Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jerzy Libera

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT ARCHEOLOGII
Telefon
0-81-537-27-10
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 8,00-9,30


czwartek 9,00-10,30


 


Stara Humanistyka, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4, pok. 17

Adres

Instytut Archeologii, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

Urodzony 1953 r. w Sawinie, woj. lubelskie; absolwent Technikum Mechanicznego w Chełmie; przez okres roku (1974/1975) laborant w Spółdzielni Pracy Usług Fotograficznych i Kulturalno-Oświatowych „ZORZA” w Lublinie; studia z zakresu archeologii w latach 1975-1980 na UMCS w Lublinie; w latach 1980-1984 asystent w Pracowni Dokumentacji Etnograficznej Przedsiębiorstwo Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddział w Lublinie; od 1 marca 1984 zatrudniony w Katedrze Archeologii UMCS – kolejno jako: asystent / adiunkt / profesor UMCS.

Praca magisterska (1980) „Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie” (promotor prof. S. K. Kozłowski);
druk: Przemysł krzemienny kultury pucharów lejkowatych na Lubelszczyźnie, "Wiadomości Archeologiczne", t. XLVII (1982): 1985, s. 169-189. 

Dysertacja doktorska (1992) „Późny paleolit i mezolit Polski południowo-wschodniej” – obroniona na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (promotor – prof. S. K. Kozłowski);
druk: Paleolit schyłkowy i mezolit środkowowschodniej Polski. Część pierwsza. Analiza, Lublin 1995 oraz  Część druga. Źródła, Lublin 1998. Lubelskie Materiały Archeologiczne, t. IX oraz XI.

Kolokwium habilitacyjne (2001) na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie dysertacji "Krzemienne formy bifacjalne na terenach Polski i zachodniej Ukrainy (od środkowego neolitu do wczesnej epoki żelaza)". Lublin 2001.

Działalność poza UMCS, m.in.:

 • członek Zespołu Oceniającego Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (2004-2007);
 • rzeczoznawca Ministra Kultury w zakresie archeologii pradziejowej (2005-2008);
 • ekspert z zakresu archeologii Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2008-2011);
 • członek Komisji Schyłku Neolitu i Początków Epoki Brązu Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych Wydziału I Polskiej Akademii Nauk (od czerwca 2008 r.) – kadencja 2008-2011;
 • członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w Krakowie (2011-2016);
 • członek Rady Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim – kadencja 2006-2010;
 • członek Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie – kadencja 2007-2011;
 • członek Rady Muzeum Regionalnego im. dr. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim – od 2008 do 2022.

Członkostwo w organizacjach:

 - SKAM – Stowarzyszenie Krzemieniarskie
 - Towarzystwo Naukowe Sandomierskie

Publikacje pracowników Instytutu Archeologii UMCS


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

- archeologia pradziejów Europy Środkowej /paleolit – wczesna epoka brązu/,

- wytwórczość kamieniarska Europy Środkowej w zakresie paleolitu – okresów historycznych /skały krzemienne i pozakrzemienne: kopalnictwo, technologia wytwarzania, typologia, chronologia, dystrybucja; skałkarstwo/,

- wytwórczość rogownicza Europy Środkowej w zakresie epoki kamienia (od paleolitu schyłkowego) – wczesnej epoki żelaza /technologia wytwarzania, typologia, chronologia, dystrybucja/,

Kierownictwo w projektach badawczych:

- grant KBN Struktury osadnicze i środowisko allerödzkiego obozowiska kultur tylczako-wych na stanowisku 4 w Pawłowie, pow. Sandomierz, woj. świętokrzyskie (nr 5 H01 H 050 21); realizowany 2001-2004;

- projekt Atlas insygniów litycznych. Ewidencja kamiennych i krzemiennych przedmiotów prestizowych na obszarze Bałtycko-Pontyjskiego Międzymorza: Polska (przy współpracy: Aleksander Kośko /Instytut Prahistorii UAM, Poznań/, Wiktor I. Kloczko /Instytut Archeologii NANU, Kijów/, Mikołaj Krywalcewicz /Instytut Historii ANB, Mińsk/) – finansowany w ramach środków własnych; realizowany od 2010;

- badania powierzchniowe (metodą AZP – drugi etap) na terenie Pagórów Chełmskich /obszar blisko 700 km2/ w ramach projektu Studia nad występowaniem skał krzemiennych oraz ich kopalnictwem, przetwórstwem i dystrybucją na terenie Lubelszczyzny (Pagóry Chełmskie) – (z udziałem Ł. Rejniewiczem /2002/, M. Szeligi i T. Wiśniewskiego /od 2003 z przerwami/, w pojedynczych sezonach uczestniczyła B. Bargieł, H. Tara, M. Florek); realizowany od roku 2001 (z przerwami) do 2008.

 Udział w projektach badawczych:

- udział w projekcie Paleolityczna ekumena strefy Perykarpackiej – studium zmian środowiska SW Ukrainy i SE Polski w plejstocenie i ich wpływu na osadnictwo (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych) /kierownik M. Łanczont/ - Projekt Międzynarodowy Niewspółfinansowany (N691/N-UKRAINA); realizowany 2011-2013;

- wykonawca projektu Schyłek neolitu w północnej części Wyżyny Lubelskiej /kierownik P. Włodarczak/ - finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (nr 183824), realizowany 2013-2015;

- wykonawca projektu Klementowice - obozowisko we wschodnich peryferiach magdaleńskiego kręgu kulturowego /kierownik T. Wiśniewski/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego (nr 29318/12); realizowany 2013-2014;

- wykonawca projektu Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie nmateriałów z badań archeologicznych 2004-2005) /kierownik T. Dzieńkowski/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego (nr 03770/14); realizowany 2014-2015;

- wykonawca projektu Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54" tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji /kierownik W. Borkowski/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego; (nr 00989/14); realizowany 2014-2015;

- wykonawca projektu Cmentarzysko kultury łużyckiej w Radomiu-Wośnikach, stan. 2 pow. radomski, woj. mazowieckie /kierownik E. M. Kłosińska/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego; (nr ...); realizowany 2017-2018;

- wykonawca projektu Kopiec 4 i 8, Kosin 10 – pracownie kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni turońskich w Antyklinie Rachowa /kierownik A. Zakościelna/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego (nr 3356/18/FPK/NID); realizowany 2018-2019;
- wykonawca projektu Dubeczno, stan. 1 (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Materiały z badań archeologicznych w latach 1986-1987 /kierownik H. Taras/ - finansowany przez Ministerstwo Nauki i Dziedzictwa Narodowego (nr 3354/18/FPK/NID); realizowany 2018-2019

Wybrane badania terenowe:

 • Klementowice-Kolonia, pow. puławski, stan. 20 (obozowisko późnomagdaleńskie) – badania 1981-1982; kierował S. Jastrzębski, UMCS);
 • Baraki Stare, pow. stalowowolski, stan. 2, 14 i 13 (obozowiska mezolityczne) – badania 1983-1987; z A. Zakościelną i D. Baką [Tymczak], UMCS;
 • Potoczek, pow. janowski, stan. 4 i 5 (obozowiska późnoplejstoceńskie) – badania 1989-1990;
 • Kopiec, pow. kraśnicki, stan. 4 i 8 (pracownia przykopalniana kultury świderskiej i łużyckiej) – badania 1993-1994; z M. Florkiem i B. Bargieł, UMCS;
 • Nowy Rachów, pow. kraśnicki, stan. 30 (pracownia nakopalnina z przełomu neolitu lub wczesnej epoki brązu) – badania 1995; z B. Bargieł, UMCS;
 • Malice Kościelne, pow. opatowski, stan. 1 (kompleks sepulkralny ze środkowego i późnego neolitu oraz wczesnej epoki brązu: megalit i cmentarzysko płaskie kultury pucharów lejkowatych, cmentarzyska kultury ceramiki sznurowej i mierzanowickiej) – badania 1996-1998; z M. Florkiem i B. Bargieł, UMCS;
 • Pawłów, pow. sandomierski, stan. 4 (obozowisko pracowniane schyłkowopaleolityczne) – badania 1999-2004; z A. Zakościelną i M. Szeligą, UMCS; przy współpracy R. Schilda, IAiE PAN, Warszawa i A. Bluszcza, Politechnika Śląska;
 • Hubinek, pow. tomaszowski, stan. 2 (kurhan z końca neolitu i/lub wczesnej epoki brązu) – badania 2011; z J. Bagińską, Muzeum, Tomaszów Lubelski;
 • Książnice, stan. 2, pow. buski (osada i cmentarzysko z neolitu i wczesnej epok brązu) - badania 2012; kierował S. Wilk, Muzeum Karkonoskie, Jelenia Góra; z A. Zakościelną, UMCS;
 • Białka, stan. 3, pow. krasnostawski (dwa kurhany wczesnośredniowieczne_ - badania 2013; kierował P. Włodarczak, IAiE PAN O/Kraków; z A. Szczepanek, Instytut Biologii UJ i J. Budziszewskim z Instytutu Archeologii UKSW;
 • Stryjów, stan. 30, pow. krasnostawski (kurhan kultury mierzanowickiej) - badania 2014-2015; kierował P. Jarosz, IAiE PAN O/Kraków; z A. Szczepanek, Instytut Biologii UJ i J. Budziszewskim, Instytut Archeologii UKSW);
 • Jawczyce, stan. 1, pow. wielicki (kurhan i osada kultury mierzanowickiej) - badania 2017-2018; kierował P. Jarosz, IAiE PAN O/Kraków;
 • Ostrów, pow. proszowicki (stanowisko sepulkralne późnego neolitu) - badania 2019; kierował P. Jarosz, IAiE PAN O/Kraków.