Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Jusiak

Stanowisko
profesor dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA ONTOLOGII I EPISTEMOLOGII
Telefon
81-537-51-97
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Wtorki, g. 15:45 - 16:45, Collegium Humanicum, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, pok. 338.

Adres

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin

O sobie

W Y K S Z T A Ł C E N I E

Absolwent fizyki w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (studia magisterskie ukończone w 1978); w latach 1976-1978 studiował także filozofię w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS. Od 1978 pracownik naukowo-dydaktyczny MIFiS UMCS; obecnie: Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Zakład Ontologii i Teorii Poznania.

Doktorat: (1988, UMCS, Lublin), temat rozprawy: Filozofia nauki i teoria poznania Alfreda Northa Whiteheada

Habilitacja: (1998, UMCS, Lublin), temat rozprawy: Metafizyka a poznanie bezpośrednie. Tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia

Tytuł naukowy profesora: 2015


Działalność naukowa

EFEKTY PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

A. Książki

Filozofia nauki i teoria poznania Alfreda Northa Whiteheada (1992); Metafizyka a poznanie bezpośrednie. Tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia (1998); Między zdarzeniem dźwiękowym a znaczeniem. Szkice z filozofii muzyki (2013); redakcja tomu zbiorowego Podmiot w procesie (1999).

B. Ważniejsze artykuły i eseje

Realizm hipotetyczny Konrada Lorenza (1980); Pozytywizm (1983); O niekatastroficzną wizję sztuki (1985); Pojęcie trwania w filozofii i muzyce (1985); Utopie a rozum metodyczny (1986); Ontologia świata odmienionego (1987); Whiteheada teoria symbolizmu postrzeżeń zmysłowych (1987); O ideę epistemologii otwartej (1990); Whiteheada koncepcja zdarzeń, przestrzeni i czasu (1990); Myślenie metafizyczne i niemetafizyczne (1994); Abstrakcja i konkret w muzyce (1994); Prawda  metafizyki i jej krytycy (1994); O jednostkowości i zmienności rzeczy (1995); Bunt i negacja a myślenie afirmatywne (1996); Arystotelesowska koncepcja metafizyki (1997); O mowie dźwięków (1998); Filozofia procesu a tak zwany horror  metafizyczny (1999); Osoba ludzka — substancja czy proces? (1999); Język potoczny a zdarzenia mentalne (2001); O dwu sposobach analizy mitu (2001); Egzystencjalizm (2002); Nauka, metafizyka, mit (2003); Filozofia w Wielkiej Brytanii. Cechy szczególne i główne tendencje myślowe (2004); Procesualna reinterpretacja fundamentalizmu (2005); Pojęcie czasu u Jamesa i Whiteheada (2006); Metafilozofia (2006); Mikołaj Bierdiajew i eschatologiczna wizja eschatonu (2007); Janusowe oblicze mediów (2008); Muzyka jako twór otwarty. W kwestii tożsamości utworu muzycznego (2008); Zaangażowanie a przeświadczenie i wątpienie. Przyczynek do rozważań nt. racjonalności przekonań opartych na wierze (2009); Światopoglądowe uwarunkowania sporu o racjonalność przekonań religijnych (2010); Idea prawdy w filozofii procesu (2011); Czy możemy mieć pojęcie czasu? (2012); Kontekstualna interpretacja dzieła muzycznego (2013); Ethos muzyki i determinizm sztuki (2015), Glosariusz terminów muzycznych (2017) - publikacja internetowa przygotowana na użytek zajęć fakultatywnych i seminariów.

Zajęcia dydaktyczne

Ontologia, propedeutyka filozofii, epistemologia, kultura i sztuka Europy, teoria kultury, podstawy wiedzy o muzyce, filozofia muzyki, współczesny ewolucjonizm i filozofia procesu, problemy współczesnej filozofii. Był promotorem pięciu ukończonych rozpraw doktorskich, wypromował czterech doktorów.