Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru stacjonarnego-aktualnie nie dotyczy)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letnii 2021/2022


wtorek, godz. 9-11 w trybie zdalnym przez program MS Teams. 


Zainteresowanych konsultacją proszę o informację drogą e-mail na adres grzegorz.koziel@mail.umcs.pl najpóźniej dzień przed dyżurem do godz. 12. 


Terminy konsultacji we wrześniu 2021 r.: 17 i 24.9.2021 r. godz. 9.30-11.30 w trybie zdalnym przez program MS Teams. 


Uwaga: Wszystkie spotkania przez program MS Teams umówione na termin 10 września 2021 r. zostają przesunięte na dzień 17 września 2021 r. (godziny spotkań pozostają bez zmian). Za zmianę terminów spotkań bardzo serdecznie przepraszam.


Konsultacje z dnia 5.11.2021 r. zostają przesunięte na dzień 7.11.2021 r. godz. 12-14.


W dniu 18.2.2022 r. konsultacje rozpoczną się o godz. 12.


Na następne po 18.2.2022 r. konsultacje zapraszam już w semestrze letnim 1 marca 2022 r. zgodnie z ogłoszeniem.


Terminy konsultacji we wrześniu 2022 r.: 13,20 i 27.9.2022 r. godz. 18-20 w trybie zdalnym przez program MS Teams zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej. 


  


 I.


Uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa Studentów, w tym Szanownych Seminarzystów do konsultowania się ze mną we wszystkich, w tym zwłaszcza pilnych sprawach drogą e-mailową (grzegorz.koziel@mail.umcs.pl). 


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (I roku seminarium na kierunku prawo stacjonarne) o zastanowienie się nad tematami prac dyplomowych / magisterskich oraz zagadnieniami tematycznymi do planów tych prac, a następnie opracowanie projektów planów prac (w tym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 30 listopada 2021 r. na ww. adres e-mail propozycji obszaru tematycznego, w ramach którego planujecie Państwo pisać pracę oraz propozycji tematu, przy czym informacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, kierunek studiów, obszar tematyczny, proponowany temat pracy, a także o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2022 r. propozycji planu pracy, przy czym najlepiej, aby plan tej pracy miał 3 rozdziały).


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (II roku seminarium) o regularne przygotowywanie i przesyłanie kolejnych części prac w terminach poprzednio uzgodnionych (I rozdział - do końca listopada 2021 r., II rozdział  - do końca lutego 2022 r., III- rozdział - do końca kwietnia 2022 r.),


Na czas zawieszenia zajęć prowadzonyh w trybie tradycyjnym spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego życzę Szanownym Studentom, w tym Szanownym Seminarzystom przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnego myślenia; do zobaczenia wkrótce - po okresie zawieszenia zajęć.


II.


W okresie 8-22.10.2021 r. konsultacje nie odbywają się. 


W okresie 19-26.11.2021 r. konsultacje nie odbywają się. 


W tym okresie w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki kontakt ze mną jest możliwy drogą e-mailową - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty uniwersyteckiej, ewentualnie - po wsześniejszym uzgodnieniu drogą e-mail - porzez połączenie przez program MS Teams. 


III. 


Od drugiej połowy lipca 2022 r. do pierwszego tygodnia września 2022 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie konsultacje nie odbywają się, a w sprawach pilnych i nie cierpiących zwłoki kontakt ze mną jest możliwy drogą e-mailową poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty uniwersyteckiej.

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej, prawo informatyczne.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja i Kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 40 referatów. Autor ponad 200 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarzy: 1) "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz 2) "CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczny w obrocie gospodarczym", C.H. Beck, Warszawa 2019, a także autor pierwszego na polskim (w zasadzie europejskim) rynku wydawniczym komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej (PSA), Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 300(1)-300(134) k.s.h., C.H. Beck 2020.  

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), fundusze UE.

Nr telefonu prywatnego: 0048 604859980.


Ogłoszenia

 

UWAGA BARDZO WAŻNE.

Ogłoszenie o terminach pierwszych spotkań seminaryjnych

i terminach pierwszych zajęć w semestrze letnim 

roku akademickiego 2021/2022

A. Ogłoszenie dotyczące seminariów

Pierwsze spotkania seminaryjne w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbędą się przez program MS Teams:

1)Dla Seminarzystów studiów stacjonarnych:

a)KPB III rok, KPM II rok PS IV rok i PS V rok – w dniu 28 lutego 2022 r. o ustalonych w semestrze zimowym godzinach (KPB III rok – godz. 9.35; KPM II rok – godz. 11.10; PS IV rok – godz. 12.45; PS V rok 14.20) w ramach dotychczasowych zespołów MS Teams.

b)KPB II rok – w dniu 1 marca 2022 r. o godz. 12.45. Podaję dane do zespołu MS Teams:

2022.L.Seminarium dyplomowe.KPB.S.

Kod:

mvh74hw

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8GKjAM00SdA4gR88PEdmRYYmOFoPBvSbc4KrmmJJMMM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=03564690-bf91-4ad1-b8d0-277c66dde135&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 2)Dla Seminarzystów studiów niestacjonarnych:

a)KPM II rok – w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 16.50 w ramach dotychczasowego zespołu MS Teams.

b)KPB III rok – w dniu 25 marca 2022 r. o godz. 16.50 w ramach dotychczasowego zespołu MS Teams.

c)KPB II rok – w dniu 11 marca 2022 r. o godz. 16.50 – podaję dane do zespołu MS Teams:

2022.L.Seminarium dyplomowe.KPB.N.

Kod:

9dwbljn

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aCHtgcxbtAXWGs_8w7VbJwUoMpWnlVzBl52xgvDtBf-M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fdf31475-19cc-4e3c-bd7f-d132f9a1a968&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

Zapraszam serdecznie

Grzegorz Kozieł

B. Ogłoszenie dotyczące zajęć z przedmiotu Kultura organizacji

 Pierwsze zajęcia z przedmiotu Kultura organizacji w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbędą się przez program MS Teams:

1)na studiach stacjonarnych – 1 marca 2022 r. o godz. 11.10. Podaję dane do zespołu MS Teams:

2022.L.Kultura organizacji.S.

Kod:

4hrbx1w

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab5ozYWmikRUOqXn5VzBJsbS24qPas8kYjwj-3GlBPqA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6b51d4bd-75ff-4797-a73e-080f6d518c42&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 2)na studiach niestacjonarnych – 5 marca 2022 r. o godz. 8. Podaję dane do zespołu MS Teams:

2022.L.Kultura organizacji.N.

Kod:

7vjrxfm

Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayEaoHeOs5zdj9gEu40h8-iCzNNNGAArVOjZnbqalNRQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=35c53b08-501e-4a8b-89c7-a9837b14a8f0&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

Zapraszam serdecznie

Grzegorz Kozieł

 

 * NA WYPADEK MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ZMIAN TERMINÓW ZAJĘĆ SPOWODOWANYCH OBIEKTYWNYMI, NIEPRZEWIDZIANYMI WCZEŚNIEJ OKOLICZNOŚCIAMI, NP. KWARANTANNĄ LUB IZOLACJĄ UPRZEJMIE PROSZE O BIEŻĄCE SPRAWDZANIE OGŁOSZEŃ NA NINIEJSZYM PROFILU PRACOWNICZYM ORAZ WIADOMOŚCI PRZESYŁANYCH DROGĄ E-MAIL. 

 

 UWAGA BARDZO WAŻNE.

Ogłoszenie o terminach egzeminów

w sesji zimowej roku akademickiego 2021/2022

 

I termin egzaminu (zaliczenia) z przedmiotów:

1) Transformacje przedsiębiorców dla KPB stacjonarne II rok  - odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r.  o godz. 11 (w ramach dotychczasowego zespołu zaliczeniowego MS Teams stworzonego na potrzeby zaliczenia, do którego dane zostały Państwu przekazane przez system USOS); 

2) Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM stacjonarne I rok - odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r.  o godz. 11.30 (w ramach dotychczasowego zespołu zaliczeniowego MS Teams stworzonego na potrzeby zaliczenia, do którego dane zostały Państwu przekazane przez system USOS);

3) Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB stacjonarne I rok - odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r.  o godz. 12 (w ramach dotychczasowego zespołu egzaminacyjnego MS Teams stworzonego na potrzeby egzaminu, do którego dane zostały Państwu przekazane przez system USOS);

4) Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB niestacjonarne I rok - odbędzie się w dniu 11 lutego 2022 r.  o godz. 12.30 (w ramach dotychczasowego zespołu egzaminacyjnego MS Teams stworzonego na potrzeby egzaminu, do którego dane zostały Państwu przekazane przez system USOS).

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, II termin egzaminu (egzamin poprawkowy) odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 r. dla poszczególnych grup odpowiednio od godz. 17 (Transformacje przedsiębiorców, KPB), 17.30 (Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, KPM), 18 (Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami - dla studiów stacjonarnych KPB) i 18.30 (Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla studiów niestacjonarnych, KPB) w fomie tożsamej co I termin egzaminu 11 lutego 2022 r.   

 Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS