Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru stacjonarnego-aktualnie nie dotyczy)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023


piątek, godz. 9-11 w pok. 312.


Na pierwsze konsultacje zapraszam 14 października 2022 r.


Uprzejmie informuję, iż konsultacje z dnia 21 października 2022 r. zostają wyjątkowo przeniesione na dzień 19 października 2022 r. godz. 11-13. 


W okresie przewidzianych w kalendarzu akademickim na rok akademicki 2022/2023 tzw. wakacji zimowych (23.12.2022 r. - 6.01.2023 r.) konsultacje nie odbywają się.


 


W styczniu 2023 konsultacje będą odbywały się w poniedziałki, godz. 9-11 w pok. 312. Na kolejne konsultacje zapraszam w semestrze letnim 2022/2023.


 


Semestr letni 2022/2023


poniedziałek, 9-11 w pok 312.


Na pierwsze konsultacje zapraszam 27 lutego 2023 r. 


 


Uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa Studentów, w tym Szanownych Seminarzystów do konsultowania się ze mną we wszystkich, w tym zwłaszcza pilnych sprawach drogą e-mailową (grzegorz.koziel@mail.umcs.pl). 


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (I roku seminarium na kierunku prawo stacjonarne) o zastanowienie się nad tematami prac dyplomowych / magisterskich oraz zagadnieniami tematycznymi do planów tych prac, a następnie opracowanie projektów planów prac (w tym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 30 listopada 2022 r. na ww. adres e-mail propozycji obszaru tematycznego, w ramach którego planujecie Państwo pisać pracę oraz propozycji tematu, przy czym informacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, kierunek studiów, obszar tematyczny, proponowany temat pracy, a także o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2023 r. propozycji planu pracy, przy czym najlepiej, aby plan tej pracy miał 3 rozdziały).


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (II roku seminarium) o regularne przygotowywanie i przesyłanie kolejnych części prac w terminach poprzednio uzgodnionych (I rozdział - do końca listopada 2022 r., II rozdział  - do końca lutego 2023 r., III- rozdział - do końca kwietnia 2023 r.),


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej, prawo informatyczne.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja i Kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 40 referatów. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarzy: 1) "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz 2) "CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczny w obrocie gospodarczym", C.H. Beck, Warszawa 2019, a także autor pierwszego na polskim (w zasadzie europejskim) rynku wydawniczym komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej (PSA), Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 300(1)-300(134) k.s.h., C.H. Beck 2020.  

***

Monograficzna publikacja książkowa (monografia) pt. „Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 3001-300134KSH”, Warszawa 2020, ss. 669, C.H. Beck (dalej: G. Kozieł, komentarz do PSA) jest pierwszym na krajowym, jeżeli nie europejskim, czy światowym, rynku wydawniczym samodzielnym, stosunkowo obszernym, autorskim, monograficznym komentarzem naukowym do 134 nowych przepisów polskiego kodeksu spółek handlowych dotyczących nowego (niewystępującego wcześniej) w polskim systemie prawa – typu spółki handlowej, w tym spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA), o strukturze (formie) zbliżonej do naukowego opracowania systemowego. Nie stanowi jedynie ponownego przedstawienia innych komentarzy na dany temat, ponieważ w szczególności takich komentarzy, ani innych monograficznych, czy choćby obszerniejszych prac dotyczących PSA przed jego opublikowaniem nie było.

Książka jest wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez Autora badań naukowych dotyczących konstrukcji prawnej PSA (i składających się na tę spółkę instytucji prawnych), w tym przede wszystkim interpretacji przepisów o PSA w szczególności w porównaniu – również w nawiązaniu do uzasadnienia do przepisów odnoszących się do PSA – np. z przepisami dotyczącymi innych spółek handlowych lub także z przepisami odnoszącymi się do innych instytucji prawnych (z zakresu prawa prywatnego, w tym prawa spółek). Przygotowanie komentarza do PSA z natury sytuacji faktycznej, w której znajdował się Autor, wymagało wniesienia przez Niego nowego, autorskiego wkładu naukowego (określonej istotnej nowości naukowej) w przypadku niemalże każdego ze 134 komentowanych przepisów. 

W tej monograficznej publikacji książkowej nowe musiało być, a zatem w istocie jest wszystko, w tym przede wszystkim to,  że:

1)publikacja ta została poprzedzona autorskim wprowadzeniem zawierającym wynikające z wnikliwej analizy PSA w formule monograficznego komentarza tezę, obszerne generalne wnioski (w liczbie sześciu) i  liczne uwagi de lege ferenda (w liczbie czternastu) dotyczące konstrukcji prawnej PSA jako nowego typu spółki handlowej,

2)każdy z komentowanych 134 nowych przepisów został opatrzony przez Autora autorską, stworzoną przez Niego intytulacją (tytułem) wskazującym syntetycznie na zawartą w nim regulację normatywną (zbliżonym do tytułu artykułu naukowego, czy rozdziału w monografii naukowej), a także spisem kolejno prezentowanych zagadnień merytorycznych (spisem treści) zawierającym przynajmniej pkt 1 „Uwagi ogólne” (w którym Autor dokonał wprowadzenia i porównania z innymi regulacjami prawnymi i przynajmniej jeden dodatkowy punkt merytoryczny, choć zwykle jest ich łącznie przynajmniej cztery – pięć lub często znacznie więcej).

W publikacji (a ściślej – we wprowadzeniu do niej) sformułowano wiele szczegółowych konkluzji w ramach których stwierdzono m.in., że na podstawie przepisów prawa można wyróżnić elementy konstrukcyjne PSA, które odróżniają ją: 1) jako spółkę handlową – przede wszystkim od spółki cywilnej i innych form prowadzenia działalności gospodarczej (np. spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych czy towarzystw reasekuracji wzajemnej); 2) jako spółkę kapitałową – od handlowych spółek osobowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) oraz – od pozostałych unormowanych w kodeksie spółek handlowych spółek kapitałowych (spółki z o.o. i spółki akcyjnej).

Do podstawowych elementów konstrukcyjnych, które pozwalają na odróżnienie PSA jako spółki kapitałowej od innych form prowadzenia działalności gospodarczej, a także innych spółek handlowych, zaliczono przede wszystkim: 1) osobowość prawną i działanie przez organy w ramach dualistycznego albo monistycznego systemu (modelu) zarządzania; 2) strukturę majątkową spółki, zwłaszcza kapitał akcyjny, akcje i wkłady do spółki (w tym wkłady na akcje i na kapitał akcyjny); 3) odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania i instrumenty prawne ochrony jej wierzycieli; 4) charakter prawny uczestnictwa (członkostwa) akcjonariusza w spółce; 5) podstawowe zasady tworzenia i rozwiązywania oraz zakres zdolności transformacyjnej spółki.

***

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), fundusze UE.

Nr telefonu prywatnego: 0048 604859980.

 


Ogłoszenia

 

UWAGA BARDZO WAŻNE.

Ogłoszenie o terminach pierwszych spotkań seminaryjnych (dla nowo utworzonych grup) i terminach pierwszych zajęć w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

A. Ogłoszenie dotyczące seminariów

Pierwsze spotkania seminaryjne (dla nowo utworzonych grup) w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbędą się w dniu 27 lutego 2023 r. w pok. 312 (lub sali wskazanej w momencie przybycia na seminarium):

1)w prypadku seminarzystów z KPB II rok - o godz. 13.

2)w przypadku seminarzystów z KPM I rok - o godz. 13.30.

Uprzejmie proszę Seminarzystów z wymienionych wyżej grup rozpoczynających seminarium w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 o osobiste zgłoszenie się w dniu 30 stycznia 2023 r. do pok. 312:

1)KPB II rok - o godz. 9.30.

2)KPM I rok - o godz. 10.

Pierwsze spotkania seminaryjne dotychczasowych grup seminaryjnych na studiach stacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 odbędą się w dniu 27 lutego 2023 r. o dotychczasowych (przyjętych w semestrze zimowym tego roku akademickiego) godzinach. Na pierwsze w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 spotkanie seminaryjne dla Seminarzystów III roku KPB zapraszam 10 marca 2023 r. o godz. 18.30 (do pok. 312).

 

B. Ogłoszenie dotyczące zajęć innych niż seminaria

 

Pierwsze zajęcia z przedmiotu "Kultura organizacji" odbędą się w dniu 7 marca 2023 r. o godz. 11.10 w sali wskazanej na planie zajęć.

 

Zapraszam serdecznie

Dr. hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

 

 * NA WYPADEK MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ZMIAN TERMINÓW ZAJĘĆ SPOWODOWANYCH OBIEKTYWNYMI, NIEPRZEWIDZIANYMI WCZEŚNIEJ OKOLICZNOŚCIAMI, NP. KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ UPRZEJMIE PROSZE O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE OGŁOSZEŃ NA NINIEJSZYM PROFILU PRACOWNICZYM ORAZ WIADOMOŚCI PRZESYŁANYCH DROGĄ E-MAIL. 

 

 AKTUALNE.

Ogłoszenie o terminach zaliczeń

w sesji zimowej roku akademickiego 2022/2023

 

I termin zaliczenia (dla Osób, które nie uzyskały do tego momentu zaliczenia) z przedmiotów:

1) Transformacje przedsiębiorców dla KPB stacjonarne II rok  - odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 9; 

2) Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM stacjonarne I rok - odbędzie się w dniu 6 lutego 2023 r. o godz. 10.

Zaliczenia odbędą się w formie ustnej.

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, II termin zaliczenia (zaliczenie poprawkowe) odbędzie się w dniu 20 lutego 2022 r. dla poszczególnych grup odpowiednio od godz. 9 (Transformacje przedsiębiorców, KPB stacjonalne), 9.30 (Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, KPM stacjonarne) w fomie tożsamej co I termin zaliczenia 6 lutego 2022 r.   

 Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS