2013/2014

PROGRAM LLP/ERASMUS

REKRUTACJA NA STUDIA ZAGRANICZNE
W ROKU AKADEMICKIM 2013/14

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w programie LLP/Erasmus studenci Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki mają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2013/14  w wymienionych poniżej uczelniach zagranicznych: 

L.p.

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek /
/specjalizacja

Adres internetowy

Liczba miejsc
(stopień studiów)


Okres
studiów

1.

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL, Belgia

FIZYKA

www.vub.ac.be


(II°)

semestr

2.

VILNIAUS UNIVERSITETAS, Litwa

FIZYKA

www.vu.lt


(II°, III°)

semestr

3.

UNIVERZA V LJUBLJANI/UNIVERSITY OF LJUBLJANA

FIZYKA

http://www.uni-lj.si/en/


(I°, II°, III°)

rok

4.

UNIVERZA V MARIBORU, Słowenia

INFORMATYKA

http://www.uni-mb.si/


(I°)

semestr

5.

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Finlandia

MATEMATYKA

http://www.uef.fi/english/


(II°, III°)

semestr

6.

PANEPISTIMIO CRITIS, Grecja

MATEMATYKA

www.uoc.gr


(II°, III°)

semestr

7.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, Hiszpania

MATEMATYKA

www.usc.es

 


(I°)

rok

8.

SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA, Słowacja

INFORMATYKA

http://www.fiit.stuba.sk


(I°, II°)

rok

Stypendyści Programu LLP/Erasmus nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (pełna informacja o programie: http://dwz.umcs.lublin.pl http://www.erasmus.org.pl).

Zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą. Stypendium to jest tylko dofinansowaniem i może wynosić 270-450 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego. 

Warunki dla kandydatów:
1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
2. Kandydaci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani w okresie studiów za granicą,
3. Kandydaci powinni mieć średnią ocen co najmniej 3,7 z całego okresu studiów,
4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język wykładowy na uczelni zagranicznej,
5. Kandydaci powinni spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w Informatorze o programie Erasmus i na stronach: http://dwz.umcs.lublin.pl; (LLP/Erasmus), http://www.erasmus.org.pl).

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej, oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 
Komplet dokumentów powinien zawierać:
1. List motywacyjny wskazujący uczelnię, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór oraz ew. II wybór), planowany termin odbycia studiów oraz wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni zagranicznej. 
2. Zaświadczenie z wyliczoną średnią z ocen w indeksie za cały okres studiów wydane przez dziekanat. 
3. Zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS) - niewymagane dla studentów filologii obcych. 

Ostateczną decyzję o przyjęciu na studia podejmie uczelnia zagraniczna, do któej student zostanie zakwalifikowany na UMCS. 

Procedura odwoławcza:
Student ma prawo odwołać się od decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od zakończenia kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału. 

Dokumenty należy składać w pok. 511 do dnia 7.05.2013 r. 

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się w dniu 9.05.2013 r. o godz. 10:00 w budynku Rektoratu UMCS, III piętro, pok. nr 308 (Dziekanat). 

Szczegółowych informacji udziela Koordynator Wydziałowy  - dr Anna Smolira w dniach pon.-pt., w godz. 9.30-14.00 w pokoju nr 511 (V p., wieżowiec), tel. 537-6130, e-mail: ania.smolira@gmail.com

Informacji o ww. uczelniach, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni.