Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Jasiński

dr hab. Tomasz Jasiński
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI INSTRUMENTALNEJ I TEORII MUZYKI
Telefon
81/526 08 68
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałek, godz. 14.00 - 16.00, Instytut Muzyki, sala 112

O sobie

Tomasz Jasiński, ur. 1958 w Lublinie, muzykolog; absolwent Instytutu Muzykologii KUL (1983), następnie jego doktorant (1983-1987) i stypendysta na uniwersytecie we Freiburgu im Breisgau (1986/1987); nauczyciel akademicki w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS (1988-1993), Instytucie Muzykologii KUL (1988-1999) i Instytucie Muzyki UMCS (od 1999); dysertację Polifonia a cappella mistrzów polskiego baroku. Wiek XVII (promotor ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec) obronił na Wydziale Teologii KUL (1996), habilitował się na Wydziale Historycznym UJ w Krakowie (2007); za rozprawę habilitacyjną Polska barokowa retoryka muzyczna otrzymał od Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Premium Scientiarum Lublinense (2007); w 2011 uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego UMCS; prowadził wykłady monograficzne o muzyce baroku w Instytucie Muzykologii UJ (2000-2006), wykłady z historii muzyki polskiej dla nauczycieli polonijnych w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie (2000-2010); kierownik Zakładu Teorii Muzyki Instytutu Muzyki UMCS (2009-2019); członek zwyczajny Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich (od 1998), członek Komitetu Redakcyjnego „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Artes” (od 2002, 2014-2019 redaktor naczelny) i Komitetu Redakcyjnego serii Monumenta Musicae in Polonia (od 2010), recenzent czasopism „Muzyka”, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ”, „Roczniki Teologiczne. Muzykologia”, „Perspektywy Kultury”, źródłowych serii Monumenta Musicae in Polonia, Thesaurus Musicae Gedanensis, Fontes Musicae in Polonia, ekspert Narodowego Centrum Nauki oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na muzyce dawnej. ORCID ID: 0000-0002-5916-6254. BPN ID: 1493138.

 


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE

Książki

Polska barokowa retoryka muzyczna, Lublin 2006; wyd. 2: Lublin 2009.

Jana Pawła II myśl o sztuce i dwanaście muzycznych kontrapunktów, Lublin 2006.

The Musical Rhetoric of the Polish Baroque, przeł. Wojciech Bońkowski, [w serii:] Eastern European Studies in Musicology, vol. 4, red. Maciej Gołąb, Frankfurt am Main 2015.

Pieśniowe kolekcje Józefa Urody. Przyczynek do repertuaru śpiewów kościelnych i ludowych południowych regionów Polski w pierwszej połowie XX wieku, Lublin 2015, ss. 223; wyd. 2: Lublin 2016.

Artykuły

Prima i seconda pratica w twórczości Heinricha Schütza i Marcina Mielczewskiego. Przykłady odmiennych postaw stylistycznych w okresie wczesnego baroku, „Muzyka” [M] 1987/1, 21-29.

Contrapunctus fractus w twórczości wokalnej kompozytorów niemieckich pierwszej połowy XVII wieku, M 1988/4, 49-66.

„De Conceptione BVM” Franciszka Liliusa. Do problemów notacji i rytmiki wielogłosowości XVII wieku, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” [Musicae sacrae ars et scientia. Księga ku czci Ks. Prof. Karola Mrowca, red. Stanisław Dąbek, Ireneusz Pawlak] 1987 z. 7 (wyd. 1989), 195-206.

Takt i słowo jako elementy porządkujące przebieg struktury wielogłosowej w twórczości motetowej a cappella Gorczyckiego, [w:] Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Studia II, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1990, 135-148.

Próba eksplikacji imponderabiliów techniki kompozytorskiej na przykładzie polifonii sakralnej kompozytorów polskich drugiej połowy XVI wieku, M 1990/2, 41-64.

Imaginatio crucis w muzyce baroku, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, z. 6, red. Teresa Brodniewicz, Janusz Kempiński, Janina Tatarska, Poznań 1994, 65-82.

Instytut Muzykologii, [w:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993, red. Marian Rusecki, Lublin 1994, 244-256 (współautor Ireneusz Pawlak).

Imaginatio Crucis in the Baroque Music, „Musica Iagellonica” [MI] I 1995, 51-73.

Muzyczna retoryka Lassa i Palestriny. Figura – styl, M 1995/4, 65-102.

The stylus a cappella in the Music of Bartłomiej Pękiel: Artistry and the Transformation of Tradition, MI II 1997, 151-160.

Lamentacje Jeremiasza w muzyce, [w:] Jerozolima w kulturze europejskiej, red. Piotr Paszkiewicz, Tadeusz Zadrożny, Warszawa 1997, 113-127.

Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI-XIX wieku w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie – katalog, „Studia Gnesnensia” 11: 1997, 373-392 (współautorzy Beata Bodzioch, Ireneusz Pawlak).

Pod urokiem liturgii śpiewanej, [w:] Kształcenie muzyków kościelnych na Śląsku. Sympozja 23, red. Remigiusz Pośpiech, Piotr Tarlinski, Opole 1997, 235-241 (współautorka Małgorzata Strawa).

Bibliografia prac ks. Ireneusza Pawlaka (do 1995), [w:] Kształcenie…, 243-254.

„Missa Pulcherrima ad instar Praenestini” i pieśń „O Ross`, schoene Ross`”, [w:] Staropolszczyzna muzyczna, red. Jolanta Guzy-Pasiakowa, Agnieszka Leszczyńska, Mirosław Perz, Warszawa 1998, 226-232.

Ks. Bolesław Bartkowski SDB (1936-1998) – wybitny badacz religijnej kultury muzycznej w Polsce, „Liturgia Sacra” [LS] 1998/2, 283-287.

In memoriam Ks. Prof. Bolesław Bartkowski 3 III 1936 – 25 III 1998, M 1998/3, 154-157.

Słowo polifonią doskonałą wypowiedziane:Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen”. O Bachu „aksjologicznym”, [w:] Affetti musicologici. Księga pamiątkowa z afektem ofiarowana Profesorowi Zygmuntowi Marianowi Szweykowskiemu w 70. Rocznicę urodzin, red. Piotr Poźniak, Kraków 1999, 259-266.

Kompozytorzy staropolscy w leksykonie Christiana Gottlieba Jöchera, M 1999/1, 101-107.

Msze „łowickie” w nowej perspektywie badawczej, [w:] Marcin Mielczewski. Studia, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1999, 151-175.

„Missa Paschalis” Bartłomieja Pękiela. Z badań nad polifonią a cappella mistrzów polskiego baroku, M 1999/3, 41-63.

„Christus iam surrexit”. Rekonstrukcja zdekompletowanej kontrafaktury Franciszka Liliusa, M 2000/1, 65-70.

Anonimowy dodatek „Domina nostra” do motetu „Sub tuum praesidium” Bartłomieja Pękiela – kompilacja i kontrafaktura. Z osobliwości staropolskich praktyk kompozytorskich, M 2001/2, 29-41.

Eksklamacje w muzyce baroku, [w:] Bliżej muzyki, bliżej człowieka [księga pamiątkowa ku czci Prof. Marii Przychodzińskiej], red. Andrzej Białkowski, Barbara Smoleńska-Zielińska, Lublin 2002, 287-309.

Autorstwo Marcina Mielczewskiego udowodnione. O „berlińskich” koncertach wokalno-instrumentalnych sygnowanych monogramem „M.M.”, M 2002/2, 3-21.

Die musikalisch-rhetorischen Figuren im Schaffen von Mikołaj Zieleński, [w:] Early Music. Context and Ideas, Kraków 2003, 236-244.

Muzyczne alegorie w twórczości kompozytorów epoki baroku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Artes” [A] I 2003, 129-155.

Muzyczna ars oratoria Bartłomieja Pękiela. Wokół emphasis, „Orfeo” 2003/1-2, 1-7.

Die Chromatik im Schaffen der polnischen Komponisten des siebzehnten Jahrhunderts. Zur Frage des Ausdrucks der Altpolnischen Musik, [w:] Musica Baltica. Im Umkreis des Wandels – von den cori spezzati zum konzertierenden Stil, red. Danuta Szlagowska, Gdańsk 2004, 96-112.

Wort und Takt als strukturbildende Elemente mehrstimmiger Satzstrukturen in den a-cappella-Motetten von Grzegorz Gerwazy Gorczycki, MI III 2004, 197-213.

Odkrywanie Mielczewskiego. Nowe spojrzenie na repertuar rękopisu 10002 Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, A II 2004, 119-162.

Barokowa sztuka retoryki muzycznej. Zarys dziejów, A III/IV 2005/2006, 133-172.

„III Koncert fortepianowy” Andrzeja Nikodemowicza. Muzyka piękna, A V 2007, 71-103.

Cato – Mielczewski – Żebrowski. Trzy przyczynki do badań nad muzyką staropolską, M 2008/2, 41-67.

Warstwa oracji muzycznej w kompozycjach Nuciusa. Kontrapunkt a mowa figur. Die Ebene der musikalischen Redeweise in Nucius Kompositionen. Der Kontrapunkt und die Sprache der Figuren, [w:] Johannes Nucius. Epoka, duchowość, życie i twórczość. Johannes Nucius. Epoche, Spiritualität, Leben und Werk, red. Remigiusz Pośpiech, Piotr Tarlinski, Opole 2008, 283-304.

W poszukiwaniu śladów kompozytorskiej działalności Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, M 2008/4, 67-88.

Z muzycznej przeszłości Czemiernik. Od szesnastego wieku do okresu międzywojennego, [w:] Czemierniki. Ziemia czemiernicka. Ludzie. Wydarzenia. Pamiątki. Wydawnictwo jubileuszowe w 500 lat od nadania Czemiernikom praw miasta, red. Marian Mazurek, Czemierniki 2009, 512-533.

Siedem pieśni historycznych w rękopiśmiennym wirydarzu poetyckim z Lubelszczyzny końca XIX wieku. Do pamiątek polskiej tradycji pieśniowej, A VI 2008, 121-153.

Dwie interpretacje pieśni „Warum betrübst du dich, mein Herz” w koncertach chorałowych Johanna Hermanna Scheina i Samuela Scheidta. Z refleksji nad egzegetycznymi aspektami retoryki muzycznej, [w:] Muzykolog wobec świadectw źródłowych i dokumentów. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Piotrowi Poźniakowi w 70. rocznicę urodzin, red. Zofia Fabiańska, Jakub Kubieniec, Andrzej Sitarz, Piotr Wilk, Kraków 2009, 419-431.

„Podniesienie krzyża” w exordium Poloneza fis-moll op. 44 Fryderyka Chopina, A VII 2009, 51-76; także [w:] Tryptyk dla Fryderyka. Scientia – Musica – Ars, red. Tomasz Jasiński, Lublin 2010, 53-73.

Styl polifonii a cappella Bartłomieja Pękiela,A VIII/2 2010, 77-86.

Mikołaja Zieleńskiego „cantus alleluiaticus”, „Additamenta Musicologica Lublinensia” 7: 2011, 9-44.

„Totus Tuus”. Muzyka i modlitwa w korespondencji dusz, „Pro Musica Sacra” 9: 2011, 27-39.

Chromatyka w muzyce polskiej epoki baroku. Między muzyczną retoryką a inwencją kompozytorską, A IX/1 2011, 67-107.

Melodyczny ślad jednej z XVII-wiecznych pieśni wielogłosowych o Janie Karolu Chodkiewiczu, A IX/1 2011, 59-66.

Anonimowy motet Exsultate gaudete laeti omnes kompozycją Gorczyckiego?,A X/1 2012, 77-111.

Ksiądz Profesor Karol Mrowiec CM (1919-2011), M 2012/1, 113-118.

Problem kształtowania relacji słowo-dźwięk w muzyce Marcina Józefa Żebrowskiego, [w:] Marcin Józef Żebrowski (XVIII w.). Kompozytor i muzyk kapeli jasnogórskiej, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013, 121-157.

Missa in Dis „Die Zauberflöte” z dawnego rękopisu kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Dzieło Mozarta czy mistyfikacja?,A X/2 2012, 127-155.

Estetyczne walory XIX-wiecznych rękopisów muzycznych z kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej, A X/2 2012, 107-125 (współautor Jadwiga Jasińska).

O „starożytnej muzyce” Stefana Sylweriusza Cybulskiego i kompozycji z poezją Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Z galerii muzycznych dziwolągów i falsyfikacji, M 2013/4, 33-50.

Rękopiśmienny zbiór pieśni maryjnych Józefa Urody z Buczkowic,A XI/2 2013, 83-143.

Stefan Sylweriusz Cybulski o muzyce w liturgii śpiewanej. Przyczynek do polskiego cecylianizmu przełomu XIX i XX wieku, [w:] Cantare amantis est. Wieloautorska monografia naukowa z okazji 80. urodzin Ks. Prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, red. Wiesław Hudek, Piotr Wiśniewski, Lublin 2015, 141-154.

Krótki wykład o muzyce XX wieku. Kompendium dydaktyczne, A XII/2 2014, 61-94.

Źródło – dzieło – problem autorstwa. Historyczno-analityczny dyskurs po wydaniu nowo odkrytej Missa in Dis „Die Zauberflöte”,M 2015/4, 37-67.

Staropolskie pieśni nabożne z basso continuo. Zapisane w Gdańsku roku 1765, A XIII/2 2015, 63-113.

Niedokończony koncert dla Lublina. Wspomnienie o Beacie Dąbrowskiej (1960-2016), A XIV/2 2016, 11-24 (współautorzy Urszula Bobryk, Renata Gozdecka)

Nasza „Dyrekcja”. Profesor Beata Dąbrowska w mojej pamięci, A XIV/2 2016, 47-57

Nieznane utwory z kolekcji nutowej Franciszka Jasińskiego, organisty kościoła św. Michała Archanioła w Lublinie, A XV/1 2017, 79-101

Kolędy i pastorałki zapisane przez Jerzego Jasińskiego, organistę kościoła parafialnego w Łabuniach na Zamojszczyźnie, A XVI/1-2 2018, 87-99

Muzyka obrazu. Impresja na temat Riepina A XVI/1-2 2018, 273-287

Bibliografia czasopisma „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio L, Artes”. 2003-2018, A XVI/1-2 2018, 289-301 (współautor Renata Gozdecka)

Recenzje książek naukowych i źródłowych wydawnictw nutowych

Hans von May, Die Kompositionstechnik T. L. de Victorias, Nendeln-Lichtenstein 1978, M 1988/1, 132-136.

Władysław Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981,M 1988/4, 87-93.

Barbara Brzezińska, Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987, „Polish Art Studies” 13: 1992, 331-334.

Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją (t. 1 Florencja + t. 2 Rzym),Kraków 1992-1994,„Barok” 1995/4, 261-266.

Bartłomiej Pękiel, Opera omnia,t. 1 Utwory wokalno-instrumentalne, t. 2 Utwory wokalne,wyd. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, [w serii:] Monumenta Musicae in Polonia, red. Jerzy Morawski, Seria A, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1994,M 1997/3, 123-132.

Zygmunt M. Szweykowski, Między kunsztem a ekspresją (From Virtuosity to Expression),vol. I Florencja,vol. II Rzym,Kraków 1992-1994,MI II 1997, 275-281.

Matthias Schneider, Buxtehudes Choralfantasien. Textdeutung oder „phantastischer Stil”?,Kassel-Basel – London 1997, M 2000/3, 88-94.

Sub Sole Sarmatiae, z. 1-3, 5-8, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1994-1997; z. 1Tarquinio Merula, Satiro e Corisca, wyd. Aleksandra Patalas, Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Kraków 1997,z. 2 Bartłomiej Pękiel, Dulcis amor Jesu, wyd. Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Kraków 1997,z. 3 Giovanni Francesco Anerio, Missa „Pulchra es”, wyd. Aleksandra Patalas, Kraków 1994,z. 5 Kasper Förster, Dialogus de Judith et Holoferne, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Kraków 1997,z. 6 Marco Scacchi, Laudate pueri, wyd. Aleksandra Patalas, Kraków 1997,z. 7 Giovanni Battista Luparini, In martirio crudele, wyd. Aleksandra Patalas, Dariusz Sokołowski, Kraków 1995,z. 8 Giovanni Francesco Anerio, Missa Constantia, wyd. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 1997, M 2000/3, 76-88.

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Kasper Förster junior. Tekst i muzyka w dialogach biblijnych, Warszawa 1997,M 2001/2, 125-132.

Marcin Mielczewski, 28 utworów wokalno-instrumentalnych, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Warszawa 1996-1999,M 2002/2, 121-124.

Kotowicz, Passio ex D, wyd. Wojciech M. Marchwica, Kraków 1998,M 2002/2, 124-127.

Günter Hartmann, Die Tonfolge B-A-C-H. Zur Emblematik des Kreuzes im Werk Joh. Seb. Bachs, t. 1-2, Bonn 1996,M 2003/3, 116-130.

Ryszard J. Wieczorek, Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku, Poznań 1995,MI III 2004, 279-286.

Piotr Poźniak, Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce renesansu. Studium kontekstualno-analityczne, Kraków 1999,MI III 2004, 286-291.

Szymon Paczkowski, Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku, Lublin 1998, MI III 2004, 291-297.

Piotr Poźniak, Repertuar polskiej muzyki wokalnej w epoce Renesansu. Studium kontekstualno-analityczne, Kraków 1999, A II 2004, 255-260.

Muzyka Jasnogórska. Musica Claromontana I-VI, red. Remigiusz Pośpiech [i in.], Kraków 2005-2006, A V 2007, 167-181.

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyczne dwory polskich Wazów, Warszawa 2007, A V 2007, 181-192.

Anna i Zygmunt M. Szweykowscy, Dramma per musica, cz. 1,[w serii:] Historia muzyki XVII wieku,t. 5 Muzyka we Włoszech, red. Zygmunt M. Szweykowski, Kraków 2008, A VI 2008, 196-207.

Mieczysław Tomaszewski, Chopin. Fenomen i paradoks. Szkice i studia wybrane, Lublin 2009, A VII 2009, 228-239.

Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Muzyka pod patronatem polskich Wazów. Marcin Mielczewski, Warszawa 2011, M 2013/1, 124-132.

Irena Bieńkowska, Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła, Warszawa 2013, M 2013/4, 126-133.

Marcin Mielczewski, Opera omnia: Katalog tematyczny utworów, wyd. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, [w serii:] Monumenta Musicae in Polonia,seria A, red. eadem, Warszawa 2013, M 2014/2, 146-152.

Józef Elsner (1769-1854). Życie – działalność – epoka, red. Remigiusz Pośpiech, Opole 2013, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” 34: 2014, 362-373.

Zofia Dobrzańska-Fabiańska, Spór o rolę ‘modus’ i ‘tonalité’ w sztuce kompozycji XVI i początku XVII wieku,Kraków 2013, M 2018/3, 143-149.

Dwie msze ad imitationem z rękopisu Kk I.1. Josquin des Prez / Krzysztof Borek(?), Missa Mater matris, Pierre Certon, Missa Le temps qui court, wyd. Elżbieta Zwolińska, [w:] Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita. MECCA 3, red. Piotr Poźniak, Kraków 2016; Tomasz z Szadka, Dwie msze z rękopisu Kk. I.1 i motet, wyd. Piotr Poźniak, [w:] ibid. MECCA 5, red. idem, Kraków 2016, M 2018/3 150-159.

