The adressbook

dr hab. Dorota Turska

dr hab. Dorota Turska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 Semestr letni 2020/2021


wtorek, godz, 15.00 - 16.30


Wirtualny Kampus UMCS - dyzur


 


UWGA: ze wzgledu na zachowanie porzadku proszę wcześniej uzgadniac termin konsultacji drogą mailową; dorota.turska@poczta.umcs.lublin.pl

O sobie

Jestem absolwentem kierunku psychologia Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Pracę doktorską obroniłam - na Wydziale Nauk Społecznych KUL. Temat: Dynamika postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego młodzieży.

Moje kolokwium habilitacyjne odbyło się  na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Przedstawiłam monografię: Skuteczność ucznia. Od czego zależy udana realizacja wymogów edukacyjnych?.

Od 2010 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie Psychologii UMCS.

W latach 2012- 2015 byłam kierownikiem studiów doktoranckich na kierunku: psychologia i pedagogika.

Kierownictwo Wydziałowych Studiów Doktoranckich było dla mnie tyleż absorbujące, co sprawiające satysfakcję. Opracowałam programy studiów (na kierunkach: pedagogika i psychologia) zgodnie z wymogami KRK, koordynuję wydziałowe praktyki zawodowe doktorantów, a nade wszystko – samodzielnie przeprowadziłam proces powoływania nowej formy studiów doktoranckich – stacjonarnych, na kierunku: psychologia (od roku akademickiego 2014/2015. Ponadto nawiązałam współpracę z Samorządem Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, czego  efektem jest wspólna organizacja Ogólnopolskich Konferencji Doktorantów, APS, Warszawa, 2013, 2014,  2015


Działalność naukowa

 Specjalność naukowa: psychologia edukacji, psychologia twórczości, psychologia osobowości

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematów:

 • Osobowościowy kontekst funkcjonowania człowieka w warunkach  edukacji, zarówno w perspektywie ucznia (głównie twórczego), jak i nauczyciela (kompetencje do pracy z uczniem twórczym,  zdolnym),
 • mechanizm kulturowego zdominowania "wiedzy racjonalnej" przez wartości męskie, czyli - lekcje matematyki - czy mają płeć?
 • osoboowściowe uwarunkowania wyboru specjalizacji w zawodach medycznych.
 • a ostatnio - problematyka psychologii zywienia:_) w kontekście edukacyjnym

Jestem członkiem Rady Naukowej czasopisma:Creativity: Theories – Research – Applications.

Pełnię funkcję recenzenta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w latach 2013- 2014 byłam ekspertem w Narodowym Centrum Nauki (HS6- nauki społeczne).

Pod moja opieką naukową przygotowuja doktoraty: Agnieszka Klimczak i Jonasz Wethacz. Wypromowałam zaś dr Annę Tychmanowicz i dra Dariusza Nowosada..

Przygotowana pod moim kierunkiem praca Anny Wankiewicz zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą idei uczenia się przez cale zycie:-)

Uzyskane w ostatnich latach nagrody J.M. Rektora - indywidualna: 2012, 2013, 2015, 2018, 2019;  zespołowa: 2014

Moje publikacje naukowe od roku 2010:

PRACE POD REDAKCJĄ:

 • D. Czyżowska, D. Turska (red.). (2011). Psychologia Rozwojowa, 16, 2 Edukacyjna perspektywa rozwoju. Kraków: Wyd. UJ.
 • D.Turska, E.M.Szepietowska, M.Sprawka (2017). Konteksty cierpienia. Lublin: Wyd. UMCS.

 ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:

 • Turska, D., Bernacka E.R.(2010). Conduct Of Male Teachers Of Mathematics In The Perception Of Female And Male Pupils. A Lower Secondary School Perspective,w: B.Maj, E.Swoboda, K.Tatsis (eds),Motivation via Natural Differentiation in Mathematics, 57-69,Rzeszów: Wydawnictwo UR.
 • Turska, D. (2013). Czy istnieje płeć bardziej twórcza? Śladami hipotezy relatywnej równowagi Kogana: otwartość na doświadczenie i myślenie dywergencyjne.W: M.Kuśpit (red.). Barwy twórczości, (Księga jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy twórczej Profesora S.Popka). Lublin, Wyd. UMCS, s.115-136.
 • Turska, D. (2015). Dlaczego kobiety kupują "drożej'? Koncepcja twórczego inwestowania Sternberga i Lubarta. W; M.Kuspit, A. Tychmanowicz i J. Zdybel (red). Twórczość, kreatywność, innowacyjność. Lublin: Wyd. UMCS
 • Turska, D., Rawa-Kochanowska, A. (2016). Matka jako rodzinny "strażnik" żywieniowy. W: M.Skrzypek, T.B.Kulik (red.). Dietetyka praktyczna w ujęciu interdyscyplinarnym, Lublin: Wyd. KUL, s.61-71
 • Rawa-Kochanowska, A., Turska, D.(2016). Jedzenie a potrzeby psychiczne jednostki.  W; M.Skrzypek, T.B.Kulik (red.). Dietetyka praktyczna w uj eciu interdyscyplinarnym, Lublin: Wyd. KUL, s.73-88.

 ARTYKUŁY:

 • Turska, D., Bernacka E.R. (2010). Maths lessons –  are they gender neutral in the Polish perspective? Report on the third stage of research, The New Educational Review 3-4,(Vol.22), s.273-288,
 • Bernacka E.R, Turska, D. (2011). Mandala jako forma ekspresji młodzieży. W kręgu Jungowskich inspiracji., Chowanna,1, 36, s.207-227, 
 • Turska, D. (2011). Edukacja jako impuls do pełnego rozwoju? W kręgu Jungowskich inspiracji. Psychologia Rozwojowa,16, 2, 12-21,
 • Turska, D (2011).  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja matematyczna dzieci (Children's Mathematical Education – CME 2010).Motywacja poprzez naturalne zróżnicowanie. Iwonicz - Zdrój 24-29 sierpnia 2010, Psychologia Rozwojowa, 16, 2, 99-103,
 • Turska, D. (2011)- Female Maths Teachers- Will They Fall Prey to Stereotype Threat? The New Educational Review 4,(Vol.26), s.263-272
 • Turska, D (2011).Уроки математики – чи мають вони стать? Visnyk, 7, 13-20
 • Turska, D. (2012). Teorie inteligencji C. Dweck i ich edukacyjne implikacje, Psychologia Wychowawcza, 1-2, s.44-54
 • Turska, D. (2012). Efekt oczekiwań interpersonalnych – 100 lat po fenomenie Mądrego Hansa, Studia i Materiały, XIV,1, 129-141.
 • Turska, D. (2013). A Stigmatising Stereotype or a Universal Gap in Expectations? Lessons in Mathematics in the Perception of Polish and Ukrainian Students . The New Educational Review, 1, 31. 255-. 263
 • Turska, D. (2013). Poczucie autoskuteczności w matematyce uczniów i uczennic. Kultura i Edukacja, 3,
 • Turska, D., Mrozek, M. (2014). Orientacje motywacyjne a osiągnięcia w matematyce. Psychologia Wychowawcza, 47, 5, 67-78
 • Turska, D,.Wankiewicz, A. (2014). Kto sięga po katalizator rozwoju? Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna uczestników programu Erasmus. Chowanna, 2
 • Skrzypek M. Turska, D. (2015). Osobowość studentów medycyny deklarujących wybór specjalizacji w zakresie chirurgii w kontekście stylu przyszłej praktyki medycznej. Personality of medical students declaring surgical specialty choice in the context of prospective medical practice style.  Przegląd Lekarski, 72, 6, 295-301
 • Turska D; Skrzypek M, Tychmanowicz A, Baran T.(2016). Concept of distinct surgical personality revisited. Personality traits and personal values as surgical specialty choice predictors. European Journal of Medical Technologies, 1, s.54-59
 • Turska, D; Skrzypek, M; I.Wrońska, T. Kulik.(2017).Personality predictors of surgical specialties choice among students of nursing. Current Issuses in Personality Psychology, 2,
 • Turska, D, Oszwa, U. (2017). Nauczycielskie atrybucje zdolnosci do matematyki uczniów i uczennic, Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 25-41
 • Sokołowska, E; Katra, G; Cierpka, A., Turska, D. (2017). Psycholog jako współkreator środowiska i procesu edukacyjno-wychowawczego. Psychologia Rozwojowa, 22, 2, s. 33-42,
 • Turska, D., Pisarska, A. (2017). Orientacje motywacyjne studentów w uczeniu sią a retrospektywna ocena postaw rodzicielskich. Rola płci rodzica i respondenta. Psychologia
  Rozwojowa, 4, 49-67
 • Kucmin, T., Kucmin, A., Turska, D., Turski, A. Nogalski, A. (2018).,Coping styles and dispositional optimism as predictors of post-traumatic stress disorder (PTSD) symptoms intensity in paramedics, Psychiatrpol, 52(3), 557-571
 • Turska, D., Oszwa, U. (2018). Stereotyp płci w uczeniu sie matematyki - percepcja nauczyciela. Kwartalnik Pedagogiczny , 3, 57-74
 • Turska D. (2018). Dlaczego tak niewiele? ocena z matematyki oraz lęk przed matematyką jako predyktory wyboru przez maturzystki studiów ścisłych i technicznych, Teraźniejszość- Człowiek-Edukacja, 4, 67-84.
 • Turska D. (2018). Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji. Implikacje dla nauczycieli.Annales UMCS, sectio J, nr 3.
 • Skrzypek, M., Turska, D., Marzec, A., Szczygieł, K. (2019).Personality traits and personal values as retail pharmacy choice predictors in the context of pharmaceutical care requirements, research in Social and Administrative Pharmacy,
 • Turska, D., Skrzypek, M., Marzec, A., Szczygiel ,k. (2020) Personal and higher-level values of pharmacy students declaring work with patients as a preferred career path – preliminary results, Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences 33(2):61-66
 • Turska, D. (2020). Implicit personality Theories (IPTs) and the Dispsositionism of Teachers with Vried Teaching Experience. Polskie Forum Psychologiczne, 3
 • Klimczak, A., Turska, D. (2020).Structural investigation of the Short Dark Triad for Youths (13-16 years).Current Issues in Personality Psychology, 3.
 • Skrzypek, M., Turska, D. i in. (2020).Personality profile..

 

KOMUNIKATY:

  • Turska, D. (2010). Volitional Control in the Academic Context. A must-have for all students or only some? w:M. Blatny(ed). 15th European Conference on Personality: Programs and Abstracts. s. 268-269, Brno
   • Turska D. (2013).Mathematics self-efficacy and Polish language self-efficacy among male and female students. The long shadow of gender stereotypes. Sbornik XXI Celostatni Konference CAPV, Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti. The Efficiency Education in Changing Society, s.14, Praha

 
Follow UMCS: