The adressbook

dr hab. Mariola Tymochowicz

dr hab. Mariola Tymochowicz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje w semestrze zimowym 2023/24 (gabinet 20B)


Wtorek 10.30-11-30


środa 8.45-9.45


 


 

O sobie

2019 – doktor habilitowana nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o kulturze i religii, habilitacja na podstawie monografii: Pożywienie w kulturze chłopskiej (na materiale z województwa lubelskiego),  Lublin 2019;

2009 - doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Wydział  Humanistyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; tytuł rozprawy doktorskiej: Święta rodzinne na obszarze województwa lubelskiego – tradycja i współczesność,  pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Adamowskiego;

1998 - magisterium w zakresie etnologii, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet  Wrocławski; praca magisterska pt. Łemkowie. Życie codzienne w nowych warunkach osiedlenia (województwo legnickie); pod kierunkiem, promotor: dr hab. prof. Antoni Kuczyńśki;

Zainteresowania naukowe: antropologia jedzenia, mody, turystyki, a także kultura tradycyjna Polski i Europy, mniejszości narodowe w Polsce, wschodnie pogranicze kulturowe oraz muzealnictwo.

Opieka nad biblioteką Instytutu Nauki o Kulturze UMSC w Lublinie;

Opieka nad Archiwum Badań Terenowych (dawna nazwa Archiwum Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS);

Nagrody i odznaczenia:

1)  Nagroda Naukowa „Marii Curie (Maria Curie Prize) dla zespołu pod kierunkiem J. Bartmińskiego za publikację „Lubelskie, T. 4 serii Polskie pieśni i muzyka ludowa. Źródła i materiały, cz.1-6, (2012)

2) Nagroda Rektora - indywidualna III stopnia za wyróżniającą prace na rzecz uczelni (2014, 2020)

3) Nagroda Rektora - zespołowa III stopnia (2021)

4) Brązowy medal za długoletnia służbę (2012)

3) Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacja nr 8295 (2014)

4) Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacja nr 3716 (2021)

Grant:

1) Grant badawczy pt.: "Atlas Polskich Strojów Ludowych: kontynuacja prac wydawniczych, przeprowadzenie badań terenowych i kwerend źródłowych oraz cyfryzacja materiałów źródłowych i udostępnienie ich w Internecie", Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: dr Anna Weronika Brzezińska), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, nr 11H 12 0261 81 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Okres realizacji: 2012-2015, Funkcja: główny wykonawca.

2) Grant badawczy pt. „Regionalne dziedzictwo językowe Lubelszczyzny o charakterze etnicznym: Słownik gwar Lubelszczyzny (tomy VI-XII) z dokumentacją leksykograficzną, kartograficzną, ikonograficzną i dźwiękową"; Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Rodzaj grantu: zespołowy (kierownik: prof. dr hab. Halina Pelc), UMCS,  nr 0125/NPRH7/H11/86/2018; Okres realizacji: 2018-2022. Funkcja: wykonawca.
 
3)  Grant badawczy, pt: Słownik terminologiczny polskich strojów ludowych. Publikacja książki oraz upowszechnienie wyników w Internecie na platformie strojeludowe.net. Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rodzaj grantu: zespołowy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, NPRH - Nr 0133/NPRH8/H11/87/2019 ; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Okres realizacji: 2020-2025, charakter udziału: kierownik.
 

4) 2021-2024 - "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauki o sztuce DARIAH-PL", Fundusze Europejskie, POIR.04.02.00-00-D006/20, podmiot realizujący: UMCS w Lublinie -  koordynator instytutu, wykonawca.

5) 2023-2024 - Dziedzictwo dostępne. Profesjonalizacja kadr kultury i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego – interdyscyplinarne partnerstwo Muzeum Narodowego w Lublinie i Muzeum Historii Kultury w Oslo; Projekt realizowany w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2: Poprawa dostępu do kultury i sztuki, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021; Okres realizacji: styczeń 2023 – kwiecień 2024; Charakter udziału: wykonawca.

Udział w projektach MKiDN:

2017: Projekt badawczy nr 75525/15 Dziedzictwo kulinarne mieszkańców dawnej puszczy Sandomierskiej, program MKiDN „Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycja”. Charakter udziału: wykonawca; Uzyskane wyniki: M. Tymochowicz, Pożywienie postne i wielkanocne, [w:] Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, red. T. Pudłocki, K. Smyk, I. Wodzińska, Kolbuszowa 2017, 167-180;

2017-2018: Projekt Modernizacja wystawy stałej „, Na co dzień i od święta” w Muzeum Etnograficznym Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, umowa nr 07228/17/FPK/NIMOZ z dn. 09-11-2017 r., program: Wspieranie Działań Muzealnych oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego, charakter udziału: wykonawca, Konsultacje merytoryczne; wyniki: Współczesne transformacje stroju ludowego w Polsce, [w:] Na co dzień i od święta. Katalog wystawy stałej, red. E. Dudek-Młynarska, Rzeszów 2018.

2019: Projekt: Stroje ludowe Lubelszczyzny. Badania i popularyzacja, program MKiDN „Dziedzictwo kulturowe. Kultura ludowa i tradycja”. Wnioskodawca: Muzeum Zamojskie w Zamościu. Charakter udziału: wykonawca, opiekun

Uczestnictwo w stowarzyszeniach:

1) Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,

 -oddział PTL w Lublinie: sekretarz (od 2008-2014); prezes (od 2014 - ),

- prezydium Zarządu Głównego: zastępca sekretarza (2014-2019), skarbnik (2019-).

- Sekcja Polskich Strojów Ludowych przy PTL - przewodnicząca (2012 -).

2) Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, oddział w Lublinie

3) Stowarzyszenia Twórców Ludowych – członek Rady Naukowej, Sekcja Sztuka Ludowa

 


Działalność naukowa

 Publikacje:

M. Tymochowicz, Lubelska obrzędowość rodzinna w kontekście współczesnych przemian, Lublin 2013.

M. Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie w kulturze chłopskiej na Lubelszczyźnie, Lublin 2019.

M. Tymochowicz, Strój janowsko-kraśnicki, t. 1., Stroje tradycyjne wjewództwa lubelskiego, Lublin 2022.

Monografie współautorskie:

D. Tarasiuk, M. Tymochowicz, A. Dudek-Szumigaj, K. Latawiec, B. Klimowicz, Z. W. Fronczek, Śladami minionego czasu... Monografia gminy Wisznice,Wisznice – Lublin 2011.

A. W. Brzezińska, A. Paprot, M. Tymochowicz, Klocki, snutki, perebory. Tradycyjne rękodzieło wobec wyzwań współczesności, seria: Atlas Polskich Strojów Ludowych t. 44, zeszyt specjalny, Wrocław 2015.

Monografie współredagowane:

Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, współredakcja red. Anna Weronika Brzezińska, M. Tymochowicz, Wrocław 2013.

Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2016. 

Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018.

Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. J. Adamowskiego, M. Tymochowicz, Lublin 2018.

Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Księżopolska, M. Tymochowicz, Wrocław 2018.

(Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Księżopolska, M. Tymochowicz, APSL, Wrocław 2020. 

Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego, red. M. Tymochowicz, Wrocław 2022.

Redakcja naukowa:

E. Piskorz-Branekowa, Strój Zamojski, sera Atlas Polskich Strojów Ludowych, cz. V, Małopolska, z. 17, Wrocław 2013, redakcja naukowa M. Tymochowicz.

S. Trebunia-Staszel i in., Strój podhalański, red. nauk. zesz. M. Tymochowicz, seria: „Atlas Polskich Strojów Ludowych”, t. 46, cz. V. Małopolska, z. 18, Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2015, redakcja naukowa M. Tymochowicz.

Artykuły w czasopismach:

1) M. Tymochowicz: Tradycyjny strój krzczonowski i jego współczesne realizacje, „Twórczość Ludowa” R XVI: 2001 nr 1 s. 1-9.

2) M. Tymochowicz, Łemkowie z legnickiego, „Obyczaje” 2002, nr 11.

3) J. Adamowski, K. Smyk, M. Tymochowicz, Lecznictwo ludowe – ze wspomnień Czesława Maja z Motycza, woj. Lubelskie, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 3.

4) M. Tymochowicz, Kusaki, czyli świat na opak. Mazowiecki przegląd zespołów obrzędowych, „Twórczość Ludowa” 2002, nr 3.

5) M. Tymochowicz, Wiślane łodzie z okolic Sandomierza, „Twórczość Ludowa” nr 3, 2002, s. 34-36.

6) J. Adamowsi, M. Tymochowicz, Materiały do obrzędowości dorocznej z okolic Janowa Lubelskiego, Twórczość Ludowa” 2002, nr 4.

7) M. Tymochowicz, Strój świąteczny mieszkańców Garbowa z przełomu XIX i XX w., „Głos Garbowa” 2002, R. XII, nr 12.

8) M. Tymochowicz, Magia przejścia, zwyczaje pogrzebowe w Polsce, „Obyczaje” 2002, nr 10.

9) M. Tymochowicz, Narodziny i chrzest dziecka – przekaz ze Stojeszyna, „Twórczość Ludowa”, 2003, nr 3, s 23-25.

10) M. Tymochowicz, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy wigilijne na Lubelszczyźnie, „Panoram Powiatu”, 2004, nr 11-12, s. 4-5.

11) A. Ławicka, M. Tymochowicz, Strój sitarki z Biłgorajskiego, „Spotkania z Zabytkami”, 2005, nr.2, 33-34.

12) K. Smyk-Płoska, M. Tymochowicz, Przekazy o śmierci  i pogrzebie z pow. ryckiego (woj. Lubelskie), „Twórczości Ludowa” 2004, nr 3, s.23-26.

13) M. Tymochowicz, Zaopatrywanie na śmierć (na przykładzie badań z obszaru woj. lubelskiego) [w:] Śmierć. Obrazy - Ikony - Metafory, /red./ R. Kleśta-Nawrocki, ,,Okolice. Kwartalnik  Etnologiczny", nr 3-4/2005, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń  2005.

14) A. Ławicka, M. Tymochowicz, Strój sitarek z okolic Tarnogrodu i Biłgoraja, „Kwartalnik Tarnogrodzki” 2005, nr 22, s. 8-11.

15) M. Tymochowicz, M. Wójcicka, Zakazy i nakazy obowiązujące kobietę w ciąży i po porodzie (dokumentacji z gminy Borki), „Twórczość Ludowa”,  2006, nr 1-2, s. 34-39.

16) M. Tymochowicz, Symbolika świat wielkanocnych w obrzedowości ludowej Lubelszczyzny, "W Kręgu Kultury", 2007, nr. 1, s. 22-25.

17) A. Kościuk, M. Tymochowicz, Kultura ludowa powiatu janowskiego w badaniach Zakładu Kultury Polskiej UMCS w latach 2002-2008, "Panorama Powiatu Janowskiego", 2009, nr. 7, s. 6.

18) M. Tymochowicz, Z historii Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, „Twórczość Ludowa” 2012, nr. 3-4, s. 1-6. dostępny także na  stronie http://www.regiony.kulturaludowa.pl/publikacja/77-Z-historii-lukowskiego-Osrodka-Rzezby-Ludowej.html

19) M. Tymochowicz, Lubelszczyzna – kulturowe zróżnicowanie regionu, 2013, dostępny na stronie internetowej http://www.regiony.kulturaludowa.pl/publikacja/73-Lubelszczyzna--kulturowe-zroznicowanie-regionu.html

20) M. Tymochowicz, Patroni kapliczek przydrożnych z obszaru Lubelszczyzny, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, Obiekty religijne w krajobrazie, nr 21, 2013, s.141-150. (6 pkt)

21) M. Tymochowicz, Zenon Adamski, rzeźbiarz ludowy (biogram), „Twórczość Ludowa” 2013, nr. 3-4, s. 21-22.

22) M. Tymochowicz, Rola obrzędów przejścia w podtrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. V, 2013 (2014), s.131- 154.

23) M. Tymochowicz, Lubelscy etnolodzy w terenie, „Twórczość Ludowa” 2014 nr 3-4, s. 59-60.

24) J. Adamowski, M. Tymochowicz, 90. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Lublinie „Twórczość Ludowa” 2014 nr 3-4, s. 60-61.

25) M. Tymochowicz, Stan badań nad strojami ludowymi Lubelszczyzny od Kolberga do czasów współczesnych, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 2014, R. X, nr 6, s. 72-74.

26) M. Tymochowicz, Kultura materialna Lubelszczyzny w badaniach współczesnych kontynuatorów Oskara Kolberga, „Studia i Materiały Lubelskie”, T. 18, 2015, s. 232-245.

27) M. Tymochowicz, Próba rekonstrukcji stroju mieszkańców wsi z okolic Janowa Lubelskiego i Kraśnika z końca XIX i początku XX wieku, „Korzenie Janowskie”, maj 2016, nr 26, s. 58-64 (ilustracje).

28) M. Tymochowicz, Polskie szycie – kulturowa rola haftu, „Kultura Enter” 2016/08 nr 73, dostęp: http://kulturaenter.pl/article/retradycja-ludowe-szycie-kulturowa-rola-haftu/

29) M. Tymochowicz, Pieczywo obrzędowe na Lubelszczyźnie i jego współczesne uwarunkowania, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, T. 55, s. 80-98.

30) M. Tymochowicz, Słoma w kulturze tradycyjnej, „Studia Etnologiczne i Antropologiczne”, 2017, t. 17, s.146-160.

31) M. Tymochowicz, Posty religijne w tradycji ludowej, „Roczniki Teologiczne”, T LXIV, z. 9, 2017, s. 138-146.

32) M. Tymochowicz: Ubiór – jako element identyfikacji wizualnej kibiców (na przykładzie klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin S.A.), „Kultura i Historia”, 2017 nr. 32, dostęp: www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2018/05/Kultura-i-Historia-nr-32-2017-285-331.pdf.

33) M. Tymochowicz, Perebory - próby nowego zastosowania tradycyjnego ornamentu przez twórców i artystów w XX i XXI wieku, „Twórczość Ludowa” 2018, nr 3-4, s. 23-26. dostęp: https://kulturaludowa.pl/artykuly/perebory-%E2%88%92-proby-nowego-zastosowania-tradycyjnego-ornamentu-przez-tworcow-i-artystow-w-xx-i-xxi-wieku/

34) A. Weronika Brzezińska, M. Tymochowicz, Atlas Polskich Strojów Ludowych 1949-2019. Kierunki badań nad strojami ludowymi w Polsce po 1945 roku, „Nauka” 2019 nr. 1, s. 93-120.

https://journals.pan.pl/dlibra/publication/126182/edition/110098/content

35). M. Tymochowicz, Dar w obrzędzie narodzinowym na Lubelszczyźnie, „Roczniki Teologiczne”, t. LXVII, z. 9, 2020, s. 159-170. 

36) M. Tymochowicz, Słowniki i encyklopedie strojów ludowych jako forma dokumentacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego, „Lud” 2020: t. 104, s. 137-154

37) K. Barańska, A. Jełowicki, M. Tymochowicz, Pierwsza edycja Konkursu PTL im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawienniczej, „Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej”, nr 7/2020, s. 371–378. 

Artykuły w zbiorowych monografiach naukowych:

1) J. Adamowski, M. Tymochowicz, Obrzędy i zwyczaje doroczne z obszaru woj. lubelskiego (próba słownika), [w:] Dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny, Kultura ludowa, Lublin 2001.

2) M. Tymochowicz,  Rola religijność ludowej w przemianach współczesnej obrzędowości (na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] Tradycja z przyszłością. Wartości społecznie niezbędne. Zadania współczesnej etnologii, Sandomierz 2004.

3) M. Tymochowicz, Тпология польских народных припевок, [w:] Слов̀янске музичне еистецтво в контексті європейської кулътури, Materiały z III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Młodych Uczonych i Studentów, cz. I, Winnica 2005, s. 20-22.

4) M. Tymochowicz, Próba typologii pieśni i śpiewów weselnych na przykładzie obszaru województwa lubelskiego, [w:] Слов̀янске музичне еистецтво в контексті європейської кулътури, Materiały z III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Młodych Uczonych i Studentów, cz. I, Winnica 2005, s. 48-50.

5) M. Tymochowicz, Kulturowa delimitacja obszaru Lubelszczyzny, [w:] Spotkania polsko-ukraińskie. Język – Kultura - Literatura, pod red. H. Pelcowej, Chełm 2006. s. 177-191.

6) M. Tymochowicz, O przyczynach odrębności w dwóch typach świątecznych strojów biłgorajskich, [w:] Nad Tanwią i Ładą. Przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej, Biłgoraj 2006, s. 63-69.

7) M. Tymochowicz, Współczesne  warianty tradycyjnego modelu wesela, [w:] Tradycja dla współczesności, ciągłość i zmiana, Tradycja w tekstach kultury, red. J. Adamowskiego, J. Styk, T. 2, Lublin 2009.

8) M. Tymochowicz, Tradycyjna architektura drewniana na obszarze gminy Borki; [w:] Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej,  Lublin 2009, s. 25-32.

9) Systematyka współczesnych świat rodzinnych (analiza oparta na przykładach z południowego Podlasia [w:] Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej,  Lublin 2009, s.46-57.

10) Wystrój podlaskiej izby świątecznej, [w:] Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości, pod red. J. Adamowskiego, M. Wójcickiej,  Lublin 2009, s. 151-156.

11) M. Tymochowicz, Peregrynacja obrazu świętego (na przykładzie badań z obszaru woj. lubelskiego) [w:] Слов̀янске музичне еистецтво в контексті європейської кулътури, Materiały z III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji Młodych Uczonych i Studentów, cz. I, Winnica 2009, s. 79-83.

12) M. Tymochowicz, Rola pożywienia w życiu codziennym mieszkańców wsi lubelskich, [w:] Muzea skansenowskie we współczesnej edukacji historycznej, red. M. Ausz, G. Miliszkiewicz, H. Solecka, D. Szewczuk, Lublin 2011, s. 123-128.

13) M. Tymochowicz, Словянське музичне мистецтво в контексті европейської культури. (Materiały z IV międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji młodych naukowców i studentów), red. O. П. Бурська, Osiemnaste urodziny – nowe święto rodzinne (na przykładach z województwa lubelskiego), Winnica 2011, s. 14-17.

14) M. Tymochowicz, Elementy religijne w wystroju wnętrza mieszkalnego, [w:] Tam na Podlasiu, t. III, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowińska 2011, s. 59- 64.

15) M. Tymochowicz, Krzyże i kapliczki przydrożne południowego Podlasia – formy i funkcje, [w:] Tam na Podlasiu, t. III, red. J. Adamowski, M. Wójcicka, Wola Osowińska 2011, s. 43-50.

16) M. Tymochowicz,Współczesne formy kapliczek i krzyży przydrożnych (na przykładzie województwa lubelskiego), [w:] Krzyże i kapliczki przydrożne jako znaki społecznej, kulturowej i religijnej pamięci, Jan Adamowski, Marta Wójcicka (red.),  Lublin 2011.

17) M. Tymochowicz, Scenariusze wesel, [w:] Polska pieśń i muzyka ludowa. Źródła i materiały, red. L. Bielawski, t. 3 Lubelskie, red. J. Bartmiński, Lublin 2011.

18) M. Tymochowicz, Obrzędy doroczne w Polsce. Wybrane tradycyjne obrzędy doroczne, Baza wiedzy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, Lublin 2011, https://kursy.pcn.lublin.pl/.

19) M. Tymochowicz,Problem pograniczności kulturowej na przykładzie strojów świątecznych z obszaru Roztocza lubelskiego, [w:] Roztocze historia i kultura, T. 1, Roztocze i jego mieszkańcy, red. W. Łysiak, Tomaszów Lubelski, Lubaczów 2012. s.149-158.

20) M. Tymochowicz, Typologiczne zróżnicowanie strojów ludowych z obszaru województwa lubelskiego, [w:]  Stroje ludowe jako fenomen kulturowy, w ramach serii Atlas Polskich Strojów Ludowych, red. Anna Weronika Brzezińska,  Mariola Tymochowicz, Wrocław 2013. 

https://docplayer.pl/115544207-A-t-l-a-s-polskich-strojow-ludowych.html 

21) M. Tymochowicz, Strój ludowy czy kostium sceniczny – ubiory zespołów folklorystycznych na terenie  województwa lubelskiego, Словянська музиче мистецтво в контексті Европейсъкої кулътури, Winnica 2013, tom V, s. 58-61.

22) M. Tymochowicz,Główne wyznaczniki przemian we współczesnym weselu (na przykładach z obszaru województwa lubelskiego), [w:] Praktykowanie tradycji w społeczeństwach postradycjnych, red Halina Hajduk-Nijakowska, seria Archiwum Etnograficzne  t. 54, Opole 2014, s. 125-134.

23) M. Tymochowicz, Kultura tradycyjna i regionalna Parczewa i okolic, [w:] Parczew w dziejach na Królewskim szlaku Historii, red. Mirosław Szumiło, Parczew 2014, s. 183-202.

24) M. Tymochowicz, B. Nazarewicz, Twórcy ludowi z terenu gminy Modliborzyce, [w:] Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. D. Szulc, Lublin-Modliborzyce 2014-2015, s. 550-562.

25) M. Tymochowicz, Pożywienie codzienne mieszkańców południowego Podlasia, [w:] Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie – czyli o czymś dla ciała i ducha, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 23-32.

25) M. Tymochowicz, Młyny i wiatraki na południowym Podlasiu, [w:] Tam na Podlasiu, IV, Pożywienie – czyli o czymś dla ciała i ducha, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 143-152.

27) M. Tymochowicz, Strój świąteczny mieszkańców gminy Borki, [w:] Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności Południowego Podlasia, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s.81-94.

28) M. Tymochowicz, Siedem grzechów głównych popełnianych przy odtwarzaniu strojów ludowych, [w:] Tam na Podlasiu, V, Codzienny i świąteczny ubiór ludności Południowego Podlasia, red. Jan Adamowski, Marta Wójcicka, Wola Osowińska 2014, s. 149-158.

29) M. Tymochowicz, Wiejska architektura drewniana okolic Hańska, [w:] Z badań nad kulturą ludową Haska i okolic. Tradycja i współczesność, red. J. Adamowski, A. Kościuk, Chełm 2014, s. 174-183.

30) M. Tymochowicz, Tradycyjne potrawy wigilijne, jako wartość dziedzictwa niematerialnego (na przykładach z obszaru woj. Lubelskiego) [w:] Niematerialne dziedzictwo kulturowe: zarysy - identyfikacja - zagrożenia, red. Jan Adamowski, Katarzyna Smyk, Lublin-Warszawa 2015, s. 231-245.

31) M. Tymochowicz, Uroczystości I Komunii św. Na terenie woj. lubelskiego – tradycja i współczesność, [w:] Potrzeba religii. Dynamika praktyk religijnych i rytualnych, red. Z. Kupisiński SVD, Lublin 2015, s. 319-332.

32) M. Tymochowicz, Symbolika świąt wielkanocnych, [w:] Словянське музичне мистецтво в контексті европейської культури. Materiały z VI międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji młodych naukowców i studentów, red. O. П. Бурська, Winnica 2015, s. 11-15.

33) M. Tymochowicz, Desakralizacja pożywienia obrzędowego (obserwacje z terenu woj. lubelskiego), [w:] Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2016, s. 307-320.

34) M. Tymochowicz, Kultura ludowa wiodącym motywem wiosek tematycznych Lubelszczyzny [w] Potencjał turystyki kulturowej na Lubelszczyźnie – literatura, etnografia, infrastruktura, red. G. Godlewskiego, J. Roszak, Warszawa 2016, s. 139- 150.

35) M. Tymochowicz, Funkcje stołu w kulturze tradycyjnej, [w:] Kuchnia i stół w komunikacji społecznej Tekst, dyskurs, kultura, red. naukowa W. Żarski przy współpracy T. Piaseckiego, Wrocław 2016, s. 443-456.

Dostęp: http://www.atut.ig.pl/files/kuchnia-i-stol-w-komunikacji-spolecznej.pdf

36) M. Tymochowicz, Pożywienie jako wyznacznik tożsamości regionalnej, [w:] Współczesne konteksty tożsamości społeczno-kulturalnej, red. M. Dziekanowska, M. Wójcicka, t. 10 seria: Tradycja dla współczesności. Ciągłość i zmiana, Lublin 2017, s. 137-150.

37) M. Tymochowicz, Pożywienie postne i wielkanocne, [w:] Puszcza Sandomierska od kuchni. Między tradycją a współczesnością, red. T. Pudłocki, K. Smyk, I. Wodzińska, Kolbuszowa 2017, s. 167-180.

38) M. Tymochowicz, Dokumentacja fotograficzna w zbiorach Archiwum Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, [w:] Wieś lubelska w fotografiach końca XIX – 1. połowy XX wieku, red. P. Kondraciuk, Zamość 2017, s. 173-184.

39) M. Tymochowicz, „Karmienie dusz”, czyli pożywienie dla zmarłych w tradycji ludowej, [w:] Dialog z Tradycją, T. VI, Dawna i współczesna kultura funeralna, red. I. Steczko i R. Dźwigoł, Kraków 2017, s. 231-244.

40)  M. Tymochowicz, Współczesne transformacje stroju ludowego w Polsce, [w:] Na co dzień i od święta. Katalog wystawy stałej, red. E. Dudek-Młynarska, Rzeszów 2018. s. 92-100.

41)  M. Tymochowicz, Tradycyjne pożywnie wiejskie, [w:] Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018, s. 137- 156.

42)  M. Tymochowicz, Odświętny i codzienny strój noszony w okolicach Wojcieszkowa, [w:] Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018, s. 157-178.

43)  M. Tymochowicz, Obecny stan drewnianej zabudowy mieszkalnej w gminie Wojcieszków [w:] Kultura tradycyjna gminy Wojcieszków, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz, Lublin 2018, s. 199-212.

44)  M. Tymochowicz, Potrawa tradycyjna – czyli jaka? Próba zdefiniowania zakresu znaczeniowego pojęcia, [w:] Dziedzictwo kulinarne w kontekstach tradycyjnych i współczesnych, red. J. Adamowski, M. Tymochowicz Lublin 2018, s. 18-29.

http://zamek-lublin.pl/wp-content/uploads/2020/12/Dziedzictwo-kulinarne-w-kontekstach-tradycyjnych-i-wspolczesnych.pdf 

45)  M. Tymochowicz, Etykietalne zachowania przy chłopskim stole, [w:] Polska i świat przez kuchnię. Studia o dziedzictwie kulinarnym, red. A. Kamler, D. Pietrzakiewicz, K. Seroka, Warszawa 2018, s. 165-174. 

46)  M. Tymochowicz, Od obrzędu ku biesiadzie – pożywienie na tradycyjnym i współczesnym weselu (na materiale z woj. lubelskiego), [w:] Apetyt na jedzenie. Pokarm w społeczeństwie, kulturze, symbolice na przestrzeni dziejów, red. J. Żychlińska, A. Głowacka-Penczyńska, Bydgoszcz 2018, s. 217-226.

47)  M. Tymochowicz, Janusz Świeży badacz lubelskich strojów ludowych – metody pozyskiwania i opracowywana materiałów terenowych, [w:] Współczesna problematyka badań nad strojami ludowymi, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Księżopolska, M. Tymochowicz, Wrocław 2018, s. 221-230.

48) M. Tymochowicz, Przemiany funkcji wiejskiej kuchni od końca XIX do początku XXI wieku (na materiale z Lubelszczyzny) [w:] W kuchni. Kulturowe szkice o przestrzeni, red. Aleksandra Krupa-Ławrynowicz, Katarzyna Orszulak-Dudkowska, Łódź 2019, s. 149-174.

 49) Jolanta Dragan, Mariola Tymochowicz, Izabela Wodzińska, Godnie Święta – czas niezwykły, czas święty, czas przejścia, [w:] Kolędowanie na Rzeszowszczyźnie, red. Katarzyny Smyk, Jolanty Dragan, Kolbuszowa 2019, s. 19-54.

50) M. Tymochowicz, Współczesne funkcje stroju ludowego, [w:] (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, red. A. W. Brzezińska, A. Paprot-Księżopolska, M. Tymochowicz, APSL, Wrocław 2020, s. 4-19.   

51) M. Tymochowicz, Posiłki kuchni chłopskiej na Lubelszczyźnie, [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny - stan - wartości - perspektywy,red. Jan Adamowski, Lublin 2020, s. 215-229. 

52) M. Tymochowicz, Tradycyjna drewniana zabudowa Lubelszczyzny [w:] Kultura ludowa Lubelszczyzny - stan - wartości - perspektywy, red. Jan Adamowski, Lublin 2021 (wyd. 2), s. 247-260.

53) M. Tymochowicz. Sakralny wymiar tradycyjnego pożywienia mieszkańców dawnej wsi lubelskie, [W;] Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова, Съставители и редактори Станой Станоев, Вихра Баева, Владимир Пенчев, Веселка Тончева, Ирина Коларска. Т. 2. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, s. 117-133.

54) M. Tymochowicz, Pożywienie mieszkańców lubelskich wsi w okresie międzywojennym, [w:] Przemiany życia społecznego i gospodarczego ludności wiejskiej w Polsce i krajach sąsiednich w okresie międzywojennym, red. Dorota Michaluk, Ciechanowiec 2022, s. 199-212.

55) M. Tymochowicz, M. Stasiak-Cyran, M. Gapski, „Podróż po kresach” – wielokulturowość w scenariuszu wystawy stałej Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej,[w:] Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie historycznej i muzealniczej, red. Marcin Gapski, Marta Stasiak-Cyran, Mariola Tymochowicz, Lublin 2022, s. 363-378. 

 56) M. Tymochowicz, Wstęp [w:] Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego, red. M. Tymochowicz, Wrocław 2022, s. 7-11.

113. M. Tymochowicz, Śmierć w kulturze tradycyjnej, [w:] Worek z farbami. Skarby Stanisława Koguciuka, red. B. Wybacz, Lublin 2022 s. 15-19.

Recenzje i sprawozdania:

1) Tymochowicz Mariola: Ocalenie świata, który odchodzi – rośliny w ludowych przekazach ustnych, „Twórczość Ludowa” R. XVI 2001 nr 2 s. 38-39. Recenzja pracy: S. Niebrzegowska: Przestrach od przestrachu, rośliny w ludowych przekazach ustnych. Lublin 2000.

2) M. Tymochowicz, Szkice biograficzne i biogramy etnografów polskich, „Twórczość Ludowa”, 2004, nr 4, s. 44-45. (recenzja)

3) M. Tymochowicz, Flisactwo w Ulanowie, (recenzja książki: ks. Wilhelma Gaja- Piotrowskiego, Z flisackich tradycji Ulanowa Stalowa Wola 2001), „Twórczość Ludowa”, 2003, nr 4, s. 48.

4) N. Szpyczko, M. Tymochwicz, Poetyka zwyczaju pogrzebowego, Obrzędowość pogrzebowa Słowian wschodnich i południowych (recenzja ksiązki: Olgi Siedakowej, Poetyka zwyczaju. Obrzędowość pogrzebowa Słowian wschodnich i południowych, Moskwa 2004), „Etnoloingwistyka”, 2006, t. 18, s. 362-365.

5) M. Tymochowicz, Twórcy ziemi chełmskiej, (recenzja książki: Słownik biograficzny twórców ziemi chełmskiej, opr. Z. W. Okoń, 2006 Chełm), „Twórczość Ludowa”, 2006, nr 3-4, s. 52.

6) M. Tymochowicz, Tradycyjna i współczesna wycinanka polaka z kolekcji Antoniego Śledziewskiego, „Twórczość Ludowa”, 2009, nr 1-2. s. 56.

7) M. Tymochowicz,Krzyże i kapliczki z gminy Nałęczów (recenzja), „Twórczość Ludowa”, 2009, nr 3-4, s. 51-52.

8) M. Tymochowicz, Ocalić od zapomnienia – polska sztuka ludowa (recenzja książki: A., Mironiuk-Nikolskiej, Polska sztuka ludowa), „Twórczość Ludowa”, 2011, nr 1-4, s. 93-94.

9) M. Tymochowicz, Arkadiusz Jełowicki (red.), Pulteram, żywa tradycja w Wielkopolsce, Szreniawa: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 2017, ss. 143, ISBN 978-83-64119-27-9, „Lud” 2018, t. 102, s. 532-537.

10) K. Barańska, A. Jełowicki, M. Tymochowicz, Pierwsza edycja Konkursu PTL im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawienniczej, „Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej”, nr 7/2020, s. 371–378.

11) A. Jełowicki, A. Mironiuk Nikolska, M. Tymochowicz, II edycja Konkursu PTL - Nagroda im. Antoniego Kaliny w kategorii wystawa roku, „Zbiór Wiadomości Do Antropologii Muzealnej”, 2021 nr. 8 s. 351–354.

Publikacje popularno naukowe

M. Tymochowicz, Stroje ludowe od XIX w. do czasów współczesnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej", Ryki 2015; dostęp: http://www.lokalnagrupadzialania.pl/wp-content/uploads/2016/08/stroje-ludowe-1.pdf

M. Tymochowicz, Zabudowa drewniana Wyryk – charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony, Wyryki wieś z drewna budowana. Charakterystyka wiejskiej zagrody i standardy jej ochrony, red. J. Torbicz, Wyryki 2021, s. 37-72.

Tradycyjne smaki na Szlaku Srebrnej Łuski, teksty i opracowanie przypisów M. Tymochowicz,Kwidzyń 2022. 

Materiały edukacyjneM. Tymochowicz, Obrzędy doroczne w Polsce. Wybrane tradycyjne obrzędy doroczne, Baza wiedzy Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, Lublin 2011, https://kursy.pcn.lublin.pl/.