Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karolina Badurowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem. zimowym roku akadem. 2022/2023:


1. wtorek, godz.: 13:00 - 14:00


- dyżur stacjonarny w pokoju nr 302;


- począwszy od 11 października 2022 r.;


2. środa. godz.: 11:00 - 12:00


- dyżur stacjonarny w pokoju nr 302;


 


W obu przypadkach istnieje możliwość połączenia zdalengo za pośrednictwem Microsoft Teams, hasło: ktsw6o5, po wcześniejszym uzgodnieniu email;

Ogłoszenia

UWAGA, 

proszę o weryfikacje miejsca odbywania zajęć, gdyż zarówno zajęcia we wtorki, jak i w środy zostały przeniesione z DS Kronos do WPiA - dokładne informacje poniżej w poszczególnych harmonogramach

 

 

Informacje dotyczące ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w sem. zimowym roku akadem. 2022/2023:

 

 STUDIA STACJONARNE:

1. Ustrój Organów Ochrony Prawnej, prawo II rok:

*

W czasie zajęć organizacyjnych udzielę informacji dotyczących możliwości zmiany grupy "ćwiczeniowej" - z uwagi jednak na fakt, że prowadzę wszystkie grupy z tegoż przedmiotu, nie stanowi problemu wybór innej, niż przypisana grupa - bez konieczności dokonania tego za pośrednictwem Dziekanatu, wystarczy zgłoszenie tego na pierwszych zajęciach.

*

Terminy zajęć: 

- WTORKI:

Grupa V (14:20 - 15:50, sala 304 WPiA) oraz Grupa IV (11:10 - 12:40, sala 102 WPiA)

4.10 (zajęcia gr V odbywają się, zajęcia gr IV zostają odwołane)

18.10

15.11

29.11

13.12

10.01

24.01

+ jedna jednostka do odrobienia

 

Grupa VI (14:20 - 15:50, sala 304 WPiA) oraz Grupa VIII (11:10 - 12:40, sala 102 WPiA)

11.10

25.10

8.11

22.11

6.12

20.12

17.01

31.01

 

- ŚRODY:

Grupa 1 (12:45 - 14:15, sala 405 WPiA) oraz Grupa VII (14:20 - 15:50, sala 304 WPiA)

5.10

19.10

16.11

30.11

14.12

11.01

25.01

+ jedna jednostka do odrobienia 

 

Grupa II (12:45 - 14:15, sala 405 WPiA) oraz Grupa III (14:20 - 15:50, sala 304 WPiA)

12.10

26.10

9.11

23.11

7.12

21.12

18.01

1.02

 

2. Postępowanie cywilne, prawo IV rok:

Grupa I (9:35 - 11:05), zajęcia odbywają się w sali 106 WPiA

5.10

19.10

16.11

30.11

14.12

11.01

25.01

+ jedna jednostka do odrobienia 

 

3. Prawo upadłościowe, prawno - menadżerski, II stopień, II rok:

Grupa (9:35 - 11:05), zajęcia odbywają się w sali 106 WPiA

12.10

26.10

9.11

23.11

7.12

21.12

18.01

1.02

 

 STUDIA NIESTACJONARNE:

1. Organy Ochrony Prawnej, prawno - administracyjny, I stopień, I rok:

zajęcia w dniu 27.11.2022 r. w godzinach 14:05 - 16:40;

 

2. Postępowanie cywilne z udziałem organów administracyjnych, prawno - administracyjny, II stopień, I rok:

Zajęcia w dniu 13.11.2022 r. w godzinach: 15:55 - 18:30;

 

3. Ustój Organów Ochrony Prawnej, prawo, II rok:

 

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA, prawno - administracyjny, II stopień, II rok: 

- Bardzo proszę o zapoznanie się z Etapami odbycia praktyki przed wystosowaniem zapytania o przebieg praktyki, gdyż w większości przypadków odpowiedzi na Państwa pytania znajdują się poniżej:

- > ETAPY ODBYCIA STANDARDOWEJ PRAKTYKI

A) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (60 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki;

Nie należy:
- wprowadzać danych opiekuna ze strony praktykodawcy;
- zaznaczać oświadczenia o kontakcie z małoletnimi w czasie odbywania praktyki;

B) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy

C) Zaliczenie praktyki następuje poprzez:

Zamieszczenie w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana);

Dokumenty:

Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie

+ Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

 

 

- > ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI (W TYM INNEJ PRAKTYKI):

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Insternetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dokumenty:
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

- > ZALICZENIE PRAKTYKI NA INNEJ PODSTAWIE:

- proszę o indywidualny kontakt poprzez Teams albo dorgą mailową;

 

+ DOSTARCZENIE WW. DOKUMENTÓW:

ze względu na panującą pandemię oryginały dokumentów należy przekazać opiekunowi drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona

 

 


 

OBJAŚNIENIE UDOSTĘPNIANYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

UOOP - Ustrój Organów Ochorny Prawnej;

POC - Postępowanie Cywilne;

PU - Prawo Upadłościowe.