The adressbook

dr Agnieszka Chrzanowska

dr Agnieszka Chrzanowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII FIZYCZNEJ
Telefon
81 537-56-18
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-1610-1426
Konsultacje

Wtorek 08:00-10:00, II piętro, p.222.

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3/222
20-031 Lublin

O sobie

EDUKACJA

 • Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie - stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemi  - dyplom magistra

 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii - Curie Skłodowskiej w Lublinie
  •   Katedra Chemii Fizycznej: Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
  • Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL, Laboratorium Optyki Rentgenowskiej
  • Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Instytut Ochrony Środowiska, Katedra Chemii, KUL
  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Katedra Chemii, KUL
 • Polska Akademia Nauk,  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, Kraków
  • Grupa badawcza: Układy Zdyspergowane

Działalność naukowa

 

METODY BADAWCZE


 • Niskotemperaturowy pomiar izoterm adsorpcji/desorpcji azotu (ASAP 2020; Micromeritcs)
 • Analiza termiczna TG, DTG, DSC (QMS 403D Aelos wyposażony w spektrometr masowy STA449F1 Jupiter (Netzsch) i TGA-IR Tensor 27 (Bruker); Derywatograf Q-1500D (MOM)
 • HPLC (chromatograf cieczowy, Shimadzu)
 • Analiza stężenia substancji organicznych poprzez pomiar całkowitej ilości węgla (analizatory TOC: Sievers M9 i Sievers InnovOx; GE)
 • Miareczkowanie potencjometryczne (autobiureta Dosimat 765 firmy Metrohm (Szwajcaria); pehametr PHM 240 firmy Radiometer (Francja); termostat Ecoline RE 207 firmy Lauda (Niemcy); naczynko pomiarowe z płaszczem wodnym ze szkła kwarcowego)
 • Synteza materiałów porowatych z wykorzystaniem reaktora wysokociśnieniowego
 • Spektroskopie: XPS, XRF, UV-VIS (Spektrofotometr Cary 100 i 4000; Varian Inc.), DRS UV-VIS (Spektrofotometr Cary 4000; Varian Inc.)
 • Dyfrakcja rentgenowska: XRD, SAXSb
 • Techniki mikroskopii transmisyjnej: TEM, HRTEM, EDX/TEM, SEM, EDS/SEM
 • Mikroskop sił atomowych LS5600, (Agilent)
 • Profilometr optyczny WYKO 9800NT (Veeco)
 • System próżniowy do osadzania cienkich warstw metalicznych (Prevac Precision & Vacuum Technology; PREVAC)
 • Galwanostat/Potencjostat cyfrowy Autolab302N,128N (Eco Chemie)
 • Pomiar kątów zwilżania oraz energii powierzchniowej swobodnej (Tensjometr Kruss DSA 100M, Tensjometr KSV701)
 • Zestaw pomiarowy do rejestracji kolizji bańki z różnymi powierzchniami międzyfazowymi przy użyciu szybkiej kamery (SpeedCam)
 • Zestaw pomiarowy do badania ciśnienia powierzchniowego metodą Wilhelmey’ego z zastosowaniem powierzchniowej wagi Langmuira (KSV 1000)

 


PROJEKTY BADAWCZE

 • Wykonawca: Udział w projekcie „NanoBioMat” - European Community's Seventh Framework Programme (FP-7-PEOPLE-2013-IRSES) under a Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme, Grant Agreement No PIRSES-GA-2013-612484, Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials, NanoBioMat (1.01.2014 – 31.12.2017)

 • Kierownik: Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UMCS w ramach konkursu wydziałowego:
  • "Analiza procesu adsorpcji białek na materiałach mezoporowarych: wpływ wielkości porów i struktury powierzchni adsorbenta”, Lublin (2016)
  • "Strukturalne i morfologiczne właściwości powierzchni mezoporowatych adsorbentów krzemionkowych z warstwą biopolimeru”, Lublin (2017)
 • Wykonawca: Udział w międzynarodowym projekcie badawczym przy wsparciu środków EU, nr I-20110881 EC „Lacquer-metallic and metallic single bounce capillaries for X-ray optics” (10.2011-31.12.2012)
 • Wykonawca: Udział w projekcie badawczym "Nanoscale phenomena in foam films, wetting films and bubble motion" pomiedzy IKiFP PAN im. J. Habera Kraków, a IChF BAN Sofia (2007-2010)
 • Wykonawca: Udział w  projekcie “Enzymes as nanotools. Development of a new, enzymes based technology for engineering selectively permeable, nano-structured membranes. Application as sensing”, by Polish Ministry of Sciences and Higher Education, GDRE 1206/GR/2007/03 – European special project (2007-2010)

 


STAŻE NAUKOWE

 • Instytut Chemii Powierzchni im. O.O. Chuiko Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, w ramach wspólnego projektu badawczego “Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials” The 7th Framework Programme of EU, Maria Curie Action, People, International Research Staff Exchange Schem
  (lipiec 2016; lipiec 2017)

 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Grupa badawcza: Koloidy, Kraków (11-15.09.2017)
 • Ośrodek Synchrotronowy HASYLAB, Hamburg, DESY, Niemcy, w ramach projektu „Lacquer-metallic and metallic single bounce capillaries for X-ray optics” (07-09.05.2012)
 • Instytut Chemii Fizycznej Bułgarskiej Akademii Nauk (IChF BAN), Sofia, Bułgaria, w ramach wspólnego projektu badawczego „Nanoscale phenomena in foam films, wetting films and bubble motion" z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP PAN), Kraków; (październik 2008; listopad 2009)

 


PUBLIKACJE NAUKOWE

 • A. Bosacka, M. Zienkiewicz-Strzalka, A.Derylo-Marczewska, A. Chrzanowska, M. Blachnio, B. Podkoscielna, Physicochemical, Structural and Adsorption Characteristics of DMSPS-co-DVB Nanopolymers, Front. Chem.Sec. Nanoscience 11 (2023), (IF2022: 5.5); https://doi: 10.3389/fchem.2023.1176718
 • R. Mroczka, A. Słodkowska, A. Ładniak, A. Chrzanowska, Interaction of Bis-(sodium-sulfopropyl)-Disulfide and Polyethylene Glycol on the Copper Electrodeposited Layer by Time-of-Flight Secondary-Ion Mass Spectrometry, Molecules 28(1) (2023) 433, (IF2022:4.6); https://doi.org/10.3390/molecules28010433
 •  A. Chrzanowska, L.V. Nosach, E.F. Voronin, A. Derylo-Marczewska, M. Wasilewska, Effect of geometric modification of fumed nanoscale silica for medical applications on adsorption of human serum albumin: Physicochemical and surface properties, International Journal of Biological Macromolecules 220 (2022) 1294-1308, (IF2022: 8.2); https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.08.183
 • A. Bosacka, M. Zienkiewicz-Strzałka, A. Deryło-Marczewska, A. Chrzanowska, M. Wasilewska, D. Sternik, „Physicochemical, structural, and adsorption properties of chemically and thermally modified activated carbons”, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 647 (2022) 129130-129147, (IF2022: 5.2); https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129130
 • A. Chrzanowska, A. Derylo-Marczewska, M. Wasilewska. Mesocellular Silica Foams (MCFs) with Tunable Pore Size as a Support for Lysozyme Immobilization: Adsorption Equilibrium and Kinetics, Biocomposite Properties. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 5479, (IF2022: 5.6); https://doi.org/10.3390/ijms21155479
 • A. Chrzanowska, A. Derylo-Marczewska, P. Borowski, Comprehensive characterization of biocomposite surface based on the mesoporous silica and lysozyme molecules: Chemistry, morphology, topography, texture and micro-nanostructure, Applied Surface Science 525 (2020) 146512,
  (IF2022: 6.7);
  https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2020.146512
 • A. Talik, M. Tarnacka, M. Geppert-Rybczyńska, B. Hachuła, R. Bernat, A. Chrzanowska, K. Kaminski, M. Paluch, Are hydrogen supramolecular structures being suppressed upon nanoscale confinement? The case of monohydroxy alcohols, Journal of Colloid and Interface Science 576 (2020) 217-229, 
  (IF2022: 9.9); https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.04.084.
 • A. Derylo-Marczewska, A. Chrzanowska, A.W. Marczewski, Morphological, structural and physicochemical characteristics of the surface of mesocellular silica foam with the adsorbed OVA and BSA proteins, Microporous and Mesoporous Materials 293 (2020) 109769, (IF2022: 5.2);https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2019.109769
 • A. Chrzanowska, A. Derylo-Marczewska, Mesoporous silica/protein biocomposites: Surface, topography, thermal properties, International Journal of Biological Macromolecules 139 (2019) 531–542, (IF2022: 8.2); https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.08.025
 • A. Chrzanowska, R. Mroczka, M. Florek, Effect of interaction between dodecyltrimethylammonium chloride (DTAC) and bis(3-sulphopropyl) disulphide (SPS) on the morphology of electrodeposited copper, Electrochimica Acta 106 (2013) 49-62, (IF2022: 6.6); https://doi.org/10.1016/j.electacta.2013.05.061
 • A. Chrzanowska, R. Mroczka,  Influence of chloride anions and polyethylene glycol on the morphology of electrodeposited copper layers, Electrochimica Acta 78 (2012) 316-323, (IF2022: 6.6); https://doi.org/10.1016/j.electacta.2012.05.119
 • J. Zawala, R. Todorov, A. Olszewska, D. Exerowa, K. Malysa, Influence of pH of the BSA solutions on velocity of the rising bubbles and stability of the thin liquid films and foams, Journal of the International Adsorption Society- Adsorption 16 (2010) 423–435, (IF2022: 3.3); DOI:10.1007/s10450-010-9232-3

INNE

Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)