The adressbook

dr hab. Aneta Dawidowicz

dr hab. Aneta Dawidowicz
Stanowisko
adiunkt ze stopniem
Jednostki
KATEDRA MYŚLI POLITYCZNEJ
Telefon
tel. 81-537-60-05
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury i konsultacje w semestrze letnim r. ak. 2020/2021 odbywać się będą na platformie MS Teams


Semestr letni 


poniedziałek godz.12.50-14.20


wtorek godz. 9.30-11.00; 


W sprawie konsultacji zdalnych proszę o wcześniejszy kontakt mailowy: aneta.dawidowicz@poczta.umcs.lublin.pl  


W semestrze letnim 2020/2021 prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się na platformie MS Teams.  


 


 


 

 


 


 


 


 


 

Adres

Ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Wykształcenie:  

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (15 grudnia 2017 r.)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce (czerwiec 2005)  

Zatrudniona na stanowisku adiunkta 

Zainteresowania badawcze: polska myśl polityczna XIX i XX wieku, współczesna polska myśl polityczna, biografistyka, publicystyka polityczna, myśl narodowa i nacjonalistyczna w Polsce, prasa polityczna Narodowej Demokracji, komunikowanie polityczne.

Uzyskany grant badawczy:

Grant badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, nr UMO - 2013/09/B/HS5/00016

Tytuł projektu: Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939

KONKURS NCN, OPUS 5, Dr Aneta Dawidowicz – kierownik projektu

Realizacja: lata 2014 – 2017

Wyniki projektu zostały upowszechnione w monografii książkowej: Aneta Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

 Nagrody i wyróżnienia: 

11 II 2019 - Nagroda im. Profesora Jana Baszkiewicza 

Rada Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego przyznała doktor habilitowanej Anecie Dawidowicz, na wniosek Kapituły, nagrodę drugiego stopnia w konkursie na najlepszą monograficzną książkę naukową z zakresu nauk o polityce autorstwa polskiego badacza wydaną w Polsce w 2017 r. za książkę: pt. Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928–1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 409.

2018 - Nagroda indywidualna drugiego stopnia JM Rektora UMCS za monografię: Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017.

2018 - Wyróżnienie Dziekana Wydziału Politologii UMCS za osiągnięcia naukowo-badawcze w latach 2013-2016, 

2007 - Nagroda indywidualna JM Rektora UMCS za monografię: Zygmunt Balicki 1858-1916. Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu, Kraków 2006. 

 Najważniejsze publikacje:

Monografie książkowe:

Dawidowicz Aneta, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego 1928-1939. Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 409. 

Dawidowicz Aneta, „Zygmunt Balicki (1858-1916). Działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu”, Zakład Wydawniczy »NOMOS», Kraków 2006, ss. 302.

 Redakcja naukowa opracowań zbiorowych:

 1. Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS, ss. 597.
 2. Prasa Narodowej Demokracji, od 1939 do początków XXI wieku”, tom 2, pod redakcją naukową Anety Dawidowicz, Ewy Maj, Lublin 2010, Wyd. UMCS.
 3. Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, tom 3, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012,
 4. Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, tom 4, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 5. Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013.
 6. Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Marcin Wichmanowski, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS.
 7. Państwo niepodległe. Twórcy - strategie - komunikacja społeczna, red. naukowa Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Lublin 2019, Wydawnictwo UMCS. 

  PROFIL DYDAKTYCZNY

Dotychczas prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Seminarium licencjackie 
 2. Seminarium magisterskie
 3. Polska myśl polityczna – WY i CA
 4. Współczesna polska myśl polityczna – WY i CA
 5. Historia instytucji politycznych – CA
 6. Proseminarium – KW
 7. Przedmiot fakultatywny – Myśl narodowa w Polsce - KW
 8. Wykład monograficzny – Mniejszości narodowe w polskiej myśli politycznej
 9. Wykład ogólnouniwersytecki – Świat bez narodów: oblicza nacjonalizmu współczesnego WY
 10. Przedmiot fakultatywny – System medialny na Ukrainie -KW
 11. Historia najnowsza Polski – CA
 12. Komunikowanie polityczne – CA
 13. Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe –CA
 14. Przedmiot fakultatywny – „Prasa w systemie politycznym II RP” –KW
 15. Publicystyka polityczna - WY
 16. Ochrona granic państwowych - WY
 17. Tradycje samorządu terytorialnego w Europie Środkowej i Wschodniej - WY 
 18. Służby specjalne w Polsce - WY i CA
 19. Wykład ogólnouniwersytecki - "Jeden świat - wiele kultur. Komunikowanie międzykulturowe w procesie globalizacji" - WY

 Wybrane artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych:

Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki wobec idei socjalizmu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio K, Politologia, vol. XIII, 2006, s. 107-121.

Aneta Dawidowicz, „Tygodnik Powszechny” wobec kampanii wyborczej w 2007 roku, „Athenaeum Political Science” vol. 19/ 2008, s. 151-161.


Aneta Dawidowicz, Stan badań nad dziejami i myślą polityczną Narodowej Demokracji, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 2012, vol. 33, s. 235-251.


Aneta Dawidowicz, Polityka społeczna w myśli politycznej Narodowego Odrodzenia Polski, Polskiej Wspólnoty Narodowej-Polskiego Stronnictwa Narodowego i Obozu Narodowo-Radykalnego, „Politeja”, Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014, nr 28, s. 387-414.


Aneta Dawidowicz, Narodowe Odrodzenie Polski. Oblicze ideowe nacjonalistycznej partii politycznej, „Polityka i Społeczeństwo” 2014, nr 3 (12), s. 58-70. 


Aneta Dawidowicz, Poszukiwania nowych dróg rozwoju ekonomicznego w myśli politycznej „młodych” obozu narodowego (1928-1939), „Myśl Ludowa” 2014, nr 6, Warszawa 2014, s.75-85.

Aneta Dawidowicz, Pozycja ustrojowa władzy wykonawczej w świetle poglądów ideologów Stronnictwa Narodowego do 1939 roku, „Białostockie Studia Prawnicze”, Białystok Legal Studies,2016, zeszyt 20/B, s. 119-129.

Aneta Dawidowicz, The position of women in social life in the light of the National Party's political thought, "Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych" 2018, nr 2 (5), s. 79-99.

Dawidowicz, A. (2019). The role of Christian values in the political thought of the National Party in Poland (1928–1939)Journal of the Belarusian State University. History, (1), 95-101. 

 

Dawidowicz Aneta, A dispute between “the Younger” and “the Older” about the economic model of the national movement between 1928 and 1939 (arguments exchanged in the press)„Studia Politologiczne” Political Science Studies, 2019, Vol. 52, s. 251-264. 

 

Wybrane rozdziały w recenzowanych monografiach naukowych: 

Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki jako nacjonalista laicki, [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, red. nauk. Bogumił Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006, s. 229-246.


Aneta Dawidowicz, Myśl niepodległościowa, [w:] Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red. nauk. Ewa Maj, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 13-36.


Aneta Dawidowicz, Poglądy ideowo-polityczne środowiska katolików świeckich na łamach „Tygodnika Powszechnego” (1945-1953), [w:] Oblicze polityczne regionów Polski. Elity i społeczeństwo, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008, s. 75-88.


 Aneta Dawidowicz, „Tygodnik Powszechny” wobec kwestii antysemityzmu w Polsce powojennej (1945-1947), [w:] Idee, państwo, ludowcy, red. nauk. Ewa Maj, Stanisław Michałowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 369-381.


Aneta Dawidowicz, Droga do wolności Polski w myśli politycznej Narodowej Demokracji na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Piłsudczycy i narodowcy a niepodległość Polski, red. nauk. Bogumił Grott, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, Oświęcim 2009, s. 159-171.


Aneta Dawidowicz, Problematyka ziemiańska na łamach „Przeglądu Narodowego” w latach 1908-1914 i 1919-1921, [w:] Anachroniczna kasta czy nowocześni obywatele? Problematyka ziemiańska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 37-54.


Aneta Dawidowicz, Problematyka chłopska na łamach „Przeglądu Narodowego” w latach 1908-1914 i 1919-1921 [w:] Egoistyczna klasa czy odpowiedzialni współobywatele? Problematyka chłopska na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Włodzimierz Mich, Marcin Wichmanowski, Lublin 2010, s. 35-50.


Aneta Dawidowicz, „Przegląd Narodowy” 1908-1914; 1919-1921, [w:] Prasa Narodowej Demokracji 1886-1939, tom 1, red. nauk. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, s. 49-66.


Aneta Dawidowicz, Liberalizm jako zagrożenie narodu w poglądach wczesnej endecji, [w:] Różne oblicza nacjonalizmów. Polityka-Religia-Etos, red. Bogumił Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 95-106.


Aneta Dawidowicz,Dychotomiczna wizja rzeczywistości politycznej w polskiej myśli narodowej i nacjonalistycznej po 1989 roku, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. nauk. Michał Śliwa, Ewa Maj, Magdalena Mikołajczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 101-112.


Aneta Dawidowicz, Oblicze społeczne „Przeglądu Narodowego” (1908-1914, 1919-1921), [w:] Religia, Polityka, Naród, Studia nad współczesna myślą polityczną, red. nauk. Rafał Łętocha, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2010, s. 153-164.

Aneta Dawidowicz, Zygmunt Balicki wobec Rosji, [w:] Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia. Myśl polityczna, media, opinia publiczna, red. nauk. Eleonora Kirwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 141-153.


Aneta Dawidowicz, Demokracja i liberalizm w poglądach ideologów Stronnictwa Narodowego 1928-1939, [w:] Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, red. nauk. Arkadiusz Lewandowski, Arkadiusz Meller, Witold Wojdyło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011, s. 53-65.


Aneta Dawidowicz, Jan Engelgard – publicysta tygodnika „Myśl Polska”, [w:] Prasa Narodowej Demokracji od roku 1939 do początku XXI wieku, tom 2, red. nauk. Aneta Dawidowicz, Ewa Maj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s. 149-159.

Aneta Dawidowicz, Tradycja i przeszłość w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918-1939, [w:] Nacjonalizmy różnych narodów. Perspektywa politologiczno-religioznawcza, red. nauk. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 97-115.


Aneta Dawidowicz, Upadek jest głęboki, ratunek jest w nas samych”. Inteligencja na łamach „Awangardy” i „Awangardy Państwa Narodowego” w latach 1927-1939, [w:] Elita narodu czy biurokratyczna kasta? Problematyka inteligencji na łamach prasy w Polsce od końca XIX stulecia do 1939 roku, red. nauk. Ewa Maj, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 93-110.

Aneta Dawidowicz, Zygmunt Wasilewski (1865-1948). Publicysta, dziennikarz, organizator systemu prasowego Narodowej Demokracji, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Publicyści, Tom 3, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 71-90.


Aneta Dawidowicz, Jędrzej Giertych jako nacjonalista chrześcijański, [w:] Kościół, religia, myśl katolicka, Studia i szkice, red. nauk. Ewa Maj, Joanna Sanecka-Tyczyńska, Marcin Wichmanowski, Alicja Wójcik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s. 101-121.

Aneta Dawidowicz, Idea kryzysu kultury w myśli politycznej Narodowej Demokracji do 1939 roku, [w:] Nauka, edukacja. Kultura w polskiej myśli politycznej XX – XXI wieku, red. nauk. Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 165-190.


Aneta Dawidowicz, Idee i wartości w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach 1928-1939, [w:] Sapientia animorum magistra est. Wartości w nauce – wartości w polityce, red. naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Marcin Wichmanowski, Lublin 2013, Wydawnictwo UMCS, s. 247-264.


Aneta Dawidowicz, Niezłomność czy ustępstwa? Rozwój prasy katolickiej w Polsce Ludowej po 1945 roku, [w:] PRL czyli Polska w drugiej połowie XX wieku. Studia i szkice naukowe oraz materiały źródłowe. Praca zbiorowa, red. nauk. Ewa Maj, Jerzy Gryz, Eleonora Kirwiel, Marcin Wichmanowski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 189-208.
31.             

Aneta Dawidowicz, Inspiracje i recepcje zewnętrzne w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego, [w:] Europejskie inspiracje myśli politycznej w Polsce od XIX do XXI wieku. Recepcja – kontynuacja – interpretacja, redakcja naukowa Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Łukasz Lewkowicz, Anna Szwed, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 241-260

Aneta Dawidowicz, Poznańska „Awangarda” w latach 1927-1933, [w:] Prasa Narodowej Demokracji. Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa, Tom 4, red. nauk. Ewa Maj, Aneta Dawidowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013, s. 189-200.


Aneta Dawidowicz, Reperkusje idei powstańczych w publicystyce politycznej Narodowej Demokracji (do 1939 roku), [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje – kontynuacje – spory – pamięć, tom 1, red. nauk. Tomasz Sikorski, Michał Śliwa, Adam Wątor, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014, s. 161-172.


Aneta Dawidowicz, Idea narodu w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (1928-1939),[w:] Sen o potędze. Bezpieczeństwo. Suwerenność. Mocarstwowość. Rzeczpospolita Polska 1918-1939, red. nauk. E. Maj, J. Gryz, E. Kirwiel, E. Podgajna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 319-338.


Dorobek historiografii ruchu narodowego w Polsce. Stan badań, [w:] Myśl polityczna w społeczeństwie informacyjnym, red. nauk. Ewa Maj, Eleonora Kirwiel, Ewelina Podgajna, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, s. 425-447.


Aneta Dawidowicz,Demaskatorka hipokryzji. Kwestia kobieca w publicystyce społecznej Ireny Krzywickiej (1924-1939), [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI wiek), tom 1,red. nauk. Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, Wydawnictwo von borowiecky, Radzymin-Warszawa 2016, s. 245-258.


Aneta Dawidowicz, Ludność kresowa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego (do 1939 roku), [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi, red. nauk. Bogumił Grott, Olgierd Grott, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 2016, s. 85-101.


Aneta Dawidowicz, Kwestia żydowska jako aspekt bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w myśli politycznej Stronnictwa Narodowego w latach trzydziestych XX wieku, [w:] Bezpieczeństwo Europy – Bezpieczeństwo Polski. Tom 1, red. nauk. Ewa Maj, Kamil Mazurek, Wojciech Sokół, Anna Szwed-Walczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 541-555.


Aneta Dawidowicz, Rola prasy w rozwoju Narodowej Demokracji (1893–1939), [w:] Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, red. nauk. Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski, Wydawnictwo Humanica, Białystok 2016, s. 229-241.


Recenzje monografii naukowych:

Aneta Dawidowicz, Rec.: [Bogumił Grott, Religia, cywilizacja, rozwój. Wokół idei Jana Stachniuka, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2003, ss. 339], „Świat Idei i Polityki”, tom 5, Bydgoszcz 2005, s.227-230.


Aneta Dawidowicz, Rec.: [Nikodem Bończa-Tomaszewski, Demokratyczna geneza nacjonalizmu : intelektualne korzenie ruchu narodowo-demokratycznego, Warszawa, 2001], [w:] „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio K, Politologia, Vol. 13, 2006, s. 146-150.


Aneta Dawidowicz, Rec.: [Naród - państwo, Europa Środkowa w XIX i XX wieku : studia ofiarowane Michałowi Pułaskiemu w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, Kraków, 2006], [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia, Vol. 14, 2007, s. 259-261.


Dawidowicz, Rec.: [Marian Mroczko, Eugeniusz Romer (1871-1954). Biografia polityczna], „Annales UMCS Sectio K: Politologia” 2009, nr XV, 2, s. 188-190.


Aneta Dawidowicz, Rec.:[Marcin Wichmanowski, Działalność i myśl polityczna Aleksandra Bogusławskiego (1887-1963) Polityka ruchu ludowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010] „Polish Biographical Studies”, 2013, nr 1, s. 123-126.
 
Aneta Dawidowicz, Rec.: [Ewa Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 631], „Myśl Ludowa” 2013 nr 5, s. 173-176.


Aneta Dawidowicz, Rec.: [Bogumił Grott, Dylematy polskiego nacjonalizmu. Powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha, Warszawa 2014, Wydawnictwo von borowiecky, ss. 415.] „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne, 2015, nr 47, s. 181-184.
 

 
Follow UMCS: