2014/2015

PROGRAM ERASMUS PLUS      

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus Plus (Mobilność Edukacyjna) studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2014/15 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych:

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek / specjalizacja

adres internetowy

liczba

miejsc -stopień studiów

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

okres studiów

1.

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Litwa

FIZYKA

www.vu.lt

3 – I, II, III st.

angielski B1

semestr

2.

UNIVERSITE DE STRASBOURG, Francja

 

FIZYKA

www.unistra.fr

 

– I, II st.

francuski B1

semestr

3.

BATMAN UNIVERSITY, Turcja

FIZYKA

http://www.batman.edu.tr

 

– I, II st.

angielski B1

semestr

4.

UNIVERSITAET BIELEFELD, Niemcy

MATEMATYKA

http://www.uni-bielefeld.de

 

– II, III st.

niem. B1, angielski B1

semestr

5.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Hiszpania

MATEMATYKA

www.usc.es

 

1 – I st.

hiszp. B1 (certyfikat lub zaśw.)

rok

6.

UNIVERZA V MARIBORU, Słowenia

INFORMATYKA

http://www.uni-mb.si/

- I st.

angielski B1

semestr

Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus Plus ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna na UMCS (www.umcs.pl  →  strefa: Student → Programy wymiany studenckiej  → Erasmus → SMS  wyjazdy studentów). 

Stypendyści Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą. Stypendium to jest tylko dofinansowaniem i będzie wynosić od 300 do 500 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Dodatkowo studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy posiadają prawo do otrzymywania stypendium socjalnego na UMCS są uprawnieni do otrzymywania z budżetu Programu Erasmusdodatku w wys. 200 euro na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to przysługuje. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna.

Warunki dla kandydatów:

  1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
  2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
  3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 4.0 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
  4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
  5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmusuprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu LLP/Erasmus (patrz punkt 4 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

  1. list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej,
  2. zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
  3. zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

Dokumenty proszę składać do: 

pok. 511,  do dnia 30.04.2014 r., w godz. 9.30 - 14.00

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się  w dniu  6.05.2014, godz.10.00,    w budynku Rektoratu UMCS, III piętro, pok. nr 308 (Dziekanat).

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy/ Instytutowy Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy: p. Anna Smolira, pokój 511, pon. - pt. godz.9.30 - 14.00,  tel. 537 61 30 e-mail:  ania.smolira@gmail.com

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - D.S. Femina, ul. Langiewicza 20, pok. 11, tel. 815375410.