The adressbook

dr hab. Wiesław Żardecki

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PEDAGOGIKI KULTURY
Telefon
504127276
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsulatacje w semestrze letnim 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres wieslaw.zardecki@poczta.umcs.lublin.pl


Miejsce: Wirtualny Kampus - Wiesław Żardecki -


Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021


środa: 15:00-17:00


Zapraszam


Adres: Instytut Pedagogiki


ul. Natrutowicza 12 p.41


20-004 Lublin


tel. 504127276

Działalność naukowa

1.    Animacja kulturalna i animacja teatralna oraz kształcenie animatorów kultury w kontekście nowych wyzwań.
2.    Kultura i edukacja teatralna jako obszar badań i działań pedagogicznych.
3.   Powiązania między sztuką a wychowaniem oraz pomiędzy teorią sztuki a refleksją o wychowaniu (pedagogika  sztuki, pedagogika teatru).
4.    Zagadnienia antropologiczne, aksjologiczne i kulturowe mieszczące się w ramach pedagogiki humanistycznej.

1.    Cultural management and theatre management, educating cultural managers in the context of new challenges.
2.    Culture and theatre education as an area for research and pedagogical activity.
3.   Relationships between art and upbringing, as well as between theory of art and reflection on upbringing (art pedagogy, theatre pedagogy).
4.    Anthropological, axiological and cultural issues within the frame of humanistic pedagogy.

Wykaz wybranych publikacji naukowych recenzowanych

 

Monografie:

 

Teatr w refleksji i praktyce edukacyjnej. Ku pedagogice teatru. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 565.

 

Animacja teatru w wymiarze pedagogicznym. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2012, ss. 217.

 

Monografia współredagowana: Dylematy animacji kulturalnej. Pod red. Janusza Gajdy i Wiesława Żardeckiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 2001, ss. 279.

 

Wybrane artykuły:

 

Upowszechnianie kultury teatralnej przez Teatr im. J. Osterwy w Lublinie,(w:) Współczesne dylematy upowszechniania kultury, (red.) Janusz Gajda, Zakład Teorii Upowszechniania Kultury UMCS, Oficyna Graficzna Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, Lublin 1991, s.107-112.

 

Kultura teatralna dorosłych i jej upowszechnianie, (w:) Problemy oświaty i kultury dorosłych (red.) Elżbieta Adamczuk i Lucyna Adamowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej, Lublin 1992, s.161-168.

 

Instruktor jako animator amatorskich zespołów teatralnych, (w:) Wybrane problemy animacji kulturalnej (animator – proces i formy animacji – efekty) (red.) Janusz Gajda, Agencja Dziennikarska ,,VIpress” , Lublin 1993, s.26-40.

 

Spojrzenie na teatr, ,,Wojsko i Wychowanie” 1993, nr 8, s.34-38.

 

Pedagogiczna analiza działania animatora teatru niezawodowego, (w:) Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny (red.) Janusz Gajda, Agencja Dziennikarska ,,VIpress”, Lublin 1994, s.128-136.

 

Animacja szkolnych i pozaszkolnych zespołów teatralnych, ,,Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze” 1994, nr 5, s.28-31.

 

Pedagogiczne kulisy teatru, ,,Wojsko i Wychowanie” 1994, nr 10, s.39-42.

 

Kształcenie instruktorów–animatorów teatralnych na uniwersyteckich studiach pedagogicznych, ,,W Kręgu Kultury” 1994, nr 1-2, s.5-6.

 

Animacja jako metoda edukacji kulturalnej uczniów, ,,Lubelski Rocznik Pedagogiczny”: ,T.XVII, Lublin 1996, s. 151-160.

 

Навчання аніматорів культури на педагогічних факультетах польських університетів.Вісн. Львів. Сер. пед.,1996, вип. 13, с.110 - 115

 

Z badań nad kultura teatralną dorosłych odbiorców teatru, ,, Edukacja Dorosłych” 1996, nr 4, s.36-42.

 

Podstawy oddziaływań wychowawczych teatru, ,,Opieka – Wychowanie – Terapia” 1997, nr 2, s.16-19.

 

Animacja kulturalna młodzieży, ,,Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1997, nr 2, s.16-19.

 

Edukacja teatralna, ,,Edukacja i Dialog” 1997, nr 10, s.27-33

 

Animator kultury – nowa specjalność w kształceniu pedagogów, ,,Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 9, s.37-41.

 

Pedagogika kultury teatralnej, (w:) Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji teatralnej, perspektywy rozwoju, (red.) Janusz Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998, nr 1, s.89-102.

 

Tradycje i współczesne przemiany teatru – aspekt pedagogiczny, ,,Kwartalnik Edukacyjny” 1998, nr1, s.61-71.

 

Animacja kulturalna w pespektywie edukacyjnej, ,,Edukacja Dorosłych” 1998, nr 1, s.23-32.

 

Widz w teatrze: pedagogiczny model percepcji spektaklu, ,,Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T.XVIII, Lublin 1998, s.163-171.

 

Kultura jako podstawa edukacji w integrującej się Europie, ,,Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, T.XIX Lublin 1999, s.37-47.

