Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019


Wtorek - godz. 11.10-12.40


UWAGA: W dniu 2.7.2019 r. dyżur rozpocznie się o godz. 9.30.  


 


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Specjalizacja: Prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe, prawo informatyczne, ochrona własności intelektualnej.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 35 referatów. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarza "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck Warszawa 2019. 

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.


Ogłoszenia

 UWAGA!

 Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1) Kultura organizacji dla KPM stacjonarne – odbędzie się 25.06.2019 r. od godz. 11.30;

2) Kultura organizacji dla KPM stacjonarne – odbędzie się 25.06.2019 r. od godz. 12.

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu.

Wymienione egzaminy nie dotyczą osób, które przystąpiły wcześniej do egzaminu przedterminowego w formie określonej na wykładach. 

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny przed i po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć.

Z poważaniem

dr hab. Grzegorz Kozieł, prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że dodatkowy wykład z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne odbędzie się 14 czerwca 2019 r. od godz. 7.45 w sali 304.  
 

     Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że specjalne spotkanie seminaryjne dotyczące planów prac i referatów dla seminarzystów z kierunku prawo stacjonarne odbędzie się 25 maja b.r. o godz. 12.  
 

     Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że wykłady z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne w miesiącu maju 2019 r. odbędą się 7 i 14 maja b.r.   
 

    Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. w auli B.

    Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

UWAGA:

 

Serdecznie zapraszam studentów I roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia na seminarium w roku akademickim 2018/2019.

 

Zapisy prowadzone są w pok. 312 w godzinach dyżurów na podstawie skierowania z dziekanatu.

 

Zainteresowani mogą przesłać wstępną informację na adres email: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, a w przypadku gdyby z tego adresu e-mail nie było odpowiedzi – na adres e-mail: k_grze@tlen.pl.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Zapraszam serdecznie

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

 UWAGA!

Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

I. Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. stacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

2)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

3)Ochrona własności intelektualnej dla ADM I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

4)Ochrona własności intelektualnej dla ADM II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

5)Ochrona własności intelektualnej dla BW I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

6)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

7)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

8)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

9)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

10)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

11)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

12)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

13)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

14)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest ewentualnie obowiązkowy).    

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć. W przypadku przedmiotów wymienionych pod pkt 12-14 ostatnim dniem przypadającym przed terminem (sesyjnym) egzaminu będzie 30 stycznia 2019 r. (studia stacjonarne) i 3 lutego 2019 r. (studia niestacjonarne). W tych dniach będę dostępny dla studentów uczęszczających na zajęcia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach w siedzibie tego wydziału odpowiednio od godz. 9 (30 stycznia 2019 r.) i od godz. 12.30 (3 lutego 2019 r.).

II. Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 28.2.2019 r. w wymienionych wyżej dla każdego z tych przedmiotów godzinach. 

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest obowiązkowy).   

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS