Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Magdalena Jaworzyńska

dr Magdalena Jaworzyńska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje we wrześniu 2023 odbywają się:


poniedziałki : 8.00 - 9.30 (zdalnie)


wtorek 19.09: 8.30 - 10.00 (stacjonarnie, p. 605)


czwartek 28.09: 8.30 - 10.00 (stacjonarnie, p. 605)


MS TEAMS: Nazwa zespołu: Konsultacje, dr Magdalena Jaworzyńska (Ms TEAMS kod zespołu: ltrl8rn), najlepiej wcześniej uzgodnić godzinę spotkania.


 


 


 


 


 

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, p. 605
20-031 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe: finanse w zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej (SKW i model biznesowy), restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, zarządzanie podmiotami leczniczymi.


Działalność naukowa

Monografia:

 1. M. Jaworzyńska, Planowanie finansowe w zakładach opieki zdrowotnej, wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010 - monografia
 2. M. Jaworzyńska, D. Rozpędowska-Matraszek, M. Cholewa-Wiktor, Zarządzanie w służbie zdrowia. Strategia, marketing, personel, Texter sp. z o.o., Warszawa 2017.
 3. M. Suchanek, M. Jaworzyńska, P. Szetela, Mechanizm rynkowy w opiece, Wydawnictwo Texter, Warszawa 2018.

Artykuły naukowe

 1. M. Jaworzyńska, The use of cost accounting systems in health care units in the Lublin area, [w:] J. Stępniewski, M. Bugdol (red.), Costs, organization and management of hospitals, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 47 – 51.
 2. M. Jaworzyńska, System opieki zdrowotnej w Niemczech, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy - nowe perspektywy, Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, z.2, Lublin 2010, s. 995 – 1010.
 3. M. Jaworzyńska, Funkcjonowanie rachunku kosztów w szpitalach, [w:] J. Stępniewski, P. Karnej, M. Kęsy (red.), Innowacje organizacyjne w szpitalach, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.,  Warszawa 2011, s. 294 – 301.
 4. M. Jaworzyńska, Rola zdrowia w rozwoju gospodarczym, Annales UMCS VOL XLV, 1, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 7-17.
 5. M. Jaworzyńska, Analiza porównawcza systemu finansowania opieki zdrowotnej w Polsce z wybranymi krajami, Annales UMCS VOL XLVI, 1, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 209 - 216.
 6. M. Jaworzyńska, Metody finansowania świadczeń zdrowotnych, Annales UMCS VOL XLVI, 4, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 209 – 216.
 7. M. Jaworzyńska, Wycena procedur medycznych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE Wrocław, Wrocław 2013, nr 319, s. 177-184.
 8. M. Jaworzyńska, Wykorzystanie controllingu w praktyce zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, Wrocław 2013, nr 291, s. 198 – 207.
 9. M. Jaworzyńska, Rola mapy strategii w zarządzaniu strategicznym w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, pod red R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XIV, zeszyt 10, część 1, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 337 – 346.
 10. M. Jaworzyńska, The use of the Balanced Scorecard in health care 
  center,
  [w:] Recent resarch on health care management, pod red. S. Fiessa, Wirtschaftswissenschaftliche  Diskussionspapiere, GREIFSWALD, nr 1, 2013, s. 49 – 57
 11. M. Jaworzyńska, Równowaga rynkowa na rynku usług zdrowotnych – ujęcie teoretyczne,  Annales UMCS VOL XLVIII, 2, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 59 – 67.
 12. M. Jaworzyńska, Powiązanie modeli biznesowych z zarządzaniem strategicznym w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Modele zarządzania kosztami i dokonaniami, pod red E. Nowaka i M. Nieplowicz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, Wrocław 2014, nr 343, s. 198 – 207
 13. M. Jaworzyńska, Analiza strategiczna zakładu opieki zdrowotnej na potrzeby stworzenia jego modelu biznesowego – studium przypadku, [w:] Rachunkowość a controlling, pod red E. Nowaka i P. Bednarka, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, Wrocław 2015, nr 399, s. 196 – 207
 14. M. Jaworzyńska, Zastosowanie Strategicznej Karty Wyników w szpitalu – studium przypadku, Annales UMCS VOL XLIX, 4, Sectio H, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 177 - 184 
 15. M. Jaworzyńska, Publiczne czy niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej – analiza porównawcza, „Studia Prawno-Ekonomiczne”, t. XCIX, 2016, s. 243–256
 16. M. Jaworzyńska, A comparative analysis of the health system financing in Poland and selected countries, “Economics & Sociology”, vol. 9, no 3, 2016, s. 41-51, 
 17. M. Jaworzyńska, Znaczenie perspektywy interesariuszy w zarządzaniu strategicznym zakładem opieki zdrowotnej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami  dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, Wrocław 2016, nr 442, s. 165 – 174;
 18. M. Jaworzyńska, Using tools of strategic management in medical facilities of Lublin region, “Engineering Management in Production and Services”, 2017, 9(2);
 19. M. Jaworzyńska, Wykorzystanie karty odpowiedzialności w zarządzaniu strategicznym placówki medycznej na przykładzie SPZOZ w Puławach, [w:] Dylematy zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd UE Wrocław, Wrocław 2017, nr 472, s. 89 – 98.
 20. M. Jaworzyńska, Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych do planowania finansowego w podmiotach leczniczych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, Nr 514, s. 139-148; DOI 10.15611/pn.2018.514.1
 21. M. Jaworzyńska, Elementy modelu biznesowego podmiotu leczniczego na przykładzie Grupy LUX MED, [w:] M. Kowalewski, Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i systemu controllingu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2019, s. 129 – 138.
 22. L. Kosherbayeva, S. Kalmakhanov, D. Hailey, S. Pazilov, L. Seiduanova, R. Kozhamkul, M. Jaworzynska, A. E. Bazhanova, N. Juraeva, G Jarylkasynova, Rethinking priorities in hospital management: a case from Central Asia, “Health Policy and Technology”, Volume 9, Issue 3, September 2020, s. 391-396
 23. M. Jaworzyńska, Płynność finansowa polskich szpitali samorządowych w latach 2016-2018 [w:] M. Kowalewski (red.) Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 141-151.
 24. M. Jaworzyńska, Płynność finansowa a rentowność polskich samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2016-2018, Przegląd Epidemiologiczny, 75, tom 2, 2021, DOI:10.32394/pe.75.26
 25. M. Jaworzyńska, J. Śmiechowicz, Finansowe aspekty funkcjonowania instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, Optimum. Economic Studies, 2 (108), 2022, DOI: 10.15290/oes.2022.02.108.08, s. 110-127

Członkostwo w organizacjach:

1. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia