Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru stacjonarnego-aktualnie nie dotyczy)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letnii 2020/2021


wtorek, godz. 9-11 w trybie zdalnym przez program MS Teams. 


Zainteresowanych konsultacją proszę o informację drogą e-mail na adres grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl najpóźniej dzień przed dyżurem do godz. 12. 


W związku z zarządzeniem J.M. Rektora UMCS w dniu 6.4.2021 r. konsultacje nie odbywają się. 


Konsultacje z dnia 8.01.2021 r. zostają przenienione na dzień 9.01.2021 r. w godz. 17.45-18.30.


W dniu 22.12.2020 r. konsultacje odbędą się w godz. 20.15-21. 


 I.


Uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa Studentów, w tym Szanownych Seminarzystów do konsultowania się ze mną we wszystkich, w tym zwłaszcza pilnych sprawach drogą e-mailową (grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl), 


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (I roku seminarium na kierunku prawo stacjonarne) o zastanowienie się nad tematami prac dyplomowych / magisterskich oraz zagadnieniami tematycznymi do planów tych prac, a następnie opracowanie projektów planów prac (w tym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 30 listopada 2020 r. na ww. adres e-mail propozycji obszaru tematycznego, w ramach którego planujecie Państwo pisać pracę oraz propozycji tematu, przy czym informacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, kierunek studiów, obszar tematyczny, proponowany temat pracy, a także o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2021 r. propozycji planu pracy, przy czym najlepiej, aby plan tej pracy miał 3 rozdziały).


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (II roku seminarium) o regularne przygotowywanie i przesyłanie kolejnych części prac w terminach poprzednio uzgodnionych (I rozdział - do końca listopada 2020 r., II rozdział  - do końca lutego 2021 r., III- rozdział - do końca kwietnia 2021 r.),


Na czas zawieszenia zajęć prowadzonyh w trybie tradycyjnym spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego życzę Szanownym Studentom, w tym Szanownym Seminarzystom przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnego myślenia; do zobaczenia wkrótce - po okresie zawieszenia zajęć.


II.


Szanowni Państwo - Osoby, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w prowadzonych przeze mnie seminariach i zostały odnotowane przeze mnie na wstępnej liście podstawowej - uprzejmie informuję, że przekazałem informacje o tym do stosownych Dziekanatów. Po zaliczeniu przez Państwa semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 Pracownicy Dziekanatów będą mogli wprowadzić stosowną informację naten temat do systemu USOS. Wprowadzenie tej informacji kończy procedurę zapisu na seminaria. 


III.


W okresie 19.7.2021 r. - 3.9.2021 r. przebywam na urlopie wypoczynkowym.


W tym czasie konsultacje nie odbywają się. 


W czasie urlopu w sprawach pilnych kontakt ze mną jest możliwy drogą e-mailową - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty uniwersyteckiej, ewentualnie - po wsześniejszym uzgodnieniu drogą e-mail - porzez połączenie przez program MS Teams. 


Terminy konsultacji we wrześniu 2021 r. zostaną podane w osobnym ogłoszeniu.     


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej, prawo informatyczne.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja i Kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 35 referatów. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarzy: 1) "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz 2) "CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczny w obrocie gospodarczym", C.H. Beck, Warszawa 2019, a także autor pierwszego na polskim (w zasadzie europejskim) rynku wydawniczym komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej (PSA), Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 300(1)-300(134) k.s.h., C.H. Beck 2020.  

Radca prawny. "CEIDG

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.

Nr telefonu prywatnego: 0048 604859980.


Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że pierwsze zajęcia z przedmiotu Prawo fundacyjne dla KPB stacjonarne odbędą się 26 lutego 2021 r. od godz. 11.10.

Poniżej przekazuję Państwu dane do spotkania - nazwę zespołu, link i kod: 

Prawo fundacyjne.KPB.S.2021

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0c0ecbc9350f4562bbf4a811c948ca5e%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf284b71-502c-495d-b3dc-81113578ceaf&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

l0j3lbn

Przy tej okazji bardzo dziękuję Wszystkim Trzydzestu Czterem Osobom, które zapisały się na ten przedmiot.

W dniu 19 marca 2021 r. wykład rozpocznie się wyjątkowo o godz. 14.20.

Kolejny wykład odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2021 r. 

 

Zapraszam serdecznie.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie 

 

Szanowni Państwo Studenci, uprzejmie informuję, że prowadzone przeze nie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wykłady:

-Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami (KPB I rok)

-Transformacje przedsiębiorców (KPB stacjonarne)

-Transformacje przedsiębiorców (KPB niestacjonarne)

-Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach (KPM stacjonarne)

z przyczyn obiektywnych rozpoczną się (w trybie zdalnym przez program MS Teamsw pierwszym (w przypadku studiów stacjonarnych w pierwszym pełnym) tygodniu grudnia 2020 r. w dniu i o godzinie przewidzianych w planie zajęć (natomiast w przypadku przedmiotu Transfer praw udziałowych w przedsiebiorcach w uzgodnionych terminach, przypadających w środy od godz. 15.55 (począwszy od 9.XII.2020 r. - zob. informacja poniżej).

Niezależnie od tego ze względów organizacyjnych uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych Studentów na pierwsze spotkania wykładowe w trybie zdalnym przez program MS Teams, które będą poświęcone m.in. zagadnieniom organizacyjnym, w tym zaplanowaniu przebiegu zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, które odbędą się 2 i 9 października 2020 r., zgodnie z dotychczasowym planem zajęć (w przypadku studiów stacjonarnych), w tym w przypadku przedmiotu Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach 2 października 2020 r. o godz. 11.55, natomiast w przypadku studiów niestacjonarnych:

a)w odniesieniu do przedmiotu Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami wyjątkowo 2 października 2020 r. o godz. 15 oraz 11 października 2020 r. o godzinie zgodnej z dotychczasowym planem zajęć - od godz. 15),

b)w odniesieniu do przedmiotu Transformacje przedsiębiorców wyjątkowo 10 października 2020 r. od godz. 18.40

Kolejne wykłady z przedmiotów monograficznych będą odbywały sie w następujących terminach: 

-Transformacje przedsiębiorców (KPB stacjonarne): w piątki w godz. 11.10-12.40 (począwszy od 11.XII.2020 r., z tym że w tym dniu wykład z przyczyn niezależnych moze rozpocząć się z opóźnieniem, z wyjątkiem piątku 8.I.2021 r.).

-Transformacje przedsiębiorców (KPB niestacjonarne): 11.X.2020 r.w godz. 19.35-21.05, 5.XII.2020 r.w godz. 18.40-21.05, 6.XII.2020 r. w godz. 10.45-11.30, 12.XII.2020 r. w godz. 17.45-19.25, 30.I.2021 r. w godz. 17.45-20.20, 31.I.2021 r. w godz. 18.40-20.20.  

-Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach (KPM stacjonarne): w środy w godz. 15.55-18.15 (począwszy od 9.XII.2020 r.).    

W przypadku przedmiotów dłuższych niż 15-godzinne wykłady przypadające w planie zajęć na terminy w miesiącach październik i listopad 2020 r. zostaną natomiast odrobione w terminach uzgodnionych z Państwem w miesiącach grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. przypadających na czas (dni i godziny), w którym organizowane są dla Państwa zajęcia dydaktyczne, w tym w przypadku przedmiotu:

-Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami (KPB stacjonarne): w środy w godz. 14.20-15.50 i w czwartki w godz. 11.10-12.40 w terminach 9,10,16,17.XII.2020 r., a także wyjątkowo w czwartki 14 i 21.I.2021 r. w godz. 11.10-14.15 (w związku z tym wykład w dniu 8.I.2021 r. jako wykraczający poza wymiar godzin przypadających na ten przedmiot nie odbędzie się).  

-Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami (KPB niestacjonarne): 13.XII.2020 r. w godz. 18.40-20.20, 16.I.2021 w godz. 19.35-21.05, 17.I.2021 w godz. 19.35-21.05, 31.I.2020 r. w godz. 15-18.30 (co w tym przypadku uwzględnia także przesunięcia terminów wykładów związane z kolizją ich terminu w dniu 31.I.2020 r.).   

Podobnie seminaria dyplomowe i magisterskie rozpoczną się na początku grudnia 2020 r. w następujących, uwzględniających Państwa obciążenia dydaktyczne, proponowanych terminach: 

- dla KPB stacjonarne - wtorki (począwszy od wtorku 8.XII.2020 r.) od godz. 11.10.

- dla KPM stacjonarne - wtorki (począwszy od wtorku 8.XII.2020 r.) od godz. 15.55. 

- dla KPB niestacjonarne - począwszy od dnia 5.XII.2020 r. wyjątkowo od godz. 7.15. 

- dla KPM niestacjonarne - poczawszy od dnia 5.XII.2020 r. od godz. 15.55. 

- dla prawa stacjonarnego - piątki (począwszy od piątku 11.XII.2020 r.) od godz. 14.20 (z wyjątkiem 8.I.2021 r.). 

Niezależnie od tego ze względów organizacyjnych uprzejmie zapraszam wszystkich zainteresowanych Seminarzystów na pierwsze spotkania seminaryjne w trybie zdalnym przez Program Teams, które będą poświęcone przede wszystkim zagadnieniom organizacyjnym, w tym zaplanowaniu przebiegu zajęć (oraz zadań seminaryjnych) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, które odbędą się 2 października 2020 r.:

- dla KPB stacjonarne - o godz. 9

- dla KPM stacjonarne - o godz. 9.30

- dla KPB niestacjonarne - o godz. 10

- dla KPM niestacjonarne - o godz. 10.30

- dla prawa stacjonarnego - o godz. 14.30

Seminaria przypadające na terminy w miesiącach październik i listopad 2020 r. zostaną odrobione w terminach uzgodnionych z Państwem w miesiącach grudzień 2020 r. oraz styczeń 2021 r. przypadających na czas, w którym organizowane są dla Państwa zajęcia dydaktyczne.  

Niezależnie od tego w miesiącach październik i listopad 2020 r. pozostaję do Państwa dyspozycji w pilnych sprawach dotyczących zajęć (wykładów, seminariów, planów prac, prac dyplomowych i magisterskich) w ramach kontaktu drogą e-mailową pod adresem korespondencja1000@gmail.com (z uwagi na wadliwe działanie skrzynki uniwersyteckiej).

 

 

 

UWAGA!

 Ogłoszenie dotyczące egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

I. Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1)Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB I st. stacjonarne (I rok) – odbędzie się 5.02.2021 r. od godz. 10;

2)Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami dla KPB I st. niestacjonarne (I rok) – odbędzie się 5.02.2021 r. od godz. 10.30;

3)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 5.02.2021 r. od godz. 11;

4)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 5.02.2021 r. od godz. 11.30;

5)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. niestacjonarne – odbędzie się 5.02.2021 r. od godz. 12.

Wymienione egzaminy/zaliczenia odbędą się przez aplikację MS Teams w zespołach egzaminacyjnych/zaliczeniowych utworzonych specjalnie w tym celu, do których dane dostępowe zostały Państwu przesłane w grudniu 2020 r. przez pocztę USOS-email. Proszę uprzejmie o zalogowanie się 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.     

 

II. Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 19.02.2020 r. w godzinach tożsamych jak w przypadku I terminu egzaminu/zaliczenia, który został zaplanowany na dzień 5.02.2021 r. (zob. informacje podane powyżej w pkt I niniejszego ogłoszenia).  

Wymienione egzaminy/zaliczenia odbędą się przez aplikację MS Teams w zespołach egzaminacyjnych/zaliczeniowych utworzonych specjalnie w tym celu, do których dane dostępowe zostały Państwu przesłane w grudniu 2020 r. przez pocztę USOS-email. Proszę uprzejmie o zalogowanie się 5 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu.     

 

  Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS