The adressbook

mgr Arleta Kędra

mgr Arleta Kędra
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


WAŻNE! IMPORTANT!


Appointment needed, see below.


Zapisy na konsultacje/Sign in for an appointment: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tHq2F0CZj2mjc3WpaeEhE15gL1wU4qQb8i_LkS0MGjc/edit#gid=0
Wtorek/Tuesday 11:30-13:00


Środa/Wednesday 13:00-14:30


 


Kod zespołu/Teams code: 643cnme

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-400 Lublin

O sobie

 

Prowadzone zajęcia:

 • Statystyka
 • Statystyka w logistyce
 • Statystyka matematyczna
 • Ekonometria
 • Ekonometria przestrzenna
 • Ekonometria w procesach logistycznych
 • Prognozowanie i symulacje
 • Introductory Econometrics (classes for international students, taught in English)
 • Statistical Workshop (classes for international students, taught in English)
 • Analizy w programie statystycznym R
 • Analizy sektorowe
 • Quantitative Fundamentals
 • Business Statistics

 

Wykształcenie:

 • Ekonomia, studia I stopnia, UMCS, specjalizacja: Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnej
 • Lingwistyka stosowana, język angielski i niemiecki, studia I stopnia, UMCS, specjalizacja: Translatoryka
 • Ekonomia, studia II stopnia, UMCS, specjalizacja: Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Lingwistyka stosowana, język angielski i niemiecki, studia II stopnia, UMCS, specjalizacja: Translatoryka
 •  


 

Classes taught:

 

 • Statistics
 • Statistics in logistics
 • Mathematical statistics
 • Econometrics
 • Spatial econometrics
 • Econometrics in logistics processes
 • Forecasting and simulation
 • Introductory Econometrics (classes for international students, taught in English)
 • Statistical Workshop (classes for international students, taught in English)
 • Analyses in the statistical program R
 • Sectoral analyses
 • Quantitative Fundamentals
 • Business Statistics

 

Education:

 

 • Economics, first degree studies, UMCS, specialization: enterprise in regional economy
 • Applied linguistics, English and German, first degree studies, UMCS, specialization: Translation Studies
 • Economics, second degree studies, UMCS, specialization: Social and Economic Insurance
 • Applied linguistics, English and German, second degree studies, UMCS, specialization: Translation Studies

Działalność naukowa

Research work:

 

 1. Kędra, A., Maleszyk, P., & Visvizi, A. (2023). Engaging citizens in land use policy in the smart city context. Land Use Policy, 129, 106649. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106649

 2. Klapkiv, L., & Kędra, A. (2022). Is Demand for Technologies Determined by Production Costs? The Case of Insurance Companies. Engineering Economics, 33(3), 275–290. https://doi.org/10.5755/j01.ee.33.3.25610

 3. Pylak, K., Klimczak, T., Miller, A., Majerek, D., Kędra, A., & Pylak, D. (2022). Analiza i wyznaczenie pokrewnej różnorodności branż tj. Branż pokrewnych, których rozwój może być wspierany w ramach Mazowieckiego Systemu Innowacji [Analysis and designation of related diversity of industries, i.e. Related industries whose development may be supported within the Mazovian Innovation System]. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 4. Kędra, A. (2021). Evaluation of the perception of universities’ role in the public procurement market. Econometrics, 25(1), 82–90. https://doi.org/10.15611/eada.2021.1.05

 5. Kędra, A. (2020). Postrzeganie roli uczelni wyższych w zamówieniach publicznych oraz partnerstwie publiczno-prywatnym przez uczestników rynku zamówień publicznych. In Współpraca: Sektor publiczny – nauka – biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (pp. 139–154f). Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 6. Maleszyk, P., & Kędra, A. (2020). Intention to move and residential satisfaction: Evidence from Poland. Equilibrium, 15(2), 341–360. https://doi.org/10.24136/eq.2020.016

 7. Jańska, A., & Kędra, A. (2020). Perception of the quality of property insurance by mature customers in Lubelskie Voivodship. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 65(7), 9–25. https://doi.org/10.5604/01.3001.0014.3283

 8. Jańska, A., & Kędra, A. (2019). Factors determining the purchase of insurance products. Econometrics, 23(1), 19–28. https://doi.org/10.15611/eada.2019.1.02

 9. Klapkiv, L., & Kędra, A. (2018). RELATION BETWEEN SELECTED WEATHER FACTORS AND INSURANCE INDEMNITY IN UKRAINIAN AGRICULTURE (pp. 358–363). https://doi.org/10.22630/ESARE.2018.1.50

 10. Łyskawa, K., Kędra, A., Klapkiv, L., & Klapkiv, J. (2019, May 9). Digitalization in insurance companies. Proceedings of 6th International Scientific Conference Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering ‘2019. Contemporary Issues in Business, Management and Economics Engineering, Vilnius Gediminas Technical University. https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.086


Ogłoszenia