Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

prof. dr hab. Stanisław Michałowski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry, Rektor
Telefon
081 537 51 07; 081 532 42 78, w.148; 0 506 005 074
Adres e-mail
Wyświetl

Adres

Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski ukończył studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS  w Lublinie w 1977 roku. Początkowo swoje badania naukowe koncentrował wokół problematyki dziejów najnowszych Polski, zwłaszcza dziejów Lublina oraz biografistyki. Następnie swoje zainteresowania poszerzał o problematykę polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku oraz zagadnienia samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego. Jest autorem i współautorem ponad 150 różnego rodzaju rozpraw naukowych, w tym m.in.: Władysław Kunicki 1872 - 1941. Życie - działalność - poglądy, Lublin 1990; Mieczysław Biernacki (1862 - 1942). Lekarz i społecznik, Warszawa - Łódź 1988; Myśl polityczna Polskiej Partii Socjalistycznej (1918-1939), Lublin 1994; Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie, Lublin 1999. Redagował i współredagował prace zbiorowe: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, Lublin 2002; Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Lublin 2004; Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją – public relations – promocja jednostek samorządu terytorialnego, Lublin 2006; Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, Lublin 2008.

Pełnione funkcje w Uczelni: Od 1998 roku Prof. Michałowski kieruje Zakładem Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS. W latach 1999-2005 pełnił funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału, a w latach 2005-2008 był Dziekanem tegoż Wydziału. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Prorektora ds. Studenckich. Od 2012 roku jest Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Senator UMCS od 2004 roku.

Członkostwo w organizacjach naukowych: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo Historyczne, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.