The adressbook

dr hab. Grzegorz Janicki

O sobie

Zainteresowania naukowe 

 • Współczesna transformacja rzeźby Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich
 • Funkcjonowanie i rozwój stoku zmywowego
 • Warunki hydrodynamiczne spływu powierzchniowego i jego efekty geomorfologiczne
 • Erozja wodna gleb i proces erozji wąwozowej
 • Geomorfologia fluwialna i hydraulika koryt otwartych
 • Transport fluwialny w zlewniach subpolarnych i strefy umiarkowanej
 • Geneza i ewolucja krajobrazów przyrodniczych i kulturowych Polski SE
 • Geografia praktyczna i zastosowanie wyników badań geograficznych
 • Rewitalizacja krajobrazu i gospodarka przestrzenna w regionie lubelskim
 • Zagrożenia środowiskowe oraz bezpieczeństwo publiczne

 Pełnione funkcje 

 • członek Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku „Gospodarka przestrzenna” (od 2012 roku)
 • członek Komitetu Organizacyjnego Polonijnej olimpiady geograficznej w USA dla szkół średnich  (od 2016)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi i Środowiska UMCS (od 2019)

Zajęcia dydaktyczne 

Kierunek: Geografia

 • Metodologia geografii
 • Instrumenty zarządzania środowiskiem

Kierunek: Turystyka i rekreacja

 • Zarządzanie rozwojem w turystyce
 • Zarządzanie i marketing w turystyce zdrowotnej
 • Planowanie przestrzeni turystycznej

Kierunek: Gospodarka Przestrzenna

 • Społeczno-kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych i wiejskich

Działalność naukowa

Najważniejsze artykuły naukowe 

 • Kociuba W., Janicki G., Dyer J.L., 2019. Contemporary changes of the channel pattern and braided gravel-bed floodplain under rapid small valley glacier recession (Scott River catchment, Spitsbergen). Geomorphology 328: 79-92. doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.12.008
 • Kociuba W.,Janicki G., 2018. Effect of Meteorological Patterns on the Intensity of Streambank Erosion in a Proglacial Gravel-Bed River (Spitsbergen). Water  10(3), 320,  doi:10.3390/w10030320.
 •  Samojedna E., Janicki G., 2018. Problemy rozwoju lokalnego Starej Kalinowszczyzny (Lublin). Annales UMCS, sec. B., 73, 218-239.
 • Kociuba W., Janicki G., 2015: Changeability of movable bed-surface particles in natural, gravel-bed channels and its relation to bedload grain size distribution (Scott River - Svalbard). Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. 97, 507-521.
 • Kociuba W., Janicki G., Rodzik J., Stępniewski K., 2015. Comparison of volumetric and remote sensing methods for assessing the development of a permanent forested loess gully. Natural Hazard 77, 139-158.
 • Kociuba W., Janicki G., 2014:  Continuous measurements of bedload transport rates in a small glacial river catchment in the summer season (Spitsbergen), Geomorphology 212, 58-71.
 • Janicki G., 2014: Transformation of upland wash slope – a case study form the Lublin Upland (SE Poland). Annales UMCS, sec. B, 69, 1, 31-48.
 • Janicki G., Rodzik J., Chabudziński Ł., Franczak Ł., Siłuch M., Stępniewski K., L. Dyer J.L., Kołodziej G., Maciejewska E., 2014: Monitoring of fluvial transport in small upland catchments – methods and preliminary results. Annales UMCS, sec. B, 69, 1, 49-60.
 • Mazaeva O., Pelinen V., Janicki G., 2014: Development of bank gullies on the shore zone of the Bratsk Reservoir (Russia).  Annales UMCS, sec. B, 69, 1, 17-133.
 • Janicki G., Dobek M., Filipiuk E., Gluza A., Kaszewski M.B., Sobolewski W., 2011: Precipitation-free periods and water resources in the Lublin region, SE Poland, International Journal of Climate Change Strategies and Management 3(3), 225-237.
 • Janicki G., Kociuba W., Rodzik J., Zgłobicki W., 2010; Ekstremalne procesy geomorfologiczne we wschodniej części Wyżyn Polskich – warunki występowania i oddziaływanie na rzeźbę. Prace i Studia Geograficzne UW, 45, 11-28.
 • Janicki G., 2011: Toponimy dorzecza Giełczwi (Lubelszczyzna) – zapis historii krajobrazu kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 15, 75-90.
 • Janicki G., Rodzik J., Tyc A., 2008: Zastosowanie kryterium litologicznego w typologii krajobrazu naturalnego Wyżyn Polskich. (w:) Klasyfikacja krajobrazu – teoria i praktyka, Problemy Ekologii Krajobrazu, 20, Warszawa, 99-107.
 • Janicki G., 2008: Wybrane fonologiczne aspekty nazw geograficznych. (w:) Bernat S. (red.), Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot interdyscyplinarnych badań. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 21, 295-300.
 • Rodzik J., Janicki G., 2003; Local downpours and their erosional effect. Papers on Global Change IGBP. National IGBP-Global Change Committee, 10, 49-66.
 • Janicki G., Rodzik J., Zgłobicki W., 2002; Geomorphic effects of land use changes (a case of the Gutanów loess catchment, Poland). Geografický časopis, 54, 1, 39-57.
 • Rodzik J., Janicki G., Zagórski P., Zgłobicki W., 1998; Deszcze nawalne na Wyżynie Lubelskiej i ich wpływ na rzeźbę obszarów lessowych. Dokumentacja Geograficzna IG PZ PAN 11, 45-68.

Rozdziały w monografiach 

 • Kociuba W., Janicki G., 2015.  Spatiotemporal Variability of the Channel Pattern of High Arctic Proglacial Rivers, [in:] Noel Duncan (ed.) Fluvial Geomorphology and Riparian Vegetation: Environmental Importance, Functions and Effects on Climate Change, Nova Science Publishers, New York: 53-80.
 • Janicki G., Rodzik J. 2014. Rolnicze użytkowanie lubelskich „wąwozów” – erozja gleb i jej zapobieganie, [w:] E. Trzaskowska (red.), Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia, UM Lublin, 40-54.
 • Kociuba W., Janicki G., 2013. Fluvial processes, [in:] Zagórski P., Harasimiuk M., Rodzik J., (eds.) 2013, Geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard), 192-211.
 • Janicki G., Mroczek P., Kołodyńska-Gawrysiak R., Rodzik J., 2013. Środowisko przyrodnicze Jastkowa i okolic, [w:] C. Taracha (red.), Z przeszłości Jastkowa, Wyd. Werset, Lublin, 9-23.
 • Iłowiecki, R.M. Janicki G., 2012. Główne elementy środowiska przyrodniczego wsi Dąbrowica, [w:] C. Taracha (red.), Siedem wieków Dąbrowicy. Studia z dziejów miejscowości, Wyd. Werset, Lublin, 2012, 9-20.
 • Kociuba W., Janicki G., Siwek K., Gluza A., 2012. Bedload transport as an indicator of contemporary transformations of arctic fluvial systems,  [in:] de Wrachien D., Brebbia C.A., S. Mambretii (eds.), Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense and Debris Flows IV. WITPress Transactions on Engineering Sciences ,vol. 73: 125-135.
 • Kociuba W., Janicki G., Siwek K., 2010. Dynamics of changes the bed load outflow from a small glacial catchment (West Spitsbergen), (in:) de Wrachien D., Brebbia C.A. (ed.), Monitoring, Simulation, Prevention and Remediation of Dense Debris Flow III. WITPress Transactions on Engineering Sciences, vol. 67: 261-270.
 • Rodzik J., Ciupa T., Janicki G., Kociuba W., Tyc A., Zgłobicki W., 2008. Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich, (w:) Kotarba A., Kostrzewski A., Krzemień K., Starkel L. (red.), Współczesne przemiany rzeźby Polski. Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 165-228.
 • Janicki G., 2009. Wartości poznawcze geografii, (w:) Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 75-82.
 • Janicki G., Wołoszyn W., Wróblewski Z., 2009. Program etyki ekologicznej a odpowiedzialność geografów za stan i ochronę środowiska przyrodniczego, (w:) Janicki G., Łanczont M. (red.), Geografia i wartości: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 259-267.
 • Grądziel T., Janicki G., 2009. Roślinność potencjalna wsi Guciów w strefie ochronnej Roztoczańskiego Parku Narodowego, (w:) Reszel R., Grabowski T. (red.), Roztocze region pogranicza przyrodniczo-kulturowego, Wyd. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec, 99-108.
 • Janicki G., 2007. Rola zdarzeń katastrofalnych w funkcjonowaniu geosystemów użytkowanych rolniczo, [w:] J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran, (red.),  Cywilizacja i żywioły, Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 236-245.
 • Janicki G., Pietrzak M., 1999. Podejścia badawcze we współczesnej polskiej geografii fizycznej. (w:) Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Instytut Geografii UJ, Kraków, 4, 47-63.

 Monografie 

 • Janicki G., 2016. System stoku zmywowego i jego modelowanie statystyczne – na przykładzie Wyżyn Lubelsko-Wołyńskich. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 307
 • Janicki G., Łanczont M. (red.), 2009. Geografia i wartości: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Janicki G., Rejman J., Zgłobicki W. (eds), 2011. Human impact on gully erosion, Landform Analysis 17, 2011: 235p.

 Międzynarodowe projekty badawcze

 • Environmental Management with GIScience (emGIS) under Asia IT & C , Programme coordinated by the University of Salzburg, Austria. ASIA IT & C - ASIE/2004/091-778  - wykonawca
 • Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region – Int. Visegrad Found (2013 r.) – wykonawca
 • Interdisciplinary researches of water and water-swamp ecosystems in the margins of the Polesie region (Eastern Poland, Western Russia) as the key to overregional comparative studies of the state and predicted changes of environmental conditions in the Central-Eastern Europe. Program lub protokół wykonawczy do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo – technicznej z zagranicą (od 2012) – wykonawca.
 • Development of a warning system for flash floods for central-east and south-east Europe (FlashWARN - Flash flood WARNing system) - German Ministry of Science and Education (2017) - wykonawca

 Krajowe projekty badawcze 

 • Wpływ zdarzeń katastrofalnych na funkcjonowanie systemu deluwialnego na przykładzie Wyżyny Lubelskiej (2001-2002), MNiSW główny wykonawca
 • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Grant PBZ KBN 086/PO4/2003: Min. Nauki/KBN; zakończony w 2008r.  wykonawca
 • Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen). Grant MNiSW nr N N306 525738 (2010-2012) - wykonawca
 • Predykcja gwałtownych ulew i modelowanie matematyczne ich skutków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Grant NCN nr N N306 571640 (2011-2013) – kierownik
 • Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie Hydrologicznym (Spitsbergen SW). Grant NCN nr 2011/01/B/ST10/06996 (2011-2014) - wykonawca

 Inne projekty 

 • Elektroniczny słownik geograficzny gmin dorzecza Giełczwi jako program pilotażowy ‘Elektronicznego słownika geograficznego gmin Polski’ [ESGGP]. Grant zespołowy prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW. zakończony w 2008r.
 • Funkcjonowanie systemu korytowego i stokowego strefy subpolarnej w warunkach globalnych zmian klimatu. Grant zespołowy prorektora UMCS d/s. Nauki, dofinansowane przez MNiSW. zakończony w 2009r.
 • Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim (2012). Budowa lub rozbudowa dużej infrastruktury badawczej MNiSW
 • Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”, POWER 2016-2020, EFS
 • Koncepcja rozwoju produktów turystycznych na obszarze działania LGD Promenada S12,2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje
 • Koncepcja spójnej sieci ścieżek turystycznych na obszarze Leśnego Komplesku promocyjnego Lasy Mazurskie, 2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje
 • Inwentaryzacja szlaków turystycznych na obszarze gminy Postomino, 2014-2015, Stowarzyszeni VERUM - konsultacje

 Wyprawy Polarne 

 • Uczestnik XXI i XXIII Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen (2009 i 2011)

 Staże naukowe 

 • czerwiec 2009 - Briańsk (Rosja)
 • 31.05-30.06.2012: Instytut Skorupy Ziemskiej, Rosyjska Akademia Nauk, Oddział Syberyjski w Irkucku (Rosja)
 • 17.10-16.11.2012: Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet Stanowy Mississippi, Starkville (USA)

 Współpraca międzynarodowa 

 • Wydział Biologiczno-Geograficzny Uniwersytetu w Briańsku (Rosja)
 • Instytut Skorupy Ziemskiej, Rosyjska Akademia Nauk, Oddział Syberyjski w Irkucku (Rosja)
 • Katedra Nauk o Ziemi, Uniwersytet Stanowy Mississippi, Starkville (USA)Follow UMCS: