The adressbook

dr Weronika Markowska

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje


Konsultacje w semestrze letnim 2021Wirtualny Kampus

 


 
10.09.2021  - 10.00-12.00


17.09.2021  - 10.00-12.00


 


20.09.2021  - 10.00-12.00

27.09.2021  - 10.00-12.00


 


 


 Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a, gab. 114B
Lublin

O sobie

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

1998 - 2004: studia magisterskie na teologii (KUL). Praca magisterska Muzeum Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie (1984 - 2001) napisana w zakładzie Historii Kościoła XIX i XX wieku pod kierunkiem ks. prof. dr hab. J. Walkusza.

2002 - 2006: studia magisterskie na filologii rosyjskiej (UMCS). Praca magisterska Odrezultatywne nazwy subiektów czynności we współczesnym rosyjskim, białoruskim i polskim języku literackim napisana pod kierunkiem prof. dr hab. M. Sajewicza.

2007 - 2010: tłumacz języka rosyjskiego i białoruskiego w biurze tłumaczeń Slavica w Lublinie.

2007 - 2008: nauczyciel języka rosyjskiego w Liceum im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

2007 2013: nauczyciel akademicki języka rosyjskiego w PWSZ im. Sz. Szymonowica w Zamościu

Od 2011 roku nauczyciel akademicki języka rosyjskiego w UMCS. 

 

Rozprawa doktorska

Akwizycja i dydaktyka wymowy rosyjskiej polskich studentów rusycystów. Studium teoretyczno-empiryczne.

Promotor: Prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska.

 

Najważniejsze publikacje:

Фонодидактика русских [р] и [р'] в контексте холистического мультимодального подхода, [w:] Lublin Studies in Modern Languages and Literature. Vol 42, No 1 (2018): The /r/ sound in language. Red. J. Knieja, M. Mizak, s. 18-33 (22889 zn. wyd.). ISSN 0137-4699.

Treninig multosensoryczny w fonodydaktyce rosyjskiej. Z praktyki nauczania, [w:] „Języki Obce w Szkole” 2/2017,  str. 63-67. ISNN: 0446-7965.

O некоторых приемах обучения русскому произношению, [w:] Актуальные проблемы обучения русскому языку как иностранному и русскому языку как неродному, ред. Л.С. Крючкова, ИИУ МГОУ Москва, 2017, с. 127-134 (19 558 znaków). ISBN 978-5-7017-2726-5

Холистический мультимодальный подход в обучении произношению, [w:] MULTI-LINGUA-DIDACTICA 1. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i akademickiej, t. 1, red. E.Curkan-Dróżka i M. Marcinkowska-Bachlińska, Łódź 2017, wyd. PRIMUM VERBUM, str. 97-108 (29 100 znaków). ISBN 978-83-65237-45-3

K. Oszust-Polak, W. Markowska, Wizerunek nauczyciela rusycysty w świetle opinii studentów filologii rosyjskiej UMCS w Lublinie, [w:] Проблемы славяноведения. Сборник научных статей и материалов. Выпуск 19, ред. Михальченко С. И., Брянск 2017, wyd. РИО Брянского Государственного Университета, c. 239-250 (22 259 znaków). ISBN 978-5-9734-0280-8

Организация работы над произношением на начальном этапе обучения русскому языку в польской аудитории, [w:] Język rosyjski w przestrzeni komunikacyjnej. Русский язык в коммуникативном пространстве, cz. III, red. R. Rybicka, S. Szaszkowa, Lublin 2016, str. 131–140.

Обучение фонетическим средствам общения в контексте документов: Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка и Государственный стандарт по русскому языку как иностранному, [w:] Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания, ред. Е. Невзорова-Кмеч, Лодзь, 2015, s. 63-73.

Использование Национального корпуса русского языка в процессе формирования фонетических навыков, [w:] Językrosyjskiwprzestrzenikomunikacyjnej, red. H. Munia, S. Szaszkowa, Lublin 2014, s. 135-144.

Фонетические ошибки польских студентов-русистов в речи на русском языке: пути устранения [w:] Мова i культура,red. L.W. Lewancewicz, W.M. Kościuczyk, T.A. Kisiel i in., rec. W.I. Kulikowicz, W.B. Perachod, wyd. Republikański Instytut RIWSZ, Мiнск 2014, c. 135-144.

О некоторых проблемах формирования грамматических навыков в речи поляков-русистов, [w:] Славянские языки: системно-описательный и cоциокультурный аспекты исследования. Сборник научных трудов в двух частях, часть 2, wyd. BrzeskiPaństwowyUniwersytetim. A. S. Puszkina, Brześć 2014, с. 263-267.

Odrezultatywne nazwy subiektów czynności  z  formantem  słowotwórczym -nik  we  współczesnym  rosyjskim, białoruskim  i polskim języku literackim, [w:] Польска-беларускае супрацоўніцтва ў культуры, мове і літаратуры:зб.Матэрыялаў міжн.Навуковай канф., рэд кал.: З.П. Мельнікава, У.А. Сенькавец, А.С. Кавалюк ; пад агульнай рэд. У.А. Сенькаўца; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. Брэст : БрДУ, 2014, s.  97-104.

J.I. Kraszewskiipolskie życieteatralne, [w:] История в зеркале литературы: исторический роман Ю. Крашевского в контексте европейской истории и литературы, red. Z. P. Mielnikawa, N. N. Kowaliowa, Брест 2013, s. 49-52.

Перевод как форма межкультурной коммуникации (на примере славянских языков), [в:] Актуальныя праблемы мовазнауства  i лiнгвадыдактыкi, red. М. I. Nowik, S. F. But-Gusaim i in., rec. W.I. Sienkiewicz, wyd. Alternatywa. Ministerstwo Edukacji RB, Brześć 2013, c. 103-104.

Путешествуем с рок-оперой Юнона и Авось, [w:] Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, red. H. Munia, S. Szaszkowa, Lublin 2013, s. 239-251.

Принципы построения сборника упражнений по орфоэпии и орфографии, [w:] Język rosyjski jako przedmiot nauczania w szkole wyższej, red. H. Munia, S. Szaszkowa, Lublin 2013, s. 252-263.

Использование Интернет-ресурсов в качестве вспомогательного средства в обучении произношению русского языка, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych, red. H. Rycyk-Sztajdel, S. Szaszkowa, Lublin 2012, s. 243-250.

Tolerancja religijna w Wielkim Księstwie Litewskim, [w:] Супольнасць традыцыі – садружнасть у будучыні. Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя і культурныя сувязі, red. I. E. Bogdanowicz, S. M. Zaprudski, M. P. Kasciuk i in., Мінск 2012, с. 377-383.

Nauczanie języka rosyjskiego na neofilologii i innych kierunkach – międzynarodowa konferencja naukowa. Lublin, 7 - 8 czerwca 2010 r., (sprawozdanie) [w:] „Facta Simonidis” 2011 (4), II, Zeszyty naukowe PWSZ w Zamościu, s. 187 – 192.

Изложения на практических занятиях по русскому языку, [w:] Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i neofilologicznych, red. L. Szypielewicz, Warszawa – Lublin 2009, s. 269 – 275.

Bajki Kornieja Czukowskiego na lekcjach języka rosyjskiego – Мойдодыр, [w:] „Języki Obce w Szkole”, 2 (2009), s. 140 – 144.

 


Działalność naukowa

Specjalność naukowa: językoznawstwo rosyjskie

Dziedziny badań:  dydaktyka wymowy rosyjskiej

 

Członkostwo w organizacjach naukowych 

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego

 
Follow UMCS: