The adressbook

dr hab. Marek Sioma

dr hab. Marek Sioma
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA METODOLOGII I BADAŃ NAD XX-XXI W.
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2020/2021     


Czwartek 13.00-14.00        


Piątek 13.00-14.00

Adres

Lublin

O sobie

Ur. 1971 w Michalowie, woj. lubelskie, 1990 r. – absolwent Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim, 1995 – magisterium, 2002 – doktorat nt. Sławoj Felicjan Składkowski. Biografia polityczna, 2014 – habilitacja nt. Między dekompozycją a konsolidacją. Obóz Zjednoczenia Narodowego (1937-1939)

W Instytucie Historii od 1995. W latach 1995-1996 starszy referent techniczny; od 1 grudnia 1996 do 30 maja 2002 r. asystent, od 1 czerwca 2002 do 30 września 2014 r. adiunkt, od 1 października 2014 r. adiunkt ze stopniem naukowym doktora habilitowanego

Zainteresowania badawcze

Prace biograficzne nad postacią gen. Sławoja Składkowskiego, jednego z najsprawniejszych w działaniu polityków obozu piłsudczykowskiego. Przedmiot obecnych badań obejmuje analizę zależności i powiązań administracji rządowej i polityki, ze szczególnym uwzględnieniem roli w tym procesie działaczy Obozu Zjednoczenia Narodowego. Prowadzone badania i kwerendy zmierzają do ustalenia proporcji oraz wyjaśnienia mechanizmów, które doprowadziły a następnie utrwaliły proces dekompozycji polskiej sceny politycznej, a obozu piłsudczykowskiego w szczególności.

Członkostwo w towarzystwach i periodykach naukowych

Polskie Towarzystwo Historyczne - Zarząd Główny w Warszawie (sekretarz generalny)

Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Lublinie

Instytut Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Redaktor naczelny "Rocznika Tomaszowskiego"

Redaktor tematyczny "Niepodległości"

Redaktor tematyczny "Rocznika Lubelskiego"

Współredaktor Słownika biograficznego miasta Lublina, t. 4

GRANTY ZREALIZOWANE

Grant zespołowy Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej (Londyn 2009). Tytuł: Dziennik generała brygady Kordiana Józefa Zamorskiego (1930-1939)” (wspólnie z dr hab. R. Litwińskim, prof. UMCS) 

GRANTY NIEPRZYZNANE

Grant Zespołowy MNiSW (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki) Nr 2010120 (Londyn) (2011). Tytuł „Dzienniki gen. Kordiana Zamorskiego (1939-1961)” (wspólnie z dr hab. R. Litwiński, prof. UMCS)

STYPENDIA

Londyn 2002, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (temat: Sławoj Felicjan Składkowski. Biografia polityczna)

Londyn 2005, Fundacja z Brzezia Lanckorońskich (temat: Polityczne aspekty działalności obozu piłsudczykowskiego w latach 1935-1939

NAGRODY

Nagroda indywidulana II stopnia Rektora UMCS, 2005

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS, 2012

Nominacja do Nagród Historycznych POLITYKI, 2012

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora UMCS, 2013

WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011

Medal Brązowy za Długoletnią Służbę, 2013


Działalność naukowa

DRUKI ZWARTE

Sławoj Felicjan Składkowski 1885-1962. Żołnierz i polityk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, ss. 474

Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 502

Kordian Zamorski, Dzienniki (1930-1938), wstęp i oprac. naukowe R. Litwiński, M. Sioma, „Biblioteka Niepodległości”, t. XIII, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2011, ss. 571 

OPRACOWANIA ŹRÓDŁOWE

Felicjan Sławoj Składkowski wobec narodowości żydowskiej: polemika z Ludwikiem Honigwillem, „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa, Poznań-Warszawa 2005, nr 26, s. 221-235 (Sprostowanie, „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa, Poznań-Warszawa 2005, nr 27, s. 248)

Wspomnienia Eweliny Vonau, nauczycielki Szkoły Powszechnej w Grodysławicach (1828-1947), wstęp i oprac. J. Kłapeć, M. Piotrowski, M. Sioma, „Rocznik Lubelski” 2011, t. XXXVII, s. 211-238

Źródła publicystyczne do dziejów Powszechnych Zjazdów Historyków Polskich (1880-1935), wstęp i oprac. M. Sioma, „Rocznik Lubelski” 2012, t. XXXVIII, s. 151-196

„Okrągłe” rocznice powstania styczniowego w prasie lubelskiej dwudziestolecia międzywojennego, wstęp i oprac. M. Sioma, „Niepodległość” 2013, t. LXII, ss. 67-97

SŁOWNIKI 

Słownik biograficzny miasta Lublina, t. 4, red. nauk. P. Jusiak, M. Sioma, J. Ternes, Lublin 2014, ss. 322

ARTYKUŁY NAUKOWE

 1. Wojskowy okres życia Felicjana Sławoja Składkowskiego 1914-1926, „Res Historica” 1999, z. 8, s. 153-172
 2. Zajścia chłopskie w Małopolsce w 1937 roku w świetle „Robotnika”, „Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, z. 1, s. 93-105
 3. Zajścia przed Magistratem w Lublinie w dniach 6–7 kwietnia 1926 r., „Res Historica” 2002, z. 15, s. 81-100
 4. Lublin w dniach przewrotu majowego, "Res Historica" 2002, z. 15, s. 101-130
 5. Działania wojenne na Chełmszczyźnie w okresie bitwy warszawskiej, „Rocznik Chełmski” 2002, t. 8, s. 193-217
 6. Strajk chłopski w Małopolsce w ocenie rządu i „Gazety Polskiej”, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F. Historia, 2002, vol. LVII, s. 227-248.
 7. Rząd gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego we wrześniu 1939 roku, „Niepodległość” 2002, t. LII, s. 7-26.
 8. Rada Ministrów w latach 1936-1939. Rola i zadania premiera Sławoja Felicjana Składkowskiego w procesie kierowania pracami rządu, „Res Historica” 2004, z. 16, s. 65-81.
 9. Podróże inspekcyjne premiera gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego na przykładzie inspekcji Białostocczyzny [w:] Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane prof. dr. hab. Michałowi Gnatowskiemu w 70-lecie urodzin, red. nauk. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 185-195.
 10. Państwo – społeczeństwo – obywatele w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1926-1935), [w:] Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli humanistycznej i politycznej, t. 1: Dziedzictwo Andrzeja Frycza Modrzewskiego w myśli politycznej, pod red. J. Kukulskiego, Toruń 2004, s. 342-364.
 11. Polityczne i zdrowotne aspekty pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na Maderze, [w:] Międzynarodowe aspekty życia i działalności Józefa Piłsudskiego, pod red. L. Maliszewskiego, Lublin 2004 [druk 2005], s. 207-220.
 12. Działalność wojskowa i polityczna lekarza 7 (3) pp. I Brygady Legionów Polskich kpt. Sławoja Składkowskiego w okresie walk na Wołyniu w latach 1915-1916, „Ucrainica Polonica”, Київ – Житомир 2004, t. 1, s. 121-135.
 13. Obcy wśród swoich: losy gen. dyw. Sławoja Felicjana Składkowskiego w latach 1939-1941, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F. Historia, 2005, vol. LX, s. 193-207.
 14. Angielskie lata Sławoja Felicjana Składkowskiego, [w:] Historia i bibliologia. Księga dedykowana pamięci doktora Zdzisława Konstantego Jagodzińskiego (1927-2001), pod. red. J. Farysia i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2005, s. 75-85.
 15. Administracyjne aspekty działalności prozdrowotnej ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja Składkowskiego,[w:] Z dziejów zdrowia publicznego, pod red. Jana Nosko, Łódź 2006, s. 289-306.
 16. Sławoja Składkowskiego związki z Józefem Piłsudskim, [w:] Spotkania z Józefem Piłsudskim, pod red. L. Maliszewskiego, Lublin 2006, s. 41-56.
 17. Przewrót majowy 1926 roku. Wydarzenia, ludzie, opinie, [w:] Przewrót majowy w historiografii i dydaktyce historii z perspektywy osiemdziesięciolecia. Materiały z sesji popularnonaukowej, pod red. M. Białokura, Opole 2006, s. 15-38.
 18. Przewrót majowy w komentarzach i ocenach Brytyjczyków w świetle raportów Poselstwa brytyjskiego w Warszawie, [w:] Zamach stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku, pod red. M. Siomy, Lublin 2007, s. 111-132.
 19. Społeczne konsekwencje najazdu Armii Czerwonej na Lubelszczyznę w 1920 roku, „Rocznik Chełmski” 2007, t. 11, s. 111-128; Toż: Суспільні наслідки нападу Червоної Армії на Люблїнщину у 1920 році, ibidem, s. 409-427
 20. Państwo w myśli politycznej Obozu Zjednoczenia Narodowego. Zarys problematyki, [w:] Między Europą naszych pragnień a Europą naszych możliwości, t. I, pod red. J. Farysia, T. Sikorskiego, P. Słowińskiego, Gorzów Wielkopolski 2007, s. 197-210.
 21. Piłsudczycy w Palestynie 1940-1945, [w:] Polska bez Marszałka. Dylematy piłsudczyków po 1935 roku, zbiór studiów pod red. M. Wołosa i K. Kani, Toruń 2008, s. 125-149.
 22. Geneza i założenia programowe Związku Pracy Państwowej, „Niepodległość” 2008, t. LVIII, s. 236-256.
 23. Spadkobiercy Piłsudskiego. Parlament i parlamentarzyści piłsudczykowscy w latach 1935-1939, [w:] Józef Piłsudski a parlamentaryzm polski, pod red. nauk. A. Adamczyka, Warszawa – Bełchatów 2009, s. 135-158.
 24. Działalność administracyjna gen. Sławoja Składkowskiego w pierwszym dziesięcioleciu II Rzeczypospolitej, [w:] Dzieje biurokracji na ziemiach polskich, t. II, pod red. A. Góraka, D. Magiera, Lublin – Siedlce 2009, s. 237-247.
 25. Zawsze wierni. Środowisko piłsudczyków „palestyńskich” wobec postaci Józefa Piłsudskiego (1941-1944), [w:] Post hominum memoriam. Profesorowi Januszowi Farysiowi – uczniowie i przyjaciele, pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Przemysława Słowińskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 191-207.
 26. Wizja Polski powojennej w myśli politycznej Ignacego Matuszewskiego i piłsudczyków w Palestynie (1941-1944), [w:] Polskie niepodległości. Wizje państwa i społeczeństwa w okresie przełomów 1918-1945-1989, pod red. Janusza Farysia, Przemysława Słowińskiego, Tomasza Sikorskiego, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2009, s. 229-246.
 27. Młodzi contra starzy: Legion Młodych w obozie piłsudczykowskim (1930-1935), [w:] Adaptacja – reforma – stabilizacja. Przestrzeń publiczna we współczesnych systemach politycznych, red. naukowa Tomasz Koziełło, Przemysław Maj, Waldemar Paruch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, s. 161-175.
 28. Publicysta polityczny w dobie rządów piłsudczyków (1926-1939), [w:] Marian Kukiel. Historyk w świecie polityki, red. naukowa Rafał Habielski, Marek Jabłonowski, Seria: Ludzie – media – polityka, t. 2, Warszawa 2010, s. 105-130.
 29. Koncepcja i realizacja hasła konsolidacji narodowej w latach 1936-1939, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII, 2010, nr 2, s. 77-93.
 30. Spór o konsolidację narodową w okresie zagrożenia wojennego (1938-1939), „Res Historia” 2011, nr 31, s. 177-195.
 31. „Polski totalitaryzm”, czyli spór o oblicze polityczne Obozu piłsudczykowskiego i Obozu Zjednoczenia Narodowego w latach 1937-1939, [w:] Europa XX wieku między totalitaryzmem, autorytaryzmem a demokracją, pod red. A. Adamczyka, P. Binieckiej, K. Kaźmierczak, Wydawnictwo NWP, Piotrków Trybunalski 2011, s. 123-144.
 32.  „Wiadomości” londyńskie jako źródło poznania historii II Rzeczypospolitej (zamachu stanu Józefa Piłsudskiego 1926 roku) w warunkach emigracyjnych,[w:] Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejście do przeszłości, red. P. Witek, M. Mazur, E. Solska, Wydawnictwo Edytor.org, Tczew 2011, s. 326-341.
 33. Piłsudczycy w Palestynie wobec powojennych granic Rzeczypospolitej, [w:] W służbie Clio. Księga poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Radzika, pod red. J. Kłapcia, W. Kozyry, G. Kuprianowicza, L. Litwińskiego, M. Mazura, M. Siomy, R. Wysockiego, Lublin 2012, s. 169-184.
 34. Symbole w propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, [w:] Kultura i społeczeństwo II Rzeczpospolitej, red. nauk. Włodzimierz Mędrzecki, Agata Zawiszewska, Seria Metamorfozy społeczne, t. 4, Instytut Historii PAN, Warszawa 2012, s. 161-177.
 35. Edward Śmigły-Rydz wobec Obozu Zjednoczenia Narodowego – współdziałanie, czy „kohabitacja”?, „Niepodległość” 2012, t. LXI, s. 185-204.
 36. Polityka Obozu Zjednoczenia Narodowego wobec wsi i chłopów w latach 1937-1939, „Res Historica” 2013, nr 35, s. 129-148.
 37. Wydarzenia społeczno-polityczne w Lublinie w kwietniu-maju 1926 roku, „Teka Komisji Historycznej” 2014, vol. XI, s. 102-116.
 38. Polityka zagraniczna i międzynarodowa Rzeczypospolitej w myśli politycznej i propagandzie Obozu Zjednoczenia Narodowego, „Niepodległość” 2014, t. LXIII, s. 205-223.
 39. Polityka władz Rzeczypospolitej w dobie zagrożenia wojennego (październik 1938 – sierpień 1939), [w:] Kampania Polska 1939. Polityka – Społeczeństwo – Kultura, t. 2: Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, red. Marek Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014, ss. 7-26
 40. Biografie paralelne?, czyli o pobycie piłsudczyków generałów Sławoja Składkowskiego i Kordiana Zamorskiego w Rumunii w latach 1939-1940, [w:] Polska i Rumunia. Wspólnie – obok – blisko, pod red. Elżbiety Wieruszewskiej-Calistru, Simony-Adriany Marcu, Wydawca S.C. Tipo-Lidana S.R.L., Suceava 2015, s. 152-175.
 41. Myśl polityczna Legionu Młodych – Akademickiego Związku Pracy dla Państwa. Wprowadzenie do tematu, „Humanities and Social Sciences”, R.22, 2015, vol. XX, nr 2, s. 133-153.
 42. Koncepcja władzy i spór o elitę obozu piłsudczykowskiego w latach 1935-1939. Zarys zagadnienia, „Dzieje Najnowsze”, R. XLVII, 2015, nr 4, s. 69-81.
 43. Generał Sławoj Felicjan Składkowski – serwilista, czy niezależny polityk w mundurze?, [w:] Kadry decydują o wszystkim. Studia z dziejów biografistyki wojskowej, pod red. Jacka Jędrysiaka, Daniela Koresia, Grzegorza Straucholda i Krzysztofa Widzińskiego, Seria: „Wrocławskie Studia z Historii Wojskowości”, t. 4, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2015, s. 551-572.    

ARTYKUŁY RECENZYJNE 

 1. W związku z książką Piotra Cichorackiego, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005, ss. 411, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, nr 3, s. 61-68.
 2. Spór o recepcję postaci Sławoja Składkowskiego w związku z książką Marka Czarniawskiego, Sławoj Składkowski w legendzie, Białystok 2007, ss. 337, „Dzieje Najnowsze”, R. XLII, 2010, nr 2, s. 237-248.
 3. Polskie samobójstwo, czyli pięćdziesiąt cztery uwagi, pytania, komentarze, refleksje i opinie o książce Piotra Zychowicza, Obłęd ’44. Czyli jak Polacy zrobili prezent Stalinowi wywołując Powstanie Warszawskie, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2013, ss. 511, „Res Historica” 2013, nr 36, s. 315-325.
 4. Rafał A. Ziemkiewicz, Jakie piękne samobójstwo. Narracje o wojnie, szaleństwie i cynizmie, Wydawca fabryka słów, Lublin 2014, ss. 397, „Res Historica” 2014, nr 37, s. 266-276 

RECENZJE

 1.  „Zeszyty Muzealne” [Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie], t. 1-3 [Włodawa] 1994-1995, „Rocznik Chełmski”1996, t. 2, s. 537
 2. E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000, „Studia Rzeszowskie” 2000, t. 7, s. 189-194
 3. N. Bethell, Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 1939, Warszawa 1997, „Res Historia” 2000, z. 11, s. 224-229
 4. J. Konefał, Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918, Lublin 1999, „Res Historia” 2002, z. 15, s. 213-216
 5. W. Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939, Lublin 1999, „Res Historia” 2002, z. 15, s. 217-221
 6. J. Sroka, Brześć nad Bugiem. Dzieje miasta i twierdzy, Biała Podlaska 1997, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2002, t. 2, s. 208-212
 7. Podlasie w czasie II wojny światowej, pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2002, t. 2, s. 213-218
 8. S. Milewski, Ciemne sprawy międzywojnia, Warszawa 2002, „Niepodległość” 2003/2004, t. LIII-LIV, s. 370-374
 9. E. Kossewska, Związek Legionistów Polskich 1922-1939, Warszawa 2003, „Niepodległość” 2005, t. LV, s. 473-477
 10. F.S. Składkowski, Nie ostatnie słowo oskarżonego. Wspomnienia i artykuły. Wstęp i oprac. A. Adamczyk, Warszawa 2003, „Res Historica” 2005, z. 21, s. 160-164
 11. J. Gaul, Kancelaria Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Lublinie 1915-1918, Warszawa 1998, „Res Historica”, 2006, t. 22, s. 254-257
 12. Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1989, pod red. Marka Jabłonowskiego, Elżbiety Kossewskiej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005, „Niepodległość” 2007, t. LVII, s. 287-295
 13. A. Koc, Wspomnienia, oprac. Janusz Mierzwa, Wrocław 2005, ss. 298 + fot., „Res Historica” 2007, t. 25, s. 167-168
 14. S. Cenckiewicz, Tadeusz Katelbach (1897-1977). Biografia polityczna, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2005, ss. 668, il., „Kwartalnik Historyczny”, R. CXV, 2008, nr 1, s. 130-134
 15. Piotr Cichoracki, Polesie nieidylliczne. Zaburzenia porządku publicznego w województwie poleskim w latach trzydziestych XX w., Wydawnictwo LTW, Łomianki 2007, ss. 274, 2 nlb., fot., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2008, t. V, s. 476-481
 16. Zbigniew Wójcik, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa [2007], ss. 103, „Piotrkowskie Zeszyty Naukowe” 2009, t. 10, s. 244-248.
 17. Wielkie dzieło Stanisława Strońskiego w opracowaniu Jacka Piotrowskiego. (S. Stroński, Polityka Rządu Polskiego na Uchodźstwie w latach 1939-1942, t. I, ss. 544, t. II, ss. 600, t. III, ss. 688, Nowy Sącz 2007), „Rocznik Lubelski” 2009, t. XXXV, s. 283-287.
 18. Jacek Piotrowski, Generał Stefan Hubicki. Żołnierz, polityk, lekarz (1877-1955), Wydawnictwo GAJT s.c., Wrocław 2009, ss. 256 + il., „Res Historia” 2011, nr 31, s. 303-306
 19. Przemysław Adamski, Płk dypl. Walery Sławek. Biografia polityczna (1928-1939). Od BBWR do śmierci, Łódź 2010, ss. 195, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXVIII, 2011, nr 2, s. 357-360.
 20. Barbara Typek, Wożuczyn, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 210, „Rocznik Lubelski” 2013, t. XXXIX, s. 266-271.
 21. Mariusz Wołos, O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013, ss. 461, „Dzieje Najnowsze”, R. XLVI, 2014, nr 2, s. 207-212.
 22. Mateusz Staroń, Likwidacja Polskiego Korpusu Posiłkowego w 1918 roku. Losy legionistów po traktacie brzeskim, IPN, Seria: Monografie, t. 90, Warszawa 2013, ss. 286, „Niepodległość” 2014, t. LXII, s. 303-312.
 23. Paweł Duber, Działalność polityczna Kazimierza Bartla w latach 1926-1930. Z dziejów „liberalnego skrzydła” obozu sanacyjnego, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014, ss. 303, „Dzieje Najnowsze”, R. XLVII, 2015, nr 3, s. 232-237.
 24. Piotr Krukowski, Zamość 1920. Wojna 1920 roku na Zamojszczyźnie, Wydawnictwo Taktyka i Strategia, Warszawa 2014, ss. 96, „Rocznik Lubelski” 2015, t. XLI, s. 247-253.
 25. Jonathan Walker, Trzecia wojna światowa. Tajny plan wyrwania Polski z rąk Stalina, przekład Łukasz Witczak, Znak Horyzont, Kraków 2014, ss. 314, „Res Historica” 2015, nr 40, ss. 358-365.

 
Follow UMCS: