Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Dariusz Kupisz

dr hab. Dariusz Kupisz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
81 5372686
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WTOREK 9.30 - 10.30

O sobie

Zainteresowania naukowe: historia wojskowości staropolskiej, w szczególności relacji wojsko - samorząd szlachecki oraz problematyki wojen polsko-moskiewskich w XVI-XVII w.; parlamentaryzm i sejmiki; dzieje rodów szlacheckich; parafii i miejscowości dawnej Małopolski; zagadnienia związane z historią administracji i gospodarki XVI - XVIII w.


Działalność naukowa

Monografie

 1. Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 r., Wyd. RTN, Radom 1998.
 2. Zbigniew Gorajski 1596–1655. Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 2000.
 3. Smoleńsk 1632–1634, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2001.
 4. Połock 1579, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2003, (wyd. II, Warszawa 2014).
 5. Psków 1581-1582, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2006.
 6. Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572-1717, Wyd. UMCS, Lublin 2008.
 7. Radom w czasach Jagiellonów 1386 - 1572, Wyd. RTN, Radom 2009.
 8. Rody szlacheckie ziemi radomskiej, RTN, Wyd. Radom 2009.
 9. Polacak 1579, Wyd. Arche, Miensk 2011 (j. białoruski).
 10. Dzieje wsi Taczów, Wyd. Naukowe ITE-PIB, Radom 2012.

Edycje źródeł

 1. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 7, Kościół św. Jana Chrzciciela 1678-1712, oprac. D. Kupisz i J. Orzechowski, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2010.
 2. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 2, Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710, oprac. D. Kupisz i G. Fulara, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2010.
 3. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 5, Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795, oprac. D. Kupisz i G. Fulara, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2010.
 4. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 4, Kościół św. Wacława 1701-1795, oprac. M. Jaglarz, D. Kupisz, i G. Fulara, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2011.
 5. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 8, Kościół św. Jana Chrzciciela 1713-1745, oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2012.
 6. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 9, Kościół św. Jana Chrzciciela 1746-1771, oprac. D. Kupisz i J. Orzechowski, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2012.
 7. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 10, Kościół św. Jana Chrzciciela 1772-1795, oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2012.
 8. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria C, t. I, „Metryki zmarłych kościoła św. Jana Chrzciciela 1748–1795”. oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2013.
 9. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria C, t. II, „Metryki zmarłych kościoła św. Wacława 1768–1795”. oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2013.
 10. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria A, t. XII, „Metryki chrztów kościoła św. Wacława 1745–1783”, oprac. M. Marcinkowska, D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Radom 2013.

Redakcja publikacji zwartych:

 1. Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI–XX wieku, red. D. Kupisz, Wyd. WSH, Radom 2003.
 2. Szkice z dziejów polskiego ruchu spółdzielczego w XX wieku, red. A. Duszyk, D. Kupisz, WSH, Radom 2004.
 3. W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI–XIX wieku, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2004.
 4. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 1, Kościół św. Jana Chrzciciela 1591-1637, J. Orzechowski, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2006.
 5. Radom jako siedziba urzędów administracji centralnej do 1945 r., red. D. Kupisz, RTN, Radom 2006.
 6. Wojsko w Radomiu. Od średniowiecza po dzień dzisiejszy, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2008.
 7. Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu, architektura - ludzie - wydarzenia, red. D. Kupisz, ITEE, Radom 2010.

Ważniejsze artykuły naukowe

 1. Zniszczenia wojenne wsi królewskich powiatu radomskiego w dobie drugiej wojny północnej 1655 - 1660, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 29, 1992.
 2. Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 31. 1996.
 3. Studia i podróże zagraniczne Zbigniewa Gorajskiego w latach 1607 - 1627, "Res Historica", z. 17, 1999.
 4. Sycyna. Dzieje podradomskiej wsi do końca XIX wieku, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 35, 2000.
 5. Gorajscy w XV–XVI w. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej, „Almanach Historyczny”, t. 3, 2001.
 6. Działalność gospodarcza starostów radomskich w XVI–XVII wieku w świetle lustracji oraz inwentarzy, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 62, 2002. 
 7. Świadczenia wsi klasztornych na rzecz starostwa radomskiego i ekonomii kozienickiej w XVI–XVIII w., [w:] Kościół katolicki na pograniczu Małopolski i Mazowsza w XV–XVIII w. red. Z. Pietrzyk, Radom 2002.
 8. Młodzież polska na uniwersytetach Europy Zachodniej w XVI wieku. [w:] Idee Humanistyczne renesansu w integracji europejskiej, red. H. Bednarczyk, Radom 2002.
 9. Urzędnicy starostwa radomskiego a sejmik sandomierski w XVI - XVIII wieku. Uwagi dotyczące współpracy administracji starościńskiej i samorządowej w Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 10. Urzędnicy i personel grodu radomskiego w XVI wieku, „Prawo, Administracja, Kościół”, t. 13, 2003.
 11. Taryfa dymów powiatu radomskiego z 1789 roku, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 12. Laudum zjazdu szlachty powiatu radomskiego z 1711 roku, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 13. Sprawy zakonów na forum sejmiku sandomierskiego w XVII - XVIII wieku, [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI - XIX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2004.
 14. Popis szlachty ziemi stężyckiej z 1696 roku, "Res Historica", z. 17, 2004.
 15. Sejm koronny w czasach dwóch ostatnich Jagiellonów, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, red. H. Gmiterek, Radom 2005.
 16. Akt odnowienia fundacji księży augustianów w Orchówku z 1681 roku, "Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie", t. 13, 2005.
 17. Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku, "Almanach Historyczny", t. 7, 2005.
 18. Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI - XVIII w. Stan badań i perspektywy badawcze, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 41, 2006.
 19. Wojsko powiatowe jako samoobrona terytorialna województwa sandomierskiego w XVII i na początku XVIII wieku, "Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne", t. 7, 2006.
 20. Chorągwie powiatowe ziemi chełmskiej w XVI - XVII wieku, "Rocznik Chełmski", t. 10, 2006.
 21. Protestanci i kwestie tolerancji wyznaniowej na zjeździe radomskim w 1591 r., [w:] Protestanci w Radomiu i regionie radomskim, red. J. Kłaczkow, Radom 2006.
 22. Chorągwie powiatowe województw małopolskich jako formacje samoobrony terytorialnej w pierwszej połowie XVII wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 42, 2006.
 23. Kancelaria grodzka radomska w dobie staropolskiej. Rekonesans badawczy, [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX - XX w., red. S. Piątkowski, K. Skupieński, Radom 2006.
 24. Świadczenia włościan klucza włodawskiego na rzecz właścicieli u schyłku XVIII wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Włodawa 2007.
 25. Rejestry okazowań szlachty stężyckiej z lat 1648 - 1649, "Res Historica", z. 23, 2007.
 26. Zbigniew Gorajski (1596 - 1655), jako dziedzic Biłgoraja, [w:] Nad Tanwią i ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, t. 3, Biłgoraj 2008.
 27. Wojsko powiatowe województwa wołyńskiego w XVII wieku, "Naukovyj Visnik Volynskoko Nacjonalnogo Universyteta im. Lesi Ukrainki", nr 22, 2009.
 28. Projekt organizacji obrony terytorialnej księcia Krzysztofa Zbaraskiego z 1624 r. i jego realizacja przez samorząd szlachecki województw małopolskich, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim,red. D. Wereda, t. 2, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
 29. Polacak 1579, "Arche - Paczatak", Mensk, t. 4 (79) 2009.
 30. Tarłowie jako fundatorzy klasztoru benedyktynek w Radomiu, [w:] Tarłowie. Z dziejów kulturalnych i gospodarczych rodu, red. H. Gmitrek, A. Szymanek, t. 2, Janowiec 2009.
 31. Okres średniowiecza (XIV - XV w.), [w:] Powiat radomski od średniowiecza do współczesności, red. S. Piątkowski, Wyd. RTN, Radom 2009.
 32. Czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI - XVIII w.), [w:] Powiat radomski od średniowiecza do współczesności, red. S. Piątkowski, Wyd. RTN, Radom 2009.
 33. Dzieje kościoła św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV - XVIII wieku, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010.
 34. Proboszczowie parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIX - XX wieku, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010. 
 35. Ochrona pogranicza przez siły zbrojne samorządu województwa ruskiego w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010.
 36. Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606 - 1607), "Z dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku Kamiennej", r. 1, 2010.
 37. Udział rycerzy ziemi radomskiej w bitwie pod Grunwaldem, [w:] Grunwald 1410. Historia i tradycja, red. P. Tusiński, Wyd. RTN, Zakrzew 2010.
 38. Janowiec nad Wisłą w XVII - XVIII wieku, "Notatnik Janowiecki", nr 17, 2010.
 39. Motycz w XVI - XVIII wieku, [w:] D. Kupisz, A. Obara, K. P. Pękła, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2010.
 40. Problem obronności państwa w pismach politycznych doby rokoszu sandomierskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010.
 41. Lubomirscy na forum sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku, [w:] Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec 2012.
 42. Echo "Smuty" w politike Reczi Pospolitoj po otnoszeniju k Moskwie w gody smolenskoj wojny 1632 - 1634, [w:] Smutnoje wremia w Rossii. Konflikt i diałog kultur, red. A. I. Filjuszkin, St Petersburg 2012.
 43. Smolenskaja krepost v polskoj literature piervoj poloviny XVII veka, [w:] Slavianskij mir: pismiennost i kultura, red. G. Ermolenko, Smolensk 2012.
 44. The Polish-Lithuanian Army in the Reign of King Stefan Batory (1576 - 1586), [in:] Warfare in Eastern Europe 1500 - 1800, ed. B. J. Davies, Leiden-Boston 2012.
 45. Posledniaja pobieda. Smolenskaja vojna 1632–1634 godov v istorii Peczi Pospolitoj, „Rodina – rossijskij istoriczeskij żurnał", nr. 9, 2013.
 46. Szpital parafialny w Klwowie w XVI–XVIII wieku. Z dziejów opieki społecznej w miasteczkach dawnej Polski, „Radomskie Studia Humanistyczne”, t. 1, 2013.
 47. Trybunał Skarbowy Radomski w latach 1613–1763, w: Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 1613–1763, red. D. Kupisz, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom 2013.
 48. Szkolnictwo radomskie w okresie przedrozbiorowym, [w:] Szkice z dziejów radomskiej oświaty, red. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 2013.
 49. Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina na obszarze powiatów radomskiego i stężyckiego w XVII–XVIII wieku, „Res Historia”, t. 36, 2013.
 50. Klucz janowiecki Lubomirskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Lubomirscy wśród książek i ludzi, red. H. Gmiterek, Janowiec 2014.
 51. Okres staropolski (XVI – XVIII wiek) [w:] Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, red. S. Piątkowski, Iłża 2014.
 52. Oblężenie Pskowa w latach 1581–1582, jako element legendy batoriańskiej, w: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. Caban, J. Smoliński, t. 1, Kielce 2014.
 53. Parczew w XVII-XVIII wieku, w: Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, Parczew 2014.