Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Dariusz Kupisz

prof. dr hab. Dariusz Kupisz
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
81 5372686
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

WTOREK 10.00 - 10.45

O sobie

Zainteresowania naukowe: historia wojskowości staropolskiej, w szczególności relacji wojsko - samorząd szlachecki oraz problematyki wojen polsko-moskiewskich w XVI-XVII w.; parlamentaryzm i sejmiki; dzieje rodów szlacheckich; parafii i miejscowości dawnej Małopolski; zagadnienia związane z historią administracji i gospodarki XVI - XVIII w.

Wypromowane rozprawy doktorskie:

Formacje zbrojne samorządu szlacheckiego województw kaliskiego i poznańskiego w okresie panowania Jana Kazimierza (1648-1668). Bartosz Staręgowski

Szlachta powiatu radomskiego w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego. Studium więzi lokalnych. Mariusz Kozdrach

Uposażenie parafii w rzymskokatolickiej diecezji przemyskiej w XVIII wieku. Marcin Kowalski.


Działalność naukowa

Monografie autorskie

 1. Zbigniew Gorajski 1596–1655. Studium z dziejów szlachty protestanckiej w Małopolsce w pierwszej połowie XVII wieku, Warszawa 2000, ss. 230.
 2. Smoleńsk 1632–1634, Warszawa 2001, ss. 268 [wyd. II poprawione i rozszerzone Warszawa 2017, ss. 293].
 3. Połock 1579, Warszawa 2003, ss. 184. Połock 1579 [wyd. II poprawione, Warszawa 2014, ss. 184.Wydanie w tłumaczeniu na j. białoruski: Полацак 1579, Менск 2011, ss. 138]
 4. Psków 1581–1582, Warszawa 2006, ss. 220 [wyd. II poprawione i uzupełnione, Warszawa 2015, ss. 216].
 5. Pakosław. Dzieje podiłżeckiej wsi na tle rozwoju regionu od czasów najdawniejszych do 1795 roku, Radom 1998, ss. 48.
 6. Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572–1717, Lublin 2008, ss. 468.
 7. Rody szlacheckie ziemi radomskiej, Radom 2009, ss. 240.
 8. Radom w czasach Jagiellonów 13861572, Radom 2009, ss. 120.
 9. Dzieje wsi Taczów, Radom 2012, ss. 138.
 10. Deputaci Trybunału Koronnego 1578–1794. Spis, cz. 2: 1621–1660, Warszawa 2017, ss. 332.
 11. Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza, Warszawa 2018, ss. 306.

Monografie współautorskie

 1. D. Kupisz, A. Obara, K.P. Pękała, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2010, ss. 148. [wyd. II poprawione i uzupełnione Lublin 2017, ss. 156].
 2. D. Kupisz, M. Kozdrach, Kochanowscy w XV–XVIII wieku. Główne linie rodziny, Radom 2014, ss. 204.
 3. D. Kupisz, Z. Lechowicz, S. Piątkowski, Dzieje Klwowa i parafii klwowskiej do roku 1918, red. D. Kupisz, Radom 2015, ss. 329.
 4. D. Kupisz, S. Piątkowski, Od rajców do radnych. Samorząd Radomia na przestrzeni wieków, Radom 2016, ss. 232.
 5. D. Kupisz, S. Piątkowski, Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do 1918 roku Radom 2018, ss. 291.
 6. D. Kupisz, M. Kozdrach, Kochanowscy w XV–XVIII wieku, Warszawa 2018, ss. 454.

Edycje źródeł

 1. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 7, Kościół św. Jana Chrzciciela 1678-1712, oprac. D. Kupisz i J. Orzechowski, red. D. Kupisz, Radom 2010.
 2. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 2, Kościół św. Jana Chrzciciela 1638-1710, oprac. D. Kupisz i G. Fulara, red. D. Kupisz, Radom 2010.
 3. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 5, Kościół św. Jana Chrzciciela 1711-1795, oprac. D. Kupisz i G. Fulara, red. D. Kupisz, Radom 2010.
 4. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria B: Metryki ślubów, t. 4, Kościół św. Wacława 1701-1795, oprac. M. Jaglarz, D. Kupisz, i G. Fulara, red. D. Kupisz, Radom 2011.
 5. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 8, Kościół św. Jana Chrzciciela 1713-1745, oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2012.
 6. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 9, Kościół św. Jana Chrzciciela 1746-1771, oprac. D. Kupisz i J. Orzechowski, red. D. Kupisz, Radom 2012.
 7. Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795, seria A: Metryki chrztów, t. 10, Kościół św. Jana Chrzciciela 1772-1795, oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, RTN, Radom 2012.
 8. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria C, t. I, „Metryki zmarłych kościoła św. Jana Chrzciciela 1748–1795”. oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2013.
 9. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria C, t. II, „Metryki zmarłych kościoła św. Wacława 1768–1795”. oprac. D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2013.
 10. Księgi metrykalnych kościołów radomskich z lat 1591–1795, seria A, t. XII, „Metryki chrztów kościoła św. Wacława 1745–1783”, oprac. M. Marcinkowska, D. Kupisz, red. D. Kupisz, Radom 2013.

Ważniejsze artykuły i rozdziały monografii

 1. Zniszczenia wojenne wsi królewskich powiatu radomskiego w dobie drugiej wojny północnej 1655 - 1660, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 29, 1992.
 2. Frymark Podlodowskich. Z dziejów walki o egzekucję dóbr, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 31. 1996.
 3. Studia i podróże zagraniczne Zbigniewa Gorajskiego w latach 1607 - 1627, "Res Historica", z. 17, 1999.
 4. Sycyna. Dzieje podradomskiej wsi do końca XIX wieku, "Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego", t. 35, 2000.
 5. Gorajscy w XV–XVI w. Studium z dziejów awansu społeczno-politycznego rodziny szlacheckiej, „Almanach Historyczny”, t. 3, 2001.
 6. Działalność gospodarcza starostów radomskich w XVI–XVII wieku w świetle lustracji oraz inwentarzy, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 62, 2002. 
 7. Świadczenia wsi klasztornych na rzecz starostwa radomskiego i ekonomii kozienickiej w XVI–XVIII w., [w:] Kościół katolicki na pograniczu Małopolski i Mazowsza w XV–XVIII w. red. Z. Pietrzyk, Radom 2002.
 8. Młodzież polska na uniwersytetach Europy Zachodniej w XVI wieku. [w:] Idee Humanistyczne renesansu w integracji europejskiej, red. H. Bednarczyk, Radom 2002.
 9. Urzędnicy starostwa radomskiego a sejmik sandomierski w XVI - XVIII wieku. Uwagi dotyczące współpracy administracji starościńskiej i samorządowej w Rzeczypospolitej szlacheckiej, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 10. Urzędnicy i personel grodu radomskiego w XVI wieku, „Prawo, Administracja, Kościół”, t. 13, 2003.
 11. Taryfa dymów powiatu radomskiego z 1789 roku, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 12. Laudum zjazdu szlachty powiatu radomskiego z 1711 roku, [w:] Z dziejów administracji w Małopolsce w XVI - XX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2003.
 13. Sprawy zakonów na forum sejmiku sandomierskiego w XVII - XVIII wieku, [w:] W służbie Bogu i społeczeństwu. Zakony na ziemiach polskich w XVI - XIX wieku, red. D. Kupisz, Radom 2004.
 14. Popis szlachty ziemi stężyckiej z 1696 roku, "Res Historica", z. 17, 2004.
 15. Sejm koronny w czasach dwóch ostatnich Jagiellonów, [w:] Między konstytucją Nihil novi a ustawodawstwem nowoczesnej demokracji, red. H. Gmiterek, Radom 2005.
 16. Akt odnowienia fundacji księży augustianów w Orchówku z 1681 roku, "Zeszyty Muzealne Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie", t. 13, 2005.
 17. Popis żołnierza łanowego powiatu radomskiego z 1653 roku, "Almanach Historyczny", t. 7, 2005.
 18. Urzędnicy grodzcy radomscy w XVI - XVIII w. Stan badań i perspektywy badawcze, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, t. 41, 2006.
 19. Wojsko powiatowe jako samoobrona terytorialna województwa sandomierskiego w XVII i na początku XVIII wieku, "Między Wisłą a Pilicą. Studia i Materiały Historyczne", t. 7, 2006.
 20. Chorągwie powiatowe ziemi chełmskiej w XVI - XVII wieku, "Rocznik Chełmski", t. 10, 2006.
 21. Protestanci i kwestie tolerancji wyznaniowej na zjeździe radomskim w 1591 r., [w:] Protestanci w Radomiu i regionie radomskim, red. J. Kłaczkow, Radom 2006.
 22. Chorągwie powiatowe województw małopolskich jako formacje samoobrony terytorialnej w pierwszej połowie XVII wieku, "Studia i Materiały do Historii Wojskowości", t. 42, 2006.
 23. Kancelaria grodzka radomska w dobie staropolskiej. Rekonesans badawczy, [w:] Notariat na ziemiach polskich w XIX - XX w., red. S. Piątkowski, K. Skupieński, Radom 2006.
 24. Świadczenia włościan klucza włodawskiego na rzecz właścicieli u schyłku XVIII wieku, [w:] Włodawa i wieś nadbużańska w epoce nowożytnej, red. M. Bem, A. Duszyk, Włodawa 2007.
 25. Rejestry okazowań szlachty stężyckiej z lat 1648 - 1649, "Res Historica", z. 23, 2007.
 26. Zbigniew Gorajski (1596 - 1655), jako dziedzic Biłgoraja, [w:] Nad Tanwią i ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, t. 3, Biłgoraj 2008.
 27. Wojsko powiatowe województwa wołyńskiego w XVII wieku, "Naukovyj Visnik Volynskoko Nacjonalnogo Universyteta im. Lesi Ukrainki", nr 22, 2009.
 28. Projekt organizacji obrony terytorialnej księcia Krzysztofa Zbaraskiego z 1624 r. i jego realizacja przez samorząd szlachecki województw małopolskich, [w:] Nad społeczeństwem staropolskim,red. D. Wereda, t. 2, Akademia Podlaska, Siedlce 2009.
 29. Polacak 1579, "Arche - Paczatak", Mensk, t. 4 (79) 2009.
 30. Tarłowie jako fundatorzy klasztoru benedyktynek w Radomiu, [w:] Tarłowie. Z dziejów kulturalnych i gospodarczych rodu, red. H. Gmitrek, A. Szymanek, t. 2, Janowiec 2009.
 31. Okres średniowiecza (XIV - XV w.), [w:] Powiat radomski od średniowiecza do współczesności, red. S. Piątkowski, Wyd. RTN, Radom 2009.
 32. Czasy Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVI - XVIII w.), [w:] Powiat radomski od średniowiecza do współczesności, red. S. Piątkowski, Wyd. RTN, Radom 2009.
 33. Dzieje kościoła św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIV - XVIII wieku, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010.
 34. Proboszczowie parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu w XIX - XX wieku, [w:] Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Architektura, ludzie, wydarzenia, red. D. Kupisz, Radom 2010. 
 35. Ochrona pogranicza przez siły zbrojne samorządu województwa ruskiego w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010.
 36. Działania zbrojne na obszarze województwa sandomierskiego podczas rokoszu Mikołaja Zebrzydowskiego (1606 - 1607), "Z dziejów Regionu i Miasta. Rocznik Oddziału PTH w Skarżysku Kamiennej", r. 1, 2010.
 37. Udział rycerzy ziemi radomskiej w bitwie pod Grunwaldem, [w:] Grunwald 1410. Historia i tradycja, red. P. Tusiński, Wyd. RTN, Zakrzew 2010.
 38. Janowiec nad Wisłą w XVII - XVIII wieku, "Notatnik Janowiecki", nr 17, 2010.
 39. Motycz w XVI - XVIII wieku, [w:] D. Kupisz, A. Obara, K. P. Pękła, Dzieje Motycza na przestrzeni wieków, Lublin 2010.
 40. Problem obronności państwa w pismach politycznych doby rokoszu sandomierskiego, [w:] Król a prawo stanów do oporu, red. M. Markiewicz, E. Opaliński, R. Skowron, Kraków 2010.
 41. Lubomirscy na forum sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku, [w:] Lubomirscy. Rodu droga na parnas Rzeczypospolitej, red. H. Gmiterek, A. Szymanek, Janowiec 2012.
 42. Echo "Smuty" w politike Reczi Pospolitoj po otnoszeniju k Moskwie w gody smolenskoj wojny 1632 - 1634, [w:] Smutnoje wremia w Rossii. Konflikt i diałog kultur, red. A. I. Filjuszkin, St Petersburg 2012.
 43. Smolenskaja krepost v polskoj literature piervoj poloviny XVII veka, [w:] Slavianskij mir: pismiennost i kultura, red. G. Ermolenko, Smolensk 2012.
 44. The Polish-Lithuanian Army in the Reign of King Stefan Batory (1576 - 1586), [in:] Warfare in Eastern Europe 1500 - 1800, ed. B. J. Davies, Leiden-Boston 2012.
 45. Posledniaja pobieda. Smolenskaja vojna 1632–1634 godov v istorii Peczi Pospolitoj, „Rodina – rossijskij istoriczeskij żurnał", nr. 9, 2013.
 46. Szpital parafialny w Klwowie w XVI–XVIII wieku. Z dziejów opieki społecznej w miasteczkach dawnej Polski, „Radomskie Studia Humanistyczne”, t. 1, 2013.
 47. Trybunał Skarbowy Radomski w latach 1613–1763, w: Trybunał Skarbowy Koronny w Radomiu 1613–1763, red. D. Kupisz, Miejska Biblioteka Publiczna, Muzeum im. J. Malczewskiego, Radom 2013.
 48. Szkolnictwo radomskie w okresie przedrozbiorowym, [w:] Szkice z dziejów radomskiej oświaty, red. A. Duszyk, K. Latawiec, Radom 2013.
 49. Dobra ziemskie Podlodowskich herbu Janina na obszarze powiatów radomskiego i stężyckiego w XVII–XVIII wieku, „Res Historia”, t. 36, 2013.
 50. Klucz janowiecki Lubomirskich w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Lubomirscy wśród książek i ludzi, red. H. Gmiterek, Janowiec 2014.
 51. Okres staropolski (XVI – XVIII wiek) [w:] Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, red. S. Piątkowski, Iłża 2014.
 52. Oblężenie Pskowa w latach 1581–1582, jako element legendy batoriańskiej, w: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, red. W. Caban, J. Smoliński, t. 1, Kielce 2014.
 53. Parczew w XVII-XVIII wieku, w: Parczew w dziejach. Na królewskim szlaku historii, red. M. Szumiło, Parczew 2014.
 54. Русско-ливонское пограничье в стратегических планах Стефана Батория
  в 1578–1582 гг., „Studia Slavica et Balcanica Petropolitana”, t. 1 (15), 2014, s. 65–76.
 55. Średniowiecze (do końca XV wieku), w: Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, red. S. Piątkowski, Warszawa-Iłża 2014, s. 45–58.
 56. Okres staropolski (XVI–XVIII wiek), w: Miasto w nowej odsłonie. Monografia Iłży, red. S. Piątkowski, Warszawa-Iłża 2014, s. 59–101.
 57. Życie gospodarcze Iłży w XVI–XVIII wieku, w: Scienta nihil est quam veritatis imago. Studia ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Szczygłowi w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Sochacka, P. Jusiak, Lublin 2014, s. 377–388.
 58. Genealogia Kochanowskich z Kierzkowa od końca XV do połowy XIX wieku, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. 6, 2015, s. 44–67.
 59. Mieszkańcy województwa lubelskiego a wojsko Rzeczypospolitej w dobie wojny północnej w latach 1702–1717, w: Społeczeństwo a wojsko, red. I. Dacka-Górzyńska, M. Nagielski, A. Karpiński, Społeczeństwo staropolskie, Seria Nova, t. 4, Warszawa 2015, s. 211–240.
 60. Nekropolie Radomia w drugiej połowie XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R 64, 2016, z. 1, s. 35–58.
 61. Mieszkańcy i zabudowa Lubartowa w inwentarzu miasta z 1747 roku, „Rocznik Lubelski”, R. 42, 2016, s. 233–246.
 62. Zanim nadeszła odsiecz… Działania wojsk Krzysztofa Radziwiłła przeciw armii moskiewskiej pod Smoleńskiem od stycznia do sierpnia 1633 r., „Biblioteka Epoki Nowożytnej”, t. 5, 2016, s. 225–242.
 63. Elity polityczne Rzeczypospolitej wobec powstania czeskiego 1618-1619, w: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczyk, Lublin 2016, s. 311–326.
 64. Powinności żołnierzy wystawianych przez sejmiki ziemskie w Koronie w XVII wieku - oczekiwania społeczne a rzeczywistość, w: O powinnościach żołnierskich, t. 1: Na fundamencie historii i tradycji, red. A. Drzewiecki, Oświęcim 2016, s. 152–170.
 65. O przysiędze żołnierzy formacji zbrojnych wystawianych przez sejmiki koronne w XVII i na początku XVIII wieku, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016, s. 88–96.
 66. Kazimierz Pułaski i konfederaci barscy w regionie radomskim, w: Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin, red. D. Kupisz, A. Pytlak, Radom 2016, s. 9–20.
 67. Tomaszów Lubelski i okolice w dobie wojen połowy XVII wieku, „Rocznik Tomaszowski”, t. 6, 2017, s. 7–18.
 68. Jak powstrzymać ekspansję turecką w Europie, czyli o książce Wołodymyra Pyłypenki W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od połowy XVI do połowy XVII wieku, „Res Historica”, t. 43, 2017, s. 379–391.
 69. Życie gospodarcze Łęcznej w XVII-XVIII wieku, w: Studia z dziejów Łęcznej, red. A. Sochacka, Łęczna 2017, s. 215–236.
 70. Próby organizacji wojsk „obrony domowej” przez szlachtę województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego w latach 1649–1650, „Kwartalnik Historyczny”, R. 75, 2018, z. 1, s. 6–27.
 71. Kapitulacja armii moskiewskiej Michała Borysowicza Szeina pod Smoleńskiem w 1634 roku, w: Kapitulacje w dziejach wojen. Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2018, s. 203–212.