Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Karolina Badurowicz

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w sem. letnim roku akadem. 2022/2023:


1. wtorek, godz.: 14:20 - 15:20


- dyżur stacjonarny w pokoju nr 302;


2. środa. godz.: 14:00 - 15:00


- dyżur zdalny za pośrednictwem platformy Teams, hasło: ktsw6o5;


- konieczny wcześniejszy kontakt email.


 

Ogłoszenia

UWAGA, 

Konsultacje stacjonarne odbędą się w tym tygodniu w dniu 6 września (środa) w godz. 9:30 - 10:30. 

Konsultacje online odbędą się zaś w dniu 8 września (piątek) w  godz. 11:00 - 12:00 (konieczny wcześniejszy kontakt email). 

 

 

Informacje dotyczące ćwiczeń prowadzonych przeze mnie w sem. letnim roku akadem. 2022/2023:

 

 STUDIA STACJONARNE:

1. Postępowanie cywlne, prawo IV rok: wtorek, 14:25 - 14:15, sala 103.

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

2. Postępowanie cywilne z udziałem przedsiębiorców, III rok, prawno - biznesowy, wtorek, 11:10 - 12:40, sala 2.

 

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

 

3. Międzynarodowe prawo handlowe, I rok, II stopień prawno - menadżerski, czwartek, 15:55 - 17:25, sala 405;

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

 

4.  Międzynarodowe prawo handlowe, II rok, II stopień prawno - administracyjny, czwartek, 15:55 - 17:25, sala 405.

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

1. postępowanie cywilne z udziałem przedsiębiorców, III rok, I stopień prawno - biznesowy.

- oceny znajdują się w systemie USOS;

 

PRAKTYKA ZAWODOWA, prawno - administracyjny, II stopień, II rok: 

- Bardzo proszę o zapoznanie się z Etapami odbycia praktyki przed wystosowaniem zapytania o przebieg praktyki, gdyż w większości przypadków odpowiedzi na Państwa pytania znajdują się poniżej:

- > ETAPY ODBYCIA STANDARDOWEJ PRAKTYKI

A) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (60 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki;

Nie należy:
- wprowadzać danych opiekuna ze strony praktykodawcy;
- zaznaczać oświadczenia o kontakcie z małoletnimi w czasie odbywania praktyki;

B) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy

C) Zaliczenie praktyki następuje poprzez:

Zamieszczenie w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana);

Dokumenty:

Dokumenty, o których mowa powyżej należy zeskanować do pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie

+ Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

 

 

- > ZALICZENIA JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI (W TYM INNEJ PRAKTYKI):

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Insternetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

Dokumenty:
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki  .
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

- > ZALICZENIE PRAKTYKI NA INNEJ PODSTAWIE:

- proszę o indywidualny kontakt poprzez Teams albo dorgą mailową;

 

+ DOSTARCZENIE WW. DOKUMENTÓW:

ze względu na panującą pandemię oryginały dokumentów należy przekazać opiekunowi drogą pocztową (na adres: Katedra Postępowania Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. M.Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin) lub zostawić na portierni w budynku Wydziału

dopiero po dopełnieniu tych formalności praktyka zostanie zaliczona i oceniona

 

 


 

OBJAŚNIENIE UDOSTĘPNIANYCH ZAŁĄCZNIKÓW:

POC - Postępowanie cywilne;

POCzP - Postępowanie cywilne z udziałem przediębiorców;

MPH - Międzynarodowe prawo handlowe (oba kierunki).