Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agata Lipińska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
finansowe.umcs.pl
fb.com/kpf.umcs
Konsultacje

w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:  • środa 15:55-17:25;

  • czwartek 14:20-15:55.


p. 607


 


 

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie zatrudniona w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. 


Ogłoszenia

PRAKTYKI

ORGANIZACJA PRAKTYKI:

W celu odbycia praktyki należy:
1) zgłosić chęć odbycia praktyki we właściwym dziekanacie.

2) zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić:
- dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (ze standardową deklaracją/umową Uczelni, z umową ramową Uczelni, z indywidualną umową Praktykodawcy);
- terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz czas trwania praktyki (120 godzin);
- NIP praktykodawcy;
- nazwę praktykodawcy;
- adres praktykodawcy (należy wypełnić pola: Kraj, Powiat, Województwo, Miejscowość, Kod pocztowy, Poczta, Ulica, Nr domu, Nr lokalu);
- dane osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy z ramienia praktykodawcy (należy podać tytuł lub stopień, imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko, według wzoru:
insp. Anna Nowak, Komendant Miejski Policji w Lublinie;
- dane dotyczące miejsca odbywania praktyki.

UWAGA!
Nie należy wprowadzać:
- numeru telefonu i adresu email osoby upoważnionej do podpisania deklaracji/umowy;
- danych opiekuna ze strony praktykodawcy.

UWAGA!
W przypadku braku możliwości edytowania danych, należy zgłościć prośbę o ich zmianę za pośrednictwem, zakładki "zgłoś problem" (zakładka dostępna jest w systemie po lewej stronie ekranu).

3) Po zatwierdzeniu praktyki przez opiekuna, odebrać z dziekanatu umowę lub deklarację i dostarczyć ją do podpisu praktykodawcy.

ZALICZENIE PRAKTYKI:
W celu zaliczenia praktyki należy:
1) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skany dokumentów potwierdzających odbycie praktyki (zaświadczenie o odbyciu praktyki oraz umowa/deklaracja/skierowanie, na których podstawie praktyka była odbywana).

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 1 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) zaświadczenie o odbyciu praktyki,
2) umowa/deklaracja/skierowanie.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk, korzystając z opcji: załącz pliki do systemu.

2) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

ZALICZENIE JAKO PRAKTYKI PRACY ZAWODOWEJ LUB INNEJ DZIAŁALNOŚCI:

W celu zaliczenia jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności należy:
1) Zalogować się do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk i wprowadzić dane dotyczące podstawy odbycia praktyki (należy wybrać opcję: praktyka zaliczona na innej podstawie).
2) Pobrać i wypełnić wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności (dostępny w zakładce: Do pobrania).
3) Zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk skan wniosku o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności i dokumentów potwierdzających miejsce i czas zatrudnienia lub wykonywania działalności oraz zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt 2 należy zeskanować do jednego pliku pdf, zachowując następującą kolejność:
1) wniosek o zaliczenie jako praktyki pracy zawodowej lub innej działalności,
2) dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub wykonywanie innej działalności.
Plik powinien być opisany imieniem, nazwiskiem i numerem albumu studenta, według wzoru: Jan Kowalski (123456) - dokumentacja praktyki.
Plik należy zamieścić w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk korzystając z opcji: dodaj załącznik.

4) Dostarczyć opiekunowi praktyk oryginały dokumentów zamieszczonych w systemie.

 

USOS UMCS

Osoby, które otrzymały ocenę z zaliczenia ćwiczeń powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż uzyskana proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego: agata.lipinska@poczta.umcs.lublin.pl

 

ESEJE 
Zasady przygotowania esejów: bit.ly/2zh1hdS 
Kryteria oceny esejów (tabela): bit.ly/2RpoEJG 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Oznaczenie materiałów dydaktycznych:

  • FP - Prawo finansowe
  • FPPF - Finanse publiczne i prawo finansowe
  • PPFP - Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców
  • PP - Prawo podatkowe 
  • PEPP - Polskie i europejskie prawo podatkowe
  • FDG - Finansowanie działalności gospodarczej 
  • PPD - Postępowanie podatkowe