The adressbook

prof. dr hab. Krystyna Trembicka

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA TEORII I METODOLOGII NAUK O POLITYCE I ADMINISTRACJI
Funkcje
Kierownik Katedry, Kierownik Studiów Doktoranckich
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje/dyżur w semestrze zimowym 2023/2024


wtorek 12-13.30


p.4.30
 


 

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa,
20-612 Lublin ul. Głęboka 45

O sobie

Urodzona w Białej Podlaskiej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Terespolu n/Bugiem. Absolwentka historii na Wydziale Humanistycznym UMCS (1984) i nauk politycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Nauk Politycznych UMCS (1985).

 W 1990 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych. W 2002 r. za wkład za przygotowanie syntezy polskiej myśli politycznej Więcej niż niepodległość: polska myśl polityczna (1918–1939), red. J. Jachymek, W. Paruch, (Wyd. UMCS, Lublin 2001) uzyskała Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 W 2004 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Monografia będąca podstawą uzyskania stopnia Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, (Wyd. UMCS, Lublin 2003) uzyskała Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005) i była nominowana do Nagrody imienia Jerzego Giedroycia, ustanowionej przez Senat UMCS w Lublinie.

 W 2014 r. uzyskała tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Jest Redaktorem „Annales UMCS. Sectio Balcaniensis et Carpathiensis”, członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism „Myśl Polityczna” oraz „Teoria Polityki”.

 

DZIAŁALNOŚĆ PUBLICZNA

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych (2019-2021), Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych (2017-2018).

 Ekspert Kancelarii Sejmu (2017); członek zespołu ekspertów Marszałka Sejmu (2018-2020), członek zespołu ekspertów Przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych (2021-2022);

Ekspert ministra nauki i szkolnictwa wyższego ds. oceny wniosków o grant w ramach programu „Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku” (2016 r.);

Członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej (2018-2020, od 2022-2023);

Członek Komisji Dyscyplinarnej II instancji ds. pracowników naukowych i badawczo-technicznych instytutów przy Ministrze Edukacji i Nauki (2021-2023);

Przewodnicząca Zespołu doradczego przy Ministrze Edukacji i Nauki do spraw programu pod nazwą „Rozwój czasopism naukowych” (od 2022).

 

NAGRODY

Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2002).

Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (2005)

Nominacja do Nagrody imienia Jerzego Giedroycia, ustanowionej przez Senat UMCS w Lublinie (2005).

Nagroda Indywidualna Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej (2022).

JM Rektora: 1991, 1995, 2014, 2017, 2020,

2022, 2023 - za artykuł wysokopunktowany

 

Odznaczenia

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2022

Srebrny Medal  Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas - 2023

 


Działalność naukowa

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

myśl polityczna, polityka zagraniczna RP, instytucje polityczne, totalitarny system polityczny, transformacje ustrojowo – polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej; teoria polityki; administracja publiczna

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Granty naukowe:

2022-2023 Projekt Fundacji Polskiej Akademii Nauk w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” – Spory w XXI wieku o politykę zagraniczną Polski. Interpretacje racji stanu; Kierownik projektu

 

Współpraca naukowa

Instytut Pamięci Narodowej

Konferencje naukowe

Poznań 5-6 lipca 2022 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Politologia teoretyczna w Polsce, Bilans 50-lecia”. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.

 

Wilno, 21-22 września 2022 r.

Międzynarodowa Konferencja Muzykologiczna poświęcona muzycznemu dziedzictwu XVII-XIX w. Otwarcie Instytutu Polskiego Dziedzictwa Narodowego; wygłoszenie referatu - „Polska, Litwa, Łotwa, Białoruś, Ukraina – wspólne dziedzictwo Rzeczypospolitej Obojga Narodów”

 

PUBLIKACJE (wybrane)

Między apologią a negacją. Studium myśli politycznej Komunistycznej Partii Polski w latach 1918-1932, Wyd. UMCS, Lublin 1995.

Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Wyd. UMCS, Lublin 1996 (współautor W. Paruch).

Okrągły Stół w Polsce. Studium o porozumieniu politycznym, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

Wizje i realia: Studia o realizacji polskiej myśli politycznej XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Wyd. UMCS, Lublin 2002.

Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918-1938), Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Świat wokół Rzeczypospolitej: Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Niepodległość – zależność – suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Wyd. UMCS, Lublin 2007.

Wrogowie w myśli politycznej PZPR, Wyd. UMCS, Lublin 2013.

Ankieta: „Rok 1989 – „wielka transformacja” systemu komunistycznego i imperium sowieckiego – z perspektywy ćwierćwiecza, „Arcana” 2014, nr 7, s. 126-130.

Europa wobec współczesnych zagrożeń: wybrane zagadnienia, red. K. Trembicka, B. Petrecka, K. Rejman, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław 2016.

Moderator, II Debata czasopisma „Myśl Polityczna. Political Thought” pt. Polityka wschodnia we współczesnej polskiej myśli politycznej, „Myśl Polityczna”, 2020, nr 4(5), s. 81-126.


Ogłoszenia

.