Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Wilk

dr Anna Wilk
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek: 10.00–11.00 stacjonarnie/zdalnie  środa: 10.30–11:30 zdalnie, Teams 


Zapraszam także do kontaktu mailowego 

Adres

Pokój 7 B, Al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JP II, Instytut Historii, 2018 r. 
Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JP II,
Instytut Historii (specjalność Dzieje i kultura Europy Środkowo-Wschodniej), 2011 r.
Magister historii

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

  • Przemiany krajobrazu historyczno-kulturowego na pograniczu polsko-ukraińskim oraz polsko-słowackim
  • Przeszłość demograficzna Polski

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

  • Polityka regionalna Unii Europejskiej
  • Międzynarodowa współpraca w turystyce i rekreacji
  • Obszary kulturowe świata
  • Regiony turystyczne Polski z elementami krajoznawstwa
  • Funkcjonalne wykorzystanie przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej
  • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

Działalność naukowa

MONOGRAFIE

Wilk A., 2019. Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918–1989). Wydawnictwo Neriton, Warszawa, ss. 422.

WYBRANE ARTYKUŁY NAUKOWE W CZASOPISMACH

Wilk A. 2022. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego Łemkowszczyzny w ofertach wyjazdowych polskich organizatorów turystykiAnnales UMCS, B, Vol. LXXVII: 177-201, DOI: 10.17951/b.2022.77.177-201.

Wilk A., Zawadzki M., Zapłata R., Obidziński A., Stereńczak K., 2021, Użytkowanie i ochrona Puszczy Białowieskiej w okresie II wojny światowej w świetle wybranych źródeł historycznych, kartograficznych i archeologicznych. Przegląd Geograficzny, t. 93, z. 3, s. 445-462.

Wilk A., 2020. Zmiany w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie powiatu nowosądeckiego w latach 1900–1947. Studia Geohistorica, nr 8.

Wilk A. 2015. Funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Krzesimowie 1944–1945. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989, nr 1/12: 41–56.

Wilk A. 2013. Przesiedlenie Łemków sądeckich w ramach akcji „Wisła”. Biuletyn Ukrainoznawczy, R. 2007–2011: 88104.

Wilk A. 2012. Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1945–1946. Pamięć i Sprawiedliwość, nr 20: 167195.

UDZIAŁ W PROJEKTACH NAUKOWO-BADAWCZYCH

Kierownik

Zadanie badawcze dofinansowane w ramach grantu MINIATURA NCN pt. „Potencjał źródeł historycznych do badań nad zmianami w rozmieszczeniu i strukturze ludności łemkowskiej na terenie Łemkowszczyzny w latach 1900–1947” (2021-2022, UMCS w Lublinie).

Wykonawca

„Ocena i monitoring zmian stanu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – zadanie: „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego” (20182019, Fundacja Hereditas w konsorcjum z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym).

„Ocena stanu różnorodności biologicznej w wybranych nadleśnictwach RDLP Krosno na podstawie wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych – kontynuacja” – zadanie: „Inwentaryzacja dziedzictwa kulturowego”(20182019, Fundacja Hereditas w konsorcjum z Instytutem Badawczym Leśnictwa w Sękocinie Starym).

Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku” (20152016, Instytut Wschodnich Inicjatyw).

„Poszukiwanie miejsc pochówku ofiar systemu stalinowskiego 1945-1956” na terenie województwa lubelskiego (20122013, Instytut Pamięci Narodowej. Biuro Edukacji Publicznej w Warszawie).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda im. Tomasza Strzembosza za książkę „Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918–1989” (2020) za najlepszy debiut naukowy.