Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Mateusz Jastrzębski

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FILOLOGII UKRAIŃSKIEJ
Telefon
815372653
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop dla poratowania zdrowia od 25.09.2018 do 30.04.2019 r.

O sobie

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Filologii Ukraińskiej UMCS od 1997 r. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej nt. Analiza semantyczno-składniowa czasowników zwrotnych we współczesnym języku ukraińskim i polskim (promotor rozprawy: prof. dr hab. Michał Łesiów).

Specjalność naukowa: językoznawstwo ukraińskie

Zajęcia dydaktyczne:
gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego (składnia)
właściwości języka biznesu
komunikacja w biznesie
praktyczne tłumaczenie
praktyczna nauka języka ukraińskiego

Pełnione funkcje:
Sekretarz Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie (od stycznia 2007)
Sekretarz redakcji czasopisma TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN Oddział w Lublinie (od grudnia 2010)
Sekretarz Komitetu Redakcyjnego Rozpraw Slawistycznych UMCS (od lipca 2006)

Współorganizator cyklicznej konferencji naukowej Język ukraiński poza granicami Ukrainy (organizowanej przez PAN Oddział w Lublinie i Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS (edycje w latach: 2006, 2009, 2011, 2013)

Wybrane publikacje:
Redakcje:
1.Scripta manent. Bio-bibliografia Profesora Michała Łesiowa na osiemdziesięciolecie urodzin, red. M. Borciuch, M. Jastrzębski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, ss. 120.
2. Słowiańskie homonimy apelatywno-onimiczne i onimiczno-onimiczne w diachronii i synchronii, Rozprawy Slawistyczne 22, red. S. Warchoł, M. Jastrzębski, Lublin 2009 [druk 2010], ss. 270.
3. Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 343.

Artykuły:
1. З досліджень українських говірок в люблінському славістичному осередку [w:] Полісся: етнікос, традиції, культура, Луцьк 1997, s. 222-227 [streszcz. angiel.].
2. Функціонування дієприкметникових та дієприслівникових форм в різних функціональних стилях української мови [w:] Українська філологія: школи, постаті, проблеми, ч. 2, Львів 1999, s. 369-376.
3. Uwagi o rekcji czasownika w języku ukraińskim (w porównaniu z czasownikiem polskim), [w:] Z badań nad polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi, red. D. Buczko, M. Łesiów, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 77-82.
4. Formy zwrotne we współczesnym języku polskim i ukraińskim, [w:] Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, red. F. Czyżewski, S. Gala, Rozprawy Slawistyczne 20, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006, s. 61-69.
5. O właściwościach składniowych czasowników zwrotnych w języku ukraińskim i polskim. Tożsamości międzyjęzykowe [w:] Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки, № 10 (127)/2007, с. 176-184.
7. Błędy językowe studentów w odmianie czasownika: z praktyki nauczania języka ukraińskiego na I roku filologii ukraińskiej [w:] Teka Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddział PAN w Lublinie, red. Lubow Frolak, vol. III, Lublin 2008, s. 67-72.
8. O właściwościach leksykalno-semantycznych czasowników zwrotnych we współczesnym języku ukraińskim i polskim [w:] Z lubelskich badań nad Słowiańszczyzną Wschodnią. Księga dedykowana Profesorowi Michałowi Łesiowowi, red. D. Nowacka, M. Borciuch, A. Nowacki, M. Jastrzębski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, s. 167-178.