Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej otrzymał dzięki środkom unijnym możliwość realizacji ambitnych i kosztownych przedsięwzięć. Aby zapewnić uczelni standardy europejskie uniwersytet nieustannie się rozbudowuje, modernizuje i wyposaża w nowy sprzęt dydaktyczny oraz naukowo-badawczy. Wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia studentom nowoczesnej bazy dydaktycznej, a naukowcom zaplecza do badań w zakresie kierunków priorytetowych dla gospodarki, UMCS pozyskał na ten cel blisko 500 mln zł ze źródeł zewnętrznych, w tym z Programów Operacyjnych: Rozwój Polski WschodniejInnowacyjna GospodarkaInfrastruktura i ŚrodowiskoRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa LubelskiegoNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji MNiSW na dużą infrastrukturę badawczą i inwestycje budowlane.

Program Regionalny: 

  1. Szczegółowy opis Osi Priorytetowych RPO WL 2007-2013
  2. Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
  3. Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Fundusze Strukturalne UE:

  1. Informacje o funduszach strukturalnych
  2. Wortal Urzędu Marszałkowskiego

The Research Enquiry Service

PROGRAMY:

 1. PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
W ramach Programu realizujemy Projekt
"Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-
naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS"

Informacje o Programie Infrastruktura i Środowisko
dostępne są na stronie internetowej:
www.pois.gov.pl

Dokumenty i wytyczne programu Infrastruktura i Środowisko

2. PROGRAM KAPITAŁ LUDZKI
W ramach Programu realizujemy Projekt "Nowoczesny model zarządzania w UMCS"

Informacje o Programie Kapitał Ludzki dostępne są na stronie:
www.efs.gov.pl
Dokumenty i wytyczne Programu Kapitał Ludzki
Wytyczne szczegółowe - obowiązujące 
 
3. PROGRAM ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
W ramach Programu realizujemy Projekt "Wyposażenie laboratoriów Wydziałów Biologii i Biotechnologii, Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Wydziału Chemii pod kątem badań substancji o aktywności biologicznej i próbek środowiskowych" Działanie: I.3 Wspieranie Innowacji, Oś priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka

Informacje o Programie Rozwój Polski Wschodniej dostępne są na stronie:
www.polskawschodnia.gov.pl
Dokumenty i wytyczne Programu Rozwój Polski Wschodniej
 

4. PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA
W ramach Programu realizujemy Projekt "Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych" Działanie 2.1. Rozwój ośrodkó o wysokim potencjale badawczym, Oś priorytetowa: Infrastuktura sfery B+R

"Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych" Działanie2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, Oś priorytetowa: 2. Infrastruktura sfery B+R
Projekt NANOFUN jest realizowany w konsorcjum, Koordynator Projektu Uniwersytet Warszawski, Biuro Projektu "Nanofun", Wydział Geologii UW, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Informacje o Programie Innowacyjna Gospodarka są dostepne na stronie:

www.poig.gov.pl
Dokumenty i wytyczne Programu Innowacyjna Gospodarka
Strona Narodowego Centrum Badań i Rozowoju
 

 5. PROGRAM REGIONALNY WOJEWÓDZTWA LUBLESKIEGO
W ramach Programu realizujemy Projekt "Przebudowa bazy dydaktycznej UMCS w Lublinie - Inkubator Medialno Artystyczny" oraz "Modernizacja i wyposażenie obiektów dydaktyczno-badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki, Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie"

Informacje o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego dostępne są na stronie:
www.rpo.lubelskie.pl
Dokumenty dot. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego