Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Łosowska

Stanowisko
starszy dokumentalista dyplomowany
Jednostki
ARCHIWUM I MUZEUM UMCS
Telefon
81 537-27-87
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

 Życiorys naukowy
studia historyczne na UMCS, magisterium w roku 1977.
1979-1980-Podyplomowe Studium Neolatynistyczne (Uniwersytet Łódzki)
1982-1983-Podyplomowe Studium Archiwistyki (Uniwersytet Warszawski)
2005-doktorat w Instytucie Historii UMCS.
2006-dyplomowany pracownik dokumentacji i informacji naukowej
2014-doktor habilitowany w Instytucie Historii UMCS
2008-2012 wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Archiwalnego
od 2013 członek Rady Programowo-Naukowej przy Dyrektorze Archiwum Państwowego w Przemyślu
 
Certyfikaty
1)"Profilaktyka ochrony zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych (wytwory papiernicze)",  Warszawa 2006.
2) Public Relations "Budowanie dobrych relacji z odbiorcami",  Katowice 2007.
3) "Dokumentacja projektów finansowych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - powstawanie, ocena merytoryczna, wartościowanie, archiwizacja", Wrocław 2009.
4) "Podejmowanie decyzji i delegowanie zadań", Warszawa - Lublin 2009.
 
Przebieg pracy zawodowej
1977-1979-Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach, nauczyciel historii
1979-1981-Archiwum Państwowe w Przemyślu, archiwista, potem asystent nauk.-badawczy
1981-1988-Archiwum Państwowe w Lublinie, starszy archiwista
1988-nadal-Archiwum i Muzeum UMCS, kierownik
ponadto w latach 1992-2002 oraz od 2013 r. - wykładowca w Instytucie Historii, 2006-2012 r. - wykładowca na Podyplomowym Studium Archiwistyki UMCS
 
Niektóre publikacje.
-Archiwum UMCS. Informator. Lublin 1997
-Mieżdunarodnyje zwiazy UMCK w pierwoje piatidesiatletie jego suszczestwowanija w cwietie sochraniwszichsia dokumentacji, W: The Sciencies Archives in the European Integration. Materials of the International Conference Warsaw 2-3 XII 1999, Warszawa 2000,
-Problemy przechowywania i przetwarzania masowej dokumentacji osobowej w szkole wyższej,„Archiwista Polski” Nr 1, 2001,
-Przechowywanie prac magisterskich w świetle przepisów i praktyki archiwalnej. W: Archiwa polskie wobec wyzwań XXI wieku. Pamiętnik III Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich w Toruniu 2-4 IX 1997, Warszawa 1998, t. 2,
-Zarządzanie dokumentacją współczesną w programie kształcenia archiwistów UMCS w Lublinie, W:Archiwistyka na studiach historycznych. Toruń 2002, s. 110-116,
-Dwugłos w sprawie zadań i funkcji archiwum uniwersyteckiego, „Annales UMCS“ S. F, vol. LX, 2005, (wspólnie z J. Łosowskim),
-Archiwa uniwersyteckie: zadania i funkcje a badania naukowe, W: Archiwa i ich użytkownicy, pod red. A. Krzemińskiej, Warszawa 2007,
-Echa legacji Filipa z Fermo w przemyskiej kolekcji  Liber legum , „Rocznik Historyczno-Archiwalny” t. 2, 1985,
-Oprawa i znaki wodne kodeksu  Liber legum , „Studia Przemyskie” t. 1, 1993,
-Michał z Kleparza archidiakon przemyski w świetle nowych źródeł, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” t. 70, 1998,
-Piętnastowieczny katalog przemyskiej biblioteki katedralnej. Przyczynek do dziejów życia umysłowego średniowiecznego Przemyśla. „Biuletyn Informacyjny Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu” t. 2, 1996,
-Kolekcja < Liber legum>  i jej miejsce w kulturze umysłowej późnośredniowiecznego Przemyśla, Przemyśl –Warszawa 2007.
-Michał z Kleparza, [w:] "Encyklopedia Katolicka", T. 12, Lublin 2008, s. 832.
-Indywidualne staże archiwalne. Analiza pierwszych doświadczeń, "Res Historica" t. 28, Lublin 2009, s. 85-90. 
-Średniowieczne zabytki literackie w przemyskiej kolekcji "Liber Legum", "Rocznik Przemyski" t. 45, 2009, z. 3 (Literatura i Język), s. 3-25.
-Mieczysław Wieliczko (1935-2009),  "Rocznik Historyczno-Archiwalny" t. 20, 2009, s. 291-294.
-Marcin (Łysy) z Krakowa, kanonik przemyskiej kapituły katedralnej i jego biblioteka, "Rocznik Przemyski" t. 46, 2010, z. 3 (Literatura i Język), s. 19-26.
-Kancelaria biskupa przemyskiego Jana z Targowisk (1486-1492), w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku, pod red. H. Gmiterka i J. Łosowskiego, Kraków 2010, s. 439-472.
-Pennae investivi Praemisliae. Notariusze kancelarii kościelnych, pisarze sądów oraz urzędów świeckich w XV i na początku XVI wieku, Przemyśl 2011, ss. 397.
-Dlaczego nie wydano Księgi Pamiątkowej 5-lecia UMCS? Nieznany epizod z dziejów Uczelni w pierwszym okresie jej istnienia, w: Archiwistyka oraz problemy historii Polski, Polonii i dyplomacji XX wieku , red. J. Łosowski, Lublin 2011, s. 421-452.
-M. Grzędzielska, Przemyskie kartki zamierzonego pamiętnika, podała do druku A. Łosowska, "Rocznik Przemyski" t. 47, 2011, z. 3 (Literatura i Język), s. 153-172. 
-Pracownicy i studenci rodem z Wilna i Grodna w pierwszym dziesięcioleciu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w: Związki Lublina i Wilna. Studia i materiały,  pod red. T. Rodziewicza, Lublin 2011, s. 157-188.
-Druki oficyn przemyskich w Bibliotece UMCS (ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu), "Rocznik Przemyski" t. 48, 2012, z. 3 (Literatura i Język), s. 285-302.
-Mieszkańcy późnośredniowiecznego Drohobycza w świetle akt konsystorza przemyskiego, w: "Drogobickij Krajeznawczij Zbirnik"  t. 16, 2012, s. 62-79.
-Archiwa uniwersyteckie w Polsce na początku nowego stulecia, w: "Archiwa Polski i Rosji. Historia, problemy i perspektywy rozwoju. Zbiór studiów", Jekatenynburg 2013, s. 44-60.
-Duchowni wyświęceni w Lublinie przez biskupa przemyskiego Macieja Drzewickiego (28 II 1506), "Archiwa Biblioteki Muzea Kościelne" t. 100 (Jubileuszowy), 2013, s. 245-264.
-Obraz wielokulturowości Przemyśla w świetle najstarszych ksiąg sądowych miasta, "Rocznik Historyczno-Archiwalny" t. 23, 2013, s. 17-36.
-"Człowiek zagubiony dla życia społecznego", czyli o nieudanych działaniach służby bezpieczeństwa wobec Jerzego Starnawskiego w celu pozyskania go do współpracy, RP (Literatura i Język) 2014, t. 50, s. 147-166.
-Znany czy nieznany dokument w sprawie dziesięcin dla kościoła parafialnego w Opolu?, w: Ecclesia-Regnum-Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 380-386.
-Paweł i inni pisarze przeworscy w drugiej połowie XV wieku, "Miscellanea Historico-Archivistica" 2015, t. XXII, s. 89-105.
-Aleksander Ossendowski i jego relacja o zagładzie chorych w Szpitalu Psychiatrycznym w Chełmie (12 I 1940 r.), "Rocznik Chełmski" t. 19, 2015, s. 181-189.
-Paweł Wietnicki, rektor szkoły katedralnej przemyskiej, i jego kariera na tle późnośredniowiecznej umysłowości mieszczańskiej, w: "Historia Memoria Scriptum Księga jubileuszowa z okazji osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Edwarda Potkowskiego" pod redakcją Jacka Krochmala, Warszawa 2015, s. 239-246. 
-Wykazy wyświęconych w diecezji przemyskiej w pierwszej połowie XVI wieku, "Premislia Christiana" (2014/2015) t. 16, s. 201-250.