International Research

Assistant Professor

Date of addition
16.05.2023
Unit
Institute of Cultural Studies, Faculty of Languages, Literatures and Cultures, UMCS.
Deadline for submitting offers
21.06.2023
Description

R E K T O R

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W  LUBLINIE

ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie Nauk o Kulturze na Wydziale Filologicznym UMCS

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określonew ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
 i nauce
z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UMCS z dnia 29 maja 2019 r. ze zm.

 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE KONKURSU:

- posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;

- posiadanie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora;

-   posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie nauk o kulturze i religii, ze szczególnym uwzględnieniem badań niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym przynajmniej jednego artykułu
w czasopiśmie o wartości 100 punktów przypisanym do dyscypliny nauki o kulturze i religii;

- posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w tym kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu kultury ludowej
i metodologii badań etnologicznych;

-   posiadanie doświadczenia organizacyjnego;

-   legitymowanie się czynnym udziałem w życiu naukowym;

-   biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie.

 

II. ZGŁOSZENIE NA KONKURS POWINNO ZAWIERAĆ:

- podanie skierowane do JM Rektora UMCS;

- odpis dyplomu doktora;

- kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;

- wykaz publikacji naukowych;

- wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

- oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t. j.Dz. U. z 2022 r. poz. 574);

- oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

- referencje, opinia o predyspozycjach do pracy naukowej.

 

III. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od dnia 1 października 2023 r. na czas nieokreślony w pełnym wymiarze  czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

 

IV. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Filologiczny/pok. 22/

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4, 20-950 Lublin

w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta” lub drogą elektroniczną w postaci plików pdf na adres kulturoznawstwo@mail.umcs.pl

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu – 23 czerwca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 7 lipca 2023 r.

Wyłoniony w drodze konkursu kandydat, przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany jest dostarczyć oryginały lub odpisy bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, o których mowa w pkt II niniejszego ogłoszenia, na adres wskazany w pkt IV.

 

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Rozstrzygnięcie konkursu nie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) informuje, że dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji tego procesu. 

Osoba przystępująca do rekrutacji ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z art. 22 1 KP oraz przepisów szczególnych dotyczących zatrudnienia na danym stanowisku. Podanie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych są przepisy prawa oraz zgoda,
w odniesieniu do danych wykraczających poza obszar wynikający z przepisów.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres przewidziany przepisami prawa, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie rekrutacji, zaś w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu wniesienia ewentualnego sprzeciwu, lub wycofania zgody, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

Lublin, dnia ………………..……….. r.

 

 

 

 RECTOR OF MARIA CURIE-SKŁODOWSKA UNIVERSITY IN LUBLIN

announces a competition for the position of an Assistant Professor in the group of research and teaching staff at the Department of Intangible Cultural Heritage at the Institute of Cultural Studies, Faculty of Languages, Literatures and Cultures, UMCS.

 

Candidates for the competition must meet the conditions specified in the Act on Higher Education and Science of July 20, 2018 (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 574) and in the UMCS Statute of May 29, 2019, as amended.

 

QUALIFICATION CRITERIA OF THE COMPETITION:

 

 • a doctoral degree in the discipline of cultural and religious studies;
 • scientific track record after obtaining a doctoral degree;
 • significant scientific track record in the field of cultural and religious studies, with particular emphasis on research on intangible cultural heritage, including at least one article in a journal worth 100 points assigned to the discipline of cultural and religious studies;
 • teaching experience, including qualifications to conduct classes on folk culture and ethnological research methodology;
 • organizational experience;
 • active participation in scientific life;
 • fluency in spoken and written Polish.

EMPLOYMENT TERMS:

Employment based on an employment contract from October 1st, 2023, for an indefinite period of full-time work, at the basic place of work.

 The deadline for submitting documents is June 23rd, 2023.

The competition results will be announced by July 7th, 2023.

The candidate selected in the competition is obliged to provide original or certified copies of documents referred to in point II of this announcement before starting work, to the address indicated in point IV.

 The University does not provide accommodation.

The competition results do not result in employment.

The final decision on employment is made by the Rector.

The University reserves the right to close the competition without a decision.

 

Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, located at Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (hereinafter: UMCS), informs that the data collected in the recruitment process will be processed solely for the purpose of conducting this process.

The person participating in the recruitment process is obliged to provide data within the scope resulting from art. 22 (1) of the Labor Code and special regulations concerning employment in the given position. Providing data beyond the scope required by law is voluntary. The basis for data processing is the law and consent, with regards to data that exceeds the scope provided by law. According to Article 7(3) of the General Data Protection Regulation, regarding data that exceeds the scope provided by law, the person whose data is being processed has the right to withdraw their consent at any time. However, such withdrawal does not affect the lawfulness of the processing carried out before the withdrawal of consent.

In accordance with Articles 15-21 and 77 of the General Data Protection Regulation, the person whose data is being processed has the right to access their data, rectify, erase or restrict the processing of their data, and the right to object to processing, as well as the right to lodge a complaint with the supervisory authority, and the right to data portability. The personal data collected will not be sold or disclosed to third parties, except where authorized by law. It will also not be transferred to third countries or international organizations, contrary to the provisions of the General Data Protection Regulation.

The data will be processed by UMCS during the recruitment period, and for data processed based on consent, until any objection is raised or consent is withdrawn. After this time, the data will be retained for archival purposes in accordance with UMCS procedures, and for the period and scope required by law to secure potential claims.

UMCS has designated a person responsible for overseeing the area of personal data processing, who can be contacted at: abi@poczta.umcs.lublin.pl

 

 

 

Required documents
 • an application addressed to the Rector of UMCS;

 • a copy of the doctoral diploma;

 • a personal questionnaire and a curriculum vitae;

 • a list of scientific publications;

 • a list of scientific, teaching, and organizational achievements;

 • a statement of compliance with the requirements, in accordance with Article 113 of the Act on Higher Education and Science of July 20, 2018 (consolidated text, Journal of Laws of 2022, item 574);

 • a statement by the candidate that UMCS will be their primary place of work;

 • a statement by the candidate that they agree to the processing of personal data, in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);

 • references, an opinion on predispositions to scientific work.

Place for submitting offers

Maria Curie-Skłodowska University

Faculty of Languages, Literatures and Cultures/room 22/

Pl. M. Curie-Skłodowska 4, 20-950 Lublin

in sealed envelopes with the inscription „Dotyczy naboru na stanowisko adiunkta”[1] or electronically in the form of PDF files to the address kulturoznawstwo@mail.umcs.pl


[1] "Application for the position of an Assistant Professor"

Job offers