Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Maciej Błotnicki

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA KARNEGO I KRYMINOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek : godz. 11:10 - 12:40


poniedziałek : godz. 12:40 - 14:15


p. 523


 


Zespół teams : kod - 0rwphwh


 


 

Działalność naukowa

Prowadzone przeze mnie zajęcia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 odbywać się będą na platformie MS Teams:

 Studia stacjonarne:

PRAWNO-ADMINISTRACYJNY

Prawo Karne Skarbowe : kod zespołu - rh2txl2

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Podstawy Prawa Karnego gr VII : kod zespołu - 6xkss1u

KRYMINOLOGIA

Kryminologia ogólna

gr. I - kod zespołu - e08kmxh

gr. II - kod zespołu - 57rr20t

Przestępczość w UE

gr. I - kod zespołu - 51xd35s

gr. II - kod zespołu - x2q87vl

 

Studia niestacjonarne:

PRAWO

Prawo karne: kod zespołu - hdd006r

 

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Podstawy Prawa Karnego: kod zespołu -  7kldbo2

 

KRYMINOLOGIA

Przestępczość w UE: kod zespołu - e1xi3zb


Ogłoszenia

W czasie pandemii, dokumentację praktyk odbieram we wtorki w godzinach przedpołudniowych!!!

Dokumentację możecie Państwo pozostawić (zaadresowane na dane Opiekuna) na :

1/Portiernii WPiA UMCS (preferowana opcja);

2/ Sekretariacie Katedry Prawa Karnego i Kryminologii;

3/ wysłać pocztą na adres WPIA UMCS Katedry Prawa Karnego i Kryminologii lub Portierni

 

W sprawie pytań odnośnie do organizacji praktyk wskazuję, iż postępować należy zgodnie z następującym schematem: 

ORGANIZACJA PRAKTYKI:
W celu odbycia praktyki należy:
1) zgłosić chęć odbycia praktyki we właściwym dziekanacie.

2) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.

UWAGA!
Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

UWAGA!
W przypadku braku możliwości edytowania danych, należy zgłościć prośbę o ich zmianę za pośrednictwem, zakładki "zgłoś problem" (zakładka dostępna jest w systemie po lewej stronie ekranu).

3) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:
W celu zaliczenia praktyki należy:
1) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.

3) oświadczenie praktykodawcy o możliwości publikacji danych podmiotu

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

W przypadku zaliczenia praktyk na podstawie STAŻU:

Wymagane jest wprowadzenie do systemu następujących dokumentów:

Program stażu, Umowa trójstronna o staż, Opinia pracodawcy ze stażu, Sprawozdanie z realizacji stażu.