Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Wiesław Mułenko

prof. dr hab. Wiesław Mułenko
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
INSTYTUT BIOLOGII I BIOCHEMII, ZAKŁAD BOTANIKI I MYKOLOGII
Funkcje
Dyrektor Instytutu, Kierownik Zakładu
Telefon
+48815375938
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zbm.umcs.lublin.pl
Konsultacje

pon.: 10-11 czw.: 10-11

Adres

Lublin, UMCS, Wydział Biologii i Biotechnologii
Akademicka 19
20-033 Lublin

O sobie

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie (1973-1977). Od 1977 roku do chwili obecnej zatrudniony w Instytucie Biologii i Biochemii (wcześniej w Instytucie Biologii) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, początkowo w Zakładzie Botaniki Ogólnej, od roku 2005 w Zakładzie Botaniki i Mykologii. Stopień doktora  uzyskał w 1986 roku, doktora habilitowanego w 1999, tytuł profesora w roku 2010. Od roku 2005 zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.


Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

Mikroskopijne grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych, w tym: bogactwo i różnorodność gatunkowa, biologia, taksonomia, ekologia, rozprzestrzenienie, grzyby inwazyjne, udział i rola pasożytów w strukturze naturalnych zbiorowisk roślinnych, dynamika występowania pasożytów na tle fenologicznego rozwoju roślin. 

Granty

2009-2012 - MNISW - NR N/N304/172436: "Grzyby pasożytnicze w strukturze górskich zbiorowisk leśnych podlegających sukcesji wtórnej" (kierownik grantu). 

2004-2007 - MNISW (KBN) NR 2/P04C/089/27: "Grzyby pasożytnicze roślin naczyniowych na tle geobotanicznego zróżnicowania Tatrzańskiego Parku Narodowego" (kierownik grantu). 

2004-2007 - KBN NR 2 P04G 076 26P02 (INSTYTUTU BOTANIKI PAN W KRAKOWIE): "Obce gatunki inwazyjne we florze Polski - ich wpływ na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów" (główny wykonawca: redakcja i opracowanie działu "Grzyby inwazyjne"). 

2006 - GRANT FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ, PROGRAM BIOS: "Wyposażenie zielnika w Instytucie Biologii UMCS" (główny wnioskodawca). 

2004 - MNISW (KBN), IV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM MIKOLOGICZNE, SANDOMIERZ, 23-26.IX.2004 (WNIOSKODAWCA, ORGANIZATOR SYMPOZJUM): "Grzyby w środowisku naturalnym. Metody badań terenowych". Zorganizowane przy współpracy z Lubelskim Towarzystwem Naukowym. 

2000 - PROREKTORA DS. NAUKI UMCS (KIEROWNIK GRANTU). "Grzyby fitopatogeniczne wybranych gatunków geofitów lasu grądowego (Tilio-Carpinetum) w Białowieskim Parku Narodowym"

 Publikacje

Autor lub współautor 200 publikacji z zakresu mykologii, w tym: ponad 100 artykułów naukowych, 6 opracowań monograficznych, 15 rozdziałów w monografiach, redaktor lub współredaktor 8 opracowań monograficznych oraz kilkudziesięciu prac innego typu (komunikaty, recenzje, sprawozdania, biografie, opracowania kartograficzne, itp.).


Ogłoszenia

W Zakładzie istnieje jeden z największych zielników w Polsce, dobrze znany na świecie, o akronimie LBL. Jest jednocześnie jedynym profesjonalnym zielnikiem w całej Wschodniej Polsce. W skład zielnika wchodzą zbiory reprezentujące rośliny oraz grzyby. Zielnik botaniczny (rośliny, mchy, wątrobowce, glony) liczy ponad 300 000 arkuszy zielnikowych, dokumentujących występowanie ok. 2 000 gatunków. Zielnik mykologiczno-lichenologiczny liczy ok. 100 000 arkuszy oraz ponad 3 000 gatunków grzybów i porostów. Materiałami uzupełniającymi zbiory są próbki gleb, skał, skamielin itp. Niektóre działy zielnika (np. briologiczny i lichenologiczny) są podstawową bazą (w Polsce i na świecie) w zakresie rewizji taksonomicznych. Zbiory mogą byc udostępniane specjalistom do przeprowadzenia różnego typu badań.