The adressbook

dr Andrzej Chmiel

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021:


środa godz. 11.10 w teamsie


Uprzejmie informuję, iż mój środowy dyżur w teamsie w dniu 5 maja br. został odwołany. 


W sprawach pilnych proszę pisać na adres mailowy: andrzej.chmiel@poczta.umcs.lublin.pl


 link do konsultacji w teamsie: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab041bf6b6d01496c9af10f37ad03f992%40thread.tacv2/conversations?groupId=16e5e109-16a4-4c1f-bbbd-521fdae3a3ca&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Wskazany wczesniejszy kontakt mailowy!


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


  


 

O sobie

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 2008 - 2013 ukończył na WPiA UMCS studia doktoranckie w zakresie prawa. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał uchwałą Rady WPiA UMCS z dnia 19 czerwca 2013 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: Zeznania świadków i ich wartość dowodowa w rzymskim procesie karnym, przygotowanej w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS i obronionej 29 maja 2013 r. na tymże wydziale. Od 1 października 2013 r. zatrudniony na stanowisku asystenta, zaś od 1 lutego 2018 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS. 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe obejmują rzymskie prawo karne, rzymski proces karny a w szczególności problematykę stron procesowych. 

Prowadzone na WPiA UMCS zajęcia dydaktyczne:

prawo rzymskie - ćwiczenia (prawo), wykład (prawo niestacjonarne),

rzymskie prawo publiczne - wykład (bezpieczeństwo wewnętrzne I st.),

seminarium dyplomowe (bezpieczeństwo wewnętrzne),

łacińska terminologia prawnicza - konwersatorium (prawo, administracja I st.),

ustrój i administracja państw antycznych - wykład (administracja II st.)

romanistyczne tradycje wybranych instytucji obrotu gospodarczego - wykład (kierunek prawnobiznesowy, studia niestacjonarne).

 

Dorobek naukowy:

- Studia Profesora Adama Wilińskiego nad rzymskim prawem karnym, Studia Iuridica Lublinensia, 13 (2010), s. 123-132.

Ochrona bezpieczeństwa właścicieli niewolników w świetle S.C. Silanianum - zagadnienia dowodowe [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim, pod red. K. Amielańczyka, A. Dębińskiego, D. Słapka, Lublin 2010, s. 53-64.

Ustrój rzymskich organów jurysdykcyjnych w sprawach karnych, Studia Prawnoustrojowe UWM 12 (2011), s. 49-55.

Zeznania świadków i ich wartość dowodowa w rzymskim procesie karnym, Lublin 2013, ss. 322 (rozprawa doktorska, niepubl.).

Proces katylinarczyków jako przykład rzymskiego "procesu politycznego", [w:] Prawo karne i polityka w państwie rzymskim, red. K. Amielańczyk, A. Dębiński, D. Słapek, Lublin 2015, s. 47-62. 

Zasada crimen extinguitur mortalitate a samobójstwo oskarżonego w rzymskim procesie karnym, [w:] Justynian i prawo rzymskie. Refleksje w 1450. rocznicę śmierci cesarza, pod red. K. Szczygielskiego, Białystok 2015, s. 97-112. 

Immediacy principle in the Roman criminal procedure, Krytyka Prawa, t. 8 nr 2 (2016), s. 2-16.

Dzieła naukowe jurystów rzymskich w zakresie prawa karnego, Studia Iuridica Lublinensia, nr 25/3 (2016), s. 151-164.

Pomówienie oskarżonego w rzymskim procesie karnym, [w:] Ius pluribus modis dicitur - prawo rzymskie wciąż żywe, red. B.J. Kowalczyk, B. Szolc-Nartowski, Gdańsk 2016, s. 35-57.

Przykład zastosowania s.c. Silanianum, czyli o tym, dlaczego rzymska iustitia stawała się niekiedy okrutna, [w:] Przemoc w świecie starożytnym: źródła, struktura, interpretacje, red. D. Słapek, I. Łuć, Lublin 2017, s. 299-310.

Przyznanie się oskarżonego do winy w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe KUL 60 (2017), nr 3 (239), s. 465-483.

Zasada kontradyktoryjności w rzymskim procesie karnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, z. 101, Seria Prawnicza, Prawo 22 (2018), s. 42-57

- Summum supplicium in the Legislation of Christian Roman Emperors, Studia Prawnicze KUL 4 (80) 2019, s. 39-56

 

 

   

 


Ogłoszenia

 

 

 

 

 
Follow UMCS: