Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grzegorz Kozieł

dr hab. Grzegorz Kozieł
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
KATEDRA PRAWA INFORMATYCZNEGO I ZAWODÓW PRAWNICZYCH
Telefon
81 537-57-74 (w godzinach dyżuru)
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019


Wtorek - godz. 11.10-12.40


UWAGA: W dniu 16.4.2019 r. ze względu na zaplanowane na godz. 11 posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Administracji i Prawa Publicznego dyżur rozpocznie się o godz. 15.


UWAGA: Dyżur z dnia 9.4.2019 r. zostaje przesunięty na dzień 8.4.2019 r. od godz. 9.30.  


 


 

Adres

Plac Marii Curie – Skłodowskiej 5 20-031 Lublin, pokój 312.

O sobie

Grzegorz Kozieł  – dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa handlowego prof. UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Opiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Spółek UMCS na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (2010-2016). Członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej czasopisma Prace Naukowe z Prawa Spółek i Własności Intelektualnej oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma Studia Iuridica Lublinensia (Wydział Prawa i Administracji UMCS). Kierownik Studiów Podyplomowych realizowanych przez UMCS i Lubelską Fundację Rozwoju na kierunkach: Prawo Gospodarcze i Handlowe, Zarządzanie Funduszami Europejskimi i Prawa UE (2009-2010). Członek i prezes zarządu Stowarzyszenia Promocji Nauk Prawnych z siedzibą w Lublinie. Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ds. Kierunku Administracja (2015-2016).

Uczestnik ponad 60 konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu prawa cywilnego i handlowego, na których wygłosił ponad 35 referatów. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym artykułów, monografii, komentarzy, skryptów z zakresu prawa cywilnego, handlowego, podmiotów niekomercyjnych (fundacji i stowarzyszeń), własności intelektualnej i dofinansowania ze środków UE, w tym. m.in. Przeniesienie praw i obowiązków wspólników w handlowych spółkach osobowych. Uwagi na gruncie regulacji art. 10 k.s.h., Kraków 2006, Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialno-prawne, Warszawa 2016, Spółka wodna a stowarzyszenie, Prawo i Środowisko 2011, nr 1, Występowanie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej (NZOZ-u) utworzonego przez fundację lub stowarzyszenie w obrocie prawym. Zagadnienia wybrane, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2011, nr 6, Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2010 (autorstwo: Tytuł IX. Zmiana wierzyciela lub dłużnika, XV. Umowa o dzieło, XVII. Najem i dzierżawa), Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Wolters Kluwer Warszawa 2013 i 2018 (autorstwo m.in.: Rozdz. 6. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE, Rozdz. 16. Umowa factoringu, Rozdz. 17. Umowa forfaitingu, Rozdz. 19. Umowa gwarancji bankowej, Rozdz. 28. Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej, Rozdz. 42. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość), redaktor naukowy i autor części komentarza "Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz", C.H. Beck Warszawa 2019. 

Radca prawny. 

Przedmiot badań naukowych, wykładów, szkoleń, konsultacji, opinii prawnych, przede wszystkim: spółki handlowe, umowy cywilnoprawne (w tym gospodarcze), prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej), prawo podmiotów niekomercyjnych (fundacji, stowarzyszeń, spółek wodnych, itp.), prawo jednostek systemu opieki zdrowotnej, fundusze UE.


Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI I WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

1. Wykaz autorskich publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych:

1) Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) – uwagi de lege lata i de lege ferenda, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A 2016, nr 8 (2), s. 207-221.

2) The possibilities of satisfying the participants’ creditors of Polish Commercial Companies with the rights of the participants in these companies and the stability of the subjective structure and functioning (operation) of companies in general, KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE 2016, nr 2, s. 188-194.

3) Instrumenty prawne i znaczenie ochrony wierzycieli osobistych uczestników spółek handlowych w tych spółkach, Przegląd Prawa Handlowego 2017, nr 11, s. 53-56.

4) Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego przez instytucję naukową poprzez jego udostępnianie osobom trzecim w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 in fine ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Acta Iuris Stetinensis 2017, nr 2 (18), s. 155-168.

5) Uwagi o zróżnicowanym statusie prawnym oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – de lege lata oraz de lege ferenda, Prawo i Więź 2017, nr 3, s. 21-30.

6) Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 1, s. 31-41.

7) Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom prawa będącym w formie docelowej jej transformacji, Prawo i Więź 2018, nr 1, s. 24-30.

8) Dopuszczalność i zasady przeniesienia siedziby statutowej polskiej spółki handlowej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C-106/16, Polbud-Wykonawstwo Sp. z o.o., Europejski Przegląd Sądowy 2018, nr 2, s. 35-42.

9) Uwarunkowania prawne nabycia statusu akcjonariusza w trybie sprzedaży egzekucyjnej akcji stanowiących instrumenty finansowe, Studia Prawnoustrojowe 2018, nr 39, s. 21-30.

10) Zakres uprawnień wierzyciela akcjonariusza w tzw. prostej spółce akcyjnej przewidziany w projekcie ustawy z 16.05.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 9, s. 33-35.

11) Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki a zaistnienie przesłanki jej rozwiązania – uwagi de lege lata oraz de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 2018, nr 10, s. 18-22.

12) Dopuszczalność stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym do EIZG z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 4, s. 169-179.

13) Transformacja człowieka w jednostkę organizacyjną w prawie handlowym – dopuszczalność, charakter prawny, przesłanki i skutki prawne, ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS. SECTIO A 2018, nr 2 (12), s. 9-27.

14) Uwagi o koncepcjach normatywnych określenia kompetencji organu administrującego w systemie monistycznym w polskiej regulacji spółki europejskiej (SE) i spółdzielni europejskiej (SCE), Prawo i Więź 2018, nr 4, s. 7-15.

 

2. Wykaz autorskich monografii:

Modele regulacji statusu materialnoprawnego wierzycieli uczestników w jednostkach organizacyjnych w prawie polskim, Warszawa 2019, ss. 212. 

 

3. Wykaz autorskich rozdziałów monografii i udział w opracowaniach zbiorowych:

1) Procesy transformacyjne spółki (w:) Spółka akcyjna. Meritum. Prawo spółek, red. A. Kidyba, wyd. 5 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2016, s. 1901-1963. 

2) Aspects of the legal status of participants in Commercial Partnerships and Companies which facilitate the implementation of venture-capital support, as exemplified by the provisions of the Polish Commercial Companies Code (w:) 4-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, ks. 1, cz. I, Political Sciences, Law, Finance, International Relations, Sofia 2017, s. 471-478.

3) Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie informatycznym do spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej (w:) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, red. G. Kozieł, Lublin 2017, s. 253-264.

4) Zakres uprawnień wierzyciela Skarbu Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa działających na rynku kapitałowym (w:) Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym, red. A. Kidyba, M. Michalski, Warszawa 2017, s. 99-114.

5) Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 104-140.

6) Umowa faktoringu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 471-500.

7) Umowa forfaitingu (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 501-528.

8) Umowa gwarancji bankowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 554-576.

9) Umowa o przeniesienie praw własności przemysłowej (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 807-834.

10) Umowa czarteru (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 1003-1028.

11) Umowa przewozu pasażerów drogą morską (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 1029-1052.

12) Umowa o usługi pilotowe (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2013, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 1053-1069.

13) Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa albo na odległość (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 1197-1242.

14) Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy ze środków UE (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 350-366.

15) Umowa faktoringu właściwego (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 529-538.

16) Umowa forfaitingu (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 539-548.

17) Umowa gwarancji bankowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 573-584.

18) Umowa o przeniesienie prawa własności przemysłowej (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 747-759.

19) Umowa czarteru (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 830-840.

20) Umowa przewozu pasażera drogą morską (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 841-850.

21) Umowa o usługi pilotowe (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 851-862.

22) Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 993-1002.

23) Umowa zawierana na odległość (w:) Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, red. A. Kidyba, wyd. 2 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018, s. 1003-1009.

24) The legal and corporate status of the creditors of participants in the organisational units of a corporate nature in Polish Law. Remarks presented against the Background of selected legal regulations in domestic legal systems (w:) INTERPOLIS’17, red. D. Cevárová, K. Kiššova, J. M. Mintal, V. Müller, Banská Bystrica 2017, s. 249-257, Vydavatel’stwo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

25) The arguments for extending the legal category of „consumer” to include non-commercial (non-profit) organisational units which constitute separate entities, vs. the applicable EU regulations. The deliberations illustrated primarily by examples of regulations in Polish Law (w:) The influence of the european legislation on national legal systems in the field of consumer protection, red. A. V. Ferraro, M. Jagielska, M. Selucká, Milano 2017, s. 131-146.

26) The rights vested in (personal) creditors in European Economic Interest Grouping (EEIGS), European Companies (SES) and Europeen Cooperative Societes (SCES) within these organisational units (w:) Košické Dni Súkromného Práva II, red. P. Vojčik, P. Koromház, E. Vadas, Košice 2018, s. 153-165, Vydavatel’stwo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach.

27) Efektywność zarządzania handlowymi spółkami osobowymi a „spółkowe” uprawnienia wierzycieli (osobistych) ich uczestników i wierzycieli tych spółek (w:) Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, red. K. Bilewska, Warszawa 2018, s. 115-125.

28) Koncepcje wyodrębnienia części ogólnej regulacji prawnej dotyczącej przedsiębiorców w dotychczasowych przepisach i projektach aktów prawnych z tego obszaru a propozycje de lege ferenda (w:) Kodeks spółek handlowych po 15 latach obowiązywania, red. J. Frąckowiak, Warszawa 2018, s. 85-98.

29) Wybrane refleksje dotyczące stosowania przepisów o skutkach prawnych przekształcenia spółek handlowych do przekształcenia spółki cywilnej na podstawie art. 26 § 5 i art. 551 § 3 k.s.h. (w:) Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa, red. M. Kuźnik, A. J. Witosz, Warszawa 2018, s. 207-215.

30) The range of conversion capacity of a European company (SE) with its registered office in Poland in the perspective of financing the operations of partnerships or companies in general (w:) Právo, Obchod, Ekonomika VIII, red. J. Suchoža, J. Husár, R. Hučková, Košice 2018, s. 215-226.    

31) Wybrane uwagi dotyczące zagadnienia istnienia i zakresu uprawnień wierzycieli uczestników w innych niż spółki handlowe jednostkach organizacyjnych typu korporacyjnego posiadających podmiotowość prawną, ze szczególnym odniesieniem do tzw. „para-spółek”, spółdzielni, spółdzielni europejskich (SCE) z siedzibą na terytorium RP oraz stowarzyszeń (w:) Ius Est Ars Boni et Aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018, s. 580-592.

32) Prawa wyłączne własności przemysłowej wniesione do spółki handlowej tytułem wkładu jako przedmiot zaspokojenia wierzytelności wierzyciela jej uczestnika – wybrane uwagi materialnoprawne de lege lata i de lege ferenda (w:) 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga Jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018, s. 510-529.

33) Zmiany osobowe w spółkach handlowych powstałe wskutek realizacji uprawnień przysługujących wierzycielowi (osobistemu) wspólnika albo akcjonariusza w stych spółkach (w:) Societates et obligationes - tradycja, współczesność, przyszłość. Księga jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018, s. 269-279.

34) Przedmowa (w:) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. G. Kozieł, Warszawa 2019, s. IX-XV.

35) Rozdział 1. Przepisy ogólne (w:) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. G. Kozieł, Warszawa 2019, s. 1-55 (Art. 1. Zakres przedmiotowy, s. 1-11; Art. 2. Zasada swobody działalności gospodarczej. Zasada równości, s. 11-22; Art. 3. Pojęcie działalności gospodarczej, s. 22-37; Art. 4. Pojęcie przedsiębiorcy, s. 37-55).

36) Rozdział 2. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej (w:) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. G. Kozieł, Warszawa 2019, s. 127-191 (Art. 17. Zasada podjęcia (rozpoczęcia) działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku do CEIDG albo po wpisie do KRS, s. 127-144; Art. 18. Ulga na start, s. 144-148; Art. 19. Obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego, s. 148-151; Art. 20.Obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej NIP, s. 151-158; Art. 21. Obowiązek odpowiedniego oznaczania towarów wprowadzanych do obrotu na terytorium RP lub informowania o nich, s. 158-162; Art. 22. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej. Zasady ogólne, s. 162-171; Art. 23. Zasady określania okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przed przedsiębiorcę, s. 171-174; Art. 24. Wnioskowy tryb zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia. Wpis informacji do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, s. 174-183; Art. 25. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Rozpoczęcie i zakończenie okresu zawieszenia. Wpis informacji do CEIDG lub do rejestru przedsiębiorców KRS, s. 183-189; Art. 26. Konsekwencje wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG, s. 189-191).

37) Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz (w:) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. G. Kozieł, Warszawa 2019, s. 523-543 (1. Uwagi ogólne, s. 523-524; 2. Przepisy wprowadzające, s. 524-526; 3. Przepisy uchylające, s. 526-527; 4. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowy, s. 527-535; 5. Przepisy zmieniające, s. 535-543).

38) Księga trzecia. Zobowiązania. Tytuł I. Przepisy ogólne (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. M. Załucki, Warszawa 2019, s. 807-871.

 

4. Członkostwo w redakcjach naukowych:

1) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda, Lublin 2017, ss. 361.

2) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie, Lublin 2018, ss. 332.

3) Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych. Cz. 1, Lublin, ss. 234, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 4, Wprowadzenie, s. 3-5.

4) Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, Warszawa 2019, ss. 549.

 

5. Informacja o wystąpieniach na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych:

1) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, Polska, Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, 12 maja 2016 r. referat pt.: „Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnianych w systemie teleinformatycznym do spółki partnerskiej i komandytowo-akcyjnej”.

2) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oznaczanie przedsiębiorców w teorii i praktyce prawa” Polska, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, 3 czerwca 2016 r., referat pt.: „Obowiązek przedsiębiorcy podawania firmy sprzed transformacji (w tym następstwa prawnego) – uwagi de lege lata i de lege ferenda.”

3) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Secure Slovakia and European Union”, Słowacja, Koszyce, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (University of Security Menagement in Kosice), 10-11 listopada 2016 r., referat pt.: „The possibilities of satysfying the participant’s creditors of Polish commercial companies with the rights of the participants in these companies and the stability of subjective structure and functioning (operation) of companies in general”.

4) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Systemy prawne Ukrainy i Polski: mosty współdziałania”, Ukraina, Łuck, Łucki Instytut Rozwoju Człowieka Uniwersytetu Ukraina, 9 grudnia 2016 r., referat pt.: „Remarks on the legal status of branches and representative offices of foregin entrepreneurs operating on the Polish territory – de lege lata and de lege ferenda ”

5) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)”, Polska, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, 14 grudnia 2016 r., referat pt.: „Uzgodnienie przeznaczenia jako przesłanka korzystania z utworu naukowego w zakresie określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

6) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „4-th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2017”, Wiedeń, 28-31 marca 2017 r. referat pt.: „Aspects of the legal status of participants in Commercial Partnerships and Companies which facilitate the implementation of venture-capital support, as exemplified by the provisions of the Polish Commercial Companies Code”.

7) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrót instrumentami finansowymi”, Polska, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, 31 marca 2017 r., referat pt.: „Uwarunkowania prawne nabycia statusu akcjonariusza w trybie sprzedaży egzekucyjnej akcji stanowiących instrumenty finansowe”.

8) Ogólnopolska konferencja naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie”, Polska, Lublin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych w Lublinie, 3 kwietnia 2017 r., referat pt.: „Cywilnoprawne i administracyjnoprawne aspekty unormowania handlu elektronicznego (e-commerce) na Ukrainie a regulacje tego obszaru w prawie polskim” (wspólnie z doc. dr A. Demczukiem Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki w Łucku).

9) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Informacja na rynku usług finansowych.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Zasady wynagradzania twórców w świetle prawa autorskiego”, Polska, Lublin, Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica, Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL, Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS, Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego UMCS, 25 maja 2017 r., referat pt.: „Z problematyki wynagrodzenia za udostępnianie utworu naukowego osobom trzeci m na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych”.

10) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo-praktyka-problemy-potrzeby-perspektywy”, Polska, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 25-26 maja 2017 r., referat pt.: „Inwestycja typu ventures capital w spółce handlowej jako przedmiot usługi finansowej – zagadnienie o znaczeniu de lege lata czy de lege ferenda”.

11) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Forum Spółdzielcze 2017 „Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Polskiej Spółdzielczości”, Polska, Lublin, Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Krajowe Stowarzyszenie Ruchu Spółdzielców, II Katedra Prawa Cywilnego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 7 czerwca 2017 r., referat pt.: „Zasady przysługiwania praw i obowiązków spółdzielni podmiotom prawa będącym w formie docelowej jej transformacji” .

12) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Restrukturyzacja przedsiębiorcy i jego przedsiębiorstwa”, Polska, Katowice, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, 27-28 czerwca 2017 r., referat pt.: „Z problematyki stosowania przepisów o skutkach prawnych przekształcenia spółek handlowych do przekształcenia spółki cywilnej na podstawie art. 26 § 5 i art. 551 § 3 k.s.h.”.

13) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Giornate internazionali di diritto europeo” Włochy, Reggio Calabria, Universita degli Studi Mediterranea (Uniwersytet Śródziemnomorski) w Reggio Calabria, 25-26 lipca 2017 r., referat pt.: „The rights of the partnership or company participant’s creditor in this partnership or company as the matter of the uniform European Union legal regulation – needed or unnecessary (superfluous)? Comments de lege lata and de lege ferenda”

14) Ogólnopolska Konferencja Naukowa XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego, W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki handlowej – efektywność zarządzania i nadzoru”, Polska, Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, 21-22 września 2017 r. referat pt.: „Efektywność zarządzania handlowymi spółkami osobowymi a „spółkowe” uprawnienia wierzycieli (osobistych) ich uczestników i wierzycieli tych spółek”.

15) Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTERPOLIS’17, „Aktuálne otázky teórie a praxe práva”, Słowacja, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 9 listopada 2017 r., referat pt.: „Legal-corporate status of organizational corporate nature units participants’ personal creditors in Polish law and the need for legal trading. Comments on the background of selected legal regulations of national legal orders in Europe”.

16) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w prawie handlowym”, Polska, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa, 21 maja 2018 r., referat pt.: „Transformacja człowieka w jednostkę organizacyjną w prawie handlowym – dopuszczalność, charakter prawny, przesłanki i skutki”. 

17) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zabezpieczenia wierzytelności w teorii i praktyce”, Polska, Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, 13 kwietnia 2018 r., referat pt.: „Zastaw (lub hipoteka) na wierzytelności wierzyciela uczestnika spółki handlowej a możliwość zaspokojenia wierzyciela z praw majątkowych uczestnika w tej spółce”.

18) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Košické Dni Súkromného Práva II”, Słowacja, Košice, Univerzita Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach, 18-20 kwietnia 2018 r., referat pt.: „The rights vested in (personal) creditors in European Economic Interest Grouping (EEIGS), European Companies (SES) and Europeen Cooperative Societes (SCES) within these organisational units”.

19) Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych”, Polska, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Naukowe Pro Stientia Iuridica, Stowarzyszenie Promocji Nauk Prawnych w Lublinie, 14 czerwca 2018 r., referat pt.: „Zagadnienie dopuszczalności stosowania przepisów o wzorcach udostępnionych w systemie teleinformatycznym do EZIG”.

20) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Public and Private Law Instruments of Protection of Weak Subjects in Europe”, Włochy, Reggio Calabria, Universita degli Studi Mediterranea (Uniwersytet Śródziemnomorski) w Reggio Calabria, 27 lipca 2018 r., referat pt.: „The legitimacy of extending the legal category of “consumer” to include non-commercial organisational units which constitute legal capacity”.

21) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zasada jedności prawa cywilnego a spójność regulacji prawno-handlowych i prawnorodzinnych”, Polska, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, 19 października 2018 r., referat pt.: „Nabycie udziału w EZIG z siedzibą na terytorium RP za środki pochodzące z majątku wspólnego w ustroju wspólności majątkowej a uzyskanie statusu członka tego zgrupowania”.

22) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Právo, Obchod, Ekonomika VIII”, Słowacja, Štrbské Pleso, Univerzita Pavla Jozefa  Šafárika v Košiciach, 7-9 listopada 2018 r., referat pt.: „ The range of conversion capacity of a European company (SE) with its registered office in Poland in the perspective of financing the operations of partnerships or companies in general”.

23) Międzynarodowa Konferencja Naukowa INTERPOLIS’18, „Aktuálne otázky teórie a praxe práva”, Słowacja, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 15 listopada 2018 r., referat pt.: „Conversion capacity of a European Economic Interest Grouping (EEIG) with its registered office in Poland”.

 

5. Publikacje i prace o charakterze popularnonaukowym:

1) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Rozwiązania istniejące, projektowane i postulaty de lege ferenda”, która odbyła się 12.05.2016 r. w Lublinie, Rejent 2016, nr 7, s. 151-155.

2) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Stanowienie, wykładnia i stosowanie”, która odbyła się 3.04.2017 r. w Lublinie, Rejent 2017, nr 8, s. 127-133 (współautor D. Duda).

3) Sprawozdanie z Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji. Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych”, która odbyła się 16.06.2018 r. w Lublinie, Rejent 2018, nr 9, s. 133-141 (współautor A. Banach).


Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że wykłady z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne w miesiącu kwietniu 2019 r. odbędą się 2,16 i 30 kwietnia b.r.   
 

    Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że pierwszy wykład z przedmiotu "Kultura organizacji" dla KPM stacjonarne odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. w auli B.

    Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

UWAGA:

 

Serdecznie zapraszam studentów I roku stacjonarnych studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia na seminarium w roku akademickim 2018/2019.

 

Zapisy prowadzone są w pok. 312 w godzinach dyżurów na podstawie skierowania z dziekanatu.

 

Zainteresowani mogą przesłać wstępną informację na adres email: grzegorz.koziel@poczta.umcs.lublin.pl, a w przypadku gdyby z tego adresu e-mail nie było odpowiedzi – na adres e-mail: k_grze@tlen.pl.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

 

Zapraszam serdecznie

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

 UWAGA!

Ogłoszenie dotyczące egzaminów

 

I. Uprzejmie informuję, że egzamin (I termin) z przedmiotu:

1)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. stacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

2)Ochrona własności intelektualnej dla BW II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

3)Ochrona własności intelektualnej dla ADM I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

4)Ochrona własności intelektualnej dla ADM II st. niestacjonarne (II rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16;

5)Ochrona własności intelektualnej dla BW I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

6)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14;

7)Obrót gospodarczy w Internecie dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

8)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

9)Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach dla KPM II st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

10)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. stacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 14.30;

11)Transformacje przedsiębiorców dla KPB I st. niestacjonarne – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30;

12)Prawo własności intelektualnej dla kierunku Chemia techniczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

13)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. stacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 15;

14)Zarys prawa handlowego dla kierunku Administracja publiczna I st. niestacjonarne (III rok) – odbędzie się 16.02.2019 r. od godz. 16.30

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest ewentualnie obowiązkowy).    

Dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu przed ww. terminem będę w tym zakresie dostępny po zakończeniu ostatnich zajęć z danego przedmiotu przypadających zgodnie z planem zajęć. W przypadku przedmiotów wymienionych pod pkt 12-14 ostatnim dniem przypadającym przed terminem (sesyjnym) egzaminu będzie 30 stycznia 2019 r. (studia stacjonarne) i 3 lutego 2019 r. (studia niestacjonarne). W tych dniach będę dostępny dla studentów uczęszczających na zajęcia w Wydziale Zamiejscowym UMCS w Puławach w siedzibie tego wydziału odpowiednio od godz. 9 (30 stycznia 2019 r.) i od godz. 12.30 (3 lutego 2019 r.).

II. Uprzejmie informuję, że egzamin poprawkowy z ww. przedmiotów odbędzie się w dniu 28.2.2019 r. w wymienionych wyżej dla każdego z tych przedmiotów godzinach. 

Wymienione egzaminy odbędą się w pokoju 312. Proszę uprzejmie o stawienie się 15 minut przed godziną egzaminu. Wskazany termin egzaminu będzie jednocześnie ostatecznym terminem wpisu uzyskanych ocen do indeksów (w przypadkach, w których wpis do indeksu jest obowiązkowy).   

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że zajęcia konsultacyjne z przedmiotu "Ochrona własności intelektualnej" dla BW I stopień III rok niestacjonarne zaplanowane na dzień 2 lutego 2019 r. odbędą się 1 lutego 2019 r. od godz. 16 w pok. 312.

    Z poważaniem

Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

 

 

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że dodatkowe wykłady z przedmiotu "Obrót gospodarczy w Internecie" dla KPM stacjonarne odbędą się 7 stycznia 2019 r. w godz. 8-9.30 (s. 303), 25 stycznia i 1 lutego 2019 r. od godz. 12.45 (s. 303). Wykłady zaplanowane na dzień 18 stycznia 2019 r. odbędą się w ww. terminach.   

   Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł prof. UMCS

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że z uwagi na zbieżność terminów wykładów na różnych kierunkach studiów w dniu 25 listopada 2018 r. wykład z przedmiotu "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" rozpocznie się o godz. 15.45.

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

 

Uprzejmie informuję, że wykłady zaplanowane na dzień 23 listopada 2018 r. (Obrót gospodarczy w Internecie, Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, Ochrona własności intelektualnej) odbędą się w przyszłym uzgodnionym terminie w styczniu 2019 r.    

 

 Z poważaniem

  Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

Z uwagi na wyjazd służbowy wykłady zaplanowane na dzień 9 listopada 2018 r. (Obrót gospodarczy w Internecie, Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach, Ochrona własności intelektualnej) odbędą się w przyszłym uzgodnionym terminie w grudniu 2018 r. lub w styczniu 2018 r.    

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł

Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że: 1) następny wykład z przedmiotu "Zarys prawa handlowego" odbędzie się 17.10.2018 r. (godz. 9-13, WZ Puławy), 2) wykład z przedmiotu "Obrót gospodarczy w internecie" będzie odbywał się w piątki w godz. 11.10-12.35 (KPM II), s. 103, 3) wykład z przedmiotu: "Transfer praw udziałowych w przedsiębiorcach" będzie odbywał się w piątki w godz. 12.45-14.15 (KPM II), s. 303. 

 

 Z poważaniem

 Dr hab. Grzegorz Kozieł