The adressbook

dr Ewa Zawadzka

dr Ewa Zawadzka
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ I NEUROPSYCHOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dyżur dla studentów w semestrze letnim 2020/21


czwartek 11.30-12.30, piątek 8.00-9.00 video-konferencja Moodle Big Blue Button


 https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=162050


po wcześniejszym umówieniu się za pomocą wiadomości e-mail.


Adres: zawadzka.ewa@poczta.umcs.lublin.pl.


Sprawy nie wymagające bezpośredniej rozmowy można również kierować na podany adres e-mail.


 


 


 


 

Działalność naukowa

Publikacje

1.      Herzyk A., Szepietowska E.M., Daniluk B., Zawadzka E. (2004). Pamięć jawna i ukryta a dysfunkcje mózgu. Między świadomym a nieświadomym. Wyd. UMSC, Lublin.
2.      Daniluk B., Zawadzka E. (2000). Metodologiczne problemy diagnozy zaburzeń świadomości. W: A. Borkowska, E.M. Szepietowska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin, s. 347-364.
3.      Daniluk B., Zawadzka E. (2001). Neuropsychologiczna analiza trudności w czytaniu i pisaniu. W: J. Przesmycka-Kamińska (red.). Trudności w nauce czytania i pisania a trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami mózgu. Wyd. GAJTs.c., Wrocław, s. 44-54.
4.      Daniluk B., Zawadzka E. (2001). Neuropsychologiczna interpretacja zaburzeń czytaniu i pisania u dziewczynki z afazją. W: J. Przesmycka-Kamińska (red.). Trudności w nauce czytania i pisania a trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami mózgu. Wyd. GAJTs.c., Wrocław, s. 55-66.
5.      Zawadzka E., Herzyk A. (2001). Unilateral neglect and anosognosia Neuropsychology of unconsciousness. Polish Psychological Bulletin, 32 (4), http://insight. Blackhorse.pl/10012/10012010023a.html
6.      Daniluk B., Zawadzka E. (2002). Obraz zaburzeń neuropsychologicznych u dwojga dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych. Analiza porównawcza. W: A,. Herzyk, B. Daniluk (red.). Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, s. 221-234.
7.      Herzyk A., Szepietowska E.M., Daniluk B., Zawadzka E. (2003). Analiza neuropsychologiczna organizacji pamięci jawnej i ukrytej. W: J. Leszek (red.). Choroby otępienne. Teoria i praktyka. Wyd. „Continuo”, Wrocław, 417-435.
8.      Daniluk B., Zawadzka E. (2003). „Mamo, przeczytam ci, co napisałam” Dynamika zaburzeń w czytaniu i pisaniu u dziewczynki po urazie czaszkowo-mózgowym. W: A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B.D. MacQueen (red.). Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. Wyd. UMCS, Lublin, 179-186.
9.      Zawadzka E., Domańska Ł. (2006). Semantic priming and visual recognition in brain damaged patients – diagnostic and therapeutic implications. Acta Neuropsychologica,4, 1/2,80-89.
10. Siwek S., Zawadzka E. (2006). Społeczne aspekty rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgowymi. W: Ł. Domańska, A. Borkowska (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 201-212.
11. Zawadzka E. (2007). Perspektywy życia po udarze mózgu w percepcji osób z przejawami anosognozji. W: M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach, B.D. MacQueen (red.). Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. Wyd. WAM, Kraków, s.387-397.
12. Zawadzka E. (2007). Strategie kompensacji zaburzeń rozpoznawania twarzy znanych osób u pacjentów po udarach mózgu. Annales, Sectio J, Vol. XX, 163-173.
13. Zawadzka E., Domańska Ł. (2007). Zasady organizacji procesu rehabilitacji neuropsychologicznej. Annales, Sectio J, Vol. XX, 123-135.
14. Zawadzka E., Domańska Ł. (2008). Zaburzenia spostrzegania. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, s. 129-152
15. Borkowska A.R., Zawadzka E.  (2008). Verbal working memory in ADHD children. Psychology of Language and Communication, Vol.12, No.1, 71-84.
16. Domańska Ł., Zawadzka E. (2008). Społecznie uwarunkowana bierność osób z dysfunkcją mózgu jako problem w terapii neuropsychologicznej. W: R.E. Bernacka (red.). Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 334-344.
17. Zawadzka E., Domańska Ł (2008). Wybrane wymiary funkcjonowania emocjonalnego osób z zakłóceniami świadomości deficytów poznawczych w następstwie uszkodzenia mózgu. Annales, Sekcja J, vol. XXI, 147-157.
18.Domańska Ł., Zawadzka E. (2009). Przejawy zaburzeń świadomości a kierunki pracy terapeutycznej z osobami z dysfunkcją mózgu. W: K. Janowski, K. Grzesiuk (red.). Człowiek chory. Aspekty Biopsychospołeczne. T.III, Wyd. Drukarnia Best Print, Lublin, 190-205.
19.Zawadzka E., Domańska Ł. (2010). Strategie wykonania zadań płynności werbalnej i figuralnej u osób po udarze mózgu. Studia Psychologiczne, 49,1,95-108.
20. Zawadzka E., Domańska Ł. (2011). Kontrola wykonania zadań poznawczych przez pacjentów po udarach mózgu. W: K. Szymona-Pałkowska, M. Gałkowska-Bachanek, S. Steuden (red.). O jakości życia z perspektywy człowieka zdrowego i chorego. Tom 1. Lublin: Wyd. CPPP Scientific, s. 169 – 184.
21. Zawadzka E. (2013). Świat w obrazach u osób po udarach mózgu. Warszawa: Wyd. DIFIN.
22. Zawadzka E., Domańska Ł. (2014). Assessment of Select Dimension of Patient's Emotional Functioning at Different Time After Stroke, Applied Neuropsychology: Adult, DOI: 10.1080/09084282.2012.747959
23. Zawadzka E., Domańska Ł. (2013). Short-term memory, memory abilities in everyday life activities and mood in patients with different insight into their cognitive functioning. Polish Journal of Applied Psychology, 12 (2), 169-185.
24. Domańska Ł., Zawadzka E. (2014). Obraz własnej choroby a lęk i objawy depresyjne u osób z dysfunkcjami mózgu o etiologii naczyniowej. W: Leszek Buliński (red.) Zdrowie i choroba: w poszukiwaniu wiedzy i pomocy. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń (112 – 123).
25. Zawadzka E., Rawa-Kochanowska A. (2015). Magiczny świat baśni i bajek. Metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju. Warszawa: Wyd. DIFIN.
26. Zawadzka E. (2016). Symbole i metafory bajkowe w ocenie funkcjonowania emocjonalno-społecznego oraz w oddziaływaniach pomocowych wobec dzieci w okresie późnego dzieciństwa. Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia,7, 31-47.
27. Zawadzka E., Domańska Ł. (red.) (2017). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wyd. Difin.
28. Szczukiewicz P., Zawadzka E. (2017). Wsparcie psychiczne a pomaganie osobie z dysfunkcją mózgu W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju (s. 122-137). Warszawa: Wyd. Difin
29. Domańska Ł., Zawadzka E. (2017). Neuropsychologiczna ocena wglądu pacjentów po udarze mózgu we własne funkcjonowanie poznawcze i emocjonalno-społeczne. W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju (s. 89-105). Warszawa: Wyd. Difin.
30. Zawadzka, E. (2017). Zaburzenia percepcji wzrokowej u dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu - kierunki oddziaływań terapeutycznych, Niepełnosprawność i Rehabilitacja,1, 79-96.
31. Zawadzka, E., Domańska, Ł. (2018). Emotional and social characteristics of stroke patients with low verbal memory. Aging Clinical and Experimental Research, 30(10):1203-1210 https://doi.org/10.1007/s40520-018-0894-0
32. Tyburski, E. Strzałkowska, S., Samochowiec, J., Zawadzka, E. (2018). Funkcjonowanie poznawcze osoby z depresją wieku podeszłego – skuteczność oddziaływań terapeutycznych w modelu psychiatrii środowiskowej (s.199-217). W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Ujęcie holistyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
33. Zawadzka, E., Domańska, Ł. (2018). Executive functions and memory in patients at risk of vascular brain pathology. Current Problems of Psychiatry, 19 (1), 41-49. doi: 10.1515/cpp-2018-0005.
34. Zawadzka, E. (2018). Zachowania o charakterze destrukcyjnym w okresie średniego dzieciństwa: norma czy patologia? Annales Sectio J, 3, 231-245 doi: 10.17951/j.2018.31.3.231-245Follow UMCS: