„Debiut naukowy 2019” - konkurs

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem „Debiut naukowy 2019 - zrównoważony rozwój” na innowacyjny artykuł naukowy lub projekt.

Dziesiątą edycję projektu organizują:

 • Biura prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
 • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
 • Instytut Studiów Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu,
 • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie zadebiutowania w publikacji o profilu naukowym, w tym: w monografii, w czasopiśmie naukowym, w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej oraz wystąpienie podczas międzynarodowej konferencji naukowej, przedstawiając recenzowane wystąpienie.

Termin nadesłania prac: 30 listopada 2019 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2019 r.

 • Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci nie mający stopnia naukowego – doktora.
 • Każdy uczestnik może przysłać własny artykuł, w którym przedstawi swój pogląd, pomysł, punkt widzenia o dowolnej tematyce i profilu – pod warunkiem, że będzie się odnosił do pojęcia „zrównoważonego rozwoju”. Artykuł powinien mieć charakter naukowy i zawierać w sobie nurt/aspekt innowacyjny.
 • Artykuły po przejściu procesu recenzowania zostaną opublikowane: w zeszytach naukowych, w czasopismach naukowych czy w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub jako rozdział w monografii. O zakwalifikowaniu artykułu do odpowiedniej publikacji zdecydują organizatorzy i Rada Naukowa.
 • Organizatorzy konkursu proszą, aby artykuł oraz kartę zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej (plik Word i PDF) na adres hk@buzek.pl, a także jeden egzemplarz w wersji papierowej. Prace nie mogą być oprawiane.
 • Do prac należy dołączyć wypełnioną załączoną kartę zgłoszenia (w załączniku). Prace bez karty zgłoszenia nie będą opiniowane ani oceniane przez recenzentów.
 • Prace pozostają do dyspozycji organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 • Prace/artykuły należy przesłać lub dostarczyć na adres: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka, 40-097 Katowice, ul. 3 Maja 17/3, z dopiskiem „Debiut naukowy 2019” oraz na adres e-mail hk@buzek.pl.
 • Ostateczny termin dostarczenia prac upływa: 30 listopada 2019 roku.
 • Weryfikacji, oceny prac i podziału nagród dokona zespół powołany przez organizatora, który przekaże wyniki swojej pracy do zatwierdzenia Radzie Naukowej z prof. dr. hab. inż. Jerzym Buzkiem na czele.
 • Autor/ka najciekawszej pracy – zostanie zaproszony/a do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego przez prof. Jerzego Buzka. Ponadto przyznane zostaną wyróżnienia, w tym: studentowi/ce będącym/ej jeszcze przed zdobyciem tytułu licencjata, studentowi/ce niemającemu/ej tytułu magistra, również przewidywane jest wyróżnienie dla doktoranta/ki, a także wręczone zostanie wyróżnienie specjalne za pracę zespołową.
 • Wstępne wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 20 grudnia 2019 roku, m.in. na stronie internetowej www.debiut.buzek.pl i www.buzek.pl
 • Autorzy prac zostają zaproszeni do prezentacji swojego recenzowanego artykułu podczas międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się z udziałem specjalnych gości, recenzentów i Rady Naukowej w maju 2020 roku. O terminie uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub pocztą.
 • Uczestnictwo w niniejszym projekcie jest równoznaczne z akceptacją przez autorów wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Standardy edytorskie:
Artykuły można przysyłać w językach: polskim lub angielskim.
Czcionka: Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy: 2,5 cm
Objętość ok. 10 stron (to około 20 000 znaków), przypisy u dołu strony, a bibliografia na końcu.
Ponadto na stronie www.debiut.buzek.pl w specjalnej zakładce załączamy formatkę czyli standardy niezbędne do prawidłowego tworzenia przypisów i bibliografii.

  Aktualności

  Autor
  Redakcja UMCS
  Data dodania
  14 października 2019