowania kartograficzne i inne).

Ważniejsze publikacje

Artykuły naukowe

Opisy nowych dla nauki gatunków grzybów

Entylomella sii-latifolii (Sacc.) U. Braun & Mułenko (1995) (na Sium latifolium) - opis nowoodkrytego stadium rozwojowego (anamorfy) Entyloma flavum Cif. (Ustilaginomycota); obecnie uznany za niezależny gatunek [In: Braun U. 1995. A monograph of CercosporellaRamularia and allied genera (phytopathogenic hyphomycetes). Vol. 1. IHW-Verlag, Eching bei München, pp. 333] (stwierdzony w Puszczy Białowieskiej). 

Mułenko W., Braun U., Wołczańska A. 2003. Spermosporina gymnadeniae sp. nov. on Gymnadenia sp. (Orchidaceae). Mycotaxon 86: 475-478 (stwierdzony w Tatrach).

Mułenko W., Schubert K., Kozłowska M. 2004. Cladosporium galii sp. nov. on Galium odoratum from Poland. Mycotaxon 90(2): 271-274 (stwierdzony w Puszczy Białowieskiej). 

Mułenko W., Bacigálová K. 2005. Parasitic microfungi of the Tatra Mountains. 2. Pseudocercosporella tetrensis sp. nov. on Aconitum firmum subsp. firmum from Poland. Polish Botanical Journal (2): 209–212 (stwierdzony w Tatrach).

Schubert K., Braun U., Mułenko W. 2006. Taxonomic revision of the genus Cladosporium s. lat. 5. Validation and description of new species. Schlechtendalia14: 55-83 (opisano: Cladosporium fraxinii sp. nov. on Fraxinus excelsiorstwierdzony w Lublinie).

Wybrane artykuły naukowe:

Cieśliński S., Czyżewska K., Faliński J.B., Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J. 1996. Relikty lasu puszczańskiego. Zjawiska reliktowe. (Wyniki badań w Projekcie Crypto na stałej powierzchni BSG: V-100; BPN; oddz. 256). [w:] J.B. Faliński, red., Białowieski Park Narodowy (1921-1996) w badaniach geobotanicznych. Phytocoenosis 8 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 4: 47-64.

Choi Y. J., Mułenko W., J. H. Park J. H., Shin H. D. 2012. First Report of Spider Flower Downy Mildew Caused by an Unnamed Hyaloperonospora sp. in Korea. Plant Disease (APS, Disease Notes) 96(4): 588 (http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-12-11-1062). 

Ptaszyńska A.A., Mułenko W. 2013. Wybrane aspekty budowy, taksonomii oraz biologii rozwoju mikrosporydiów z rodzaju Nosema [Selected aspects of the structure, development, taxonomy and biology of microsporidian parasites belonging to the genus Nosema]. Medycyna Weterynaryjna (Veterinary Medicine – Science and Practice) 69(12): 716-726.

Ptaszyńska A.A., Borsuk G., Mułenko W., Demetraki-Paleolog J. 2014. Differentiation of Nosema apis and Nosema ceranae spores under Scanning Electron Microscopy (SEM). Journal of Apicultural Research 53(5): 537-544 [artykuł przetłumaczony w całości na język portugaliski w: Revista de Apicultura 24 (89 Jul. /Set. 15): 3-10 (Portuguese Beekeeping Magazine)].

Bacigálová K., Petrýdesová J., Mułenko W., Kozłowska M. 2014. A Taphrina on Potentilla erecta new in Slovakia. Biologia (Bratislava) 69(2): 163-167.

Świderska-Burek U., Mułenko W2014. New records of cercosporoid fungi from Poland. Mycotaxon 128: 55–62.

Opracowania monograficzne

Mułenko W1998. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne w strukturze naturalnych zbiorowisk leśnych. Rozprawy habilitacyjne LXII: 1-65. Wyd. UMCS, Lublin. 

Hyun I.K., Heo N.Y., Lee Y.H., Mułenko W2003. Introduction to the identification of plant quarantine fungi. Wyd. National Plant Quarantine Service, Korea: 165 pp. 

Mułenko W., Kozłowska M., [Sałata B.], 2004. Microfungi of the Tatra National Park. A checklist. Biodiversity of the Tatra National Park, Vol. 1. Wł. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences. Kraków, pp. 68.

Ławrynowicz M., Bujakiewicz A., Mułenko W. 2004. Mycocoenological studies in Poland. 1952-2002. Monographiae Botanicae 93: 1-102.

Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W., Bazyuk-Dubey I.V. 2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin: 192 pp. 

Kozłowska M., Heluta V.P., Mułenko W2015. Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part II. A checklist of microfungi and larger Ascomycota. Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin: 204 pp. 

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Mamczarz M. 2019. Annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richeness, diversity and distribution. Maria Curie-Skłod. Univ. Press, Polish Bot. Soc.: 449 pp.

Kozłowska M., Mułenko W., Anusiewicz M., Wołkowycki M. 2019. Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest. Maria Curie-Skłod. Univ. Press, Lublin: 147 pp.

Mułenko W., Bacigálová K., Kozłowska M., Świderska-Burek U., Wołczańska A., Chmiel M.A. 2020. The microfungi of the Tatra Mountains and surrounding areas. An annotated catalogue. W. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków: 484. 

 

Rozdziały w opracowaniach monograficznych

Sałata B., Romaszewska-Sałata J., Mułenko W1993. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne. [w:] Z. Mirek and H. Piękoś-Mirkowa, red., Przyroda Kotliny Zakopiańskiej. Tatry i Podtatrze 2: 183-207. 

Sałata B., Mułenko W1995. Mikroskopowe grzyby fitopatogeniczne. [w:] Z. Mirek, red., Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tatry i Podtatrze 3: 393-404.

Mułenko W., Majewski T. 1996. Parasitism, parasites. [in:] J.B. Faliński and W. Mułenko, eds., Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Functional groups analysis and general synthesis. (Project CRYPTO 3) Phytocoenosis 8 (N.S.), Archivum Geobotanicum 6: 37-54.

Klama H., Mułenko W., Żarnowiec J., Faliński J.B. 1996. Richness and diversity of cryptogamous flora and forest communities differentiation. Summing-up. [in:] J.B. Faliński and W. Mułenko, eds., Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Functional groups analysis and general synthesis. (Project CRYPTO 3). Phytocoenosis 8 (N.S.), Archivum Geobotanicum 6: 189-196.

Mułenko W., Piątek M., Wołczańska A., Kozłowska M., Ruszkiewicz-Michalska M. 2010. Plant parasitic fungi introduced to Poland in modern times. Alien and invasive species. Biological Invasions in Poland 1: 49-71. 

Mułenko W., Kozłowska M., Radliński B. 2014. Grzyby. [w:] R. Reszel, T. Grądziel (red.). Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek. Rozdz. 4. Świat grzybów, porostów i roślin: 93-98. Wyd. Lipiec, Zwierzyniec. 

Mułenko W., Heluta V.P., Kozłowska M., Bazyuk I.V. 2015. Grzyby i śluzowce. [w:] T. Grabowski, M. Harasimiuk, B.M. Kaszewski, Y. Kravchuk, B. Lorens, Z. Michalczyk, O. Shabliy (red.), Roztocze Przyroda i Człowiek: 161-170 Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec. 

Redakcje opracowań zbiorowych - przewodniki, monografie taksonomiczne

Faliński J.B., Mułenko W., eds1992. Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park. Check-list of cryptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987-1991 on the permanent plot V-100 (Project CRYPTO [1]). Phytocoenosis 4 (N.S.), Archivum Geobotanicum 3: 1-48. 1995. General problems and taxonomic groups analysis. (Project CRYPTO [2]). Phytocoenosis 7 (N.S.), Archivum Geobotanicum 4: 1-176. 1996. Functional groups analysis and general synthesis. (Project CRYPTO 3). Phytocoenosis 8 (N.S.), Archivum Geobotanicum 6: 1-224. 1997. Ecological Atlas. (Project CRYPTO 4). Phytocoenosis 9 (N.S.), Supplementum Cartographiae Geobot. 7: 1-522.

Sałata B. 2002. Polskie gatunki grzybów mitosporowych z rodzaju Ascochyta. Wyd. UMCS, Lublin: ss. 123. (Mułenko W., redakcja oraz przygotowanie do druku).

Mułenko W., red. 2008. Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. UMCS, Lublin: ss. 241. 

Mułenko W., Majewski T., Ruszkiewicz-Michalska M., eds. 2008. A preliminary checklist of micromycetes in Poland. Biodiversity of Poland 9: 1-752. Wł. Szafer Institute of Botany Polish Academy of Sciences, Kraków.


Ogłoszenia

W Katedrze istnieje jeden z największych zielników w Polsce, o akronimie LBL, cytowany w światowej bazie Index Herbariorum. Jest jedynym profesjonalnym zielnikiem w całej Wschodniej Polsce. W skład zielnika wchodzą zbiory reprezentujące rośliny oraz grzyby. Zielnik botaniczny (rośliny, mchy, wątrobowce, glony) liczy ponad 300 000 arkuszy zielnikowych, dokumentujących występowanie ok. 2 000 gatunków. Zielnik mykologiczno-lichenologiczny liczy ok. 100 000 arkuszy, w tym ponad 3 000 gatunków grzybów i porostów. Materiałami uzupełniającymi zbiory są próbki gleb, skał, skamielin itp. Niektóre działy zielnika (np. lichenologiczny i briologiczny) są podstawową bazą (w Polsce i na świecie) w zakresie rewizji taksonomicznych (ponad 200 typów nomenklatorycznych). Zbiory są udostępniane specjalistom z Polski oraz z zagranicy w celu prowadzania różnego typu badań naukowych, głównie taksonomicznych i fizjograficznych. Wykorzystywane są też w procesie dydaktycznym oraz w działaniach popularyzujących naukę.