Hasła encyklopedyczne

Honegger Arthur, [w:] Encyklopedia Katolicka [EK], t. 6, red. Jan Walkusz [i in.], Lublin 1993, 1199-1200; Isaac Henricus, [w:] EK, t. 7, red. Jerzy Duchnowski [i in.], Lublin 1997, 496-497; Klabon Krzysztof, [w:] EK, t. 9, red. Bogusław Migut, Lublin 2002, 22-23; Lilius Franciszek, Lilius Wincenty, [w:] EK, t. 10, Eugeniusz Ziemann, Lublin 2004, 1070-1072.

Bartkowski Bolesław, [w:] Encyklopedia Muzyczna PWM. Część biograficzna [EM], red. Elżbieta Dziębowska: t. 1 Suplement, Kraków 1998, 36; Maier Michael, Mareschall Samuel, Matthaei Conrad, Meder Johann Valentin, Meursius Johannes, Michael, Mrowiec Karol, Muffat, [w:] EM, t. 6, Kraków 2000, 33, 92-93, 135, 155, 220, 236-237, 433-434, 436-437; Nauwach Johann, Nicolai Johann Michael, Noordt van, Osiander Lucas, Otto Stephan, Pachelbel, [w:] EM, t. 7, Kraków 2002, 17, 42, 84-85, 227, 237, 243-245; Peuerl Paul, Pez Johann Christoph, Pezel Johann, Pezold Christian, Plautzius Gabriel, Pohle David, Posch Isaac, Praetorius Michael, Printz Wolfgang Caspar, Puteanus Erycius, [w:] EM, t. 8, Kraków 2004, 81, 82, 83, 130, 142, 182-184, 192-193, 260; Scheidemann Heinrich, Scheidt Samuel, Schein Johann Hermann, Selle Thomas, Simbracky Jan, [w:] EM, t. 9, Kraków 2007, 84, 84-86, 86-88, 218, 273; Speer Daniel, Stachowicz Damian (współautor A. Patalas), Staden, Stadlmayr Johann, Strungk Nicolaus Adam, Szarzyński Stanisław Sylwester, [w:] EM, t. 10, Kraków 2007, 45-46, 62, 67-68, 69-70, 182-183, 229-231; Terzago Bernardino, Theile Johann, Tunder Franz, [w:] EM, t. 11, Kraków 2009, 64-65, 76-77, 161-162; Weckmann Matthias, Widmann Erasmus, Wronowicz Maciej, [w:] EM, t. 12, Kraków 2012, 113-114, 151-152, 270-271.

Źródłowe edycje nutowe

Franciszek Lilius, Domine Rex Deus, [w serii:] Pro Musica Camerata Edition, red. Stefan Sutkowski [MC], Warszawa 1996.

Franciszek Lilius, Missa a 4 voci, [w serii:] MC, Warszawa 1996.

Franciszek Lilius, Recordare Domine. Confitebor tibi Domine, [w serii:] MC, Warszawa 1996.

Franciszek Lilius, Missa Tempore Paschali, [w serii:] MC, Warszawa 1996.

Marcin Mielczewski, Gaude Dei Genitrix, [w serii:] MC, Warszawa 1999 (współautor wstępu Barbara Przybyszewska-Jarmińska).

Viktor Clariss Czajanek, Dwa utwory religijne na chór i orkiestrę. Os justi. Ach, die Stunde, Lublin 2009 (współautor Jadwiga Jasińska).

Florian Schoen, Ofertorium „O Benigne alme Deus” i trzy graduały, Lublin 2012.

Florian Schoen, Requiem in mortem Auctoris, Lublin 2013.

Abbé Maximilian Stadler, Miserere, LS 18: 2012/2, 641-653.

Missa in Dis „Die Zauberflöte”. Nieznane dzieło sygnowane nazwiskiem Mozarta. Partytura, facsimile rękopisu, Lublin 2014.

Florian Schoen, Missa brevis in B, Lublin 2015.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Wokalno-instrumentalne utwory epoki klasycyzmu, Lublin 2016.

Aneks nutowy / Priedas: natos [w:] Franciszek Małkot, Tureckich i iflanskich wojen o sławnej pamięci Janie Karolu Chodkiewiczu głos / Pranciškus Malkotas, Karų su turkais ir Livonijoje balsas apie šlovingo atminimo Joną Karolį Chodkevičių, oprac. Darius Antanavičius, Dariusz Chemperek, Eglė Patiejūnienė, Warszawa 2016, 146-147.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. I. Anonim: Missa in B,wyd. 2: Lublin 2017.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. II. Brachtl: Pastoral ex C (Missa brevis pastoralis),wyd. 2: Lublin 2017.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. III. Anonim: Offertorium in A „In Deo speravit”, wyd. 2: Lublin 2017.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. IV. Josef Blachack: Offertorium „Justus ut palma florebit”, wyd. 2: Lublin 2017.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. V. Donat Mueller: Graduale „O Deus, amor meus”, wyd. 2: Lublin 2017.

Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej. VI. Trzy utwory anonimowe: Graduale „Sicut in holocaustis”, Veni Sancte Spiritus, Pastorella in A „Hodie Christus natus est”, wyd. 2: Lublin 2017.

Johann Leopold Kunerth, Pange lingua. Kompozycje na chór i orkiestrę, Lublin 2018.

Viktor Clariss Czajanek, Drei Lieder aus dem Märchenspiele „König Drosselbart” i inne utwory, Lublin 2019.

Redakcje

Redakcje tomu:A VII 2009; VIII/1-2 2010; IX/1-2 2011; X/1-2 2012; XI/1-2 2013; XII/2 2014; XIII/2 2015; XIV/2 2016 [współredaktorzy Renata Gozdecka, Jadwiga Jasińska]; XV/1 2017; XVI/1-2 2018.

Redakcja pracy zbiorowej Tryptyk dla Fryderyka. Scientia – Musica – Ars, Lublin 2010.

Inne teksty

Jubileusz Ks. Prof. Karola Mrowca, „Przegląd Uniwersytecki” [PU] 1990/1-2, 4.

Ku czci świętej Cecylii, PU 1992/1, 4.

Z dyskusji, [w:] Współczesna polska religijna kultura muzyczna jako przedmiot badań muzykologii. Zakres pojęciowy, możliwości badawcze, red. Bolesław Bartkowski, Stanisław Dąbek, Antoni Zoła, Lublin 1992, 121-128.

Franciszka Waśko. Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza. Lublin” [GWL] 6-7 XI 1999.

Stanisław Jasiński (14.02.1927 – 07.03.2006). Wspomnienie, GWL 8 maja 2006; przedruk [w:] Czemierniki…, 640-641.

Pożegnanie. Andrzej Piwowarczyk (22.07.1954 – 05.11.2008). List do Artysty, GWL 21 XI 2008, 12.

Czemiernicki głos z Lublina, [w:] Czemierniki…, 14-15.

Pożegnanie. Profesor Kazimierz Górski (25.03.1944 – 30.04.2009),GWL 16 V 2009, 6; przedruki: Mistrz. Epitafium dla Profesora Kazimierza Górskiego, „Wiadomości Uniwersyteckie” [WU] 2009/5 (155), 32-33; Wspomnienie Mistrza – dyrygenta i założyciela Cameraty Lubelskiej, „Muzyka w Liturgii” 2009/53, 26-27; Mistrz, [w:] Profesor Kazimierz Górski we wspomnieniach, red. Agata Kusto, Lublin 2010, 11-13; Epitafium dla Profesora Kazimierza Górskiego, [w:] Sztuka i edukacja. 1972-2012. 40 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, red. Piotr Majewski, Lublin 2013, 116-117.

Chopin w Trybunale Koronnym. O spotkaniu z Mieczysławem Tomaszewskim, WU 2009/8, 39-40.