The adressbook

dr Anna Ostrowska

Telefon
815375138
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


W semestrze letnim 2020/2021 wszystkie wykłady i seminaria prowadzę z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams. Studenci, których nazwiska figurują w protokołach USOS, zostali dodani do odpowiednich zespołów. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w planach zajęć.


 


W związku z zaistaniałą sytuacją epidemiologiczną konsutacje aż do odwołania odbywają się w systemie zdalnym.


Termin konsultacji: poniedziałki 8:00-11:00 na platformie Teams.
kod zespołu: 30h9g7q


Bardzo proszę kontaktować się ze mną codziennie pod adresem mailowym aostrowska7@gazeta.pl. Jeżeli mieliby Państwo potrzebę kontaktu telefonicznego, bardzo proszę w wiadomości mailowej przesłać mi swój numer telefonu, na który ja oddzwonię. 


 

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 

Monografia naukowa 

Pozwolenie na budowę, Warszawa 2009, wydanie pierwsze, ss. 365

Pozwolenie na budowę, Warszawa 2012, wydanie drugie, ss. 372

 Artykuły naukowe

Teoretycznoprawne aspekty uznania administracyjnego, /w:/ Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006red. L. Leszczyński, s.21-32

Zmiany w polskim prawie budowlanym, /w:/ materiały z konferencji naukowej na Uniwersytecie im. Iwana Franka we Lwowie, Lwów 2003, s. 328-337

Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem (zmianą) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wybrane zagadnienia), /w:/ Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk,Warszawa 2009, s. 801 – 814

Rejestracja budowy (przyjęcie zgłoszenia budowy) jako prawna forma działania administracji – uwagi de lege ferenda (współautor J. Stelmasiak), /w:/ Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50 – lecie K.p.a., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010, s. 597 – 607

Glosa /częściowo krytyczna/ do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK  1951/08, Samorząd Terytorialny 2010/11, s. 77 – 84

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę – uwagi na tle art. 36a Prawa budowlanego, /w:/ Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, red. I. Skrzydło – Niżnik, Warszawa 2012, s. 531 – 546

Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego wydawanych na szczeblu gminy - aspekty materialne i procesowe, /w:/ Legislacja administracyjna, Warszawa 2012, s. 575 – 585

Prawno – administracyjne bariery budowy biogazowni rolniczych w Polsce, /w:/ Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, red. E. Olejniczak - Szałowska, B. Glinkowska, M. Kapusta, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 2012, s. 423 – 434

Granice ochrony interesu prawnego osób trzecich w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę – dylematy związane z wykładnią pojęcia „obszar oddziaływania obiektu” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, /w:/ Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, red. E. Jasiuk, G. P. Maj, Radom 2012, s. 451 – 458

Lokalizacja inwestycji w postaci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obiektów i urządzeń przeznaczonych do wytwarzania energii alternatywnej a obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – głos w dyskusji, Samorząd Terytorialny 2013, nr 7 – 8, s. 26 – 39

Voivodeship Spatial Development Plan as a Legal Means of Protecting Public Safety and Order in Poland. Procedural Issues [w:] Legal Aspects of the Efficiency of Public Administration, red. P. Stanisz, M. Czuryk, J. Świecki, Lublin 2013, s. 11 – 18

W kwestii „wnioskowego” dostępu do informacji publicznej w kontekście sprawności działania administracji publicznej; /w:/ Dobra chronione w prawie administracyjnym, red.Z. Duniewska, Warszawa 2014, s. 297-317

 Ochrona oczekiwań w prawie publicznym, /w:/ Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak, Warszawa 2015, s. 222-246

 Rozsądek jako kryterium sądowej kontroli administracji w świetle doświadczeń państw systemu common law-prolegomena, /w:/ Zagadnienia stosowania prawa. Perspektywa teoretyczna i dogmatyczna, red. W. Dziedziak, B. Liżewski, Lublin 2015, s. 219-230

Zakres dyskrecjonalnej władzy organu administracji publicznej w sprawach zmiany lasu na użytek rolny, /w:/ „Prawne instrumenty ochrony środowiska”, red. B. Jeżyńska, E. Kruk, Lublin 2016, s. 339-352

 Ile uznania w uznaniu? „Głębokość” sądowej kontroli uznaniowych rozstrzygnięć organów administracji publicznej – perspektywa globalna, /w:/ 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce - teoria i praktyka” red. K. Popik, B. Szmulik, Lublin 2016, s. 95-114

Bariery ochrony krajobrazu w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska, red. P. Korzeniowski, M. Stahl, A. Kaźmierska-Patrzyczna, Warszawa 2016, s. 576-596

 Administrative promissory commitment in the perspective of discretionary powers of public administration body, /w:/ Discretionary Power of Public Administration. Its Scope and Control, L. Leszczyński, A. Szot (eds.), Frankfurt am Main 2017,s.251-264

 The role of acts of internal management, established practice, so-called soft precedent and non-formalized promissory commitmentin the social welfare law in Poland, /w:/ Bratislava Legal forum 2016. Collection of Papers, Bratislava 2017, s.93-103

 Rozdziały w monografiach naukowych

 Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym i w prawie budowlanym, rozdział X (współautor J. Stelmasiak), /w:/ Prawo ochrony środowiska, red. J. Stelmasiak, wydanie 2, Warszawa 2010, s. 419 – 436

Polityka obronna Polski przed zagrożeniami zewnętrznymi, /w:/ Publicznoprawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, red. M. Zdyb, Warszawa 2014, s. 121-152

Obronność i bezpieczeństwo państwa w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego, /w:/ Podstawowe płaszczyzny zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego. Aspekty materialnoprawne, red.M. Zdyb, J. Stelmasiak, K. Sikora, Warszawa 2014, s. 220-249

 Komentarze

Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych. Komentarz, (współautor K. Sikora), Warszawa 2012, ss. 202 

Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wydanie pierwsze, Warszawa 2012, ss. 935; komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94 – około 25% tekstu komentarza

Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wydanie pierwsze, Warszawa 2014, ss. 960; komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94 – około 25% tekstu komentarza

Prawo budowlane. Komentarz, red. A. Gliniecki, (współautorzy: A. Despot – Mładanowicz, A. Gliniecki, Z. Kostka, W. Piątek), wydanie trzecie, Warszawa 2016, ss. 1000; komentarz do art. 28, art. 32-40a oraz art. 90-94 – około 25% tekstu komentarza

 Komentarze dla Programu Prawniczego LEX (Wolters Kluwer S.A.)

   Komisje urbanistyczno – architektoniczne w jednostkach samorządu terytorialnego LEX/el. 2011, nr 135116

Inwestycje wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – pojęcie inwestycji celu publicznego, przesłanki wydania decyzji, LEX/el. 2011, nr 137983

 Inwestycje wymagające uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – katalog inwestycji celu publicznego, LEX/el. 2011, nr 137984

 Zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, LEX/el. 2011, nr 139580

 Prawne konsekwencje zmiany zagospodarowania terenu bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,LEX/el. 2011, nr 140764

 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zasada „niesprzeczności” projektu planu miejscowego z ustaleniami studium, LEX/el. 2012, nr144206

 Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obowiązki organów gminy po uchwaleniu planu, LEX/el. 2012, nr 144208

 Czynności organów gminy po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, LEX/el. 2012, nr 145781

 Czynności organów gminy poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – czynności przed sporządzeniem projektu planu, LEX/el. 2012, nr 147282

 Czynności organów gminy poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – sporządzenie projektu planu, LEX/el. 2012, nr 149115

 Czynności organów gminy poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – procedury opiniowania i uzgadniania projektu planu, LEX/el. 2012, nr 149117

 Czynności organów gminy poprzedzające uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – udział społeczeństwa i ponowienie czynności planistycznych, LEX/el. 2012, nr 149831

 Podstawowe problemy związane z procedurą uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, LEX/el. 2012, nr 150006

 Nadzór i kontrola nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – postępowanie nadzorcze i kontrola sądowoadministracyjna, LEX/el. 2012, nr 153890

 Nadzór i kontrola nad uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – naruszenie zasad i trybu sporządzania oraz właściwości organów, LEX/el. 2012, nr 154098

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – istota władztwa planistycznego gminy, LEX/el. 2012, nr 156298

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – charakter prawny oraz prawo do zagospodarowania terenu, LEX/el. 2012, nr 156732

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy jako akt wiążący organy gminy przy sporządzaniu planów miejscowych – zagadnienia praktyczne, LEX/el. 2012, nr 157780

 Fakultatywność i obligatoryjność uchwalenia planu miejscowego, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 163862

 Elementy treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cz. 1, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, 167145

 Elementy treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cz. 2, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 169069

 Elementy treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cz. 3, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 173160

 Elementy treści uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – cz. 4, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 176295

 Kluczowe problemy dotyczące treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 179346

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: organy właściwe do wydania, terminy i uzgodnienia dokonywane przed wydaniem decyzji, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 182745

 Postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, komentarz praktyczny, LEX/el. 2013, nr 184774

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – charakter prawny, komentarz praktyczny, LEX/el. 2014, nr 190885

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – skutki prawne decyzji w postępowaniu o pozwolenie na budowę, szczególne warunki odwołania od decyzji, termin do wniesienia odwołania, komentarz praktyczny, LEX/el. 2014, nr 198162

 Kontrowersje wokół treści decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - określenie rodzaju inwestycji oraz konieczność uwzględnienia przepisów odrębnych, komentarz praktyczny, LEX/el. 2014, nr 203450

 Kontrowersje wokół treści decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - ochrona interesów osób trzecich, linie rozgraniczające i niedopuszczalne składniki decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, komentarz praktyczny, LEX/el. 2014, nr 204320

 Naruszenie stosunków wodnych na gruncie – problemy na tle wykładni i stosowania art. 29 ust. 1 i 3 ustawy - Prawo wodne, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 251238

 Możliwość wymierzenia opłaty (renty) planistycznej w sytuacji braku planu miejscowego, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 255335

 Problem stosowania do opłaty planistycznej przepisów Ordynacji podatkowej, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 255339

 Uchwała o zasadach i warunkach sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – nowy prawny instrument ochrony krajobrazu, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 264347

 Tryb i etapy uchwalania uchwały reklamowej - od powzięcia uchwały intencyjnej do sporządzenia projektu uchwały reklamowej, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 265431

 Tryb i etapy uchwalania uchwały reklamowej - od wystąpienia o opinie i uzgodnienia do projektu uchwały do wyłożenia projektu do publicznego wglądu, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 265432

 Tryb i etapy uchwalania uchwały reklamowej - od wnoszenia uwag do projektu uchwały do przedstawienia radzie gminy projektu uchwały, komentarz praktyczny, LEX/el. 2015, nr 265434

 Miejscowy plan rewitalizacji - charakter prawny i treść, komentarz praktyczny, LEX/el. 2016, nr 297864

 Pozwolenie na realizację elektrowni wiatrowej, komentarz praktyczny, LEX/el. 2017, nr 310492

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zagadnienia proceduralne, LEX/el. 2017, nr315916

 

Linie orzecznicze:

 Wykładnia pojęcia „miejsce publiczne” w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy – Prawo budowlane w świetle obowiązku zgłoszenia budowy ogrodzenia oraz budowy obiektu małej architektury, LEX/el. 2013, linia orzecznicza, nr 181772

 Związanie organu nadzoru budowlanego kategorią obiektu budowlanego określoną w ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (m.in. w sprawach dotyczących wymierzenia kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego), LEX/el. 2014, linia orzecznicza, nr 200678

 


Ogłoszenia

 

 
Follow UMCS: