The adressbook

dr Anna Tychmanowicz

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Telefon
81- 537 60 90
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr zimowy 2023/2024


Na konsultacje stacjonarne zapraszam w czwartki, w godz. 12.00-13.00 (Instytut Psychologii UMCS, pok. B4.31), natomiast na konsultacje zdalne we wtorki, w godz. 8.00-9.00.


Konsultacje zdalne realiozwane są w formie wideokonferencji, na Wirtualnym Kampusie. Link do konsultacji zdalnych: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=160837. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie mailem uczestnictwa w konsultacjach zdalnych.


 


 


 

O sobie

Zainteresowania naukowe

  • psychologia religii
  • psychologia osobowości
  • poczucie jakości życia
  • psychologia twórczości

Publikacje

MONOGRAFIE:

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A. (2015). Wiara i siła. Religijność w procesach koherencji. Lublin: UMCS.

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A., Zdybel, J. (red.), (2015). Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Wybrane zagadnienia. Lublin: UMCS.

Rydz, E., Tychmanowicz, A. (2019). Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 

ARTYKUŁY NAUKOWE:

Ignaciuk, A. (2001). Alkohol a wczesna inicjacja seksualna. Problemy Alkoholizmu, 3, 5-6.

Ignaciuk, A. (2002). Preferencje wartości u młodzieży. Zdrowie Publiczne, 112(Supl.1),78-80.

Olszewska, A., Tychmanowicz, A. (2004). Terapeutyczne znaczenie baśni. Wybrane aspekty biblioterapii. Annales, Sekcja J, t. XVII, 65 – 73.

 Tychmanowicz, A. (2004). Postawa twórcza a hierarchia wartości. W: S. Popek, R. E.  Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska (red.), Twórczość w  teorii i praktyce (s. 191-197). Lublin: UMCS.

 Tychmanowicz A. (2004). System wartości uczniów zdolnych. W: S. Popek (red.) Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole (s. 75-85). Zamość: WSHE. 

 Czechowska, M., Tychmanowicz, A. (2004). Orientacja na wartości pracowników socjalnych. Pedagogika Społeczna, 2 – 4,  131 – 138.                                                               

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A. (2005). Poziom postawy twórczej uczniów o zróżnicowanym poziomie osiągnięć szkolnych. Annales, Sekcja J, t. XVIII, 59-71.

 Tychmanowicz, A. (2006). System wartości uczniów o zróżnicowanym poziomie postawy
twórczej. W: W. Dobrołowicz, K.J. Szmidt, I. Pufal – Struzik, U. Ostrowska, J. Gralewski (red.), Kreatywność – kluczem do sukcesu (s. 96-105). Warszawa: Wszechnica Polska Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie.

 Czechowska – Bieluga, M. , Tychmanowicz A. (2008). Kompetencje społeczne studentów niepełnosprawnych. Możliwości wspomagania i rozwoju. W: Z. Palak, A. Bujnowska (red.), Kompetencje pedagoga specjalnego. Aktualne wyzwania teorii i praktyki (s. 247 – 255). Lublin: UMCS.

 Tychmanowicz, A. (2008) Konformizm – nonkonformizm a wartości. W: R. E. Bernacka     
(red.), Niezależni i ulegli. Studia o nonkonformizmie (s. 254-262). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

 Tychmanowicz, A. (2009) Baśnie w wychowaniu i terapii dziecka. W: K. Kusiak, I. Nowakowska – Buryła, R. Stawinoga (red.), Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym (s. 422 – 429). Lublin: UMCS.

 Tychmanowicz, A. (2009) Orientacje społeczne a postawa twórcza. W: S. Popek, R. E.   
Bernacka, C. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka (red.), Psychologia twórczości. Nowe horyzonty (s. 128 – 135). Lublin: UMCS. 

 Tychmanowicz, A. (2009). Pojęcie zdolności i twórczości w psychologii polskiej. W: J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.), Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji (s. 127 – 136). Warszawa: Wydawnictwo Universitas Redivia.

 Tychmanowicz, A., Kuśpit, M. (2012). Social competences of health service workers. Pilot study. Progress in Health Sciences, 2 (1), 107-112.   

 Goździewicz A., Tychmanowicz, A. (2013). Social distance towards migrants. In: S. Byra., E. Chodkowska (Ed.), Sociopedagogical context of social marginalization (p. 87-103). Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press.  

Kuśpit, M., Tychmanowicz, A. (2013). Zdolności i twórczość w świetle teorii interakcyjnej profesora Stanisława Popka.  W: M. Kuśpit (red.)., Barwy twórczości (s. 415-422). Lublin: UMCS.

 Tychmanowicz, A. (2013). Psychologia twórczości w Polsce. Wybrane koncepcje. W: M. Kuśpit (red.)., Barwy twórczości (s. 69 – 83). Lublin: UMCS.

 Tychmanowicz A., Goździewicz A., Zarzycka, B. (2013), Transmisja wartości w rodzinach migrantów, Annales UMCS, sekcja J, Vol 26, No 1-2, 89-99, doi: 10.17951/j.2013.26.1-2.89

 Tychmanowicz, A. (2014). Jak uczyć języka sztuki? O wychowaniu estetycznym w ujęciu Stefana Szumana. W: G. E. Kwiatkowska, J. Posłuszna, (red.) Relacja Mistrz-Uczeń. Rozważania z perspektywy psychologii muzyki (s. 247-257). Kraków: Aureus, 2014.

 Tychmanowicz A. (2015). Stefan Szuman-nauczyciel, wychowawca, mistrz. W: J. Posłuszna, M. Prejsnar-Wąsacz (red.), Mistrz – mentor – wychowawca. Z problematyki twórczości i twórczego wychowania. Kraków: Aureus.

 Turska, D., Skrzypek, M., Tychmanowicz, A., Baran, T. (2016). Concept of distinct surgical personality revisited. Personality traits and personal values as surgical specialty choice predictors. European Journal of Medical Technologies, 1(10), 54-59.

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A. (2016). The Interplay between Religiosity and Horizontal and Vertical Individualism-Collectivism among Polish Catholic Students. Polish Psychological Bulletin, 47(3), 383-393.

Tychmanowicz, A., Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B.(2017). Związki sprawczości i wspólnotowości z wybranymi miarami religijności u polskich katolików. Studia Psychologica, 17(1), 5-22.  

Tychmanowicz, A. (2017). Personality traits and personal values in polish students. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія “Педагогіка, 5(37), 230-239. 

Goździewicz-Rostankowska, A., Zarzycka, B., & Tychmanowicz, A. (2018). Centralność religijności i przekonania postkrytyczne a otwartość na karierę międzynarodową studentów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 31(1), 149-168.

Tychmanowicz, A. (2018). Dawno, dawno temu… O roli baśni w wychowaniu i edukacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia-Psychologia, 31(3), 101-111. 

Tychmanowicz, A., Filipiak, S., Sprynska, Z. (2018). Dyspozycje osobiste a poczucie jakości życia u studentów w Polsce i na Ukrainie. Edukacja,  3(146), 85–98. 

Sprynska, Z., Tychmanowicz, A., Filipiak, S. (2019). Kto jest szczęśliwszy? Optymizm, wartości i satysfakcja z życia studentów polskich i ukraińskich. Czasopismo Psychologiczne, 25(1), 69-77.

Lickiewicz, J., Hughes, P. P., Sałapa, K., Tychmanowicz, A., & Makara-Studzińska, M. (2019). Perceptions of Fear, Likelihood of Victimization, and Confidence About Dangerous Situations Among University Women in Poland. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260519888190

Tychmanowicz, A., Filipiak, S. & Sprynska, Z. (2019). Extravert individualists or introvert collectivists? Personality traits and individualism and collectivism in students in Poland and Ukraine.  Current Psychology, https://doi.org/10.1007/s12144-019-00480-x

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Krok, D. (2020). Religious Struggle and PsychologicalWell-Being: The Mediating Role of Religious Support and Meaning Making. Religions, 11, 149; https://doi.org/10.3390/rel11030149

Tychmanowicz, A. (2020). Czy religijność nas wzmacnia? Związki między religijnością a zdrowiem psychicznym [Does religiosity make us stronger? Relationships between religiosity and mental health]. Przegląd Psychologiczny, 63(4), 533-560 [561–589].

Zarzycka, B., Tychmanowicz, A., Korulczyk, T. & Bjorck, J.P. (2022): Religious support and psychological functioning in a Polish sample. Mental Health, Religion & Culture, DOI: 10.1080/13674676.2021.2014798

Filipiak, S., Tychmanowicz, A. (2022). On the pursuit of happiness. Personality underpinnings of life satisfaction of Spanish and Polish university freshmen. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 50(2), 73-82.  https://doi.org/10.34766/fetr.v50i2.1022

Kuśpit, M., & Tychmanowicz, A. (2022). Relationships of the Big Five Personality with Self-Esteem and Emotion Understanding in Students from Visual Arts High Schools and General Education High Schools. Przegląd Badań Edukacyjnych (Educational Studies Review), 36(1), 121–152. https://doi.org/10.12775/PBE.2022.006