 

Animacja społeczno – kulturalna w teorii i praktyce edukacyjnej, (w:) Edukacja zorientowana na XXI wiek, (red.) Janusz Gajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin 2000, s. 151-167.

 

Człowiek, kultura, edukacja w kategoriach humanizmu (w:) O nowy humanizm w edukacji (red.) Janusz Gajda, Oficyna wydawnicza, ,,Impuls”, Kraków 2000, s.162-177.

 

Teatr i wychowanie w świetle teorii komunikacji, ,,Lubelski Rocznik Pedagogiczny” T.XX Lublin 2000, s.150-162.

 

Tendencje teatru współczesnego a edukacja humanistyczna młodzieży, (w:) Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian, (red.) Tadeusz Szkołut, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2000, s.121-132.

 

Dylematy przemian animacji kulturalnej w perspektywie historycznej, (w:) Dylematy animacji kulturalnej, (red.) Janusz Gajda i Wiesław Żardecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001, s. 63-81.

 

Teatr i dramat w kulturze polskiej – między uniwersalizmem europejskim a rodzimością, (w:) Kultura – wartości – kształcenie, (red.) Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Adama Marszałka, Toruń 2003, s. 240-251.

 

Programowe szanse kształcenia animatorów i menedżerów dla kulturowego wymiaru rozwoju, (w:) Kultura –wartości -kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku, (red.) Janusz Gajda i Jadwiga Izdebska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Suwalsko – Mazurskiej im. Papieża Jana Pawła II w Suwałkach, Suwałki 2004, s. 258-274.

 

Klasyczna pedagogika kultury w Polsce a animacja kulturalna- wybrane problemy,(w:) ,,Pedagogika kultury” T.I, (red.) Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Marii Curie –Skłodowskiej, Lublin 2005, s.157-175.

 

Wiodące koncepcje człowieczeństwa w kulturze XX wieku- próba zarysu zagadnienia, (w:) Kultura współczesna a wychowanie człowieka (red.) Dariusz Kubinowski, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s.99-109.

 

Współautor obok D. Kubinowski ,W. Bobrowicz, 10 lat kształcenia animatorów i menadżerów kultury w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (red.) Barbara Jedlewska, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2006, s.280-318.

 

Spektakl teatralny w perspektywie pedagogii dialogu, (w:) Pedagogika Kultury, t. III, (red.) Dariusz Kubinowski, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2007, s.121-132.

 

Wprowadzenie do wiedzy o teatrze dla pedagogów, (w:) Pedagogika i kultura. Pomiędzy teorią a praktyką, (red.) W. Bobrowicz, Oficyna Wydawnicza Verba, Lublin 2009, s. 111-148.

 

Wyzwania edukacji estetycznej w perspektywie kultury współczesnej „Studia Kulturowo – Edukacyjne” 2013 Tom VIII Numer 1, s. 102 – 117.

 

Animacja kreatywności dziecka w przestrzeni teatru (w:) Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, (red.) Teresa Parczewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 27-47.

 

Koncepcja kultury i edukacji filmowej inspirowana pracami Profesora Janusza Plisieckiego, (w:) Maski Dziesiątej Muzy. Edukacyjne i literackie refleksje wokół sztuki filmowej. Księga dedykowana pamięci Profesora Janusza Plisieckiego, (red.) Urszula Lewartowicz, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2015, s. 115-134.

 

Paradigm of pedagogy of arts animation (w:) In the Sphere of education and artistic work, (red.) Marija Chepil, Anna Marta Żukowska, Oresta Karpenko, Drohobych 2016, s. 187-198.

 

Polska myśl animacyjna w pedagogice dwudziestolecia międzywojennego „Studia Kulturowo – Edukacyjne” 2016 Tom XI Numer 1, s. 9 – 20.

 

Sztuka i edukacja estetyczna z perspektywy pedagogiki humanistycznej (w:) Edukacja estetyczna a kształcenie postawy kreatywnej, (red.) Wojciech Bobrowicz, Anna Żukowska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Marii Curie - Skłodowskiej, Lublin 2017, s. 41 - 64.

 

Fenomen dialogu w sztuce widowiskowej i jego implikacje edukacyjne, "Studia z Teorii Wychowania" Tom IX: 2018 Nr 2 (23), s. 115 - 133.

 

Kreatywność kultury artystycznej jako współczesne wyzwanie pedagogiki, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2019 Vol. 38 Numer 1, s.51-67.

 

Wartościowanie człowieka i ludzkiego życia w świecie sztuki. Perspektywa pedagogiki kultury, "Przegląd Pedagogiczny" 2020 Numer 1, s.49-64.

 

Główne kierunki rozwoju animacji kultury. Od animacji społecznej do osobowej, "Lubelski Rocznik Pedagogiczny" 2020 Vol. 39 Numer 1, s.269-282.

 

Dialogiczność, (w:) Kompetencje animatorów kultury i ich kształcenie, (red.) Dariusz Kubinowski, Urszula Lewartowicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s.94-112.

 

Edukacja obywatelska przez sztukę – rola teatru polskiego, " Studia Edukacyjne" 2021, t. 60, s. 161-176.

 
Follow UMCS: