The adressbook

Andrzej Charciarek

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

poniedziałki 12.05-12.50     pok. 114B, Wydział Humanistyczny


 

O sobie

slawista, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ

Autor monografii poświęconej polskim, czeskim i rosyjskim metatekstowym operatorom fatycznym oraz słownika polsko-rosyjskiego [i] rosyjsko-polskiego. Redaktor i współredaktor 8 monografii zbiorowych. Autor ponad 80 opracowań naukowych z zakresu pragmatyki językoznawczej, językoznawstwa korpusowego, lingwistyki tekstu i leksykografii przekładowej opublikowanych w Polsce, Czechach, Grecji, Niemczech, Francji, Rosji, Korei Południowej, Estonii i na Słowacji.

Członek Rady Naukowej czasopism "Opera Slavica" (Uniwesytet Masaryka w Brnie, Czechy), „Folia Linguistica Rossica” (Uniwersytet Łódzki), "Jazyk a kultúra" (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) i "Philologia Rossica" (Uniwersytet Hradec Králové, Czechy). Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Rossica Olomucensia” (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy).

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (Zespół Nauk Humanistycznych, rusycystyka i slawistyka).

Recenzent czasopism „Studia Slavica” (od 2012 roku - nadal), „Socjolingwistyka” (2014), "Slavia Orientalis" (od 2017 roku - nadal), „Prace Filologiczne” (2015) i „Język Polski” (2015, 2016), "Polonica" (2014), "Studia Rossica Posnaniensia" (2016, 2017), "Słowo. Studia językoznawcze" (2018) i "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka (od 2016 roku - nadal)".

Recenzent w krajowych (3) i zagranicznych (1) postępowaniach habilitacyjnych. Recenzent w przewodach doktorskich: krajowych (2) i zagranicznych (1).

Członek komisji habilitacyjnych (8) i doktorskich (8).

Od roku akademickiego 2016/2017 prowadzi zajęcia bohemistyczne dla studentów Wydziału Humanistycznego UMCS.
Follow UMCS: