The adressbook

dr Sara Filipiak

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W dniach 6-10.11.2023 odwołuję zajęcia oraz konsultacje z powodu wyjazdu służbowego.


Dyżury w semestrze zimowym 2023/2024 wtorki 13.00-14.00 - online; wtorki 14.00-15.00 - stacjonarny. Na oba obowiązują zapisy drogą mailową.


 

Adres

ul. Głęboka 45 budynek B
20-612 Lublin

O sobie

 DYDAKTYKA:

 • Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • Psychologia rozwoju
 • Psychologia biegu życia
 • Diagnoza psychologiczna - ocena funkcji poznawczych w diagnozie klinicznej
 • Psychologia rozwoju okresu dojrzewania
 • Psychologia starzenia się
 • Development of executive function in children
 • Life-span developmental psychology

ŻYCIORYS NAUKOWY:

2009 – magister psychologii (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

2009 – staż zawodowy w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej TWP w Lublinie

2015 – doktor nauk społecznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Markiewicz, prof. UMCS pt.: Poziom rozwoju funkcji wykonawczych a zmiany rozwojowe poczucia umiejscowienia kontroli u dzieci w wieku przedszkolnym.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:

 • Uwarunkowania oraz prawidłowości rozwoju funkcji wykonawczych w dzieciństwie
 • Rozwój osobowości, poczucia kontroli i samoregulacji na wybranych etapach życia 
 • Psychologia rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia

 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 • Członek European Association for Developmental Psychology (EADP)
 • Członek European Association for Research on Adolescence (EARA)
 • Review Editor w Frontiers in Psychology (sekcja Developmental Psychology)

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I NA RZECZ UCZELNI:

 • Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i współpracy międzynarodowej (2018-2019)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału (2016-2018)
 • Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dla kierunku psychologia (2011; 2018)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds.Oceny Ryzyka Zawodowego (2014)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds.Angielskiej Wersji Planów Studiów (2015 do obecnie)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Promocji Wydzialu (od 2015)
 • Członek Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem Zewnętrznym (2015-2021)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej (od 2015 do obecnie)
 • Vice-Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Współpracy Międzynarodowej (2018)
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej (od 2016 do obecnie)
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds.angielskiej wersji planów studiów (od 2015 do obecnie)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 35-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 50-lecia Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (20-21 listopad 2020)

STUDIA PODYPLOMOWE, SZKOLENIA, KURSY

 • Staż w zakresie środowiskowej działalności streetwalkerskiej i partwalkerskiej
  w programach zapobiegania narkomanii oraz środowiskowych form pracy z osobami nieletnimi w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA”, 2005)
 • Szkolenie w zakresie zasad konstrukcji, wdrażania i ewaluacji programów profilaktycznych oraz w zakresie socjoterapii – technik pracy w społeczności i małej grupie (Lubelskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA”, 2006)
 • Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne (Wydział PiP UMCS; 2006-2007)
 • Szkolenie „Projektowanie i realizacja zajęć w systemie e-learning I st.” (Wydział PiP UMCS; 2009)
 • Szkolenie „Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych” (Sopot, 2011)
 • Specjalistyczny kurs dokształcający w zakresie mediacji (Wydział Prawa Kanonicznego
  i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Polskie Centrum Mediacji) (2011-2012). Nr certyfikatu mediatora:007/MR/Lublin/2011/2012
 • Szkolenie „Ekspert pozyskiwania funduszy na pozyskiwanie środków na własne prace badawczo-rozwojowe” (Lublin, InBit, 2012-2013)
 • Kurs „Program wzmacniania rodziny 10-14” (Ośrodek Szkoleniowy Maraton, 2014)

JĘZYKI OBCE:

 • Język angielski: poziom zaawansowany (FCE, CAE; certyfikaty wydane przez University of Cambridge, Wielka Brytania)
 • Język francuski: poziom średniozaawansowany (DELF 2nd degré; certyfikat wydany przez Ministère de L'Éducation Nationale, Francja)

NAGRODY:

Nagroda zespołowa III stopnia Jego Maginificencji Rektora za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2014) 

PROJEKTY:

1. od 2022 - "Właściwości psychometryczne Perceived Stress Scale for Kids (PeSSKi): Opracowanie krótkiej polskiej skali do pomiaru subiektywnie doświadczanego stresu dla dzieci w wieku 9-11 lat" (współpraca międzynarodowa: J. Turner-Cobb, C. Panourgia, Ch. Davis, A. Hawrot)

 2. 2018-2019 - "Badania nad innowacyjnym modelem opieki nad osobami starszymi" (współfinansowany ze srodków Unii ekt opiera się na badaniu uczniów z Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Kod CPV: 73100000-3)

 

 


Działalność naukowa

CZYNNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • Filipiak S., Stencel M. (2013). Ocena myślenia przyczynowo-skutkowego u dzieci przedszkolnych na podstawie układania historyjek obrazkowych (referat). XXII Konferencja Psychologii Rozwojowej. Społeczny kontekst rozwoju od dziecka do dorosłego. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 27-29 maj 2013 
 • Filipiak S. (2014). Zdolność do planowania u dzieci sześcioletnich o różnym poziomie sprawności pamięci operacyjnej. (referat). XXIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Zmiany rozwojowe w biegu życia - konteksty i perspektywy. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 28-30 maj 2014 
 • Filipiak S. (2015). Poziom rozwoju funkcji wykonawczych a typ poczucia umiejscowienia kontroli wzmocnień u dzieci czteroletnich (poster). XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji. Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,1-3 czerwiec 2015 
 • Filipiak S. (2015). Poziom rozwoju funkcji wykonawczych a poczucie umiejscowienia kontroli u dzieci w wieku przedszkolnym (referat). Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka – teoria i praktyka. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 26-27 listopad 2015
 • Filipiak S. (2016). Pamięć operacyjna a zdolność do planowania u dzieci w okresie średniego dzieciństwa (referat). Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Najnowsze trendy w Psychologii Rozwojowej, Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 7 marzec 2016 
 • Filipiak S. (2016). Kontrola hamowania i pamięć operacyjna a zdolność do planowania u dzieci w wieku przedszkolnym (referat). XXV Jubileuszowa Konferencja Psychologii Rozwojowej pt.: Rozwój przez edukację w biegu życia: obszary nadal nierozpoznane. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 16-18 czerwiec 2016
 • Filipiak S. (2016). Animal Stroop as an assesment of interference control in multicultural environment (referat). Seminarium naukowe "Działalność psychologów w kontekście wielokulturowym", Drohobycz (Ukraina), 12 wrzesień 2016 
 • Filipiak S. (2016). The Blue Strawberry and a Giant Mouse? Diagnosis of interference control in prereading children (referat). Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profile kształcenia pedagogicznego i socjalnego na uniwersytetach", Drohobycz (Ukraina), wrzesień 2016 
 • Filipiak S. (2017). Wspieranie rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym (referat). Zjazd Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju Człowieka. Sympozjum Naukowe: Uwarunkowania Drogi Życia Człowieka, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, luty 2017 
 • Filipiak S. (2017). Sprawność funkcji wykonawczych dzieci w prognostyce pomyślnego startu szkolnego (referat). Konferencja naukowo-szkoleniowa „Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania w okresie przedszkolnym”, Lublin, kwiecień 2017, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 • Filipiak S. (2017). Osobowość i poczucie umiejscowienia kontroli u dzieci z szóstych klas szkół podstawowych. XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, czerwiec 2017 =
 • Markiewicz K., Filipiak S. (2018). The level of executive functions and development al changes in locus of control in preschool children (poster). 48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society. The Dynamics of Development: Process, (Inter-) Action, & Complexity. Developmental Social Cognitive Neuroscience. Organizatorzy: Philip Zelazo, Michael Chandler, Eveline Crone. Amsterdam. 31 maj – 2 czerwiec 2018
 • Łubianka B., Filipiak S. (2018). System wartości w okresie wczesnej adolescencji (referat). Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Kraków, 7-8 czerwiec 2018
 • Filipiak S. (2018). Procesy samoregulacji i prokrastynacja u nastolatków – badania porównawcze w Polsce i Austrii. XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: Dziecko i dzieciństwo w biegu życia. Uniwersytet Opolski. Kamień Śląski, 14-16 czerwiec 2018.
 • Filipiak S., Markiewicz K. (2018). Samoregulacja a zachowania prokrastynacyjne wśród uczniów polskich i polonijnych w Austrii. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii. Lublin, 25-26 październik 2018
 • Filipiak S., Łubianka B. (2018). Sukces czy niepowodzenie? Psychologiczna analiza poczucia kontroli wśród ostatniego rocznika gimnazjalistów – badania podłużne. (referat). XXVI Międzynarodowa Konferencja naukowa Edukacja XXI wieku. Lifelong learning w życiu współczesnego człowieka z perspektywy nauk społecznych, humanistycznych i medycznych. Zakopane, 7-9 listopad 2018.
 • Filipiak S., Markiewicz K. (2019). Cultural aspects of procrastination behaviors among students in early and late adolescence - comparative study in Poland and Austria. 19th European Conferencje on Developmental Psychology. Ateny, 28.08-01.09.2019. 
 • Łubianka B., Filipiak S., Mariańczyk K. (2019). Poczucie kontroli wśród uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych w okresie wczesnej adolescencji - badania podłużne. Międzynarodowa Konferencja Pedagogiki Specjalnej z Cyklu Osoba. Akademia Pedagogiki Specjalnej. Warszawa, 26-27 wrzesień 2019.
 • Filipiak S., Łubianka B. (2020). Open, benevolent and responsible for their success? Comparative analysis of personality traits and locus of control in Polish early adolescence students. 17 European Association for Research on Adolescence. Adolescence in a rapidly changing world. Porto, Portugalia, 2-5 wrzesień 2020.
 • Łubianka B., Filipiak S. (2020). Do conscientious adolescents value tradition? Comparative analysis of personality traits and value preference in 12-13-14 year old Polish students. 17 European Association for Research on Adolescence. Adolescence in a rapidly changing world. Porto, Portugalia, 2-5 wrzesień 2020. 
 • Filipiak S. (2020). Analiza wybranych potrzeb osób w okresie późnej dorosłości przed i w trakcie trwania pandemii COVID-19/Analysis of psychological needs in late adulthood before and after outbreak of COVID-19/. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Wyzwania współczesnej gerontologii", Lublin: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku. 20-21.11.2020.
 • Filipiak S. (2021). Referat wtgłoszony podczas International Days na Universidad Catolica de Valencia San Vincente Martir/Hiszpania (23.01.2021) 
 • Filipiak S. (2021). Does the outbreak of COVID-19 affect the structure of needs of 60+ people? Practical implications. Referat wygłoszony podczas Erasmus Days 2021 Web Conference on Education in the time of COVID-19 (1.03.2021)
 • Filipiak S., Łubianka B. (2021). Personality traits and locus of control in middle adolescence. Mediating effect of hope for success. European Association for Developmental Psychology (EADP) Summer Tour 2021, Austria, Poland, Norway, September, 10.
 • Markiewicz K., Kaczmarek B., Filipiak S., Oryshchyn-Buzhdyhan, L. (2021). Personality and cognitive predictors of procrastination in the Polish and Ukrainian youth. European Association for Developmental Psychology (EADP) Summer Tour 2021, Austria, Poland, Norway, September, 10.
 • Łubianka B., Filipiak S. (2021). Do coscientious students prefer achievement values? Comparative analysis of personality traits and value preference in Polish students in early adolescence. European Association for Developmental Psychology (EADP) Summer Tour 2021, Austria, Poland, Norway, September, 10.
 • Filipiak S., Tychmanowicz A. (2021). What makes them happy? Social orientations and life satisfaction among Polish and Spanish students. International Conference 17 Days of Applied Psychology in the Function of the Well-Being of the Individual and Society. Ćirila i Metodija 2, Niš, Serbia, September, 24th and 25th.
 • Szepietowska E., Filipiak S., Zawadzka E. (2022). Poczucie zmian życiowych w czasie pandemii SARS-COV-2 u dorosłych Polaków. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zdrowie psychiczne w czasach pandemii", Lublin, 20-22.01.2022.
 • Filipiak S. (2022). On the brigher side of life. Inclusion of Ukrainian children in Polish educational system  - challenges and opportunities. International Seminar Multidisciplinary approaches to the analysis of socio-political problems in the Russian - Ukrainian hybrid war. 28.04.2022; National University Lviv Polytechnic, Instutute of Law, Psychology and Innovative Education. Department of Theoretical and Practical Psychology. 
 • Filipiak S., Łubianka B. (2022). Longitudinal changes in personality and locus of control in Polish adolescents - results of the three-wave study. European Association for Research on Adolescence. Diverse & Digital, Dublin, 24-27.08.2022
 • Łubianka B., Filipiak S. (2022). Developmental changes in value preference  - summary of the three-wave data collection in Polish adolescents. European Association for Research on Adolescence. Diverse & Digital, Dublin, 24-27.08.2022
 • Tychmanowicz A., Filipiak S., Sprynska Z. (2022). Young and happy? Personality and satisfaction with life of freshmen of Polish, Spanish and Ukrainian nationality. XV Międzynarodowa Konferencja naukowo-praktyczna. Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanova w Kijowie, 2-3 wrzesień 2022.
 • Szepietowska E., Filipiak S. (2022). Zmiany w przekonaniach wśród dorosłych Polaków na temat pandemii COVID-19. Badania po drugiej (2021) i po piątej (2022) fali pandemii. Ogólnopolska Konferencja "Health Literacy jako wyzwanie XXI wieku". Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. 27-28.10.2022
 • Filipiak S., Łubianka B. (2023). Locus of control in adolescents with different levels of neuroticism. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Children & Youth Perspectives Conference. Theory, Research and Practice in European Context. Uniwersytet Karola w Pradze, 14-15.09.2023
 • Łubianka B., Filipiak S. (2023). Youth perspectives for hope for success in Polish sample. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Children & Youth Perspectives Conference. Theory, Research and Practice in European Context. Uniwersytet Karola w Pradze, 14-15.09.2023

WYBRANE PUBLIKACJE (2013-2018):

Filipiak S. (2013). Cultural and Psychological Aspects of Globalization. Disputationes Scientificae. Katolicka univerzita, roc.13, c.3, 27-31.

Filipiak S. (2014). Metody badania pamięci operacyjnej u dzieci przedszkolnych. Czasopismo Psychologiczne, 20(1), 87-92.

Filipiak S., Stencel M. (2014). Rozwój kontroli hamowania w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa oraz jej znaczenie w przewidywaniu powodzenia szkolnego. Szkoła Specjalna, 2(273), 85-97.

Filipiak S. (2015). Psychologiczna użyteczność oceny poziomu rozwoju funkcji wykonawczych w kontekście przewidywania powodzenia szkolnego. W: (red.), Kusiak K., Bednarczuk B. Oblicza gotowości szkolnej (193-209). Gdańsk: Harmonia Universalis.

Filipiak S. (2016). Poziom rozwoju funkcji wykonawczych a poczucie umiejscowienia kontroli u dzieci pięcioletnich. Annales. Sectio J. Pedagogia-Psychologia, 29(3), 83-101.

Filipiak S. (2017). Zabawa a rozwój procesów samoregulacyjnych. [W:] Bilewicz-Kuźnia B. (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartość, znaczenia, (125-143). Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej.

Filipiak S. (2017). The Blue Strawberry and a Giant Mouse? Stroop Effect in assessment of interference control in prereading children. Lûdinoznavčì studìï: Serìâ Pedagogìka, 4(36), 260-268.

Markiewicz K., Kaczmarek B.L., Fiilipiak S. (2017). Relationship between Procrastination and a University Subject in Polish University Students. The New Educational Review, 49, 285-296.

Filipiak S. (2017). Wspieranie rozwoju funkcji wykonawczych u dzieci w wieku przedszkolnym. [W:] Kazanowski Z., Skwarek J. (red.), Nauczyciel w zmieniającej się przestrzeni społeczno-kulturowej, (109-119). Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu. 

Filipiak S. (2018). Ocena myślenia logicznego u dzieci w okresie średniego dzieciństwa na podstawie układania historyjek obrazkowych.Annales UMCS, Sectio J. Pedagogia-Psychologia, 31(1),119-131.

Filipiak S. (2018). Prokrastynacja i cechy osobowości u polskiej młodzieży w Austrii – wstępne doniesienie z badań. Edukacja. Technika. Informatyka, 3(25), s. 90-94. DOI: 10.15584/eti.2018.3.11

Tychmanowicz A., Filipiak S., Sprynska Z. (2018). Dyspozycje osobiste a poczucie jakości życia u studentów w Polsce i na Ukrainie. Edukacja, 3(146), 85-98. 

Filipiak S. (2018). Giętkość poznawcza i zdolność do planowania a spostrzeganie kontroli w sytuacjach sukcesów i niepowodzeń przez dzieci przedszkolne. Annales UMCS, Sectjo J. Pedagogia-Psychologia, 3(3), 23-37

Mariańczyk K., Łubianka B., Filipiak S. (2019). Integracja na Piątkę? O osobowości uczniów klas integracyjnych i nieintegracyjnych. Języki Obce w Szkole, 1, 55-59.

Łubianka B., Filipiak S. (2019). System wartości młodzieży w okresie wczesnej adolescencji na dwóch etapach edukacji. Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, 12, 98-116. https://doi:10.24917/20845596.12.5

Filipiak S., Łubianka B. (2019). Sukces czy niepowodzenie? Psychologiczna analiza poczucia kontroli ostatniego rocznika gimnazjalistów - badania podłużne. W: (red.), Skrabacz A., Bezpieczeństwo i edukacja. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. 

Filipiak S., Łubianka B. (2019). Big Five personality traits among Polish students facing the transformations of the education system. Current Issues in Personality Psychology, 7(2), 98-108.

Markiewicz., Filipiak S., Ferrari J. R. (2019). Exploring the Impact of Cultural Diaspora on Procrastination by Gender and Age. The New Educational Review, 57(3), 27-38.

Sprynska Z., Tychmanowicz A., Filipiak S. (2019). Kto jest szczęśliwszy? Optymizm, wartości i satysfakcja z życia studentów polskich i ukraińskich. Czasopismo Psychologiczne, 25(1), 69-77. 

Filipiak S., Łubianka B. (2019). Cechy osobowości i poczucie kontroli w sytuacjach sukcesów i niepowodzeń wśród uczniów pierwszych klas gimnazjum. Psychologia Wychowawcza, 57(15), 38-62. 

Filipiak S., Łubianka B. (2019). Poczucie kontroli w okresie wczesnej adolescencji wśród uczniów z dwóch etapów edukacji. Psychologia Rozwojowa, 42(1), 87-98. 

Filipiak S., Boiko A. (2019). Sprawozdanie z XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego (29-30.11.2019r., Lublin, UMCS). Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 19(4), 450-451. doi:15557/PiPK.2019.0051.

Tychmanowicz A., Filipiak S., Sprynska Z. (2019). Extravert individualists or introvert collectivists? Personality traits and individualism and collectivism in students in Poland and Ukraine. Current Psychology, 1-11, doi:/10.007/s12144-019-00480-x.

Filipiak S., Łubianka, B. (2020). Locus of control in situations of successes and failures and personality traits in young athletes practicing team sports. Health Psychology Report, 8(1), 47-58. doi:10.5114/hpr.2019.90917   

Łubianka B., Filipiak S., Mariańczyk K. (2020). Developmental changes in the locus of control in students attending integrated and non-integrated classes during early adolescence in Poland. Behavioral Sciences, 10(4),74, https://doi.org/10.3390/bs10040074

Łubianka B., Filipiak S. (2020). Do conscientious athletes value world peace? Personality traits and value preferences of young athletes and non-athletes. Scandinavian Journal of Psychology, 61(6), 784-793, https://doi.org/10.1111/sjop.12658

Łubianka B., Filipiak S. (2020). Początki bywają trudne. Zmiany rozwojowe poczucia kontroli wśród uczniów w okresie wczesnej adolescencji doświadczających transformacji systemu edukacji w Polsce. Annales, Sectjo J, Pedagogika-Psychologia, 33(2), 51-69. https://10.17951/j.2020.33.2.51-69  

Markiewicz K., Kaczmarek B.L., Filipiak S. (2020). Mediating effect of emotional and social competences on interrelations between gender, age and broad autism phenotype. Journal of Autism and Developmental Disorders, 50(11), doi: 10.1007%2Fs10803-020-04756-1  

Filipiak S., Łubianka B. (2020).  Comparative analysis of personality and preferences of values of Polish early adolescents learning in integrated and non-integrated classes. Psychologia Rozwojowa, 25(4), 29-43,  DOI: 10.4467/20843879PR.20.025.13433  

Filipiak S., Łubianka B. (2021). On the rocky road to independence. Big Five personality traits and locus of control in Polish primary school students during transition into early adolescence. International Journal of Environmental Research and Public Health, 4564, doi.org/10.3390/ijerph18094564

Filipiak S. (2021). Locus of control and personality traits in Polish adults entering senior age with different level of life satisfaction. W: Kwiatkowska G. (2021). Old age in the perception of postmodern age (61-76). Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph.

Szepietowska E., Filipiak S. (2021). Interpretation of familiar metaphors and proverbs by Polish people in middle and late adulthood. International Journal of Language and Communication Disorders, 1-17, https://doi.org/10.1111/1460-6984.12631  

Filipiak S., Tychmanowicz A. (2022). On the pursuit of happiness. Personality underpinnings of life satsfaction of Spanish and Polish university freshmen. Fides et Ratio, 2(50), 73-82. https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1022 

Łubianka B., Filipiak S. (2022). Personality determinants of value preferences in Polish adolescent athletes and non-athletes. Journal of Physical Education and Sport, 22(4), 968-975. https://10.7752/jpes.2022.0412 

Hawrot A., Filipiak S. (2022). Psychometric properties of the Comprehensive Executive Function Inventory - Self-Report in a sample of Polish adolescents. Journal of Education Sciences & Psychology, 12(1), 113-128. 

Szepietowska E., Zawadzka E., Filipiak S. (2022). Symptoms of Post-Traumatic Stress Disorder and the sense of gains and looses during the COVID-19 pandemic: An international study. International Journal of Environmental Research and Public Health, DOI: 10.3390/ijerph19063504

Dacka M., Filipiak S. (2022). Personality’s impact on procrastination behaviors in students in early adolescence. Journal of Modern Science, 2(49), 406-420. DOI: 10.13166/jms/156322

Filipiak S. (2022). Wybrane poznawcze i temperamentalne korelaty zdolności planowania w średnim dzieciństwie. W: (red.), Zawadzka E., Filipiak S. Wielowymiarowość funkcji wykonawczych. Perspektywa rozwojowa i kliniczna (s.35-64). Lublin: Wyd. UMCS

Zawadzka E., Filipiak S. (2022). Wielowymiarowość funkcji wykonawczych. Perspektywa rozwojowa i kliniczna. Lublin: Wyd. UMCS. ISBN: 978-83-227-9664-

Szepietowska E, Filipiak S. (2023). Greater knowledge about COVID-19, more negative emotions. Research in adult Poles after 2nd and 5th waves of the pandemic, Current Problems of Psychiatry,24, s. 19-32, DOI:10.12923/2353-8627/2023-0002 
 
Szepietowska E., Zawadzka E., Filipiak S. (2023). The psychological impact of the COVID‑19 pandemic on the sense of life changes: The moderation effect of personality traits, Current Psychology, DOI:10.1007/s12144-023-04929-y 
 

STAŻE ZAGRANICZNE:


Pedagogiczny Uniwersytet im. Iwana Franki, Drohobycz, Ukraina - 03.09.2016 - 18.09.2016

Sigmund Freud Privatuniversität, Wiedeń, Wydział Psychologii - 14.02.2018 - 16.03.2018

WYJAZDY DYDAKTYCZNE:

Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educacão, Portugalia – 06.12.2016-11.12.2016

Universidad Católica de Valencia San Vincente Mártir, Wydział Psychologii, Hiszpania – 19.11-24.11.2018

Universita Degli Studi di Urbino, Włochy - 23.03.2022 - 29.03.2022

Universidad de Oviedo, Hiszpania - 05.11.2022 - 12.11.2022

Instituto Politécnico do Porto, Escola Superior de Educacão, Portugalia - 6.11.2023 - 11.11.2023