Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru stacjonarnego-aktualnie nie dotyczy)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2021/2022


piątek, godz. 9-11 w trybie zdalnym przez program MS Teams. 


Zainteresowanych konsultacją proszę o informację drogą e-mail na adres grzegorz.koziel@mail.umcs.pl najpóźniej dzień przed dyżurem do godz. 12. 


Terminy konsultacji we wrześniu 2021 r.: 17 i 24.9.2021 r. godz. 9.30-11.30 w trybie zdalnym przez program MS Teams. 


Uwaga: Wszystkie spotkania przez program MS Teams umówione na termin 10 września 2021 r. zostają przesunięte na dzień 17 września 2021 r. (godziny spotkań pozostają bez zmian). Za zmianę terminów spotkań bardzo serdecznie przepraszam.


 I.


Uprzejmie zapraszam Szanownych Państwa Studentów, w tym Szanownych Seminarzystów do konsultowania się ze mną we wszystkich, w tym zwłaszcza pilnych sprawach drogą e-mailową (grzegorz.koziel@mail.umcs.pl). 


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (I roku seminarium na kierunku prawo stacjonarne) o zastanowienie się nad tematami prac dyplomowych / magisterskich oraz zagadnieniami tematycznymi do planów tych prac, a następnie opracowanie projektów planów prac (w tym uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 30 listopada 2021 r. na ww. adres e-mail propozycji obszaru tematycznego, w ramach którego planujecie Państwo pisać pracę oraz propozycji tematu, przy czym informacja powinna zawierać: Imię, Nazwisko, kierunek studiów, obszar tematyczny, proponowany temat pracy, a także o przesłanie do dnia 15 kwietnia 2022 r. propozycji planu pracy, przy czym najlepiej, aby plan tej pracy miał 3 rozdziały).


Uprzejmie proszę Szanownych Seminarzystów (II roku seminarium) o regularne przygotowywanie i przesyłanie kolejnych części prac w terminach poprzednio uzgodnionych (I rozdział - do końca listopada 2021 r., II rozdział  - do końca lutego 2022 r., III- rozdział - do końca kwietnia 2022 r.),


Na czas zawieszenia zajęć prowadzonyh w trybie tradycyjnym spowodowanego stanem zagrożenia epidemiologicznego życzę Szanownym Studentom, w tym Szanownym Seminarzystom przede wszystkim zdrowia, spokoju, odpowiedzialności, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnego myślenia; do zobaczenia wkrótce - po okresie zawieszenia zajęć.


II.


Szanowni Państwo - Osoby, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w prowadzonych przeze mnie seminariach i zostały odnotowane przeze mnie na wstępnej liście podstawowej - uprzejmie informuję, że przekazałem informacje o tym do stosownych Dziekanatów. Po zaliczeniu przez Państwa semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 Pracownicy Dziekanatów będą mogli wprowadzić stosowną informację naten temat do systemu USOS. Wprowadzenie tej informacji kończy procedurę zapisu na seminaria. 


III.


W okresie 8-22.10.2021 r. konsultacje nie odbywają się. 


W tym okresie w sprawach pilnych kontakt ze mną jest możliwy drogą e-mailową - poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty uniwersyteckiej, ewentualnie - po wsześniejszym uzgodnieniu drogą e-mail - porzez połączenie przez program MS Teams. 


    


 


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, ochrona własności intelektualnej, prawo informatyczne.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja i Kierownik Katedry Administracji w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 35 referatów. Autor ponad 150 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarzy: 1) "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck, Warszawa 2019 oraz 2) "CEIDG. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zagraniczny w obrocie gospodarczym", C.H. Beck, Warszawa 2019, a także autor pierwszego na polskim (w zasadzie europejskim) rynku wydawniczym komentarza do przepisów kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej (PSA), Prosta spółka akcyjna. Komentarz do art. 300(1)-300(134) k.s.h., C.H. Beck 2020.  

Radca prawny. "CEIDG

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.

Nr telefonu prywatnego: 0048 604859980.


Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że pierwsze zajęcia wykładowe z przedmiotów na studiach stacjonarnych na kierunku prawno-bizesowym i prawno-menadżerskim odbędą sie w dniu 1 października 2021 r. przez program MS Teams o godzinach wskazanych na planie zajęć.  

Poniżej przekazuję Państwu dane do spotkań (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych):

 

1) studia stacjonarne:

 

2021.Z.Prawo w organizacji i zarządzaniu...KPB.S. godz. 12.45

 

 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajYf1RX9bZCBBDObasIoHO4RKJ3-TkJ5N9zM3Ria6G781%40thread.tacv2/conversations?groupId=67e6bea3-34f9-4cc5-a40e-1db4bf41e2f6&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

0lc3920

 

2021.Z.Transformacje przedsiębiorców.KPB.S. godz. 11.10

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aBc_SQ-7hdtvuyyt-1-vk7ZIQ6uLEJ8l1nkevjny9w_o1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=846f927d-ad63-445c-b264-44e8a5e6aa39&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

h7vdq2q

 

2021.Z.Transfer praw...KPB.S. godz. 11.55

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ajmBZPuBsEM-Yb5k9EMy2pOS0-AYtlUe-4oggxCw5tXU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b790e54d-eea5-497a-90b9-4d3531459d38&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

7as48ly

 

 

2)studia niestacjonarne:

 

2021.Z. Prawo w organizacji i zarządzaniu...KPB.Z.

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFT6b5hyeuc_wHom41TPmqWCrRCo11CWlRBK2Q2lnOlo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=61af1680-e2c8-464a-9f6b-b6bad86cdf10&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

ho4pfi7

 

2021.Z.Transformacje przedsiębiorców.KPB.Z.

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aX8nl7kuc0fVQl_HjUF4n6kQAYWNINtoqDDZ2Ee6nr381%40thread.tacv2/conversations?groupId=594c02ca-c43f-402d-bad6-324c82f98966&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 

ut0ujnv

 

  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

 

Ogłoszenie

Zapraszam wszystkich Seminarzystów na pierwsze spotkania seminaryjne w trybie zdalnym przez Program Teams, które będą poświęcone przede wszystkim zagadnieniom organizacyjnym, w tym zaplanowaniu przebiegu zajęć (oraz zadań seminaryjnych) w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022, które odbędą się 4 października 2021 r.: 

1) dla KPB stacjonarne - o godz. 9.35 (w ramach dotychczasowego zespołu MS Teams)

 

2) dla KPM stacjonarne - o godz. 11.10 (w ramach dotychczasowego zespołu MS Teams) 

 

3) dla prawa stacjonarnego V rok - o godz. 12.45 (w ramach dotychczasowego zespołu MS Teams) 

 

4) dla prawa stacjonarnego IV rok - o godz. 14.20, dane do zespołu:

 

2021.Z.SEMINARIUM MAGISTERSKIE.PS.IV.

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3axk3JuxNNE2xk7zVbsDUwzvpyrXKhFY_8wJCDYh8RSpo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a522e65-c1d5-4d08-988d-16cd32595050&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

 


z3ve7k4

 

 

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS