Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Elżbieta Muciek

dr Elżbieta Muciek
Stanowisko
specjalista
Jednostki
OBIEKT WYDZIAŁU POLITOLOGII
Funkcje
Kierownik Obiektu
Telefon
81/5376011;519319671
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Pok. 021.


 

Adres

Pl. Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Wykształcenie:

absolwentka III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Ukończyła Wydział Humanistyczny UMCS w zakresie filologii polskiej. Dr nauk humanistycznych, specjalność: nauka o polityce. Rozprawa doktorska pt.: Organizacje polskie w Szwecji w świetle polityki imigracyjnej państwa szwedzkiego (1945-1992), promotor: prof. dr hab. Władysław Kucharski.

Zainteresowania badawcze:

grupy etniczne, Polonia, polityka migracyjna, antropologia polityczna

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/2015:

Demografia i statystyka, rok I, studia I stopnia, stacjonarne, kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Demografia i statystyka, rok I, studia I stopnia, stacjonarne, kierunek: politologia

Polityka imigracyjna UE, rok II, studia II stopnia, stacjonarne, kierunek: stosunki międzynarodowe

 


Działalność naukowa

Autorka ponad stu publikacji: w tym ok. 40 naukowych i popularno-naukowych (głównie na łamach "Forum Polonijnego").

Wybrane publikacje naukowe:

 • Polska – Białoruś. Dylematy sąsiedztwa, pod red. H. Chałupczaka i E. Michalik,  Lublin 2005.
 • Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji, pod red. E. Michalik i H. Chałupczaka, Lublin 2006.
 • Michalik E.: Stanisław Maria Gąssowski – architekt i patagoński „bohemio”. W: Materiały V Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Kraków 22-23 września 2000, pod red. A. Judyckiej i B. Klimaszewskiego, Lublin 2000.
 • Michalik E.:  Socjaldemokracja w Szwecji. W: Doktryna i ruch socjaldemokratyczny. Historia i współczesność, pod red. E. Olszewskiego, Puławy 2001.
 • Michalik E.:  Enrique Spika – argentyński generał z polskim rodowodem. W: Materiały VI międzynarodowego sympozjum biografistyki polonijnej – Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001.
 • Michalik E.:  Zadania gminy w modelu szwedzkiej demokracji. W: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. 10 lat doświadczeń, pod red. S. Michałowskiego, Lublin 2002.
 • Michalik E.: Polacy w Szwecji w powojennym 50-leciu. W: Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002.
 • Michalik E.: Prasa i wydawnictwa polskie w Szwecji. W: Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (od września 1939 r. do współczesności), pod red. M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002.
 • Michalik E.: Elity polonijne w Szwecji. W: Kształtowanie się elit polonijnych, pod red. J. Knopka, Bydgoszcz 2003,.
 • Michalik E.: Aktywność kobiet w środowiskach polonijnych w Szwecji w XX w. W:  Kobiety i młodzież w migracjach, pod red. J. Zamojskiego, Warszawa 2005.
 • Michalik E.:  Polityka krajów zachodnich wobec nowych mniejszości. W:  Mniejszości narodowe  w procesach transformacji oraz integracji w Europie, pod red. H. Chałupczaka i E. Michalik, Lublin 2006.
 • Muciek E.: Wielokulturowość w Szwecji – projekt polityczny i praktyka społeczna. „Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” 2009, t. 4.
 • Muciek E.: Antropologia polityczna w programie studiów etnologicznych i politologicznych. W: Antropologia i polityka. Szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy, pod red. W. Dohnala i A. Posern-Zielińskiego, Warszawa 2011.
 • Muciek E.:  Geneza skupisk polskich w Szwecji, „Facta Simonidis” 2012, nr 1, s. 7-29.
 • Muciek E.: Nowe mniejszości w procesie kształtowania społeczeństwa wielokulturowego na przykładzie Szwecji. W: Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, pod red. E. Godlewskiej i M. Lesińskiej-Staszczuk, Lublin 2013.
 • Historyczne i polityczne związki Polski i Austrii, pod red. E. Muciek, Lublin 2015.

Inne osiągnięcia:

stypendium Króla Szwecji Karola XVI Gustawa dla doktorantów z Europy Środkowo-Wschodniej w Centrum för Invandringsförskning (CEIFO) Uniwersytetu w Sztokholmie. Stypendia: Związku Polaków "Strzecha" w Austrii, Związku Karpatczyków i Tobrukczyków w Argentynie.

Dzialalność organizacyjna:

Skarbnik w Lubelskim Klubie Polonijnym 1995-2010.

Członek redakcji "Forum Polonijnego" 2000-2008.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Lublinie

Prezes Towarzystwa Polsko-Austriackiego, Oddział w Lublinie.