The adressbook

dr Beata Żukowska

dr Beata Żukowska
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA BANKOWOŚCI I RYNKÓW FINANSOWYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2020/21 odbywają się za pomocą aplikacji MS Teams • Poniedziałek 13:00-14:30

 • Środa 11:30-13:00


Konsultacje jako opiekun roku (III rok, stacjonarne Ekonomia) • Środa – 10:30-11:30

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 702
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse (wrzesień 2020). Praca doktorska "Efekty ekonomiczne profesjonalizacji przedsiębiorstw rodzinnych" 24.09.2020 r. została na wniosek Recenzentów wyróżniona przez Radę Instytutu Ekonomii i Finansów.  

Studia magisterskie ukończone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2014 r. na kierunku finanse i rachunkowość z wynikiem bardzo dobrym, tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Ekonomicznego 2013/2014.

Studia licencjackie ukończone na Wydziale Ekonomicznym UMCS w 2012 r. na kierunku finanse i rachunkowość z wynikiem bardzo dobrym; tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Ekonomicznego 2011/2012.

Stypendia:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce, przyznane trzykrotnie w latach 2011-2014.
 • Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego za wybitne osiągnięcia w nauce (przyznane w 2014 roku)

Nagrody, wyróżnienia:

 • W 2017 roku Nagroda Rektora Zespołowa II stopnia za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni,
 • Nagroda „best paper” podczas w międzynarodowej konferencji Entrepreneurship and Family Enterprise Research Conference (EFERIC 2017)/

Organizacja konferencji:

 • Koordynatorka  organizacji 5 konferencji studenckich (4 ogólnopolskich i 1 międzynarodowej) oraz współorganizator 5 konferencji naukowych w trakcie pracy na UMCS, w tym 1 międzynarodowej.
 • Współorganizatorka Sympozjum Badaczy Firm Rodzinnych w 2019 i 2020 roku.

Pozostała działalność:

 • Współautorka Podręcznika metodycznego „Strategie rozwiązywania problemów społecznych” przygotowanego przez ekspertów Fundacji Polskiej Akademii Nauk, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Współautorka Strategii rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Lublinie i Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym na lata 2020 – 2030
 • Współautorka raportu „Długoterminowe oszczędności finansowe w Polsce” przygotowanego dla Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM
 • Współautorka międzynarodowego newslettera ekonomicznego International Economic Review for Students w ramach projektu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Współpraca z: Fundacją Polskiej Akademii Nauk, Lubelskim Centrum Consultingu, Urzędem Miasta Lublin.

Dydaktyka:

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów: Kreowanie przedsiębiorczości, Finansowe aspekty przedsiębiorczości, Instrumenty finansowania przedsiębiorstw, Bankowość, Zarządzanie instytucjami kredytowymi.
 • Stała współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Finansistów.

Potwierdzona znajomość języków obcych:

 • języka rosyjskiego B2 (certyfikat TELC B2)
 • języka angielskiego C1 (Certificate in Advanced English).

Działalność naukowa

Najważniejsze publikacje:

 1. Green Entrepreneurship as a Connector among Social, Environmental and Economic Pillars of Sustainable Development. Why Some Countries are More Agile? Problemy Ekorozwoju, vol. 13, no 2, 67-76 (współautorstwo: Domańska A., Zajkowski R.), 2018.
 2. Supporting Family To Their Utmost –People’s Over the Age of 50 Attitudes to Borrowing, Contemporary Trends and Challenges in Finance - Proceedings from the 2nd International Conference in Finance, Wroclaw September 2016, Springer, pp. 311-320, 2017.
 3. The Financial Situation of Polish Pensioners' Households According to the Wealth Accumulated in Housing, (w:) G. Hofbauer und Kollegen, Challenges, Research and Perspectives 2015: Trust in social, economics and financial relations, uni-edition GmbH Berlin.
 4. Rynek świadczeń dożywotnich w Polsce (w:) T. H. Bednarczyk, Ubezpieczenia i bankowość z perspektywy młodego ekonomisty. Wybrane problemy. Wydawnictwo UMCS.
 5. Senior Housing in Sweden – Organisation of a System and Conclusion for Poland, (w:) “Świat Nieruchomości” 4/2015 (94).
 6. Funkcjonowanie rynku equity release w Europie na przykładzie Wielkiej Brytanii i Hiszpanii [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, (red. Krzystofek A.), AT Wydawnictwo, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-23-5.
 7. Implementaton Of Good Practice Among The Equity Release Providers In Poland [w:] Vzdelávanie ako determinant rozvoja sociálneho podnikania, (red. Ľapinová,E., Gubalová J)., ISBN 978-80-557-0748-8, Wyd. BELIANUM 2014.
 8. Odwrócona hipoteka – zasady funkcjonowania oraz jej zastosowanie w uzupełnianiu świadczeń emerytalnych, [w:] Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy III, (red. Łyskawa K., Majewski P., Walczak D.)Wydawnictwo PTE, Toruń 2013, ISBN 978-83-937843-1-8.
 9. Wykorzystanie kredytów hipotecznych przez gospodarstwa domowe z województwa lubelskiego, [w:] Banki a gospodarstwa domowe w województwie lubelskim, (red. Korzeniowska A., Misterek W., Czarecki J.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-7784-460-1.
 10. Konsekwencje finansowe dla spadkobierców w świetle projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym, [w:] Zarządzanie długiem w gospodarce, (red. Korzeniowska A., Kamieniecka M., Misterek W.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, ISBN 978-83-7784-390-1.
 11. Perception of Innovativeness in Companies and Business Environment Institutions, [w:] Management, 2 (9), 2014, ISSN 1854-4223. (współautorstwo z W. Misterek)
 12. Ekologiczne produkty bankowe – istota, dostępność, perspektywy, [w:] Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem -  problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia, (red. Uziębło A.), CeDeWu, Gdańsk 2013, ISSN 2299-9582, ISBN 978-83-7556-552-2, 978-83-61712-17-6.


Attachments


Follow UMCS: