Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Łosowska

Stanowisko
starszy dokumentalis
Jednostki
ARCHIWUM I MUZEUM UMCS
Funkcje
Dyrektor
Telefon
81 537-27-87
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

 Życiorys naukowy
studia historyczne na UMCS, magisterium w roku 1977.
1979-1980-Podyplomowe Studium Neolatynistyczne (Uniwersytet Łódzki)
1982-1983-Podyplomowe Studium Archiwistyki (Uniwersytet Warszawski)
2005-doktorat w Instytucie Historii UMCS.
2006-dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej
2014-doktor habilitowany w Instytucie Historii UMCS
2008-2012 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
od 2013 członek Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu
 
Certyfikaty
1)"Profilaktyka ochrony zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych (wytwory papiernicze)",  Warszawa 2006.
2) Public Relations "Budowanie dobrych relacji z odbiorcami",  Katowice 2007.
3) "Dokumentacja projektów finansowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - powstawanie, ocena merytoryczna, wartościowanie, archiwizacja", Wrocław 2009.
4) "Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań", Warszawa - Lublin 2009.
 
Przebieg pracy zawodowej
1977-1979-Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, nauczyciel historii
1979-1981-Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwista, potem asystent nauk.-badawczy
1981-1988-Archiwum Państwowe w Lublinie, starszy archiwista
1988-nadal-Archiwum i Muzeum UMCS, kierownik
ponadto w latach 1992-2002 oraz od 2013 r. - wykładowca w Instytucie Historii, 2006-2012 r. - wykładowca na Podyplomowym Studium Archiwistyki UMCS
 
Niektóre publikacje.
-Archiwum UMCS. Informator. Lublin 1997
-Mieżdunarodnyje zwiazy UMCK w pierwoje piatidesiatletie jego suszczestwowanija w cwietie sochraniwszichsia dokumentacji, [w:] The Sciencies Archives in the European Integration. Materials of the International Conference Warsaw 2-3 XII 1999, Warszawa 2000.
-Problemy przechowywania i przetwarzania masowej dokumentacji osobowej w szkole wyższej,„Archiwista Polski” 2001, nr 1.
-Przechowywanie prac magisterskich w świetle przepisów i praktyki archiwalnej. [w:] "Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Toruniu 2-4 IX 1997", Warszawa 1998, t. 2.
-Zarządzanie dokumentacją współczesną w programie kształcenia archiwistów UMCS w Lublinie, [w:] "Archiwistyka na studiach historycznych", Toruń 2002, s. 110-116.
-Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, „Annales UMCS“ S. F 2005, , vol. LX, s. 479-501 (wspólnie z J. Łosowskim).
-Archiwa uniwersyteckie: zadania i funkcje a badania naukowe, [w:] "Archiwa i ich użytkownicy: XV Konferencja Naukowa Sekcji Archiwów Szkół Wyższych, Instytucji Naukowych i Kulturalnych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Katowice, 21-23 czerca 2007 r." pod red. A. Krzemińskiej, Warszawa 2007.
-Echa legacji Filipa z Fermo w przemyskiej kolekcji  Liber legum , „Rocznik Historyczno-Archiwalny” 1985, t. 2.
-Oprawa i znaki wodne kodeksu  Liber legum , „Studia Przemyskie”  1993, t. 1.
-Michał z Kleparza archidiakon przemyski w świetle nowych źródeł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1998, t. 70.
-Piętnastowieczny katalog przemyskiej biblioteki katedralnej. Przyczynek do dziejów życia umysłowego średniowiecznego Przemyśla. „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu” 1996, t. 2.
-Kolekcja < Liber legum>  i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl –Warszawa 2007.
-Michał z Kleparza, [w:] "Encyklopedia Katolicka", T. 12, Lublin 2008, s. 832.
-Indywidualne staże archiwalne. Analiza pierwszych doświadczeń, "Res Historica" 2009, t. 28, s. 85-90. 
-Średniowieczne zabytki literackie w przemyskiej kolekcji "Liber Legum", "Rocznik Przemyski" 2009, t. 45,  z. 3 (Literatura i Język), s. 3-25.
-Mieczysław Wieliczko (1935-2009),  "Rocznik Historyczno-Archiwalny" 2009, t. 20,  s. 291-294.
-Marcin (Łysy) z Krakowa, kanonik przemyskiej kapituły katedralnej i jego biblioteka, "Rocznik Przemyski" 2010, t. 46,  z. 3 (Literatura i Język), s. 19-26.
-Kancelaria biskupa przemyskiego Jana z Targowisk (1486-1492), w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, pod red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego, Kraków 2010, s. 439-472.
-Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011, ss. 397.
-Dlaczego nie wydano Księgi Pamiątkowej 5-lecia UMCS? Nieznany epizod z dziejów Uczelni w pierwszym okresie jej istnienia, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku , red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 421-452.
-M. Grzędzielska, Przemyskie kartki zamierzonego pamiętnika, podała do druku A. Łosowska, "Rocznik Przemyski"  2011, t. 47, z. 3 (Literatura i Język), s. 153-172. 
-Pracownicy i studenci rodem z Wilna i Grodna w pierwszym dziesięcioleciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, [w:] Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały,  pod red. T. Rodziewicza, Lublin 2011, s. 157-188.
-Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), "Rocznik Przemyski" 2012, t. 48,  z. 3 (Literatura i Język), s. 285-302.
-Mieszkańcy późnośredniowiecznego Drohobycza w świetle akt konsystorza przemyskiego, [w:] "Drogobickij Krajeznawczij Zbirnik"  2012, t. 16, s. 62-79.
-Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, [w: ] "Archiwa Polski i Rosji. Historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów", Jekatenynburg 2013, s. 44-60.
-Duchowni wyświęceni w Lublinie przez biskupa przemyskiego Macieja Drzewickiego (28 II 1506), "Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne"  2013, t. 100 (Jubileuszowy), s. 245-264.
-Obraz wielokulturowości Przemyśla w świetle najstarszych ksiąg sądowych miasta, "Rocznik Historyczno-Archiwalny" 2013, t. 23, s. 17-36.
-"Człowiek zagubiony dla życia społecznego", czyli o nieudanych działaniach służby bezpieczeństwa wobec Jerzego Starnawskiego w celu pozyskania go do współpracy, "RP (Literatura i Język)" 2014, t. 50, s. 147-166.
-Znany czy nieznany dokument w sprawie dziesięcin dla kościoła parafialnego w Opolu?, [w:] "Ecclesia-Regnum-Fontes. Studia z dziejów średniowiecza", Warszawa 2014, s. 380-386.
-Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, "Miscellanea Historico-Archivistica" 2015, t. XXII, s. 89-105.
-Aleksander Ossendowski i jego relacja o zagładzie chorych w Szpitalu Psychiatrycznym w Chełmie (12 I 1940 r.), "Rocznik Chełmski" 2015, t. 19, s. 181-189.
-Paweł Wietnicki, rektor szkoły katedralnej przemyskiej, i jego kariera na tle późnośredniowiecznej umysłowości mieszczańskiej, [w:] "Historia Memoria Scriptum. Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego" pod redakcją J. Krochmala, Warszawa 2015, s. 239-246. 
-Wykazy wyświęconych w diecezji przemyskiej w pierwszej połowie XVI wieku, "Premislia Christiana" (2014/2015), t. 16, s. 201-250.
-Dwa dokumenty w sprawie dziesięciu ze wsi Boby dla kościoła parafialnego w Opolu, "ABMK" 2016, t. 105, s. 197-207.
-Najstarsze rachunki przemyskie jako źródło nie tylko do dziejów miasta, "Rocznik Historyczno-Archiwalny" 2016, t. 24, s. 111-126.
-Studenckie wolontariackie staże archiwalne. Z doświadczeń archiwum UMCS [w:] "Zarządzanie dokumentacją, archiwistyka... i koty. Księga jubileuszowa prof. Haliny Robótki" pod red. R. Degena, M. Jabłońskiej, W. K. Roman, Warszawa 2016, s. 249-254.
-Profesor Henryk Raabe jako naczelnik Departamentu Szkół Wyższych PKWN, [w:] "Henryk Raabe (1882-1951), pierwszy rektor UMCS" pod red. J. Wrony, Z. Zaporowskiego, Lublin 2017, s. 113-128.
-Jeszcze o Wawrzyńcu Schirmerze i jego sporze z krewnymi o wójtostwo dziedziczne w Lublinie, "Rocznik Lubelski" 2017, t. 43, s. 61-68. 
-Pastor civitatis, sezonowy sługa miejski na przełomie XV i XVI w. (na przykładzie miasta Przemyśla), [w:] "Origines fontes et narrationes - pośród kręgów poznania historycznego", Częstochowa 2018, s. 729-737.
-Jemu dar dobroci i wielkiej kultury duchowej był dany od Boga wraz z życiem - pamięci ks. mgr. Zbigniewa Kutzana (1928-1989), "Radzyński Rocznik Humanistyczny", t. 17, 2019, s. 273-292.
-Archiwum uniwersyteckie w procesie kształtowania wiedzy o przeszłości uczelni i jej profesorach, [w:] "Archiwa bez granic. Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Kielce 20-21 września 2017", Warszawa 2019, s. 429-438.
-Najstarsze rachunki przemyskie (1472-1510), Przemyśl 2019.
-Wierny Syn Ojczyzny naszej. Ksiądz Prałat Jan Poddębniak (1907-1994), Lublin 2020.