Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
Funkcje
Z-ca Dyrektora Instytutu
Telefon
81-537-26-97
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

  Dyżur 


wtorek 10.00-11.30


środa 10.30-12.00 


 


Konsultacje dla studentów


wtorek 14.50-15.50 (online - Wirtualny Kampus)


środa 12.00-13.00 


 


w pilnych sprawach proszę o kontakt na maila służbowego


i wyjątkowo również na maila prywatnego


gosialz@poczta.onet.pl


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

O sobie

https://orcid.org/0000-0002-2481-6683

Doktorat - 2002r.

Habilitacja - 2013r.

Główne kierunki i problemy badań naukowych

 • Kształcenie przyszłych polonistów
 • Metodyka zajęć kulturowych
 • Efektywność kształcenia polonistycznego
 • Kształcenie online – metody, formy, zastosowanie, możliwości
 • Nowe technologie w edukacji - metody, formy, zastosowanie, efektywność
 • Nowa literatura i nowe media dla dzieci i młodzieży

Działalność uniwersytecka 

 • Kierownik projektu "Język polski ponad granicami" - 2020-2021 (NAWA).
 • Sekretarz czasopisma naukowego z listy MEiN „Annales UMCS sectio N Educatio Nova”
 • Współautorka projektu „Nauczyciel na miarę XXI wieku” - POWER, Oś priorytetowa III (01.02.2019-30.11.2022).
 • Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia - w latach  2016-2019.
 • Członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia w latach 2016-2019.
 • Członek grupy sterującej projektu www.praktyki.wh.umcs - Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk. pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS – priorytet   3.3.2  POKL (01.09.2010– 30.06.2015) oraz UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzypriorytet 4.1.1 POKL (1.11.2010 – 31.10.2015).
 • Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Język polski z wiedzą o kulturze” w ramach grantu MEN.


Udział w pracach Towarzystw Naukowych

 • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • PAN Oddział w Lublinie - przewodnicząca Sekcji Psychologii Klinicznej i Edukacji Zdrowotnej

Wyróżnienia i nagrody

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu II stopnia – 2000 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2002 r.
 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2004 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi - 2011 r.
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę - 2013 r.
 • Krzyż Bene Merenti Civitati Świdnik - 2014 r.

Działalność pozauniwersytecka

 • Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticum Litterarum Polonarum et Linguae Polonae  - członek Kolegium Recenzentów
 • Polonistyka Innowacje, UAM - członek zespołu recenzentów
 • Zespół Badań Technik Multimedialnych, Zdalnych i Mobilnych w Edukacji działający w ramach Ośrodka Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - współpracownik
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – ekspert oceniający wnioski w POKL – priorytet IV
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji –  ekspert
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminator dla egzaminu gimnazjalnego – część humanistyczna
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej – ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • Centralna Komisja Egzaminacyjna  – ekspert zewnętrzny
 • Centrum Projektów Europejskich - ekspert w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Współpraca ponadnarodowa - Edukacja)
 • NCBiR - ekspert  w Programie  Operacyjnym  Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • NAWA - ekspert zewnętrzny

Ogłoszenia

TEMATYKA SEMINARIUM DYPLOMOWEGO - E-EDYTORSTWO I TECHNIKI REDAKCYJNE - 2020/2021

 

-Współczesny rynek ebooków i e-podręczników.

-Najnowsze edycje literatury dla dzieci i młodzieży.

-Blogosfera, portale społecznościowe.

-Dostępność informacji w sieci dla osób o specjalnych potrzebach.

-Technologie informacyjne w kształceniu/samokształceniu.

-E-learning w kształceniu/samokształceniu.

-Uzależnienia od nowych technologii.

-Własne propozycje wynikające z zainteresowań, mieszczące się w obszarze efektów uczenia się studiowanego kierunku.

 

Zapraszam!!!!Załączniki