Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Anna Sawa

dr Anna Sawa
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
INSTYTUT NAUK O KULTURZE
Telefon
81 537 27 19
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022:


środa 9.30-10.30


czwartek 10.00-11.00


Konsultacje opiekuna roku dla I i II roku studiów


czwartek 14.30-15.00 (proszę zapowiedzieć się, wysyłając e-mail z jednodniowym wyprzedzeniem; mogą też oczywiście Państwo korzystać z konsultacji w regularnych godzinach)


Konsultacje odbywają się na platformie Wirtualny Kampus (link: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=366589). Konsultacje stacjonarne (p. 121 SH) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny drogą e-mailową.


W przypadku konieczności zmiany terminu lub godziny konsultacji informacje będą pojawiały się na moim profilu w serwisie UMCS.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

WYKSZTAŁCENIE

2011–2017 Filologia polska – studia doktoranckie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność językoznawcza)

2009–2012 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia licencjackie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2006–2011 Filologia polska – jednolite studia magisterskie, stacjonarne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalizacja nauczycielska)

ROZPRAWA DOKTORSKA

Struktura tekstu a jego realizacja typograficzna w drukach lubelskich z XVII wieku (obroniona z wyróżnieniem 21.05.2020)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE m.in.

1.01.2018-30.09.2018 Biblioteka Narodowa w Warszawie

1.02.2015–1.04.2015 Staż naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie (Czechy)

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Zajęcia dydaktyczne

rok akad. 2021-2022 (semestr zimowy): Społeczeństwo informacji i wiedzy, Architektura baz danych, Architektura książki – dzieje i kierunki rozwoju,  Kultura języka w pracy architekta informacj, Architektura informacji przekazów medialnych

rok akad. 2020-2021: Społeczeństwo informacji i wiedzy, Architektura baz danych, Design i typografia publikacji, Edytorstwo w przestrzeni cyfrowej , Filologiczne źródła informacji, Architektura książki – dzieje i kierunki rozwoju, Podstawy elektronicznej edycji tekstów, Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych, Semiotyka książki i nowych mediów, Kultura języka w pracy architekta informacj, Architektura informacji przekazów medialnych, Wycieczka programowa

rok akad. 2019-2020: Architektura baz danych, Liternet, Architektura książki – dawnej i współczesnej, Badania potrzeb i zachowań użytkowników informacji, Filologiczne źródła informacji, Podstawy elektronicznej edycji tekstów, Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych, Kultura języka w pracy architekta informacji, Architektura informacji przekazów medialnych, Wycieczka programowa

rok akad. 2018-2019: Technologia informacyjna, Techniki pozyskiwania i gromadzenia informacji, Ekologia informacji, Architektura baz danych, Badania potrzeb i zachowań użytkowników informacji, Źródła informacji w pracy wydawcy, Projektowanie i ocena systemów i usług informacyjnych, Wycieczka programowa

rok. akad. 2011-2015 (w ramach praktyk dydaktycznych na studiach doktoranckich), m.in.: Historia języka polskiego, Cyfrowa informacja naukowa, Gramatyka historyczna języka polskiego, Kompleksowa analiza tekstowa, Ćwiczenia konwersacyjne

Opiekun roku

rok akad. 2018/2019 – Architektura informacji, II rok, studia stacjonarne I stopnia

rok akad. 2019/2020 – Architektura informacji, I rok, studia stacjonarne I stopnia; Architektura informacji, II rok, studia stacjonarne I stopnia

rok akad. 2020/2021 – Architektura informacji, I rok, studia stacjonarne I stopnia; Architektura informacji, II rok, studia stacjonarne I stopnia

rok akad. 2021/2022 – Architektura informacji, I rok, studia stacjonarne I stopnia; Architektura informacji, II rok, studia stacjonarne I stopnia

Opiekun koła naukowego

2021 do dziś - opiekun Koła Naukowego Koła Naukowego Architektów Informacji

Członek zespołu programowego

2020 do dziś - członek zespołu programowego dla kierunku Architektura informacji

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

2019, 2020 - organizacja Drzwi Otwartych dla kierunku Architektura informacji

2021 - ogranizacja promocji kierunku Architektura informacji w ramach akcji 21 kierunków w 21 dni

2021 - koordynator wydziałowy Wydziału Filologicznego Lubelskiego Festiwalu Nauki

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ m.in.

2013–2017 – członkostwo w Kole Naukowym Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS (w ramach jego działalności m.in. włączanie się w organizację Drzwi Otwartych na Wydziale Humanistycznym, spotkań ze szkołami partnerskimi, udział w wyborach władz Wydziału Humanistycznego)

2014-2020 - członek redakcji czasopisma "Acta Humana" (w latach 2014-2016 sekretarz redakcji)

2019 do dziś - sekretarz redakcji czasopisma "Folia Bibliologica"

2020 do dziś - redaktor językowy czasopisma "Rocznik Lubelski"


Działalność naukowa

PUBLIKACJE

 1. Ranga humoru i eksponenty tekstowe komizmu we współczesnych ogłoszeniach matrymonialnych, [w:] Humor w perspektywie językowo-kulturowej, red. M. Karwatowska, L. Tymiakin, Lublin 2013, s. 227–239.
 2. Ogłoszenie matrymonialne jako sztuka nawiązywania kontaktu (na przykładzie anonsów z lat 1929-1932), [w:] Komunikacja. Tradycja i innowacje, red. M. Karwatowska, A. Siwiec, Chełm 2013, s. 197–209.
 3. Udział korektorów i zecerów w kształtowaniu tekstu drukowanego (na podstawie polskojęzycznych druków z XVI wieku), „Folia Bibliologica. Biuletyn Biblioteki Głównej UMCS” 2011/2012, vol. LIII/LIV, Lublin 2013, s. 25–37.
 4. Antykwa w strukturze lubelskich oracji pogrzebowych z XVII wieku, „Kwartalnik Językoznawczy” 2013/3 (15), s. 24–48. Dostępny on-line: http://www.kwartjez.amu.edu.pl/teksty/teksty2013_3_15/Sawa_edition.pdf.
 5. Tendencje normatywne w stosowaniu wielkich liter w druku lubelskim z XVII wieku (na podstawie „Faworu niebieskiego” z 1649 roku), [w:] Młodzi o języku, pod red. M. Kresy, Warszawa 2014, s. 259–272.
 6. Nieśmiertelna pamiątka” – rola pisma drukowanego w kazaniach pogrzebowych z XVII wieku, „Acta Humana” nr 5 (2014), s. 167–182. Dostępny on-line: http://journals.umcs.pl/ah/article/view/260.
 7. Graficzne eksponenty przytoczeń w „Regule swiętego oyca Benedicta” wydanej w Lublinie w 1635 roku, [w:] Młodzi o języku dawnym, pod red. M. Kresy, Warszawa 2015, s. 183–198.
 8. Struktura tekstu a jego kształt typograficzny (na przykładzie sumariuszy teatralnych wydanych w Lublinie w XVII wieku), [w:] Slavica iuvenum XVI. Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 31. 3. a 1. 4. 2015, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2015, s. 182–196. Dostępny on-line: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2015.pdf.
 9. Koncepcje typologii gatunkowych druków lubelskich z XVII wieku, [w:] Porozmawiajmy o gatunkach artystycznych i użytkowych, pod red. E. Bulisz, M. Wojtak, Lublin 2015, s. 209–219.
 10. Oznaczenia literowe samogłosek w różnych rodzajach pisma drukowanego z XVII wieku (na podstawie „Słonecznika” Jeremiasza Drexeliusa), [w:] Badania diachroniczne w Polsce, red. D. Lipiński, K.T. Witczak, Łódź 2015, s. 197–211 (w serii „Acta Universitatis Lodziensis. Studia Indogermanica Lodziensa. Supplementary Series” t. 4). Dostępny on-line: http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/17827.
 11. Abrewiacje w drukach lubelskich z XVII wieku (na przykładzie kazań pogrzebowych z oficyny Anny Konradowej), [w:] Badania diachroniczne w Polsce II. Między współczesnością a przeszłością, red. A. Krzyżanowska, M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Lublin 2016, s. 233–245.
 12. Aspekt typograficzny w historycznojęzykowej analizie struktury tekstu, [w:] Slavica iuvenum XVII. Mezinárodní setkání mladých slavistů Ostrava 30. a 31. 03. 2016, red. S. Mizerová, L. Plesník, Ostrava 2016, s. 136–149. Dostępny on-line: http://dokumenty.osu.cz/ff/ksl/svk/svk2016.pdf.
 13. Typograficzna strukturalizacja tekstu w „Regule swiętego oyca Benedicta” wydanej w Lublinie w 1635 roku, [w:] Perfectum. Badania diachroniczne w Polsce III, red. B. Bojar, Warszawa 2016, s. 203–216.
 14. Ukształtowanie typograficzne łacińsko- i polskojęzycznego segmentu ramy wydawniczej reguły zakonnej z XVII wieku, „Acta Humana”, nr 7 (2016), s. 63–91. Dostępny on-line: http://journals.umcs.pl/ah/article/view/4173 [publikacja: 06.2017].
 15. Standaryzacja struktury tekstu i jego ukształtowania typograficznego w lubelskich kazaniach pogrzebowych z XVII wieku, [w:] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2016. Zachowanie językowe – spontaniczność i automatyzm, red. nauk. M. Hawrysz, M. Uździcka, A. Wojciechowska, Zielona Góra 2017, s. 181–199.
 16. Typograficzna strukturalizacja tekstu w modlitewniku wydanym w Lublinie w 1641 roku, [w:] Linguae manent. Badania diachroniczne w Polsce IV, red. nauk. M. Posturzyńska-Bosko, P. Sorbet, Lublin 2018, s. 115–134.
 17. Funkcja typografii w strukturze modlitewnika „Koronki Panny… Maryey...” wydanego w Lublinie w 1644 roku, „Sztuka Edycji” 2020, nr 1, s. 133–141. Dostępny on-line: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/article/view/SE.2020.00010.
 18. Przekszałcenia tekstu w druku dewocyjnym z pierwszej połowy XVII wieku (na podstawie Spisu treści Ordynarza... Leonarda Starczewskiego), „Studia Slavica” 2020, nr 2, s. 43–54. Dostępny on-line: https://dokumenty.osu.cz/ff/journals/studiaslavica/24-2/SS-2020_2_Full.pdf.

REFERATY NA KONFERENCJACH 

 1. Ogłoszenie matrymonialne jako sztuka nawiązywania kontaktu (na przykładzie anonsów z lat 1929–1932), konferencja „Komunikacja – tradycja i innowacje”, Chełm 21–23.06.2012.
 2. Humor i komizm we współczesnych ogłoszeniach matrymonialnych, konferencja „Humor jako wartość w języku, literaturze, edukacji i kulturze”, Lublin 24–25.09.2012.
 3. Pisownia wielkich i małych liter w „Faworze niebieskim” Pawła Ruszla z 1649 roku, ogólnopolska konferencja naukowa „Młodzi o języku”, Warszawa 13–14.04.2013.
 4. Oznaczenia literowe samogłosek w różnych rodzajach pisma drukowanego z XVII wieku (na podstawie „Słonecznika” Jeremiasza Drexeliusa), Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Toruń 19–20.04.2013.
 5. Status antykwy w drukach lubelskich z XVII wieku, V Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa, Poznań 13–15.11.2013.
 6. Cytaty i odsyłacze w Regule świętego ojca Benedykta wydanej w Lublinie w 1635 roku, konferencja „Młodzi o języku dawnym”, Warszawa 4–6.04.2014.
 7. Abrewiacje w drukach lubelskich z XVII wieku (na przykładzie oracji pogrzebowych z drukarni Anny Konradowej), II Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Lublin 15–16.05.2014.
 8. Zróżnicowanie gatunkowe starodruków wydanych w Lublinie w latach 1630–1667, Ogólnopolska Doktorancka Konferencja Naukowa „Porozmawiajmy o gatunkach”, Lublin 12.06.2014.
 9. Struktura tekstu a jego kształt typograficzny (na przykładzie sumariuszy teatralnych wydanych w Lublinie w XVII wieku), Międzynarodowe spotkanie młodych slawistów „Slavica iuvenum”, Ostrawa (Czechy) 31.03–1.04.2015.
 10. Struktura tekstu a ukształtowanie typograficzne kazań pogrzebowych z XVII wieku: standaryzacja i innowacyjność, konferencja „Zachowania językowe – spontaniczność i automatyzm”, Łódź, 18–19.05.2015.
 11. Typograficzna strukturalizacja tekstu w „Regule świętego ojca Benedykta” wydanej w Lublinie w 1635 roku, III Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Warszawa 28–29.10.2015.
 12. Aspekt typograficzny w historycznojęzykowej analizie struktury tekstu, Międzynarodowe spotkanie młodych slawistów „Slavica iuvenum”, Ostrawa (Czechy) 30–31.03.2016.
 13. Typograficzna strukturalizacja tekstu w modlitewniku wydanym w Lublinie w 1641 roku, IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Lublin, 27–28.04. 2017.
 14. Struktura tekstu a jego ukształtowanie typograficzne (na przykładzie wybranych elementów modlitewnika wydanego w Lublinie w 1644 roku), Tekstografie. Edytorskie przestrzenie tekstu i obrazu, Wrocław 13–14.05.2019.
 15. Spis treści jako świadectwo przekształceń tekstu – na podstawie wydanego w Lublinie w 1633 roku Ordynarza... Leonarda Starczewskiego, VI Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka, Poznań, 24–25.09.2019.
 16. Typograficzna strukturalizacja tekstu w pierwszym polskojęzycznym druku lubelskim, Pismo – Kultura – Technologie, Warszawa 15–17.06.2021.
 17. Dwuwymiarowość pisma w średniopolskim tekście drukowanym (na przykładzie komentarza do reguły św. Augustyna wydanego w Lublinie w 1639 roku), LXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Gorzów Wielkopolski 13-15.09.2021.