The adressbook

dr Karol Wiktor Kowalczyk

dr Karol Wiktor Kowalczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GEOGRAFII SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
Telefon
(81) 537-68-24
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
mapa.pkp-jazda.pl
researchgate.net/profile/Karol_Kowalczyk5
scholar.google.com/citations?hl=pl&user=yaG_l3gAAAAJ
orcid.org/0000-0002-6998-0815
Konsultacje

w semestrze letnim 2020/2021:

Wtorki – 12:00-13:00
(stacjonarnie, pokój 116B,
wyłącznie po wcześniejszym
umówieniu
lub zdalnie
poprzez MS Teams);

Czwartki – 12:00-13:00
(zdalnie poprzez MS Teams).

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2020/2021:

Metody i narzędzia w analizach geografii społeczno-ekonomicznej
(LB dla kierunku Geografia);

Procesy globalizacyjne
(WY+KW dla kierunku Geografia);

Geograficzne Systemy Informacji
(LB dla kierunku Gospodarka Przestrzenna);

Zarządzanie marketingowe w turystyce
(WY+KW dla kierunku Turystyka i Rekreacja).

Przedmioty prowadzone w poprzednich latach:

Kierunek Geografia

Granice – teoria, przemiany i funkcje
(WY+KW w ramach bloku przedmiotowego Geografia granic);

Geografia regionalna Polski cz. 2 zagadnienia społeczno-ekonomiczne
(WY w ramach modułu Geografia regionalna Polski i świata);

Zastosowanie GIS w geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej (LB);

Rozwój regionalny (KW);

Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna
(KW);

Programy rozwoju regionalnego i lokalnego (KW);

Ćwiczenia terenowe przedmiotowe
– geografia ekonomiczna;

Ćwiczenia terenowe regionalne – Sudety.

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Marketing urbanistyczny
(WY+KW w ramach modułu Marketing
i negocjacje
)

Ekonomia sektora publicznego i zarządzanie publiczne (WY);

Geoinformacja / GIS
(LB w ramach modułu Technologie informatyczne);

Transport kolejowy
aspekt organizacyjny i przestrzenny
(KW w ramach modułu Zarządzanie środowiskiem w gospodarce przestrzennej);

Przestrzenny wymiar procesów demograficzno-społecznych
(KW);

Planowanie jednostek terytorialnych
(KW w ramach modułu Podstawy planowania);

Planowanie wielkoprzestrzenne
(KW);

Strategie i programy rozwoju
(KW);

Ekonomia przestrzenna
(KW);

Kierunek Turystyka i Rekreacja

Marketing w turystyce i rekreacji
(KW w ramach modułu Produkt, zarządzanie i marketing w turystyce
i rekreacji);

Uwarunkowania społeczno-gospodarcze rozwoju turystyki i rekreacji

(KW w ramach modułu Geograficzne uwarunkowania rozwoju turystyki
i rekreacji
);

Kierunek Geoinformatyka

Główne problemy współczesnego świata
(KW);

Studia podyplomowe GIS w praktyce

GIS w zarządzaniu i administracji (LB).

Adres

Al. Kraśnicka 2 D, pokój 116B
20-718 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe:

 • geografia społeczno-ekonomiczna;
 • geografia transportu;
 • infrastrukturalne i organizacyjne aspekty funkcjonowania transportu kolejowego w Polsce i na świecie;
 • wpływ granic państwowych na kształtowanie się międzynarodowych sieci transportowych;
 • kompresja czasu i przestrzeni w wymiarze transportowym;
 • geografia historyczna transportu;
 • zastosowanie narzędzi GIS w geografii społeczno-ekonomicznej;
 • kartografia kolejowa.

Wykształcenie:

 • 2017 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy; promotor: prof. dr hab. Tomasz Komornicki);
 • 2013-2017 - studia doktoranckie z zakresu geografii: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej;
 • 2011-2013 - studia II stopnia z zakresu geografii, w specjalności geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (praca magisterska pt. Regionalne linie kolejowe w kontekście strategii rozwoju transportu kolejowego
  w Polsce
  ; promotor: prof. dr hab. Jerzy Bański; wyróżnienie: II nagroda, XXX Konkurs Prac Magisterskich Polskiego Towarzystwa Geograficznego);
 • 2008-2011 - studia I stopnia z zakresu geografii: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi; w toku studiów uczestnictwo w programie ERASMUS: Uniwersytet w Oulu (Finlandia)
  (praca licencjacka pt. Ruch kolejowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w latach 2000-2009 przykład wschodnich granic Polski i Finlandii; promotor: prof. dr hab. Tomasz Komornicki).

Działalność naukowa

Artykuły, monografie, rozdziały w monografiach:

 1. Jakubowski A., Komornicki T., Kowalczyk K., Miszczuk A., 2020, Poland as a hub of the Silk Road Economic Belt: is the narrative of opportunity supported by developments on the ground?, Asia-Europe Journal, 18, s. 367-396 (Open Access; DOI: 10.1007/s10308-020-00571-6). >LINK
 2. Garbacz E., Komornicki T., Kowalczyk K., 2020, Dostępność dzienna w układzie miast wojewódzkich w Polsce, Przegląd Geograficzny, 92(2), s. 247–265 (DOI: 10.7163/przg.2020.2.5). >LINK
 3. Kowalczyk K., 2020, Wincenty Pol i koleje żelazne – ujęcie geograficzno-historyczne, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 23(1), s. 8–27 (DOI: 10.4467/2543859XPKG.20.015.12117). >LINK
 4. Kowalczyk K., 2019, Pasażerski transport kolejowy na obszarach aglomeracyjnych w Polsce a rozwiązania multimodalne w codziennych dojazdach do pracy, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 182 s. >LINK
 5. Komornicki T., Kowalczyk K., 2018, Role of rail in passenger border traffic between Poland and Ukraine — a dynamic approach, Barometr Regionalny, 16(2), s. 133–148. >LINK
 6. Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Śleszyński P., Szarata A., Szejgiec-Kolenda B., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Kompleksowe modelowanie osobowego ruchu drogowego w Polsce. Uwarunkowania na poziomie gminnym, Prace Geograficzne, 267, IGiPZ PAN, Warszawa, 242 s. >LINK
 7. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Ewaluacja i monitoring zmian dostępności transportowej w Polsce z wykorzystaniem wskaźnika WMDT, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 90 s. >LINK
 8. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2018, Evaluation and monitoring of accessibility changes in Poland using the MAI indicator, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa, 91 s. >LINK
 9. Kowalczyk K., 2018, Typologia multimodalnego potencjału linii kolejowych zlokalizowanych w strefach podmiejskich największych polskich aglomeracji, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 21(1), s. 17–33 (DOI: 10.4467/2543859XPKG.18.002.9182). >LINK
 10. Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Goliszek S., Kowalczyk K., Guzik R., Kołoś A., Komornicki T., 2017, Multimodalna dostępność transportem publicznym gmin w Polsce, Prace Geograficzne, 258, IGiPZ PAN, Warszawa, 303 s. >LINK
 11. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Śleszyński P., Goliszek S., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2017, Evaluation of accessibility changes in Poland using the MAI indicator, Geographia Polonica, 90(3), s. 361–368. >LINK
 12. Komornicki T., Kowalczyk K., 2017, Transportowe wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Miszczuk A. (red.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, NORBERTINUM, Lublin, s. 191–215. >LINK
 13. Kowalczyk K., Rosik P., 2016, Train and bus commuting in Polish metropolitan areas: complementary or separate services?, AET Papers Repository, Association for European Transport [ISSN 2313-1853], 14 s. >LINK
 14. Rosik P., Goliszek S., Kowalczyk K., 2015, The impact of selected road projects on changes in traffic intensity, EUROPA XXI, 28, s. 9–32. >LINK
 15. Rosik P., Kowalczyk K., 2015, Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010, Prace Geograficzne, 248, IGiPZ PAN, Warszawa, 215 s. >LINK
 16. Kowalczyk K., Rosik P., 2015, Wykorzystanie infrastruktury przez przewoźników kolejowych w obsłudze połączeń międzyaglomeracyjnych, Logistyka, 3/2015 [artykuł opublikowany na płycie CD], s. 5350–5357. >LINK
 17. Kowalczyk K., 2015, Perspektywy i znaczenie otwarcia nowych przejść granicznych dla rozwoju gospodarczego regionu lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu włodawskiego, [w:] Dobrowolski R., Mięsiak-Wójcik K., Demczuk P. (red.), Potencjał Polesia Lubelskiego a zrównoważony rozwój Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Lublin, s. 99–122. >LINK
 18. Kowalczyk K., Rosik P., 2014, Zmiany kosztu podróży samochodem i pociągiem w ruchu międzyaglomeracyjnym w latach 2000-2010, [w:] Infrastruktura transportu dla rozwoju dla rozwoju regionów. Z perspektywy 10-lecia członkostwa w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Problemy transportu i logistyki,  843(28), s. 125–141. >LINK
 19. Rosik P., Kowalczyk K., Stępniak M., Goliszek S., Komornicki T., 2014, Bazy danych potoków ruchu – monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (Projekt Trraps XXI), [w:] Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie, Seria: Materiały Konferencyjne, 1(103), s. 303–315. >LINK
 20. Rosik P., Kowalczyk K., 2014, Czasy i częstotliwości  międzyaglomeracyjnych pasażerskich połączeń kolejowych – zmiany w latach 2000-2010, Przegląd Komunikacyjny, 7(69), s. 9–15. >LINK
 21. Kowalczyk K., 2013, Efekty inwestycji w infrastrukturę kolejową na liniach regionalnych, [w:] Wiśniewski R., Rosik P. (red.) Polityka Przestrzenna a Transportowa – Ewaluacja Inwestycji Infrastrukturalnych, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9–32. >LINK

Ekspertyzy:

 1. Kociuba D., Baran-Zgłobicka B., Bartmiński P., Demczuk P., Jakubowski A., Kociuba W., Kowalczyk K., Śmiechowicz J., Wesołowska M., Wójtowicz K., Łoboda K., 2019, Kierunki rozwoju przestrzenno-inwestycyjnego Lublina. Raport [ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Lublin].
 2. Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., Kowalczyk K., Duma P., Szejgiec-Kolenda B., 2017, Wpływ korytarza transportowego Via Carpatia na rozwój społeczno-gospodarczy Polski ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (w kontekście ewentualnego wsparcia Via Carpatii ze środków UE) [ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa], 162 s.
 3. Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Goliszek S., Kowalczyk K., 2017, Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej 2014-2020 (aktualizacja) [ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju], 110 s. >LINK
 4. Rosik P., Komornicki T., Szejgiec B., Goliszek S., Kowalczyk K., Jankowska E., 2016, Przebieg połączeń ostatniej mili przez węzły miejskie sieci bazowej TEN-T, IGiPZ PAN, Warszawa [ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa], 168 s. >LINK
 5. Rosik P., Komornicki T., Szejgiec B., Kowalczyk K., Goliszek S., Stępniak M., 2015, Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju – Raport końcowy, IGiPZ PAN, Warszawa [ekspertyza wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego], 132 s. >LINK
 6. Komornicki T., Rosik P., Szejgiec B., Kowalczyk K., Goliszek S., Stępniak M., 2015, Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim – Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Departament Rozwoju Regionalnego, Warszawa-Rzeszów, 285 s. >LINK
 7. Rosik P., Komornicki T.,  Kowalczyk K., Szejgiec B., 2014, Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk na terytorium Polski – w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.) – Raport końcowy, IGiPZ PAN, Warszawa [ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju], 116 s. >LINK
 8. Rosik P., Komornicki T.,  Kowalczyk K., Szejgiec B., 2014, Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk na terytorium Polski – w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.) – Raport końcowy, IGiPZ PAN, Warszawa [ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju], 171 s. >LINK

Opublikowane abstrakty:

 1. Rosik P., Komornicki T., Stępniak M., Goliszek S., Śleszyński P., Pomianowski W., Kowalczyk K., 2016, Implementing model of accessibility potential: monitoring and evaluation of efficiency and equity as an effect of road and railway development in Poland, [w:] Transport Infrastructures for better Accessibility, Equity and Territorial Cohesion. NECTAR Joint Cluster 1 and Cluster 6 International Workshop, 20-21 October 2016, Warsaw, Poland, IGiPZ PAN, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, s. 11.
 2. Kowalczyk K., Adamiak A., 2016, Atlasowe metody prezentacji infrastruktury kolejowej wybranych państw świata, [w:] XXIX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce. Streszczenia referatów i posterów. Zwierzyniec, 26-28 września 2016 r., Polskie Towarzystwo Geograficzne, Zakład Kartografii i Geomatyki UMCS, Roztoczański Park Narodowy, Lublin, s. 22. >LINK

Projekty badawcze:

A) Kierowanie projektem

 1. Czas podróży koleją jako determinanta układu powiązań transgranicznych polskich metropolii – ujęcie dynamiczne 1970–2020
  - projekt NCN nr 2020/04/X/HS4/00525,
  - konkurs: MINIATURA 4.

B) Udział w charakterze wykonawcy/członka zespołu badawczego

 1. Rozwój infrastruktury transportowej a przesunięcia międzygałęziowe w przestrzeni Polski w latach 2000-2010
  - projekt NCN nr 2011/01/D/HS4/01862,
  - kierownik projektu: dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN.
 2. Multimodalna dostępność transportem publicznym na poziomie gminnym w Polsce
  - projekt NCN nr 2012/05/E/HS4/01798,
  - kierownik projektu: dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN.
 3. Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia efektywnie funkcjonujących korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę – w ujęciu krajowym i wojewódzkim, w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.)
  - projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
  - kierownik projektu: dr hab. Piotr Rosik, prof. IGiPZ PAN.
 4. Oszacowanie oczekiwanych rezultatów interwencji za pomocą miar dostępności transportowej dostosowanych do potrzeb dokumentów strategicznych i operacyjnych dot. perspektywy finansowej  2014-2020
  - projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju,
  - kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Komornicki.
 5. Analiza stanu transportu województwa lubuskiego wraz z prognozą rozwoju
  - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,
  - kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Komornicki.
 6. Identyfikacja kluczowych kierunków rozwoju transportu w województwie podkarpackim
  - projekt realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego,
  - kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Komornicki.
 7. Przebieg sieci TEN-T przez węzły miejskie sieci bazowej TEN-T
  - projekt realizowany na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
  - kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Komornicki.Follow UMCS: