Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Kuryłowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Poniedziałek pokój 503 w godzinach 10:00 - 11:00 Wydział Prawa i Administracji UMCS.


 


Uprzejmie informuję, że wykład Prawa antyczne" w dniu 24. kwietnia br. drogą on-line Teams nie powiódł  się z braku wystarczajace liczby uczestników (zapisały się i zostały potwierdzone dwie osoby) . Następny wykład zaplanowany jest na 8 maja br., godz,. 11.10-12.40 . Proszę zatem uczestników o zapisanie się według mojego ogłoszenia na stronie Wydziału.


Pozdrawiam - Marek Kuryłowicz.


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (ur. 1944 w Lublinie). Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w latach 1961-1966. Następnie zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS jako asystent. Aplikacja sądowa 1967-1969. Stopień doktora nauk prawnych w 1973 roku (promotor prof. dr Adam Wiliński). Stopień doktora habilitowanego w zakresie historii prawa w 1977 roku. Specjalność: prawo rzymskie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych w 1989 r. Profesor zwyczajny od 1995 r.

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS od 1977 do 2014 r (od 1.10. 2014 profesor emerytowany). Prodziekan (1981-1987) i dziekan (1990-1993; 1993- 1996) Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prorektor Filii UMCS w Rzeszowie (1996 - 1999). W latach 1991 – 2006 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, ponadto Komitetu Nauk Prawnych PAN (1999-2002) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1977 r. ). Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa UMCS (1998-2008) oraz redaktor naczelny wydawnictwa „Studia Iuridica Lublinensia” (2002 – 2012). W 2006 r. wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu (nadal). Odznaczenia : m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany medalem „Zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” (2014).

W latach 1980–1997 ponadto profesor i kierownik Katedry Prawa Rzymskiego KUL, a w okresie 2004 - 2012 także Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wykłady w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu i Rzeszowie (1997-2006) oraz  w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (od 2001 – nadal).

Studia zagraniczne w Austrii, Włoszech i Niemczech. Stypendysta fundacji "Alexander von Humboldt-Stiftung" i członek stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

        


Działalność naukowa

    Badania naukowe i publikacje obejmują problematykę rzymskiego rodzinnego (ze szczególnym uwzględnieniem adopcji) oraz prawa spadkowego. Ponadto gry losowe i umowy aleatoryjne w prawie rzymskim, studia nad rzymskim prawem karnym (działalność karno-administracyjna edylów rzymskich) z elementami prawa pogrzebowego. Inicjator i współorganizator lubelskich sympozjów z rzymskiego prawa karnego w latach 1993-2014. Studia nad dziejami prawa rzymskiego w Polsce (m. in. w związku z Janem Zamoyskim i Akademią Zamojską) oraz historią europejskiego notariatu. Równolegle stałe nurty badawcze związków prawa z obyczajami w antycznym Rzymie, a także tradycji prawa rzymskiego we współczesnej kulturze prawnej. Publikacje ponadto z zakresu innych praw antycznych.

Był promotorem 8 ukończonych przewodów doktorskich, uczestniczył jako recenzent w 21 przewodach doktorskich i 16 habilitacyjnych; ponadto opiniował wnioski o tytuły profesorskie (12).

           Działalność dydaktyczna obejmuje przede wszystkim wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z prawa rzymskiego; również wykłady z praw antycznych oraz seminaria magisterskie z prawa rzymskiego i praw antycznych. Ponadto łacińska terminologia prawnicza. Okresowo również wykłady i seminaria z polskiego prawa cywilnego (zwłaszcza rodzinnego).

Publikacje monograficzne:

 1. Adoptio prawa rzymskiego. Rozwój i przemiany w okresie poklasycznym i justyniańskim (rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1976.
 2. Die adoptio im klassischen römischen Recht, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (STUDIA ANTIQUA 6), Warszawa 1981.
 3. Historia i współczesność prawa rzymskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1984.
 4. Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1994.
 5. Rozprawa Jana Zamoyskiego o senacie rzymskim (współautor: W. Witkowski), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
 6. Prawo rzymskie: historia – tradycja - współczesność, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003 (wyd. drugie 2014).
 7. Prawa antyczne. Wykłady z historii najstarszych praw świata, Wydawnictwo UMCS,. Lublin 2006.
 8. Symbol prawa ludzkiego. Szkice o prawie rzymskim w utworach Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 9. Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.

 

Podręczniki i skrypty

 1. Historia prawa państw antycznych (współautorzy: M. Żołnierczuk, J. Kosiorkiewicz), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1980.
 2. Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych, łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, „Zakamycze”, Kraków 1998; wydanie czwarte Wolters Kluwer Warszawa 2012.
 3. Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu (współautor: A. Wiliński), „Zakamycze”, Kraków 1999; wydanie piąte poprawione i uzupełnione, Wolters Kluwer Warszawa 2013.

 

Ponadto autor ok. 150 artykułów naukowych. Wykaz publikacji z lat 1969-2013 znajduje się w wymienionej wyżej książce: Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht (Gesamtverzeichnis der Publikationen, s. 280-290). Wcześniejszy przegląd dorobku naukowego z lat 1969-2009 również w książce: Quid leges sine moribus ? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2009, s. 39-48. Tamże (s. 11-38) bliższe informacje „o profesorze, katedrze, doktorach, doktorantach i współpracownikach”.

Obecnie profesor emerytowany UMCS oraz profesor prawa rzymskiego w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w tejże uczelni.