Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Agnieszka Kister

dr hab. Agnieszka Kister
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Rok akademicki 2022/23 semestr zimowy


konsultacje dla studentów 


środa (online) 9.45-11.15


czwartek 13.15-14.45


Konsultacje odbywają się na platformie Teams


link do zespołu


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5192e160521749b58781fbaea7d1d4e3%40thread.tacv2/conversations?groupId=0573bd57-a48f-4a54-82dc-e7521cdf5b99&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b

O sobie

Prowadzę zajęcia z następujących przedmiotów: rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunkowość budżetowa, rachunkowość finansowa

 

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe: 

1. zarządzanie podmiotami leczniczymi, zarządzanie jakością w szpitalach, w tym jakość i bezpieczeństwo pacjenta,  sprawozdawczy rachunek kosztów szpitali

2. rachunkowość zarządcza, rachunek kosztów, rachunkowość finansowa.

3. rachunek kosztów jakości (monografia Zarządzanie kosztami jakości. Sposób na poprawę efektywności, Wolter kluwer, Kraków 2005)

Scientific interests: management of medical entities, quality management in hospitals, including quality and patient safety, quality cost accounting and reporting hospital costs, managerial accounting, cost accounting, financial accounting.

Publikacje dotyczące działalności szpitali publicznych (publications concerning the activities of public hospitals):

monografia: Kister A., Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018

artykuły

Tarkowski K., Bojar I., Kister A., Raczkiewicz D., Changes in interregional migration of patients hospitalized in Poland in the years 2013-2017, “Annals of Agricultural and Environmental Medicine”, 2019, doi.org/10.26444/aaem/105389, Journal Impact Factor  1,116

Kister A., Error monitoring as an organisational innovation in public hospital activity, Journal of Scientific Papers ECONOMICS & SOCIOLOGY, Vol. 12, No 4, 2019.

https://www.economics-sociology.eu/?715,en_error-monitoring-as-an-organisational-innovation-in-public-hospital-activity

Kister A., Effectiveness of a public hospital - considerations about the essence and research problems,  “Annales UMCS”, section H, 2018. 

Kister A., Specyfika kosztów pośrednich w kontekście działalności szpitala publicznego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie”, nr 30, Częstochowa 2018, s. 89-97.

Tarkowski K., Bojar I., Matusiak M., Kister A., Migracje pacjentów z Lubelskiego OW NFZ 
w zakresie lecznictwa szpitalnego – oddziały szpitalne
, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Wydawnictwo SAN, ISSN 2543-8190, Tom XIX, Zeszyt 12, Część I, s. 161-173.

Kister A., Pihowicz N., Tarkowski K, Dybciak P., Wymiary oceny jakości wdrażanych innowacji do podmiotów leczniczych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2018, Wydawnictwo SAN, ISSN 2543-8190, Tom XIX, Zeszyt 12, Część I, s. 19-30.

Kister A., Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 471, Rachunkowość a controlling, 2017, s. 187-193.

Kister A., Vovk V., Modelowanie strategii kształtowania kosztów w polskich szpitalach w kontekście instytucjonalizacji, Bicниk (Visnyk) Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Nauki ekonomiczne, 2016, Vol. 2 (74), Rivne, s. 39-53 (artykuł w jęz. ukraińskim).

Kister A., Wybrane aspekty gospodarki finansowej szpitali, Rachunkowość a Controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 440, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2016, s. 256-267.

Kister A., Rogala P., Wawak S., Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta, „Problemy Jakości”, nr 21/2015, s. 3-6.

Kister A., Causes and sources of hidden costs in a medical facility, “Revue de Management et de Stratégie”, (2:11), October 2014, s. 14-25, www.revue-rms.fr, VA Press, http://www.revue-rms.fr/Controle-de-gestion_r20.html.

Kister A., Kęsy M., Selected methods of training to support the process of improvement of professional competence in the field of finance in the example of hospitals, Вісник Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych Ekonomika”, Випуcк 1(65), Równe 2014, ISSN 2306-5478, s. 3-14.

Kister A., Stan wiedzy na temat zarządzania finansami w podmiocie leczniczym [w:] Integracja zarządzania w warunkach GOW, red. E. Skrzypek, Wydawca Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, s. 137-147.

Kister A., Metodologia badań zapotrzebowania na wiedzę menedżerską [w:] Postawy personelu medycznego wobec zarządzania szpitalem, red. Z. Nęcki, M. Kęsy, Kraków 2013, s. 91-106.

Kister A., Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów leczniczych w gospodarce rynkowej, [w:] Prawo w ochronie zdrowia. Doświadczenia i perspektywy rozwoju, red. M. Szewczak, B. Drop, R. Śmiech, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 149-156.

Kister A., Rogala P., Wawak S., Ograniczanie ryzyka świadczeń medycznych poprzez kształtowanie relacji szpital-opiekun pacjenta, red. E. Skrzypek, Ryzyko w organizacji: aspekty teoretyczne i praktyczne, UMCS 2015. 

Kister A., Kierunki zmian rachunku kosztów w placówkach opieki medycznej [w:] Wybrane zagadnienia współczesnej rachunkowości w Polsce i na Ukrainie (Вибрани питання бухгалтерського облику в Польщі і на Україні), red. H. Ronek i A. Zahorodny, Lwów-Lublin 2015, s. 72-80.

Kister A., Raczkiewicz D., Funkcjonowanie sieci medycznych - najważniejsze problemy badawcze, red. E. Skrzypek, G. Grela, M. Hofman, Powiązania organizacyjne w społeczeństwie sieciowym, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, UMCS, Lublin 2016, s. 109-116.

Kister A., Tarkowski K., Wybrane problemy pomiaru efektywności szpitala publicznego, [w:] Informacyjne wsparcie państwowego zarządzania, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Równe - Warszawa - Lublin 2018, s. 33-41.


Ogłoszenia

 

 

Ogólna tematyka seminarium jest następująca:

 1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa, instytucji i podmiotów leczniczych (analiza sprawozdania finansowego spółki np. bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych, wynik bilansowy a podatkowy, itp.)
 2. Sprawozdawczość budżetowa instytucji (np. placówki oświatowej, urzędu miasta lub gminy, domu pomocy społecznej itp.)
 3. Rachunkowość budżetowa podatków i opłat
 4. Organizacja rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek budżetowych
 5. Polityka rachunkowości przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów leczniczych (np. szpitala)
 6. Koszty pracy (lub w węższym ujęciu - Koszty wynagrodzeń)
 7. Problemy ewidencji i wyceny majątku (np. zapasów, rozrachunków, środków trwałych, kapitałów, rezerw itp.)
 8. Analiza kosztów i przychodów przedsiębiorstwa
 9. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa lub instytucji
 10. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 11. Etyka w rachunkowości
 12. Kreatywne aspekty rachunkowości
 13. Temat wybrany przez studenta z zakresu rachunkowości

Student może zaproponować własny temat, jednakże w toku jego realizacji muszą zostać  rozwiązane problemy rachunkowości finansowej (np. pomiaru, wyceny, ewidencji, ujmowania w sprawozdaniu, analizy itp.) lub zarządczej (np. zastosowanie rachunku kosztów działań w  firmie, zastosowanie innych rachunków decyzyjnych, problemy budżetowania).

Osoby zainteresowane seminarium mogą, przed dokonaniem zapisu drogą elektroniczną w systemie usos, kontaktować się ze mną poprzez maila celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z wyborem problematyki.