Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Urszula Mirecka

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
81 525-10-81 w.138
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2019/20


wtorki godz. 11.15-12.30


czwartki godz. 9.35-10.20 


Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS


ul. Sowińskiego 17


p. 234


e-mail urszula.mirecka@poczta.umcs.lublin.pl


 UWAGA: W związku z z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie konsultacje w KLiJS są odwołane. W tej sytuacji zapraszam na konsultacje drogą mailową (adres służbowy jw.).


Kształcenie realizowane jest za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej; w przypadku zmiany adresów mailowych poszczególnych roczników lub seminarzystów uprzejmie proszę o jak najszybszą informację.

O sobie

Zainteresowania naukowe: komunikacja (werbalna oraz niewerbalna) i jej zaburzenia.
Problematyka komunikacji ustnej i pisemnej podejmowana w projektach badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym, grafomotoryka i jej zaburzenia.

Publikacje
Monografie autorskie:

Komunikacja w  sytuacji hipnozy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym.Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd.,  Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.                                                 

Monografie współautorskie:                                                                                                                       

Grafomotoryka u  dzieci w  wieku 7–13 lat, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, wydanie drugie poszerzone 2015 (współautor: A. Domagała).

Monografie redagowane:                                                                                                                 

Domagała A., Mirecka U. (red.), Zaburzenia komunikacji pisemnej, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk, 2017. 

Domagała A., Mirecka U. (red.), Metody terapii logopedycznej, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2018.

Techniki diagnostyczne:                                                                                                                             

Skala dyzartrii. Wersja dla dzieci, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2006 (współautor: K. Gustaw).

Profil sprawności grafomotorycznych, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 2010 (współautor: A. Domagała).

Skala oceny sprawności grafomotorycznych, Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych, Gdańsk 2017 (współautor: A. Domagała).

 

PROBLEMATYKA SEMINARIÓW MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH

Problematyka podejmowana na seminarium koncentruje się na zagadnieniach zaburzeń komunikacji ustnej i pisemnej w przypadkach dyslalii, dysglosji, dyzartrii, oligofazji, dysleksji rozwojowej. Opracowywane są także zagadnienia dotyczące rozwoju mowy dziecka oraz komunikacji niewerbalnej.

  1. Diagnoza i terapia w przypadkach trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze nabytym i rozwojowym.
  2. Profilaktyka trudności w czytaniu i pisaniu; problem ryzyka dysleksji.
  3. Dyslalia i dysglosja - diagnozowanie i postępowanie terapeutyczne.
  4. Postępowanie logopedyczne w przypadkach globalnych zaburzeń rozwoju psychoruchowego (upośledzenie umysłowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu).
  5. Diagnoza i terapia pacjentów z dyzartrią.
  6. Postępowanie logopedyczne w przypadkach niepełnosprawności sprzężonych (np. w mózgowym porażeniu dziecięcym).