1st Cartographic Open Plenary Meeting (October, 2018)

1st Cartographic Open Plenary Meeting Lublin 2018
Content, form and function of thematic maps in the era of Geographical Information Systems
Lublin – Zwierzyniec (Poland)
16–19.10.2018

 


 

  


I Międzynarodowy Plener Kartograficzny Lublin – Zwierzyniec 2018

W dniach 16–19 października 2018 r. odbył się I Międzynarodowy Plener Kartograficzny poświęcony tematyce określonejw tytule – Treść, formy i funkcje map tematycznych w erze systemów informacji geograficznej. Wydarzenie miało miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym Roztoczańskiego Parku Narodowego. Inicjatorem i głównym organizatorem Pleneru był Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS. W założeniu impreza ma mieć charakter cykliczny a jej głównym celem jest działanie na rzecz poszerzenia wykorzystania mapy jako formy komunikacji oraz metody badawczej w krajowych i zagranicznych środowiskach naukowych.

I Międzynarodowy Plener Kartograficzny odbył się pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego oraz Głównego Geodety Kraju dr. hab. Waldemara Izdebskiego.

Współorganizatorami Konferencji były krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz inne instytucje: Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego, Roztoczański Park Narodowy, Pracownia Geoinformacji UMCS, Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Kartograficzny i Oddział Lubelski, Centro de Investigación de Geografía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Sociedad Geográfica de Lima (Peru), Universidad de Manizales (Kolumbia).

Oficjalne otwarcie Pleneru odbyło się 16 października o godzinie 11.00 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. Otwarcia dokonali prof. dr hab. Mirosława Czerny kierownik Katedry Geografii Miast i Planowania Przestrzennego UW oraz prof. dr hab. Andrzej Czerny, kierownik Zakładu Kartografii i Geomatyki UMCS. Powitali oni gości honorowych i wszystkich uczestników Pleneru oraz wyrazili gorące podziękowania współorganizatorom krajowym i zagranicznym za wsparcie, podkreślając ważną rolę Roztoczańskiego Parku Narodowego w udostępnieniu swoich obiektów na potrzeby Pleneru. W imieniu JM Rektora UMCS zabrał głos Prorektor UMCS prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, który powitał uczestników konferencji, przedstawił krótką charakterystykę Uniwersytetu, jego działalność naukową oraz dydaktyczną. Na zakończenie życzył uczestnikom owocnych obrad. W równie życzliwym tonie przywitała gości Prodziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS pani prof. dr hab. Irena Pidek, która otrzymała w symbolicznym darze komplet turystycznych map Peru, z rąk pani prof. Nicole Bernex reprezentującej Pontificia Universidad Católica del Perú. Podobny gest wykonali goście z Łotwy, Gunars Goba wraz z dr. Aivarsem Markotsem, którzy ofiarowali album zawierający 100 map ilustrujących historię obszaru dzisiejszej Łotwy.

Po oficjalnym otwarciu Pleneru głos oddano prelegentom. Uczestnicy Pleneru w ramach inauguracyjnej sesji plenarnej wysłuchali trzy referaty. Jako pierwsza wystąpiła prof. Nicole Bernex (Pontificia Universidad Católica del Perú), z referatem pod tytułem: La experiencia cartográfica en la Sociedad Geográfica de Lima. Kolejnym prelegentem był prof. dr. hab. Marek Baranowski (Instytut Geodezji i Kartografii), który zaprezentował temat Związki kartografii z nauką o geoinformacji. Sesję zakończyło wystąpienie dr. Ciro Alfonso Serny Mendozy (Universidad de Manizales, Colombia), zatytułowane La concepción del medioambiente en la obra de Hans Jonas.

Kolejnym i zarazem ostatnim punktem programu w pierwszym dniu konferencji była wizyta w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, którą należy uznać za bardzo udaną, bowiem przybliżyła ona gościom, w większości pochodzącym z odległego kontynentu, bogactwo historii naszego kraju. Następnie uczestnicy Pleneru udali się do Zwierzyńca – docelowego miejsca obrad.

W drugim dniu Pleneru obrady były umiejscowione w pięknej scenerii roztoczańskiej przyrody w Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym RPN. Na początku pierwszej sesji uczestników konferencji przywitał gospodarz obiektu – dyrektor RPN, Andrzej Tittenbrun, życząc uczestnikom owocnych obrad. Dyrektor Parku przekazał gościom zagranicznym wydawnictwa dokumentujące badania naukowe oraz ilustrujące piękno roztoczańskiej przyrody. W rewanżu goście przekazali komplet map turystycznych Peru. Równie miłym akcentem zakończyło się wystąpienie prof. Algimantasa Česnulevičiusa z Litwy zatytułowane Struktura oraz wizualizacja kartograficzna społeczno-gospodarczej części narodowego atlasu Litwy, który podarował prezentowany atlas, na ręce prof. Andrzeja Czernego. W sumie drugiego dnia odbyło się 6 sesji referatowych, z których cztery były prowadzone równolegle. Trzeci dzień, w merytorycznej części, obejmował trzy sesje a czwarty dzień – dwie. Tematyka wszystkich wystąpień koncentrowała się wokół kilku bloków tematycznych:

 • współczesne kierunki rozwoju kartografii tematycznej,
 • teoretyczne i metodyczne problemy opracowania map,
 • funkcje i jakość map,
 • dane i bazy danych przestrzennych oraz ich wykorzystanie,
 • wizualizacja wyników analiz przestrzennych,
 • nowe formy wizualizacji,
 • teledetekcja w kartografii tematycznej,
 • kartografia społecznościowa i nowe formy publikacji,
 • innowacje technologiczne,
 • mapy tematyczne w atlasach regionalnych i narodowych,
 • wykorzystanie map w monitoringu środowiska przyrodniczego i zarządzaniu przestrzenią.

W trakcie Imprezy zorganizowano także sesję posterową. Odbyła się ona drugiego dnia konferencji. Plenerowi towarzyszyły dwie wystawy: Dawne map z obszaru Peru oraz Roztoczański Park Narodowy na mapach dawnych i współczesnych. Uzupełnieniem merytorycznej części Pleneru było zwiedzanie wystaw stałych w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN oraz wycieczka ścieżką edukacyjną na Bukową Górę. Przewodnicy parkowi, w tym jego dyrektorzy – Andrzej Tittenbrun i Tadeusz Grabowski oraz pracownik Zbigniew Maciejewski przekazali wiele informacji na temat przyrody Roztocza a także na temat bolesnej historii Zamojszczyzny związanej z okupacją hitlerowską.

Podsumowania merytorycznego Pleneru dokonał dr hab. Wiesław Ostrowski. Ostatnim akcentem wydarzenia było wręczenie wszystkim uczestnikom Pleneru certyfikatów uczestnictwa. Gromkimi brawami podziękowano organizatorom konferencji. Prof. Mirosława Czerny i prof. Andrzej Czerny zamknęli oficjalnie obrady.

W Plenerze wzięło udział blisko 100 uczestników, z których zdecydowana większość pochodziła z takich krajów jak: Boliwia, Ekwador, Haiti, Kolumbia, Litwa, Łotwa, i Peru. Podczas 12 sesji uczestnicy wysłuchali 62 referatów w języku polskim, hiszpańskim oraz angielskim, które dla wygody uczestników tłumaczone były symultanicznie.

Podsumowując I Międzynarodowy Plener Kartograficzny, należy podkreślić ważną rolę studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej z kierunków Geoinformatyka i Geografia, którzy z zaangażowaniem godnym pochwał włączyli się w prace organizacyjne i w pomoc nad sprawnym przebiegiem Pleneru. Studenci z zaciekawieniem wysłuchali również wygłoszonych referatów.

W sumie I Międzynarodowy Plener Kartograficzny należy uznać za bardzo udane wydarzenie naukowe bowiem potwierdziło ono słuszność założeń organizatorów, którzy utwierdzili się w przekonaniu, że w dobie powszechnie panujących systemów informacji geograficznej (GIS) warto rozmawiać, dyskutować i prezentować mapy jako przedmiot i narzędzie badań, oraz jako formę komunikacji społecznej. Organizatorzy mają nadzieję, że inicjatywa prowadzenia szerokiej dyskusji i wymiany doświadczeń w gronie naukowców reprezentujących różne specjalności i praktyków na powyższe tematy będzie kontynuowana.

Paweł Cebrykow, Krzysztof Kałamucki

(sprawozdanie ukazało się na łamach grudniowego numeru Wiadomosci Uniwersyteckich UMCS)