Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Kociuba

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA SPOŁECZNYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNOŚCI
Telefon
514 976 448
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

czwartek: 9.30 - 11.30 (Microsoft Teams)


ewentualnie po uzgodnieniu telefonicznym p. 336, Wydział Filozofii i Socjologii.

O sobie

 

Badania nad problemem współczesnej tożsamości kulturowej i indywidualnej oraz jej przemianami w warunkach zmiany społecznej. Kulturowe tło dysfunkcji tożsamości.

Uraz psychiczny a deficyt w sferze zdrowia psychicznego.

 

Wybrane publikacje

 

Monografie:

Tożsamość aktora, 1996, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia w nauce i kulturze, 2014, Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Analityczne ujęcie danych jakościowych. Badanie poczucia tożsamości aktorów, 2013, Wydawnictwo Episteme, Lublin.

 

Idea Ja i koncepcja tożsamości. Zmiana znaczenia w nauce i kulturze, 2014, Wydawnictwo Episteme, Lublin.

Aktor a tożsamość. Psychologiczne poczucie tożsamości aktora (w:) Barbara Mróz, Jolanta Kociuba, Barbara Osterloff, Sztuka aktorska w badaniach psychologicznych i refleksji estetycznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017, s. 191 (3 autorów), ISBN 978–83–7383–930–4ss. 60–101.

 

Artykuły naukowe:

Badanie neurokulturowych uwarunkowań tożsamości aktora (w:) Robert Boroch, Yelena Karetina (red.), Artyści sceny i ekranu dwudziestolecia międzywojennego Europy Środkowo–Wschodniej w ujęciu semiotyki antropologicznej, Studia Naukowe pod red. Sambora Gruczy nr 39, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2017, s. 167 (10 autorów), ISSN 2299–9310, ISBN 978–83–64020–58–2, ss. 56–80.

 

Actor and identity. Actor`s psychological sense of identity (w:) „Polish Journal of Applied Psychology”, Volume 15, Number 1, 2017, University of Wrocław, ISSN 2354–0052, ss.9–18.

 

Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania kazirodztwa, (w:) Marek Mozgawa (red.), Kazirodztwo, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 308-329.

 

Cultural or National Identity? Transitions of Contemporary Identity, (w:) VolodymyrYevtukh, Artur Wysocki, GannaKisla, Andrzej Jekaterynczuk (ed.), Identities of Central-Eastern European Nations, Institute of Sociology, Psychology and Social Communications of National Pedagogical University M.P. Dragomanov, Institute of Sociology Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Kyiv 2016, s. 309, ss.69-86, ISBN 978-617-696-480-3.

 

Naturalistyczne a fenomenologiczne ujęcie emocji I uczuć. Uczucia i emocje – fakty cielesne czy dane osobowe? (w:) Anita Magowska (red.), Afekty, uczucia i emocje w różnych perspektywach, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2016, s. 144, ss.89-99, ISBN 978-83-7597-279-5.

 

Kulturowe tło dysfunkcji tożsamości jednostki (w:) „Kultura i Wartości”, No 18/2016, Diagnozy współczesności, Kwartalnik internetowy ISSN 2299-7806, http://dx.doi.org/10.17951/kw.2016.18.15, ss. 15-35. 

 

Psychiczne czy kulturowe? Psychologiczny język opisu współczesnej kultury (w:) T. Paleczny, J. Talewicz-Kwiatkowska (red.), Transgresja w kulturze, 2014, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 57-91.

 

Kulturowo-językowe formy koncepcji jaźni (w:) Adam A. Szafrański (red.), Geertz. Dziedzictwo - Interpretacje - Dylematy, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2012, s. 143-169.

 

 

Wykaz zajęć

Psychologia osobowości i motywacji, 15 h, wykład I stopień, Kreatywność społeczna

Psychologia interakcji społecznych, 15 h, wykład I stopień, Kreatywność społeczna

Seminarium dyplomowe, 30 h I stopień, Kreatywność społeczna

Seminarium magisterskie, 30 h, II stopień, Socjologia

Seminarium doktoranckie, 10 h, III stopień, Socjologia

(W wynikach ankiet studenckich –oceny zajęć powyżej 5. punktów).

 

Dorobek dydaktyczny

Wypromowanie 103. prac dyplomowych, w tym 89. prac licencjackich prowadzonych w Instytucie Socjologii UMCS oraz 14. prac magisterskich w Instytucie Filozofii UMCS.

Funkcja promotora w dwóchprzewodach doktorskich (w trakcie).

2020 r. – uzyskanie odznaczenia Medalu Złotego za Długoletnią Służbę zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2020 r. na Wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uzyskanie Prawa do Wydawania Opinii Psychologicznych przyznane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie.

 

2016 r. - Uzyskanie mianowania na kolejną 5 -letnią kadencję funkcji biegłego sądowego z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

Od roku 2011 – stała współpraca z Sądem Okręgowym w Lublinie na podstawie decyzji Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.


Działalność naukowa

Problematyka badań:

1. Psychologia traumy. Pourazowy zespół stresu a tożsamość jednostki.

2. Status wiedzy reprezentowanej przez nauki o zdrowiu psychicznym. Eksperci z zakresu zdrowia psychicznego w praktyce sądowej.

3. Aksjologiczyny wymiar badań klinicznych w psychopatologii. Rygoryzm metodologiczny a wartości moralne

4. Tożsamość jako zjawisko psychokulturowe

5. Psychologiczne wymiary kultury

6. Antropologia emocji

7. Psychospołeczne problemy w praktyce sądowej