Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2019/2020


Wtorek, godz. 13-14, Piątek godz. 10-11.


W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych na UMCS (nie krócej niż do dnia 15 kwietnia b.r.) i związanym z tym zamknięciem bydynku WPiA UMCS, konsultacje mogą odbywać się jedynie drogą e-mailową przez adres e-mail: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.plInformacje dla Szanownych Państwa Studentów z tym związane znajdują się poniżej.


Szanowni Państwo Studenci, 


I.


W związku z zawieszeniem z uwagi na szczególne okoliczności zajęć dydaktycznych na UMCS nie krócej niż do dnia 15 kwietnia b.r. i zamknięciem budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS, co uniemożliwia mi odbywanie regularnych konsultacji oraz wcześniej zaplanowanych spotkań / zaliczeń / egzaminów na WPiA UMCS: 


1) uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa Studentów, w tym Szanownych Seminarzystów do konsultowania się ze mną we wszystkich, w tym zwłaszcza pilnych sprawach drogą e-mailową (grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl), 


2) uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (I roku seminarium) o zastanowienie się nad tematami prac dyplomowych / magisterskich oraz zagadnieniami tematycznymi do planów tych prac, a następnie opracowanie projektów planów prac (w tym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 31 marca 2020 r. na ww. adres e-mail propozycji obszaru tematycznego, w ramach którego planujecie Państwo pisać pracę oraz propozycji tematu, przy czym informacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, kierunek studiów, obszar tematyczny, proponowany temat pracy, a także o przesłanie do dnia 30 kwietnia 2020 r. propozycji planu pracy, przy czym najlepiej, aby plan tej pracy miał 3-4 rozdziały).


3) uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (II roku seminarium) o regularne przygotowywanie i przesyłanie kolejnych części prac w terminach poprzednio uzgodnionych,


4) uprzejmie informuję, że w dniu zawieszenia zajęć na UMCS przyjąłem zasadę, że wszystkie zaplanowane terminy prezentacji / zaliczeń / egzaminów ulegają przesunięciu na pierwsze dostępne po wznowieniu zajęć i możliwości przebywania na WPiA UMCS terminy, chyba że na pierwszym spotkaniu po tym wznowieniu Szanowni Państwo Studenci zaproponują inne rozwiązanie w tym obszarze, jednak w związku ze zmieniającą się sytuacją, w tym dużym prawdopodobieństwem przedłużenia okresu zawieszenia zajęć, zasadne wydaje się zmodyfikowanie tej zasady, o czym poinformowałem stosowne grupy zajęciowe (w zależności od dostępności, potencjału i użyteczności systemów komunikowania się na odległość - w zakresie przedmiotów innych niż Kultura organizacji i seminarium dyplomowe i magisterskie - rozważę jeszcze możliwość powrotu do przyjętej konstrukcji zaliczenia przedterminowego w formie ustnej albo raczej zaproponuję Państwu inną formę zaliczenia w formie krótkiego testu, którego rozwiązanie będzie przesłane przez Państwa do mnie (w formie pdf) w określonym czasie od jego udostępnienia, co może być dla Państwa w zaistniałej sytuacji najwygodniejszym rozwiązaniem),


5) na czas zawieszenia zajęć spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego życzę Szanownym Studentom, w tym Szanownym Seminarzystom przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnego myślenia; do zobaczenia wkrótce - po okresie zawieszenia zajęć.


II.  


ZAPRASZAM (Z KARTĄ SEMINARYJNĄ) DO ZAPISANIA SIĘ NA PROWADZONE PRZEZE MNIE SEMINARIA NA KIERUNKU (OSTATNIE WOLNE MIEJSCA): PRAWNO-BIZNESOWYM – NIESTACJONARNE


ZAPISY W POKOJU 312: na dyżurach w semestrze letnim / w związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych do 15 kwietnia b.r. proszę o ewentualne informacje drogą e-mailową na adres: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl.


 


 


  

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo informatyczne, ochrona własności intelektualnej.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja i Kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 35 referatów. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarza "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck Warszawa 2019. 

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.


Ogłoszenia

 

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie przypominam, że z uwagi na przeprowadzenie zgodnie z Państwa prośbą w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. w całości zajęć z przedmiotu Transformacje przedsiębiorców na KPB III rok niestacjonarne, zajęcia zaplanowane uzupełniająco na dzień 31 stycznia 2020 r. jako wykraczające ponad liczbę godzin przypisaną do przedmiotu nie odbędą się. W razie potrzeby rozmowy zapraszam na dyżur albo w godzinach rannych na zjeździe 1-2 lutego 2020 r.     

 

Z poważaniem

 

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

 

Szanowni Państwo Seminarzyści, 

W nawiązaniu do ustaleń przekazanych w ubiegłym roku akademickim, uprzejmie proszę o przekazanie projektów opracowanych zgodnie z przekazanymi wskazówkami: I rozdziałów prac nie później niż w terminie do 15.12. b.r., II rozdziałów prac nie później niż w terminie do 15.3.2020 r., III rozdziałów prac nie później niż w terminie do 15.5.2020 r.

Zachowanie tego harmonogramu pracy (oraz dokonanie stosownych korekt w opracowanych pracach) jest jednym z koniecznych warunków przystąpienia do obrony pracy magisterskiej przed okresem wakacyjnym (w czerwcu lub lipcu b.r.), ewentualnie we wrześniu 2020 r. 

W razie potrzeby dodatkowej konsultacji zapraszam tradycyjnie we wtorki lub w piątki.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Grzegorz Kozieł 

 

 

Ogłoszenie

 

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 24 stycznia 2020 r. z przyczyn obiektywnych wykład z przedmiotu "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" rozpocznie się około godz. 11.30.

 

Z poważaniem

 

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

 

UWAGA:

 

Serdecznie zapraszam studentów II roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-biznesowym na seminarium w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy prowadzone są w pok. 312 w godzinach dyżurów na podstawie skierowania z dziekanatu.

Zainteresowani mogą przesłać wstępną informację na adres e-mail: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, a w przypadku gdyby z tego adresu e-mail nie było odpowiedzi – na adres e-mail: korespondencja1000@gmail.com.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zapraszam serdecznie

   Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

UWAGA:

Serdecznie zapraszam studentów I roku niestacjonarnych studiów na kierunku prawno-menedżerskim na seminarium w roku akademickim 2019/2020.

Zapisy prowadzone są w pok. 312 w godzinach dyżurów na podstawie skierowania z dziekanatu albo drogą e-mail.

Zainteresowani mogą przesłać wstępną informację na adres e-mail: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, a w przypadku gdyby z tego adresu e-mail nie było odpowiedzi – na adres e-mail: korespondencja1000@gmail.com.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Zapraszam serdecznie

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

UWAGA!

 Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

I. Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1)Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB I st. stacjonarne (I rok) – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 8.30;

2)Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB I st. niestacjonarne (I rok) – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 15;

3)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 9.30;

4)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 15.30;

5)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 10;

6)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. niestacjonarne – odbędzie się 7.02.2020 r. od godz. 16.

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu.     

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć. 

 

II. Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 21.02.2020 r. od godz. 8.30 do godz. 9.30.  

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu.   

 

  Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 grudnia 2019 r. wykład z przedmiotu "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" odbędzie się w godz. 8-9.30, sala 303 lub 304. 

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 grudnia 2019 r. wykład z przedmiotu Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorcami dla studentów studiów zaocznych rozpocznie się o godz. 7.30.

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład z przedmiotu Transformacje przedsiębiorców dla studentów studiów zaocznych w dniu 8 grudnia 2019 r. rozpocznie się o godz. 15.

Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

 

 UWAGA!

 Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1) Kultura organizacji dla KPM stacjonarne – odbędzie się 25.06.2019 r. od godz. 11.30;

2) Kultura organizacji dla KPM stacjonarne – odbędzie się 25.06.2019 r. od godz. 12.

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu.

Wymienione egzaminy nie dotyczą osób, które przystąpiły wcześniej do egzaminu przedterminowego w formie określonej na wykładach. 

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny przed i po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć.

Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że dodatkowy wykład z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne odbędzie się 14 czerwca 2019 r. od godz. 7.45 w sali 304.  
 

     Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że specjalne spotkanie seminaryjne dotyczące planów prac i referatów dla seminarzystów z kierunku prawo stacjonarne odbędzie się 25 maja b.r. o godz. 12.  
 

     Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS