Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko

prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
Telefon
81 537 52 70
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://msg.umcs.lublin.pl/mucha.htm
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021


konsultacje:


wtorek: 15.00-16.30


środa: 15.00-16.30


kod do zepołu Teams:fssex12

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

https://orcid.org/0000-0002-1288-4662

BEST PAPER za artykuł „Extent of the crisis and post-crisis consolidation of public finances in Greece, Italy, Belgium and Portugal in 2009 – 2018” na konferencji SGEM Florence ART 2018

Zainteresowania naukowe

ekonomia międzynarodowa, globalna ekonomia polityczna, ekonomia integracji europejskiej (zwłaszcza rynek wewnętrzny i UGiW), handel międzynarodowy, transformacja sektora energii, polityka energetyczna (w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym).

Wykształcenie

 •  Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Wydział Finansów i Statystyki w Warszawie - rok ukończenia 1969
 •  Instytut Ekonomiczno - Finansowy w Leningradzie - stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w 1974 r.
 •  Habilitacja na Wydziale Ekonomicznym UMCS w roku 1987, tytuł pracy: "Polityka regionalna jako element interwencjonizmu państwowego w USA".

Praca zawodowa

 • Wydział Ekonomiczny UMCS (od 1969)
 • Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie (1996-2001)
 • Lubelska Szkoła Biznesu - Szkoła Wyższa (1999-2002)
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2004-2010)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2012-2015)

Staże zagraniczne

 1. Wrzesień - grudzień 1977 r. - Massachusetts, State College System, Boston, USA
 2. Kwiecień 1988 r. - Nufield College Oxford, Wielka Brytania
 3. Styczeń - luty 1991 r. - Norwegian School of Economics, Bergen, Norwegia
 4. Czerwiec 1991 r. - European University Institute we Florencji, Włochy
 5. Wrzesień - październik 1991 r. - Bluffton College Ohio, Department of Economics, USA
 6. Styczeń - marzec 1992 r. - Agricultural University Wageningen, Department of Marketing, Holandia
 7. Maj 1996 r. - University of Hull, Wielka Brytania
 8. Maj 1997 r. - University College Dublin, Irlandia
 9. Maj 1998 r. - European University Institute we Florencji, Włochy
 10. Maj 2000 r. - University of Sussex in Brighton, Wielka Brytania
 11. Październik 2000 r. - European University Institute we Florencji, Włochy
 12. Maj 2001r. - European University Institute we Florencji, Włochy

Działalność naukowa

Członkostwo w komitetach naukowych:

 • "Eurolimes. Journal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen" (członek Rady Naukowej czasopisma)
 • "Biuletyn Europejski" (redaktor serii wydawniczej UMCS w latach 1995 - 2010)
 • "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe" The Journal of University of Lodz (recenzent)

Jubileuszowe wydanie Annales z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej w UMCS

Lista publikacji naukowych w latach 2006-2020:

 1. Poland in the European Union - Experience of the First Years of Membership,Biuletyn Europejski 2004/2005, (redaktor naukowy serii wydawniczej B. Mucha-Leszko), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, ss. 196.
 2. State aid in the adjustment process of Poland’s economy to the EU common market   [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Poland in the European Union - Experience of the First Years of Membership,Biuletyn Europejski 2004/2005, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 11-29 (współautor M. Kąkol).
 3. Compliance by Poland with the EU rules concerning State aid [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Poland in the European Union - Experience of the First Years of Membership,Biuletyn Europejski 2004/2005, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 31-58 (współautor M. Kąkol).
 4. State aid as a market intervention instrument of the EU new member countries (cases of Poland, the Czech Republic and Hungary), The Influence of the Globalization  Processes on Central and Eastern European Region, “Working Papers, Institute of International Business, University of Gdańsk”, No 22, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, s. 248-263 (współautor M. Kąkol).
 5. 50 lat Traktatów Rzymskich. Sukcesy i trudne realia integracji europejskiej,Biuletyn Europejski, wydanie specjalne, (redaktor naukowy serii wydawniczej B. Mucha-Leszko), Wyd. UMCS, Lublin 2007, ss. 196.
 6. Próby budowania wspólnej Europy w latach 40. XX wieku - koncepcje i inicjatywy [w:] B. Mucha-Leszko (red.), 50 lat Traktatów Rzymskich. Sukcesy i trudne realia integracji europejskiej,Biuletyn Europejski, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 17-44.
 7. Pomoc dla regionów słabo rozwiniętych z funduszy UE a szanse aktywizacji gospodarczej województwa lubelskiego, „Zamojskie Studia i Materiały”, Rok wydania IX zeszyt 24 seria: Ekonomia (3), Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2007, s. 147-170 (współautor M. Kąkol).
 8. Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 385.
 9. Pozycja strefy euro w gospodarce światowej, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu”, nr 1191, Problemy gospodarki światowej, Wyd. AE we Wrocławiu, 2008, s. 348-362.
 10. Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej, Biuletyn Europejski 2006/2007 (redaktor naukowy serii wydawniczej B. Mucha-Leszko), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, autor M. Kąkol, ss. 340.
 11. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, Biuletyn Europejski 2008 (redaktor naukowy serii wydawniczej B. Mucha-Leszko), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, autor P. Pasierbiak, ss. 347.
 12. Priority areas of the EU external economic policy under globalization, “Working Papers Institute of International Business University of Gdańsk” Meeting Global Challenges, No 25, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 24-41 (współautor M. Kąkol).
 13. Główne czynniki niskiego tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro w latach 1999-2007[w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej. Polityka Ekonomiczna a wzrost gospodarczy, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008, s. 41-58 (współautor M. Kąkol).
 14. Ewolucja idei zjednoczenia Europy[w:] E. Skrzypek, Z. Szymański (red.), Między historią a teraźniejszością, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 107-129.
 15. Polityka Systemy Rezerwy Federalnej USA i jej skutki w latach 1995-2008 [w:] J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala (red.), Współczesny kryzys gospodarczy. Przyczyny, przebieg, skutki, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 45-66 (współautor M. Kąkol).
 16. Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 218.
 17. Analiza handlu towarami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 i ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 19-50 (współautorzy: M. Kąkol, T. Białowąs).
 18. Analiza handlu usługami Unii Europejskiej w latach 1995-2008 i ocena konkurencyjności [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 51-92 (współautorzy: M. Kąkol, T. Białowąs).
 19. Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Japonią w latach 1995-2007 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s.181-218 (współautorzy: T. Białowąs, M. Kąkol).
 20. Procesy migracyjne po ostatnim rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Polityka Społeczna”, Nr 8/2009, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009, s. 9-13 (współautor M. Kąkol).
 21. Wzrost znaczenia i formy międzynarodowej polityki konkurencji, „Gospodarka Narodowa”, Nr 5-6/2009, SGH, Warszawa 2009, s. 21-38 (współautor M. Kąkol).
 22. Jak funkcjonowanie w strefie euro wpływa na stabilizację gospodarczą jej krajów członkowskich?, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych”, nr 39, tom 1, 2009, s. 247-255.
 23. Will the financial economic crisis of 2008-2009 accelerate monetary integration in the EU? [w:] L. Soproni, A. Santagostino, E. Molnar (red.), Europe and its economic frontier, University of Oradea, University of Debrecen, “Eurolimes” Vol. 8, 2009, s. 17-31 (współautor M. Kąkol).
 24. Kryzys finansowo-gospodarczy a przyspieszenie integracji walutowej, Opinia ekspercka przygotowana dla Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce [w:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów, Wyd. Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2010, s. 158-163.
 25. Recenzja książki M. Piotrowska, L. Kurowski (red.), Global Challenges and Policies of the European Union – Consequences for the “New Member States”, WUE 2009, 484pp., “Argumenta Oeconomica” No 2 (25), 2010, Wrocław University of Economics, s. 177-179.
 26. Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, Biuletyn Europejski 2009/ 2010 (redaktor naukowy serii wydawniczej B. Mucha-Leszko), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, autor A. Gawlikowska-Fyk, ss. 244.
 27. Kryzys finansowy a perspektywy strefy euro, „Euro Express”, czasopismo studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, nr 1, rok ak. 2009/2010, Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 2-3 (współautor M. Kąkol).
 28. Relacja z Brussels Economic Forum 2010, „Wiadomości Uniwersyteckie” nr 8/167, UMCS, październik 2010, s. 34-35 (duże strony) (współautor M. Kąkol).
 29. Pozycja innowacyjna krajów strefy euro w skali globalnej [w:] J. Stacharska-Targosz, J. Szostak (red.), Transfer wiedzy i funduszy europejskich do sektorów gospodarki krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2010, s. 209-221 (współautor M. Kąkol).
 30. Euro – waluta regionalna czy globalna? „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego” Wyzwania gospodarki globalnej, Nr 28/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, s. 444-473 (współautor M. Kąkol).
 31. Przyczyny i skutki zróżnicowania konkurencyjności w strefie euro, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzenia Uniwersytetu Gdańskiego” Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu, nr 4/2, 2010, Wydział Zarządzenia UG i Fundacja Rozwoju UG, Sopot 2010, s. 361-377 (współautor  M. Kąkol).
 32. Konwergencja realna i doświadczenia strefy euro a wspólna waluta w Polsce, „Problemy Zarządzania” Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia i wyzwania, Vol. 8, nr 1 (27), Wydział Zarządzania UW, wiosna 2010, s. 20-46.
 33. Podstawy teoretyczne i realizacja polityki fiskalnej w strefie euro, „Annales  UMCS”, Sectio H , Vol. 44, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 81-102 (współautor M. Kąkol).
 34. Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2010, s. 127-139 (współautor M. Kąkol).
 35. EU economic frontiers determined by its international trade position and trade Policy [in:] The Geopolitics of European Frontiers, edited by D. I. Dolghi, “Eurolimes”, Vol. 10, Autumn 2010, University of Oradea & University of Debrecen, s. 151-162 (współautor M. Kąkol).
 36. Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011. 
 37. Od kryzysu finansowego do kryzysu finansów publicznych, czyli skutki polityki fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010 [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 221-262 (współautor M. Kąkol).
 38. Rozszerzanie i perspektywy strefy euro [w:] I. Politowicz, Z. Binek (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011 (współautor M. Kąkol).
 39. Portugalia w unii walutowej – problemy gospodarcze i kryzys finansów publicznych, „Ekonomista” nr 4, 2011 (współautor M. Kąkol).
 40. Prowzrostowe efekty polityki fiskalnej w strefie euro w latach 2008-2010 i jej skutki dla finansów publicznych, „Euro Express”, czasopismo studiów podyplomowych „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”, nr 2, rok ak. 2010/2011, Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
 41. Pozycja i rola Unii Europejskiej w globalnym układzie sił, „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego” Wyzwania gospodarki globalnej, nr 31, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012, s. 276-296 (współautor M. Kąkol).
 42. Polityka handlowa w warunkach Pax Americana i Pax Britannica, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVI, nr 2, 2012, s. 153-163 (współautor M. Kąkol).
 43. Policentryzacja układu sił gospodarczych a multilateralna polityka handlowa, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. XLVI, nr 2, 2012, s. 165-174.
 44. Przyszłość strefy euro – ściślejsza integracja czy powrót do dwóch prędkości?, „Acta Universitatis Lodzienis. Folia Oeconomica”, nr 273, 2012, s. 301-316.
 45. Globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych a międzynarodowy system walutowy [w:] E. Molendowski (red.), Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 313-322 (współautor M. Kąkol).
 46. Polityka fiskalna i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii w latach 1999-2012 [w:] D. Miłaszewicz (red.), Stabilizacja fiskalna - teorie i doświadczenia wybranych gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2012, s. 139-157 (współautor M. Wojtas).
 47. Korzyści międzynarodowej integracji gospodarczej a osiągnięcia i problemy Unii Europejskiej [w:] W. Bieńkowski, S.I. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej – konkurencyjność i rynki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 15-42.
 48. Perspektywy euro jako waluty międzynarodowej, „Studia Ekonomiczne” Współczesne problemy ekonomiczne. Wybrane zagadnienia teoretyczne a praktyka gospodarcza, nr 129, Katowice 2013, s. 97-106 (współautor M. Kąkol).
 49. Hiszpania w unii walutowej, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. 47, nr 1, 2013, s. 107-120.
 50. Efektywność automatycznych stabilizatorów koniunktury w Unii Europejskiej, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. 47, nr 2, 2013, s. 123-132 (współautor M. Kąkol).
 51. Polityka integracyjna Francji – motywy, koncepcje, rezultaty, „Annales UMCS”, Sectio H Oeconomia, Vol. 47, nr 2, 2013, s.165-178.
 52. Możliwości zmniejszania luki rozwojowej Polski w Unii Europejskiej i wobec krajów o największym potencjale gospodarczym w perspektywie 2040 roku, „Zarządzanie i Finanse”, Vol. 11, Nr 1, 2013.
 53. Znaczenie i perspektywy euro w funkcji waluty rezerwowej, „Annales UMCS”, Sectio H, Oeconomia Vol. 48, nr 1, 2014, s. 151-160.
 54. Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncepcji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie, „Annales UMCS”, Sectio H, Oeconomia Vol. 48, nr 2, 2014, s. 69-78 (współautor A. Jarosz-Angowska).
 55. Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, nr 8 (2014), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, s. 143-154.
 56.  “Eurolimes”  Journal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, The Social Frontiers of Europe, Vol. 17, Spring 2014, Oradea University Press, współredakcja naukowa.
 57. Welfare States in Europe or the European Welfare State, “Eurolimes” Journal of the Institute for Euroregional Studies Oradea-Debrecen, The Social Frontiers of Europe, Vol. 17, Spring 2014, Oradea University Press, s. 33-47 (współautor M. Kąkol).
 58. Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, B. Mucha-Leszko (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 59. Wzrost gospodarczy i proces konwergencji oraz średnio i długoterminowe perspektywy zmniejszania luki rozwojowej, [w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 60. Polityka budżetowa i sytuacja w dziedzinie finansów publicznych,[w:] B. Mucha-Leszko (red.), Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
 61. Wyniki gospodarcze Szwecji w latach 2000-2013 a problem wprowadzenia euro, „Annales UMCS”, Sectio H, Oeconomia Vol. 49, nr 1, 2015 (współautor M. Kąkol).
 62. Problem nadwyżek i deficytów na rachunkach obrotów bieżących krajów strefy euro, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 41, t. 3, 2015 (współautor K. Twarowska).
 63. Technologie ICT, zmiany strukturalne i wydajność pracy jako czynniki rosnącej luki gospodarczej Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych, „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia” nr 3/2016 (81), s. 179-190.
 64. Polityka społeczna jako instrument spójności Unii Europejskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 3/2016 (47), s. 193-204.
 65. Czynniki i skutki destabilizacji kursów walutowych po upadku systemu walutowego z Bretton Woods, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 266, 2016, s. 49-60 (współautor K. Twarowska).
 66. European Union as the global economic power, “Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe” vol. 19, no. 3/2016, s. 27-44 (współautor K. Twarowska).
 67. Potencjalne zagrożenia z przyjęcia wspólnej waluty w Polsce w świetle doświadczeń Hiszpanii i wyników gospodarczych wybranych krajów strefy euro, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 4/2016 (48), s. 34-45 (współautor K. Twarowska).
 68. Przyczyny słabego ożywienia koniunktury gospodarczej w strefie euro w latach 2010-2015 w świetle hipotezy o nowej sekularnej stagnacji, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 449/2016, s. 436-449.
 69. Polityka budżetowa i postkryzysowa konsolidacja finansów publicznych a stabilizacja makroekonomiczna w Wielkiej Brytanii, „Przedsiębiorstwo & Finanse” 2016/4 (15), s. 436-449.
 70. Causes and consequences of deindustrialization in the euro area, „Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture” Vol. 16 (XXXI) number 4, 2016, s. 240-252.
 71. Wzrost gospodarczy i proces konwergencji Polski i Słowacji w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 50 (2/2017), s. 74-88.
 72. Poland and Turkey as the Successful Catching-up Countries and their Bilateral Trade (2000-2015) [w:] A. Santagostino (red.), The Single European Market and Trade Policy, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2017, s. 154-185 (współautor T. Białowąs).
 73. Poland and Turkey as the Successful Catching-up Countries and their Bilateral Trade in 2000-2015, "Adam Akademi", no 7/1, 2017, s. 23-49 (współautor T. Białowąs).
 74. Poland's Foreign Trade Growth in 2000-2015 and Factors Affecting the Post-crisis Trade Slowdown, “Political Sciences, Law, Finance, International Relations”, vol. 1, 2017, s. 959-973 (współautor M. Wojtas).
 75. Economic growth and the post-crisis barriers in the euro area in 1995-2016, “Journal of International Scientific Publications. Economy & Business” vol. 11, 2017, s. 106-118.
 76. Extent of the Crisis and Post-crisis Consolidation of Public Finances in Germany, France, Spain and Ireland in 2009-2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Volume 5, Issue 1.1, 19-21 March 2018, Vienna, Austria, pp. 461-468.
 77. Investment as a Determinant of the Sustained Economic Growth in the European Union after Crisis 2008-2009, [in:] Proceedings of the 4th International Conference on European Integration, 2nd part, 17-18 May, 2018, Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, pp. 1054-1067 (współautor K. Twarowska).
 78. Causes of the European Union's Decreasing Position in the Global Economy in 2000-2016, “Problems of World Agriculture”, vol. 18, no. 1, 2018, pp: 159 - 175.
 79. Extent of the crisis and post-crisis consolidation of public finances in Greece, Italy, Belgium and Portugal in 2009 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October 2018, Florence, Italy, pp. 389-396.
 80. Budgetary policy and the state of public finances in the EU Scandinavian countries in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October 2018, Florence, Italy, pp. 339-346 (współautor K. Twarowska).
 81. Long-term comparative analysis of public finances in Poland and Slovakia in 2000 – 2018, [in:] Proceedings of the 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018, Conference Proceedings, Volume 5, Modern Science, Issue 1.6, 23-26 October, 2018, Florence, Italy, pp. 463-470 (współautor K. Twarowska).
 82. Catching-up process and public finances of Czechia and Hungary compared with Austria and the Netherlands in 2000-2018, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2019, vol. 63, nr 10, s. 57-73
 83. Podażowe i popytowe źródła wzrostu gospodarczego w Polsce i największych krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2018, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 61 (1/2020), DOI:10.15584/nsawg.2020.1.1
 84. Polskie inicjatywy na tle ogólnoeuropejskiej aktywności zjednoczeniowej w okresie budowania ideologicznych i instytucjonalnych podstaw wspólnej Europy [w:] A. Ambroziak, A. Szypulewska- Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa, monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej - Wyrzykowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, s. 295-321.
 85. EU-Russia Trade Relations: Interdependence and Geopolitics, [in:] A. Santagostino, B. Muge Vural (ed.), The Growth - Oriented Economic Policy of the EU, Cambridge Scholars Publishing 2020, s. 264-291 (współautor: T. Białowąs)
 86. Appraisal of the Adjustment of Poland's Economy to the Introduction of the Euro [in:] Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, edited by K. S. Soliman,  4-5 November 2020, Granada, Spain, p. 12412-12423, (współautor M. Kąkol).
 87. Poland's Economic Growth at the Pre-accession Stage and in the Conditions of Membership in the European Union against the Background of Other Visegrad Countries [in:] Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA): Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic, edited by K. S. Soliman,  4-5 November 2020, Granada, Spain, p. 1533-1547 (współautor M. Kąkol).
 88. Poland's catching up process in the European Union against the background of other Visegrad countries, "Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics" 2021 (współautor M. Kąkol).
 89. Does Poland's economy meet the criteria of real convergence with the Euro Area? "Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics" 2021 (współautor M. Kąkol).