Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2018/2019


Wtorek - godz. 8.15-9.45


Dyżur z dnia 12 lutego 2019 r. zostaje przesunięty na dzień 16 lutego 2019 r. od godz. 16.30.


 


 


 


 


 


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 30 referatów. Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarza "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck Warszawa 2019. 

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.


Działalność naukowa

 Lista publikacji za lata 2016-2018

1. Monografie:     

Status prawy wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne, Warszawa 2016, ss. 248, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-264-9282-2, ISSN: 1897-4392. 

2. Rozdziały monografii i części opracowań zbiorowych (autorstwo):

1) Procesy transformacyjne spółki (w:) Spółka akcyjna. Meritum. Prawo spółek, red. A. Kidyba, wyd. 5, Warszawa 2016, s. 1901-1963, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-264-8697-5. 

2) Aspects of the legal status of participants in Commercial Partnerships and Companies which facilitate the implementation of venture-capital support, as exemplified by the provisions of the Polish Commercial Companies Code (w:) 4-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, ks. 1, cz. I, Political Sciences, Law, Finance, International Relations, Sofia 2017, s. 471-478, STEF92 Technology Ltd., 51 Aleksander Malinov BLvd., ISBN: 978-619-7105-93-3, ISSN: 2367-5659, DOI: 10.5593/sgemsocial2017HB11, – 5 pkt.

3) Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie informatycznym do spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej (w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017, s. 253-264, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ISBN: 978-83-60617-46-5, – 5 pkt.

4) Zakres uprawnień wierzyciela Skarbu Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa działających na rynku kapitałowym (w:) Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, red. A. Kidyba, M. Michalski, Warszawa 2017, s. 99-114, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8107-448-3, ISSN: 1897-4392.

5) Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 104-140, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

6) Umowa faktoringu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 471-500, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

7) Umowa forfaitingu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 501-528, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

8) Umowa gwarancji bankowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 554-576, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

9) Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 807-834, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

10) Umowa czarteru (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1003-1028, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

11) Umowa przewozu pasażerów drogą morską (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1029-1052, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

12) Umowa o usługi pilotowe (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1053-1069, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

13) Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1197-1242, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-005-5.

14) Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 350-366, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

15) Umowa faktoringu właściwego (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 529-538, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

16) Umowa forfaitingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 539-548, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

17) Umowa gwarancji bankowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 573-584, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

18) Umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 747-759, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

19) Umowa czarteru (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 830-840, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

20) Umowa przewozu pasażera drogą morską (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 841-850, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

21) Umowa o usługi pilotowe (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 851-862, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

22) Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 993-1002, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

23) Umowa zawierana na odległość (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 1003-1009, Wolters Kluwer, ISBN: 978-83-8124-046-8.

24) The legal and corporate status of the creditors of participants in the organisational units of a corporate nature in Polish Law. Remarks presented against the Background of selected legal regulations in domestic legal systems (w:) INTERPOLIS’17, red. D. Cevárová, K. Kiššova, J. M. Mintal, V. Müller, Banská Bystrica 2017, s. 249-257, Vydavatel’stwo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ISBN: 978-80-557-1402-8, – 5 pkt.

25) The arguments for extending the legal category of „consumer” to include non-commercial (non-profit) organisational units which constitute separate entities, vs. the applicable EU regulations. The deliberations illustrated primarily by examples of regulations in Polish Law (w:) The influence of the european legislation on national legal systems in the field of consumer protection, red. A. V. Ferraro, M. Jagielska, M. Selucká, Milano 2017, s. 131-146, Wolter Kluwer, ISBN: 9-788813-365370.

26) The rights vested in (personal) creditors in European Economic Interest Grouping (EEIGS), European Companies (SES) and Europeen Cooperative Societes (SCES) within these organisational units (w:) Košické Dni Súkromného Práva II, red. P. Vojčik, P. Koromház, E. Vadas, Košice 2018, s. 153-165, Vydavatel’stwo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, ISBN: 978-80-8129-088-6, – 5 pkt.

27) Efektywność zarządzania handlowymi spółkami osobowymi a „spółkowe” uprawnienia wierzycieli (osobistych) ich uczestników i wierzycieli tych spółek (w:) Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. K. Bilewska, Warszawa 2018, s. 115-125, Wolters Kluwer, ISSN: 1897-4392, ISBN: 978-83-8124-610-1, – 5 pkt.

28) Koncepcje wyodrębnienia części ogólnej regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorców w dotychczasowych przepisach i projektach aktów prawnych z tego obszaru a propozycje de lege ferenda (w:) Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018, s. 85-98, Wolters Kluwer, ISSN: 1897-4392, ISBN: 978-83-8124-552-4 – 5 pkt.

29) Wybrane refleksje dotyczące stosowania przepisów o skutkach prawnych przekształcenia spółek handlowych do przekształcenia spółki cywilnej na podstawie art. 26 § 5 i art. 551 § 3 k.s.h. (w:) Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, red. M. Kuźnik, A. J. Witosz, Warszawa 2018, s. 207-215, C.H. Beck, ISBN: 978-83-812-8902-3, – 5 pkt.

30) The range of conversion capacity of a European company (SE) with its registered office in Poland in the perspective of financing the operations of partnerships or companies in general (w:) Právo, Obchod, Ekonomika VIII, red. J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková, Košice 2018, s. 215-226, Vydavatel’stwo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach, ISSN: 2453-921 X, ISBN 978-80-8152-649-7, – 5 pkt.    

31) Wybrane uwagi dotyczące zagadnienia istnienia i zakresu uprawnień wierzycieli uczestników w innych niż spółki handlowe jednostkach organizacyjnych typu korporacyjnego posiadających podmiotowość prawną, ze szczególnym odniesieniem do tzw. „para-spółek”, spółdzielni, spółdzielni europejskich (SCE) z siedzibą na terytorium RP oraz stowarzyszeń (w:) Ius Est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 580-592, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISBN: 978-83-62921-24-9, – 5 pkt. 

3. Artykuły naukowe (autorstwo):

1) Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) – uwagi de lege lata i de lege ferenda, s. 207-221, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A 2016, nr 8 (2), s. 207-221, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, ISSN: 2300-1739, – 7 pkt.

2) The possibilities of satisfying the participants’ creditors of Polish Commercial Companies with the rights of the participants in these companies and the stability of the subjective structure and functioning (operation) of companies in general, KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE 2016, nr 2, s. 188-194, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ISSN: 1338-4880, ISSN: 1338-6956.

3) Instrumenty prawne i znaczenie ochrony wierzycieli osobistych uczestników spółek handlowych w tych spółkach, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 11, s. 53-56, Wolters Kluwer, ISSN: 1230-2996, – 11 pkt.

4) Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), s. 155-168, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN: 2083-4373, – 7 pkt.

5) Uwagi o zróżnicowanym statusie prawnym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – de lege lata oraz de lege ferenda, Prawo i Więź 2017, nr 3, s. 21-30, Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego G. Bierecki Sp. j., ISSN: 2299-405X, – 5 pkt.

6) Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 31-41, Wydawnictwo KUL, ISSN: 0044-4405, ISSN: 2543-9715, – 10 pkt.

7) Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom prawa będącym w formie docelowej jej transformacji, Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 24-30, Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego G. Bierecki Sp. j., ISSN: 2299-405X, – 5 pkt.

8) Uwarunkowania prawne nabycia statusu akcjonariusza w trybie sprzedaży egzekucyjnej akcji stanowiących instrumenty finansowe, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 39, s. 21-30, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ISSN: 1644-0412, – 9 pkt.

9) Zakres uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej przewidziany w projekcie ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 9, s. 33-35, Wolters Kluwer, ISSN: 1230-2996.

10) Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki a zaistnienie przesłanki jej rozwiązania – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 10, s. 18-22, Wolters Kluwer, ISSN: 1230-2996, – 11 pkt. 

4. Redakcje naukowe:

1) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017, ss. 361, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ISBN: 978-83-60617-46-5.

2) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie, red. G. Kozieł, Lublin 2018, ss. 332, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ISBN: 978-83-60617-47-2. 

5. Sprawozdania z konferencji:

1) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, która odbyła się 12.05.2016 r. w Lublinie, Rejent 2016, nr 7, s. 151-155, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISSN: 1230-669X.

2) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie”, która odbyła się 3.04.2017 r. w Lublinie, Rejent 2017, nr 8, s. 127-133 (współautor D. Duda), Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISSN: 1230-669X.

3) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych”, która odbyła się 16.06.2018 r. w Lublinie, Rejent 2018, nr 9, s. 133-141 (współautor A. Banach), Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, ISSN: 1230-669X. 

6. Glosy:

Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo Sp. z o.o., Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2, s. 35-42, Wolters Kluwer, ISSN: 1895-0396, – 11 pkt.


Ogłoszenia

 

UWAGA:

 

Serdecznie zapraszam studentów I roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia na seminarium w roku akademickim 2018/2019.

 

Zapisy prowadzone są w pok. 312 w godzinach dyżurów na podstawie skierowania z dziekanatu.

 

Zainteresowani mogą przesłać wstępną informację na adres email: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, a w przypadku gdyby z tego adresu e-mail nie było odpowiedzi – na adres e-mail: k_grze@tlen.pl.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Zapraszam serdecznie

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

 UWAGA!

Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

I. Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. stacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

2)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

3)Ochrona własności intelektualnej dla ADM I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

4)Ochrona własności intelektualnej dla ADM II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

5)Ochrona własności intelektualnej dla BW I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

6)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

7)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

8)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

9)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

10)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

11)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

12)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

13)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

14)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest ewentualnie obowiązkowy).    

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć. W przypadku przedmiotów wymienionych pod pkt 12-14 ostatnim dniem przypadającym przed terminem (sesyjnym) egzaminu będzie 30 stycznia 2019 r. (studia stacjonarne) i 3 lutego 2019 r. (studia niestacjonarne). W tych dniach będę dostępny dla studentów uczęszczających na zajęcia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach w siedzibie tego wydziału odpowiednio od godz. 9 (30 stycznia 2019 r.) i od godz. 12.30 (3 lutego 2019 r.).

II. Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 28.2.2019 r. w wymienionych wyżej dla każdego z tych przedmiotów godzinach. 

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest obowiązkowy).   

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że zajęcia konsultacyjne z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" dla BW I stopień III rok niestacjonarne zaplanowane na dzień 2 lutego 2019 r. odbędą się 1 lutego 2019 r. od godz. 16 w pok. 312.

    Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że dodatkowe wykłady z przedmiotu "Obrót gospodarczy w Internecie" dla KPM stacjonarne odbędą się 7 stycznia 2019 r. w godz. 8-9.30 (s. 303), 25 stycznia i 1 lutego 2019 r. od godz. 12.45 (s. 303). Wykłady zaplanowane na dzień 18 stycznia 2019 r. odbędą się w ww. terminach.   

   Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na zbieżność terminów wykładów na różnych kierunkach studiów w dniu 25 listopada 2018 r. wykład z przedmiotu "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" rozpocznie się o godz. 15.45.

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że wykłady zaplanowane na dzień 23 listopada 2018 r. (Obrót gospodarczy w Internecie, Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, Ochrona własności intelektualnej) odbędą się w przyszłym uzgodnionym terminie w styczniu 2019 r.    

 

 Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

Z uwagi na wyjazd służbowy wykłady zaplanowane na dzień 9 listopada 2018 r. (Obrót gospodarczy w Internecie, Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, Ochrona własności intelektualnej) odbędą się w przyszłym uzgodnionym terminie w grudniu 2018 r. lub w styczniu 2018 r.    

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że: 1) następny wykład z przedmiotu "Zarys prawa handlowego" odbędzie się 17.10.2018 r. (godz. 9-13, WZ Puławy), 2) wykład z przedmiotu "Obrót gospodarczy w internecie" będzie odbywał się w piątki w godz. 11.10-12.35 (KPM II), s. 103, 3) wykład z przedmiotu: "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" będzie odbywał się w piątki w godz. 12.45-14.15 (KPM II), s. 303. 

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

 Ogłoszenie

Pierwsze wykłady z przedmiotów zaplanowanych w piątki (w tym m.in. Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, Ochrona własności intelektualnej) odbędą się w dniu 12.10.2018 r.  

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

Zaliczenie zajęć z przedmiotu Prawo fundacyjne dla studentów KPB stacjonarne odbędzie się w dniu 6 lipca 2018 r. od godz. 11.

 Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł