Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Moraczewska

dr hab. Anna Moraczewska
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO
Telefon
81 5376000, 81 5376028
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym 2023/24 zapraszam na konsultacje w:


poniedziałki w godz. 12.15-13.30


środy w godz. 9.30 -11.00


kontakt na skrzynkę mailową  anna.moraczewska@mail.umcs.pl 


 


 


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-365 Lublin

O sobie

Ukończyła Wydział Politologii UMCS, a nastepnie studiowała w Sussex University w Brighton, GB.

Zakres badań: stosunki międzynarodowe, procesy transgraniczne, granice państwowe, zarządzanie granicami, międzynarodowe stosunki gospodarcze, ryzyko i zarządzanie ryzykiem w stosunkach międzynarodowych, Unia Europejska, Europa Wschodnia, Region Morza Bałtyckiego.

Wykładane przedmioty: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Międzynarodowe rynki finansowe, Decydowanie polityczne, Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Europie Wschodniej, Zarządanie bezpieczeństwem granic, Zarządzanie ryzykiem; 

Baltic Sea Region, Global Political Economy, Sustainable development, International Financial and Monetary Systems, UN System, International Economic Realtions, SD in project management (w j. ang.)

Członkostwo: PTNP, PTSM, ABS

Laureatka grantów: w l. 2004 - 2006 grant KBN, w l. 2012-2015 kierownik grantu badawczego Sonata NCN, w l. 2022-obecnie członek zespołowego grantu Sonata NCN, laureatka nagrody PTSM w roku 2022 za najlepszą monografię naukową

Najważniejsze publikacje:

 

 • Anna Moraczewska, Granice międzypaństwowe w różnych paradygmatach naukowych, [w:] Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Roman Kuźniar (red.), Warszawa 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego s. 657-664.
 • Anna Moraczewska, Ekonomiczna pozycja Federacji Rosyjskiej, [w:] Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, Andrzej Czarnocki, Ireneusz Topolski (red.), Lublin 2006, Wydawnictwo UMCS, s. 108-131.
 • Anna Moraczewska, Znaczenie granicy państwowej w porządku późnowestfalskim - transformacja czy status quo ante, (w:) Późnowestfalski ład miedzynarodowy,(red.) Katarzyna Marzęda i Marek Pietraś, Lublin UMCS 2008, s. 365-371.
 • Anna Moraczewska,Jakub Olchowski, De-bordering and Re-bordering culture in the European Union, (w:) “Political Geography Studies” No 1 European Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Lublin 2007, s. 49-60.
 • Anna Moraczewska, Transformacja funkcji współczesnej granicy polsko-ukraińskiej,(w:) Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy?, (red.) W. Gzicki, A. Podraza, LublinKUL 2008, s. 55-75, (wydane również w językach ukraińskim i angielskim)
 • Anna Moraczewska, Transformacja funkcji granic Polski, Lublin 2008.
 • Anna Moraczewska, Region Morza Bałtyckiego, (w:) Regiony i regionalizm w stosunkach międzynarodowych’, (red.) Andrzeja Dumały, Hanny Dumały i Ireneusza Topolskiego, Lublin UMCS 2009, s. 57-72.
 • Anna Moraczewska, Funkcjonowanie polskiej granicy wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4 (VI), Kraków 2009, s. 77 – 85.
 • Anna Moraczewska, The changing interpretation of border functions in International Relations, “Revista Romana de Geografie Politica” Anul XII nr 2, 2010, s. 329-340.Anna Moraczewska, Etiologia nieskutecznej integracji gospodarczej na obszarze WNP, (w:) Wspólnota Niepodległych Państw Fragmegracja – bezpieczeństwo-konflikty etniczne, (red.) Tomasz Kapuśniak, Lublin-Warszawa 2011, s. 25-41
 • Anna Moraczewska, Globalne partnerstwo NATO – ewolucja obszaru euroatlantyckiego, (w ) NATO  w pozimnowojennym środowisku (nie)bezpieczeństwa, (red.) Jakub Olchowski, Marek Pietraś, Lublin 2011, s. 111-118.
 • Anna Moraczewska, Dyplomacja korporacji transnarodowych, Nowe oblicza dyplomacji, Beata Surmacz (red.), Lublin UMCS 2013.
 • A. M., Border Conflicts in the Contemporary World, (red) Anna Moraczewska, Wojciech Janicki, Lublin-UMCS 2014.
  • A. M., A Secure Border or Border at Risk, (w)  Border Conflicts in the Contemporary World, (red) Anna Moraczewska, Wojciech Janicki, Lublin-UMCS 2014, s. 71-80.
  • A. M., Zastosowanie teorii gier w analizie zarządzania granicami państw, (w:) Teoria i praktyka stosunków międzynarodowych, (red.) M. Pietraś, H. Dumała, B. Surmacz, A. Ziętek, Lublin UMCS 2014, s. 309-324.
  • A. M., Wymiar wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako strategia zarządzania ryzykiem, „Przegląd Zachodni” No 4/2014, Instytut Zachodni w Poznaniu, ss.45-60.
  • A. M., Instytucjonalizacja zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej, (w:) Agencja Frontex w strefie Schengen. 10 lat doświadczeń, (red.) A. Kuś, A. Kosińska, A. Szachoń-Pszenny, WydawnictwoKUL, Lublin 2015, s. 55-67.
  • A. M., Adaptacja funkcjonowania strefy Schengen wobec dynamiki środowiska międzynarodowego, (w:) Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty społeczne, gospodarcze i środowiskowe, (red.) E. Małuszyńska, P. Idczak, G. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 2015, ss.110-121.
  • Redakcja „TEKI Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” No 10/1 (2015), Wydawnictwo Polska Akademia Nauk w Lublinie 2015, ss. 142.
  • A.M., Koncepcje ryzyka w badaniu stosunków międzynarodowych, „TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych” No 10/1 (2015), wydawnictwo Polska Akademia Nauk w Lublinie 2015, ss.49-65.
  • AM, Impenetrable Permeable Borders: New Technologie of Control At the Border of the State, (in:) New Technologies as a Factor of International Relations, M. Szkarłat, K. Mojska (eds.), Cambridge Scholars Publishing 2016, pp. 226-256.
  • AM, Social Dimension of New Technologies in Border Control. An International Relations Perspective, “Athenaeum” vol. 52/2016, ss. 78 – 94, ISSN 1505-2192, wyd. Adam Marszałek, DOI: 10.15804/athena.2016.52.04.
  • AM, Hybrydowość granic Unii Europejskiej w środowisku międzynarodowym, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11/2017, UAM, ss. 27-38. DOI:10.14746/rie.2017.11.
  • A.M. La dinámica del funcionamiento de las fronteras estatales en el entorno internacional contemporáneo, "Anuario Latinoamericano - Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales” 6/2018, ISSN 2392-0343 UMCS  2019, s. 19-36.
  • A.M., The Schengen Area as an Illustration of the Late Westphalian Order, “Przegląd Europejski” 3/2018, Warszawa 2019, s. 45-67.
  • A.M., Program Uniwersytetu Bałtyckiego – edukacyjna sieć Regionu Morza Bałtyckiego, (w:) Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny, (red.) H. Chałupczak, M. Pietraś, E. Pogorzała, Zamość 2020, s. 57-71.
  • A.M, Schengen – Miasto, traktat, strefa, kodeks, idea, (w:) Leksykon. Studia and granicami i pograniczami, (red.) E. Opiłowska, M. Dębicki, K. Dolińska, J. Kajta, Z. Kurcz, J. Makaro, N. Niedźwiecka-Iwańczak,  Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa 2020, s. 359-364.
  • A.M., The Africa-Frontex Intelligence Community – The EU-African information sharing platform on migration and border issues, (in) Expanding Boundaries: Borders, Mobilities and the Future of Europe-Africa Relations, (eds.) J. P. Laine, I. Moyo, Ch. Ch. Nshimbi, Routledge London-New York 2021, pp. 39-54.
  • A.M., Zarządzanie ryzykiem na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2021, ss. 484.

 


Ogłoszenia

Zapraszam studentów, którzy uczęszczali na przedmioty fakultatywne z Baltic Sea Region oraz Sustainable development po odbiór dyplomów ukończenia kursu w ramach Baltic University Programme, w czasie moich konsultacji.