The adressbook

dr Łucja Domańska

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się w trybie zdalnym na Kampusie (video-konferencja na założonym przeze mnie kursie: Konsultacje semestr letni 2020/2021) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową.


poniedziałek godz. 7.45-9.45


 


 


 

Działalność naukowa

WYKAZ PUBLIKACJI

Monografia naukowa:

Domańska Ł. (2004). Więźniowie podzielonej przestrzeni. Zaburzenia uwagi w pomijaniu stronnym. Wydawnictwo UMCS, Lublin.                                  

Redakcja prac zbiorowych:

Borkowska A.R., Domańska Ł. (red.). (2006). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Domańska Ł., Borkowska A.R. (red.). (2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin. 

Zawadzka E., Domańska Ł. (red.). (2017). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Difin, Warszawa.                                  

Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych:

Domańska Ł. (1996). Zespół pomijania stronnego. W: A. Herzyk i D. Kądzielawa (red.). Zaburzenia w funkcjonowaniu człowieka z perspektywy neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 151-174.

Domańska Ł. (1997). Zaburzenia uwagi u osób z dysfunkcjami mózgowymi. W: A. Herzyk i D. Kądzielawa (red.). Związek mózg-zachowanie w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 89-110.

Domańska Ł. (1998). Zaburzenia depresyjne u osób z demencją. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, vol.XI, Sectio J, 67-76.

Domańska Ł. (1999). Metody oceny emocji u osób z uszkodzeniami mózgu. W: A. Herzyk i A. Borkowska (red.). Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 227-243.

Domańska Ł. (1999). Ocena pomijania stronnego metodami angażującymi procesy wzrokowe. Przegląd Psychologiczny, t. 42, nr 1-2, 49-56.

Domańska  Ł. (2000). Kliniczna ocena objawów pomijania stronnego. W: A. Borkowska i E.M. Szepietowska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Domańska Ł. (2001). Psychologiczne teorie i badania procesów uwagi. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej, 13, 39-57.

Domańska Ł. (2001). Attention in patients after left cerebral lesions. Polish Psychological Bulletin, 32, 4.

Domańska Ł. (2002). Próba jakościowej i ilościowej charakterystyki pomijania stronnego u osób z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. W: A. Herzyk i B. Daniluk (red.). Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 175-188.

Domańska Ł. (2003). Ocena depresji u osób ze schorzeniami naczyniowymi mózgu. W: J. Leszek (red.). Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Continuo, Wrocław, 331-344.

Domańska Ł. (2003). Kobieta, która nie zauważyła, że przestała widzieć – anozognozja u osoby z uszkodzeniami czołowymi mózgu. W: A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B.D. MacQueen (red.). Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 159-164.

Modzelewska E., Domańska Ł. (2004). Depresja i poczucie koherencji u osób z chorobą Parkinsona. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XVII, 227-244.

Marszałek Ł., Domańska Ł. (2004). Poczucie koherencji a poczucie posiadania wiedzy o chorobie u osób po udarze. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 13 (4), 317-324.

Domańska Ł., Marszałek Ł. (2006). Conscious knowledge regarding stroke and attitudes towards the illness in stroke patients. Acta Neuropsychologica, 4, 1/2, 13-20.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2006). Semantic priming and visual recognition in brain damaged patients – diagnostic and therapeutic implications. Acta Neuropsychologica, 4, 1/2, 80-89.

Chyża K., Domańska Ł. (2006). Depresja poudarowa a poczucie wsparcia społecznego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XIX, 173-185.

Domańska Ł. (2007). Zmiany emocjonalne w funkcjonowaniu osób z uszkodzeniami mózgu – kierunki analizy w diagnozowaniu neuropsychologicznym. W: A. Błachnio, A. Gózik (red.). Bliżej emocji. Wydawnictwo KUL, Lublin, 125-132.

Domańska Ł. (2007). Uwarunkowania funkcjonowania osoby z uszkodzeniem mózgu – przykład neuropsychologicznego wnioskowania diagnostycznego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XX, 23-29.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2007). Zasady organizacji procesu rehabilitacji neuropsychologicznej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XX, 123-135.

Domańska Ł., Sowirka M. (2007). Przydatność tradycyjnych metod angażujących uwagę w diagnozie osób z uszkodzeniami obszarów czołowych i tylnych mózgu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XX, 31-41.

Domańska Ł. (2008). Zaburzenia uwagi. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, 249-260.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2008). Zaburzenia spostrzegania. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, 129-152.

Borkowska A.R., Domańska Ł. (2008). Plastyczność mózgu. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, 113-125.

Domańska Ł., Zawadzka E. (2008). Społecznie uwarunkowana bierność osób z dysfunkcją mózgu jako problem w terapii neuropsychologicznej. W: R.E. Bernacka (red.). Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 334-344.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2008). Wybrane wymiary funkcjonowania emocjonalnego osób z zakłóceniami świadomości deficytów poznawczych w następstwie uszkodzenia mózgu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sec. J, vol. XXI, 147-157.

Domańska Ł., Zawadzka E. (2009). Przejawy zaburzeń samoświadomości a kierunki pracy terapeutycznej z osobami z dysfunkcją mózgu. W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red.). Człowiek chory. Aspekty biopsychospołeczne. Wydawnictwo Drukarnia Best Print s.c., Lublin, T.3, 190-205.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2010). Strategie wykonania zadań płynności werbalnej i figuralnej u osób po udarze mózgu. Studia Psychologiczne, 49, 1, 95-108.  

Domańska Ł. (2011). Kliniczne zastosowanie Skali Inteligencji dla Dorosłych D. Wechslera  w diagnozie neuropsychologicznej. W: K. Wiejak, G. Krasowicz-Kupis (red.). Kliniczne zastosowania skal inteligencji D. Wechslera. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa, 126-136.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2011). Kontrola wykonania zadań poznawczych przez pacjentów po udarach mózgu. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. T.I. Wyd. CPPP Scientific Press, Lublin, 169-183.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2013). Short-term memory, memory abilities in everyday life activities and mood in patients with different insight into their cognitive functioning. Polish Journal of Applied Psychology, 12, 2, 75-86.

Zawadzka E., Domańska Ł. (2014). Assessment of select dimensions of patients’ emotional functioning at different time periods after stroke. Applied Neuropsychology: Adult, 21, 2, 87-93. doi:10.1080/09084282.2012.747959

Domańska Ł., Zawadzka E. (2014). Obraz własnej choroby a lęk i objawy depresyjne u osób z dysfunkcjami mózgu o etiologii naczyniowej. W: L. Buliński (red.). Zdrowie i choroba. W poszukiwaniu wiedzy i pomocy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 112-123.

Domańska Ł., Zawadzka E. (2015). Uwarunkowania procesu adaptacji do własnej choroby u osób w wieku senioralnym - analiza porównawcza dwojga pacjentów z dysfunkcjami mózgu. W: P. Brudek, S. Steuden, I. Januszewska, A. Gamrowska (red.). Wydawnictwo KUL, Lublin, 257-276.

Domańska Ł., Zawadzka E. (2017). Neuropsychologiczna ocena wglądu pacjentów po udarze mózgu we własne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalno-społeczne. W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 89-105.

Zawadzka, E., Domańska, Ł. (2018). Emotional and social characteristics of stroke patients with low verbal memory. Aging Clinical and Experimental Research. doi:10.1007/s40520-018-0894-0

Zawadzka, E., Domańska, Ł. (2018). Executive functions and memory in patients at risk of vascular brain pathology. Current Problems of Psychiatry, 19 (1), 41-49. doi:10.1515/cpp-2018-0005

Domańska Ł. (2018). Depresja wieku podeszłego - wyzwania diagnostyczne. Annales UMCS Sec. J, vol. XXXI,3, 327-338. doi:10.17951/j.2018.31.3.327-338

Furmańska J., Rzepa T., Domańska Ł., Koziarska D. (2019). Okres życia a znaczenie nadawane chorobie (na przykładzie badań chorych na stwardnienie rozsiane). Psychologia Rozwojowa, 24 (2), 87-99. doi:10.4467/20843879PR.19.012.10895

Zawadzka E., Domańska Ł. (2020). Cognitive illness representation and anxiety in older men and women with type 2 diabetes. Psychogeriatrics doi:10.1111/psyg.12497

Furmańska J., Rzepa T., Domańska Ł., Pietrzak-Nowacka M., Koziarska D. (2021). Czynniki socjodemograficzne, kliniczne i poczucie własnej skuteczności a zindywidualizowana ocena znaczenia choroby przewlekłej. Polskie Forum Psychologiczne, XXVI(1), 40-57. doi:10.14656/PFP20210103

Tłumaczenia:

Marcopulos B.A. (1999). Ocena deficytów poznawczych w depresji. W: A. Herzyk i A. Borkowska (red.). Neuropsychologia emocji. Poglądy, badania, klinika. Wydawnictwo UMCS, Lublin, 243-280.

Prigatano G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna – podstawowe zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 

 
Follow UMCS: